Używamy i uzyskujemy dostęp do cookies i podobnych technologii w celach statystycznych. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Więcej...

Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej

 • Sprawy
 • Branże
 • Kategorie
 • Zatrudnieni
Sprawy

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 59)

26 listopada 2020
Temat: rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 719).
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 56)

18 listopada 2020
Temat: pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 734).
Lobbysta: Jacek Brygman
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 38)

18 listopada 2020
Temat: pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 734).
Lobbysta: Jacek Brygman
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 3)

18 grudnia 2019
Temat: Informacja na temat stanu przygotowań administracji publicznej i sfery gospodarczej do funkcjonowania Bazy Danych Odpadowych;
Temat: Informacja na temat przyczyn wzrostu cen odbioru odpadów komunalnych. Identyfikacja barier funkcjonowania selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 300)
Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 196)

17 lipca 2019
Temat: Uchwała Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3635).
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 3635
Lobbysta: Paweł Tomczak
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 180)

04 kwietnia 2019
Temat: Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu – na podstawie informacji Ministra Edukacji Narodowej – wniosku Klubu Poselskiego Nowoczesna o przedstawienie na posiedzeniu Sejmu „Informacji Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej w sprawie negocjacji płacowych z nauczycielami oraz kwestii zagrożonych egzaminów gimnazjalnych i ósmoklasistów z uwagi na zapowiedziany na kwiecień 2019 r. strajk generalny nauczycieli”.
Lobbysta: Paweł Tomczak
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 270)

20 lutego 2019
Temat: Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli pn. Ochrona ludności w ramach zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej,
Temat: Informacja na temat funkcjonowania art. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, dotyczącego zmiany granic jednostek samorządu terytorialnego w praktyce gmin wiejskich.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 267)

30 stycznia 2019
Temat: Informacja na temat zagrożeń dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego związanych ze wzrostem cen energii elektrycznej.
Temat: Informacja na temat gospodarki odpadami komunalnymi w jednostkach samorządu terytorialnego, jej stanu obecnego i potrzebnych zmian.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 267)

30 stycznia 2019
Temat: Informacja na temat zagrożeń dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego związanych ze wzrostem cen energii elektrycznej.
Temat: Informacja na temat gospodarki odpadami komunalnymi w jednostkach samorządu terytorialnego, jej stanu obecnego i potrzebnych zmian.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 250)

08 listopada 2018
Temat: Informacja Ministra Finansów na temat możliwości wprowadzenia zmian w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, zwiększających dywersyfikację źródeł dochodów, w tym przyznanie samorządom udziału we wpływach z podatku od towarów i usług;
Temat: Informacja Ministra Finansów na temat uwarunkowań finansowych i rozwojowych gmin o dużym udziale obszarów chronionych wraz z oceną skuteczności mechanizmów rekompensaty utraconych dochodów;
Temat: Sprawy bieżące.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 249)

07 listopada 2018
Temat: Rozpatrzenie informacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat funkcjonowania funduszu sołeckiego w warunkach jego fakultatywności oraz przyczyn obniżeń w zwrocie gminom części poniesionych wydatków;
Temat: Rozpatrzenie Informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli realizacji zbiorowego zaopatrzenia w wodę mieszkańców gmin wiejskich.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 228)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 241)

09 października 2018
Temat: rządowy projekt ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych (druk nr 2859).
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 262)

02 października 2018
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 roku odnośnie do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz dopłat bezpośrednich.
Lobbysta: Paweł Tomczak
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 355)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 237)

11 września 2018
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2787).
Numer druku sejmowego: 2787
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 238)
Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 135)

07 czerwca 2018
Temat: pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2575).
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 208)

05 czerwca 2018
Temat: Informacja Państwowej Komisji Wyborczej na temat roli samorządu terytorialnego przy organizacji wyborów.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 189)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 206)

10 maja 2018
Temat: Informacja Ministra Infrastruktury na temat realizacji „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa (Posiedzenie nr 98)

25 kwietnia 2018
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (druk nr 2377)
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2412)
Numer druku sejmowego: 2377
Numer druku sejmowego: 2412
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 128)

12 kwietnia 2018
Temat: Rozpatrzenie propozycji tematów kontroli do planu pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2019 r. – kontynuacja
Temat: Informacja Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej na temat funkcjonowania Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 222)
Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 124)

20 marca 2018
Temat: Uchwała Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2337)
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 2337
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 220)

28 lutego 2018
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o priorytetach ministerstwa na lata 2018-2019 w aspekcie Programu Działań Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na lata 2015-2019 oraz Paktu dla obszarów wiejskich na lata 2017-2020 (2030)
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat działań zrealizowanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w 2017 r. oraz zadań planowanych na 2018 r.
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zadaniach zrealizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w 2017 r. i planowanych na 2018 r.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 193)

27 lutego 2018
Temat: Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli „Kształtowanie krajobrazu i przestrzeni publicznej w miastach”
Temat: Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli „Dotowanie zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami”
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 191)

07 lutego 2018
Temat: Informacja na temat tworzenia metropolii śląskiej i funkcjonowania ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim
Lobbysta: Paweł Tomczak
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 209)

24 stycznia 2018
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat polityki państwa w zakresie rolnictwa i rozwoju wsi zawartej w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju
Temat: Informacje na temat ujęcia problemów wsi i rolnictwa w strategiach zintegrowanych które przedstawili:
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa wyborczego (Posiedzenie nr 7)

07 grudnia 2017
Temat: Rozpatrzenie poselskiego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (druk nr 2001) – kontynuacja
Numer druku sejmowego: 2001
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa wyborczego (Posiedzenie nr 6)

05 grudnia 2017
Temat: Rozpatrzenie poselskiego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (druk nr 2001) – kontynuacja
Numer druku sejmowego: 2001
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa wyborczego (Posiedzenie nr 4)

01 grudnia 2017
Temat: Poselski projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (druk nr 2001)
Temat: Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2023)
Numer druku sejmowego: 2001
Numer druku sejmowego: 2023
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa wyborczego (Posiedzenie nr 3)

30 listopada 2017
Temat: Poselski projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (druk nr 2001) – kontynuacja
Numer druku sejmowego: 2001
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa wyborczego (Posiedzenie nr 2)

28 listopada 2017
Temat: Poselski projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (druk nr 2001)
Temat: Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2023)
Numer druku sejmowego: 2001
Numer druku sejmowego: 2023
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 80)
Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Posiedzenie nr 62)
Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 230)
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 159)

04 lipca 2017
Temat: Sprawozdanie Podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy – Prawo wodne (druk nr 1529)
Numer druku sejmowego: 1529
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 145)

24 maja 2017
Temat: Sprawy ogólne
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o spółdzielniach rolników (druk nr 1425)
Numer druku sejmowego: 1425
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 136)

06 kwietnia 2017
Temat: Informacja ministrów: rolnictwa i rozwoju wsi oraz infrastruktury i budownictwa na temat zadań związanych z poprawą infrastruktury drogowej i wodno-kanalizacyjnej na terenach wiejskich
Lobbysta: Paweł Tomczak
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 135)

06 kwietnia 2017
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat analizy porównawczej funkcjonowania spółdzielczości rolniczej w Danii Francji i Holandii
Lobbysta: Paweł Tomczak
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 124)

08 marca 2017
Temat: Informacja ministrów: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Rozwoju i Finansów na temat rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa w „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r. )” Wyrównanie poziomu jakości życia między obszarami wiejskimi a miastami oraz zwiększenie dochodów gospodarstw domowych na wsi
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 96)

09 lutego 2017
Temat: Informacja Ministra Zdrowia na temat założeń projektów ustaw o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym
Temat: Informacja Ministra Zdrowia na temat założeń projektu ustawy o sieci szpitali
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 65)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 95)

09 lutego 2017
Temat: Informacja Ministra Rozwoju i Finansów na temat interpretacji przepisów prawnych dotyczących opodatkowania podatkiem od nieruchomości elektrowni wiatrowych po 1 stycznia 2017 r.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 85)
Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 64)

09 grudnia 2016
Temat: Rozpatrzenie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy – Prawo oświatowe (druk nr 1030) oraz komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty (druk nr 526)
Temat: Rozpatrzenie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (druk nr 1031)
Numer druku sejmowego: 1030
Numer druku sejmowego: 526
Numer druku sejmowego: 1031
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 63)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 84)

08 grudnia 2016
Temat: Sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy – Prawo oświatowe (druk nr 1030) oraz komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty (druk nr 526)
Temat: Sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (druk nr 1031)
Numer druku sejmowego: 1030
Numer druku sejmowego: 526
Numer druku sejmowego: 1031
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 100)

30 listopada 2016
Temat: Informacja ministrów: Rolnictwa i Rozwoju Wsi Infrastruktury i Budownictwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej oraz Środowiska na temat rozwoju infrastruktury drogowej oraz społecznej na obszarach wiejskich i możliwości pozyskania na te cele dodatkowych środków
Temat: Projekt uchwały Komisji w sprawie powołania pana dra Adama Michała Niewiadomskiego na stałego doradcę Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 78)

15 listopada 2016
Temat: Informacja ministra spraw wewnętrznych i administracji na temat możliwości stworzenia Krajowej Polityki Osiedleńczej jako sposobu na rozwiązanie problemów demograficznych i gospodarczych obszarów metropolitalnych
Temat: Sprawy bieżące
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 75)

04 listopada 2016
Temat: Rozpatrzenie informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli współdziałania wojewódzkich konserwatorów zabytków oraz jednostek samorządu terytorialnego
Temat: Rozpatrzenie projektu dezyderatu Komisji do Prezesa Rady Ministrów w sprawie cofnięcia zmiany granic miasta na prawach powiatu Opole
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 79)

17 października 2016
Temat: Informacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na temat sytuacji rolnictwa w województwie kujawsko-pomorskim
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat trudnej sytuacji mleczarstwa w Polsce
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat rolnictwa ekologicznego
Lobbysta: Marek Olszewski
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 61)

21 września 2016
Temat: Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli pod nazwą Pomoc osobom dotkniętym przemocą domową
Temat: Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli przymusowego kierowania osób uzależnionych od alkoholu na leczenie odwykowe
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 45)

13 września 2016
Temat: Kontynuacja dyskusji nad Informacją Ministra Edukacji Narodowej na temat projektowanych zmian w systemie oświaty w tym propozycji rozwiązań strukturalnych i programowych
Lobbysta: Paweł Tomczak
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 60)

13 września 2016
Temat: Informacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat oceny regulacji dotyczących zmian granic
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 55)

19 lipca 2016
Temat: Informacja Ministra Edukacji Narodowej o planowanej reformie oświaty
Temat: Informacja o działalności Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego
Lobbysta: Marek Olszewski
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 55)

19 lipca 2016
Temat: Informacja Ministra Edukacji Narodowej o planowanej reformie oświaty
Temat: Informacja o działalności Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Gospodarki i Rozwoju (Posiedzenie nr 34)

21 czerwca 2016
Temat: Rozpatrzenie uchwały Senatu w spawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 607)
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 607
Lobbysta: Maciej Kiełbus
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 15)

19 maja 2016
Temat: Informacja o wynikach kontroli Najwyższej Izby Kontroli „Świadczenie pomocy osobom starszym przez gminy i powiaty”
Temat: Informacja na temat funkcjonowania gminnych rad seniora
Temat: Informacja na temat działalności jednostek samorządu terytorialnego na rzecz wsparcia i aktywizacji osób starszych
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 35)

28 kwietnia 2016
Temat: Informacja na temat potrzeby zmian w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne w zakresie finansowania przez gminy oświetlenia ulic placów i dróg publicznych
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 33)

27 kwietnia 2016
Temat: Rozpatrzenie informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat wykorzystywania polskich surowców w produkcji środków spożywczych wytwarzanych na terenie Polski
Temat: Rozpatrzenie propozycji tematów kontroli do Planu pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2017 r.
Temat: Rozszerzenie składu podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (druk nr 283)
Numer druku sejmowego: 283
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 33)
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 34)
Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 20)

27 kwietnia 2016
Temat: Petycja Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich z Bielawy dla Komisji do Spraw Petycji w sprawie zmiany ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz U z 2013 r. poz 856 ze zm )
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 32)

27 kwietnia 2016
Temat: Informacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat funkcjonowania w 2015 roku ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim
Temat: Sprawy bieżące
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 28)

31 marca 2016
Temat: Informacja ministra spraw wewnętrznych i administracji na temat funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce – wnioski i planowane inicjatywy rządu w tym zakresie
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 14)

30 marca 2016
Temat: Sprawozdanie Podkomisji nadzwyczajnej o poselskim projekcie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (druk nr 315)
Numer druku sejmowego: 315
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 12)

16 marca 2016
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (druk nr 315)
Numer druku sejmowego: 315
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 10)

09 marca 2016
Temat: Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli funkcjonowania grupy kapitałowej PKP
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 17)

25 lutego 2016
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat gospodarki wodnej w rolnictwie
Temat: Prezentacja opinii:
Temat: Rozpatrzenie projektu dezyderatu w sprawie podjęcia działań mobilizujących i obligujących instytucje UE do rozwiązania bieżącej krytycznej sytuacji w sektorze mleka i mięsa wieprzowego w Polsce i na całym rynku europejskim
Numer druku sejmowego: 274
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 37)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 18)

25 lutego 2016
Temat: Wniosek o powołanie podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (druk nr 24)
Numer druku sejmowego: 24
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 19)

25 lutego 2016
Temat: Informacja Ministra Rozwoju na temat planowanych przez rząd kierunków rozwoju miast oraz ich obszarów funkcjonalnych wynikających z Krajowej Polityki Miejskiej 2023
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 17)

24 lutego 2016
Temat: Informacja na temat zadań Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego
Temat: Zmiany w składach osobowych podkomisji stałych
Lobbysta: Marek Olszewski
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 15)
Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 14)

28 stycznia 2016
Temat: Informacja ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania o stanie przygotowań organów prowadzących do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich (druk nr 124)
Numer druku sejmowego: 124
Lobbysta: Marek Olszewski
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 14)

27 stycznia 2016
Temat: Informacja na temat zadań Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego
Temat: Sprawy bieżące
 • Obecność na posiedzeniu
Kategorie
fundacje i stowarzyszenia, organizacje społeczne, władza samorządowa
Sprawy

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 59)

26 listopada 2020
Temat: rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 719).
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 56)

18 listopada 2020
Temat: pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 734).
Lobbysta: Jacek Brygman
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 38)

18 listopada 2020
Temat: pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 734).
Lobbysta: Jacek Brygman
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 3)

18 grudnia 2019
Temat: Informacja na temat stanu przygotowań administracji publicznej i sfery gospodarczej do funkcjonowania Bazy Danych Odpadowych;
Temat: Informacja na temat przyczyn wzrostu cen odbioru odpadów komunalnych. Identyfikacja barier funkcjonowania selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 300)
Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 196)

17 lipca 2019
Temat: Uchwała Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3635).
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 3635
Lobbysta: Paweł Tomczak
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 180)

04 kwietnia 2019
Temat: Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu – na podstawie informacji Ministra Edukacji Narodowej – wniosku Klubu Poselskiego Nowoczesna o przedstawienie na posiedzeniu Sejmu „Informacji Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej w sprawie negocjacji płacowych z nauczycielami oraz kwestii zagrożonych egzaminów gimnazjalnych i ósmoklasistów z uwagi na zapowiedziany na kwiecień 2019 r. strajk generalny nauczycieli”.
Lobbysta: Paweł Tomczak
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 270)

20 lutego 2019
Temat: Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli pn. Ochrona ludności w ramach zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej,
Temat: Informacja na temat funkcjonowania art. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, dotyczącego zmiany granic jednostek samorządu terytorialnego w praktyce gmin wiejskich.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 267)

30 stycznia 2019
Temat: Informacja na temat zagrożeń dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego związanych ze wzrostem cen energii elektrycznej.
Temat: Informacja na temat gospodarki odpadami komunalnymi w jednostkach samorządu terytorialnego, jej stanu obecnego i potrzebnych zmian.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 267)

30 stycznia 2019
Temat: Informacja na temat zagrożeń dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego związanych ze wzrostem cen energii elektrycznej.
Temat: Informacja na temat gospodarki odpadami komunalnymi w jednostkach samorządu terytorialnego, jej stanu obecnego i potrzebnych zmian.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 250)

08 listopada 2018
Temat: Informacja Ministra Finansów na temat możliwości wprowadzenia zmian w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, zwiększających dywersyfikację źródeł dochodów, w tym przyznanie samorządom udziału we wpływach z podatku od towarów i usług;
Temat: Informacja Ministra Finansów na temat uwarunkowań finansowych i rozwojowych gmin o dużym udziale obszarów chronionych wraz z oceną skuteczności mechanizmów rekompensaty utraconych dochodów;
Temat: Sprawy bieżące.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 249)

07 listopada 2018
Temat: Rozpatrzenie informacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat funkcjonowania funduszu sołeckiego w warunkach jego fakultatywności oraz przyczyn obniżeń w zwrocie gminom części poniesionych wydatków;
Temat: Rozpatrzenie Informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli realizacji zbiorowego zaopatrzenia w wodę mieszkańców gmin wiejskich.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 228)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 241)

09 października 2018
Temat: rządowy projekt ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych (druk nr 2859).
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 262)

02 października 2018
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 roku odnośnie do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz dopłat bezpośrednich.
Lobbysta: Paweł Tomczak
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 355)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 237)

11 września 2018
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2787).
Numer druku sejmowego: 2787
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 238)
Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 135)

07 czerwca 2018
Temat: pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2575).
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 208)

05 czerwca 2018
Temat: Informacja Państwowej Komisji Wyborczej na temat roli samorządu terytorialnego przy organizacji wyborów.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 189)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 206)

10 maja 2018
Temat: Informacja Ministra Infrastruktury na temat realizacji „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa (Posiedzenie nr 98)

25 kwietnia 2018
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (druk nr 2377)
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2412)
Numer druku sejmowego: 2377
Numer druku sejmowego: 2412
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 128)

12 kwietnia 2018
Temat: Rozpatrzenie propozycji tematów kontroli do planu pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2019 r. – kontynuacja
Temat: Informacja Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej na temat funkcjonowania Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 222)
Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 124)

20 marca 2018
Temat: Uchwała Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2337)
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 2337
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 220)

28 lutego 2018
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o priorytetach ministerstwa na lata 2018-2019 w aspekcie Programu Działań Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na lata 2015-2019 oraz Paktu dla obszarów wiejskich na lata 2017-2020 (2030)
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat działań zrealizowanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w 2017 r. oraz zadań planowanych na 2018 r.
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zadaniach zrealizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w 2017 r. i planowanych na 2018 r.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 193)

27 lutego 2018
Temat: Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli „Kształtowanie krajobrazu i przestrzeni publicznej w miastach”
Temat: Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli „Dotowanie zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami”
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 191)

07 lutego 2018
Temat: Informacja na temat tworzenia metropolii śląskiej i funkcjonowania ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim
Lobbysta: Paweł Tomczak
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 209)

24 stycznia 2018
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat polityki państwa w zakresie rolnictwa i rozwoju wsi zawartej w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju
Temat: Informacje na temat ujęcia problemów wsi i rolnictwa w strategiach zintegrowanych które przedstawili:
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa wyborczego (Posiedzenie nr 7)

07 grudnia 2017
Temat: Rozpatrzenie poselskiego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (druk nr 2001) – kontynuacja
Numer druku sejmowego: 2001
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa wyborczego (Posiedzenie nr 6)

05 grudnia 2017
Temat: Rozpatrzenie poselskiego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (druk nr 2001) – kontynuacja
Numer druku sejmowego: 2001
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa wyborczego (Posiedzenie nr 4)

01 grudnia 2017
Temat: Poselski projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (druk nr 2001)
Temat: Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2023)
Numer druku sejmowego: 2001
Numer druku sejmowego: 2023
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa wyborczego (Posiedzenie nr 3)

30 listopada 2017
Temat: Poselski projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (druk nr 2001) – kontynuacja
Numer druku sejmowego: 2001
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa wyborczego (Posiedzenie nr 2)

28 listopada 2017
Temat: Poselski projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (druk nr 2001)
Temat: Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2023)
Numer druku sejmowego: 2001
Numer druku sejmowego: 2023
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 80)
Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Posiedzenie nr 62)
Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 230)
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 159)

04 lipca 2017
Temat: Sprawozdanie Podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy – Prawo wodne (druk nr 1529)
Numer druku sejmowego: 1529
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 145)

24 maja 2017
Temat: Sprawy ogólne
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o spółdzielniach rolników (druk nr 1425)
Numer druku sejmowego: 1425
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 136)

06 kwietnia 2017
Temat: Informacja ministrów: rolnictwa i rozwoju wsi oraz infrastruktury i budownictwa na temat zadań związanych z poprawą infrastruktury drogowej i wodno-kanalizacyjnej na terenach wiejskich
Lobbysta: Paweł Tomczak
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 135)

06 kwietnia 2017
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat analizy porównawczej funkcjonowania spółdzielczości rolniczej w Danii Francji i Holandii
Lobbysta: Paweł Tomczak
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 124)

08 marca 2017
Temat: Informacja ministrów: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Rozwoju i Finansów na temat rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa w „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r. )” Wyrównanie poziomu jakości życia między obszarami wiejskimi a miastami oraz zwiększenie dochodów gospodarstw domowych na wsi
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 96)

09 lutego 2017
Temat: Informacja Ministra Zdrowia na temat założeń projektów ustaw o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym
Temat: Informacja Ministra Zdrowia na temat założeń projektu ustawy o sieci szpitali
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 65)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 95)

09 lutego 2017
Temat: Informacja Ministra Rozwoju i Finansów na temat interpretacji przepisów prawnych dotyczących opodatkowania podatkiem od nieruchomości elektrowni wiatrowych po 1 stycznia 2017 r.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 85)
Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 64)

09 grudnia 2016
Temat: Rozpatrzenie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy – Prawo oświatowe (druk nr 1030) oraz komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty (druk nr 526)
Temat: Rozpatrzenie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (druk nr 1031)
Numer druku sejmowego: 1030
Numer druku sejmowego: 526
Numer druku sejmowego: 1031
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 63)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 84)

08 grudnia 2016
Temat: Sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy – Prawo oświatowe (druk nr 1030) oraz komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty (druk nr 526)
Temat: Sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (druk nr 1031)
Numer druku sejmowego: 1030
Numer druku sejmowego: 526
Numer druku sejmowego: 1031
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 100)

30 listopada 2016
Temat: Informacja ministrów: Rolnictwa i Rozwoju Wsi Infrastruktury i Budownictwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej oraz Środowiska na temat rozwoju infrastruktury drogowej oraz społecznej na obszarach wiejskich i możliwości pozyskania na te cele dodatkowych środków
Temat: Projekt uchwały Komisji w sprawie powołania pana dra Adama Michała Niewiadomskiego na stałego doradcę Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 78)

15 listopada 2016
Temat: Informacja ministra spraw wewnętrznych i administracji na temat możliwości stworzenia Krajowej Polityki Osiedleńczej jako sposobu na rozwiązanie problemów demograficznych i gospodarczych obszarów metropolitalnych
Temat: Sprawy bieżące
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 75)

04 listopada 2016
Temat: Rozpatrzenie informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli współdziałania wojewódzkich konserwatorów zabytków oraz jednostek samorządu terytorialnego
Temat: Rozpatrzenie projektu dezyderatu Komisji do Prezesa Rady Ministrów w sprawie cofnięcia zmiany granic miasta na prawach powiatu Opole
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 79)

17 października 2016
Temat: Informacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na temat sytuacji rolnictwa w województwie kujawsko-pomorskim
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat trudnej sytuacji mleczarstwa w Polsce
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat rolnictwa ekologicznego
Lobbysta: Marek Olszewski
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 61)

21 września 2016
Temat: Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli pod nazwą Pomoc osobom dotkniętym przemocą domową
Temat: Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli przymusowego kierowania osób uzależnionych od alkoholu na leczenie odwykowe
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 45)

13 września 2016
Temat: Kontynuacja dyskusji nad Informacją Ministra Edukacji Narodowej na temat projektowanych zmian w systemie oświaty w tym propozycji rozwiązań strukturalnych i programowych
Lobbysta: Paweł Tomczak
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 60)

13 września 2016
Temat: Informacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat oceny regulacji dotyczących zmian granic
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 55)

19 lipca 2016
Temat: Informacja Ministra Edukacji Narodowej o planowanej reformie oświaty
Temat: Informacja o działalności Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego
Lobbysta: Marek Olszewski
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 55)

19 lipca 2016
Temat: Informacja Ministra Edukacji Narodowej o planowanej reformie oświaty
Temat: Informacja o działalności Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Gospodarki i Rozwoju (Posiedzenie nr 34)

21 czerwca 2016
Temat: Rozpatrzenie uchwały Senatu w spawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 607)
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 607
Lobbysta: Maciej Kiełbus
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 15)

19 maja 2016
Temat: Informacja o wynikach kontroli Najwyższej Izby Kontroli „Świadczenie pomocy osobom starszym przez gminy i powiaty”
Temat: Informacja na temat funkcjonowania gminnych rad seniora
Temat: Informacja na temat działalności jednostek samorządu terytorialnego na rzecz wsparcia i aktywizacji osób starszych
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 35)

28 kwietnia 2016
Temat: Informacja na temat potrzeby zmian w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne w zakresie finansowania przez gminy oświetlenia ulic placów i dróg publicznych
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 33)

27 kwietnia 2016
Temat: Rozpatrzenie informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat wykorzystywania polskich surowców w produkcji środków spożywczych wytwarzanych na terenie Polski
Temat: Rozpatrzenie propozycji tematów kontroli do Planu pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2017 r.
Temat: Rozszerzenie składu podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (druk nr 283)
Numer druku sejmowego: 283
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 33)
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 34)
Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 20)

27 kwietnia 2016
Temat: Petycja Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich z Bielawy dla Komisji do Spraw Petycji w sprawie zmiany ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz U z 2013 r. poz 856 ze zm )
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 32)

27 kwietnia 2016
Temat: Informacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat funkcjonowania w 2015 roku ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim
Temat: Sprawy bieżące
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 28)

31 marca 2016
Temat: Informacja ministra spraw wewnętrznych i administracji na temat funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce – wnioski i planowane inicjatywy rządu w tym zakresie
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 14)

30 marca 2016
Temat: Sprawozdanie Podkomisji nadzwyczajnej o poselskim projekcie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (druk nr 315)
Numer druku sejmowego: 315
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 12)

16 marca 2016
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (druk nr 315)
Numer druku sejmowego: 315
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 10)

09 marca 2016
Temat: Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli funkcjonowania grupy kapitałowej PKP
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 17)

25 lutego 2016
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat gospodarki wodnej w rolnictwie
Temat: Prezentacja opinii:
Temat: Rozpatrzenie projektu dezyderatu w sprawie podjęcia działań mobilizujących i obligujących instytucje UE do rozwiązania bieżącej krytycznej sytuacji w sektorze mleka i mięsa wieprzowego w Polsce i na całym rynku europejskim
Numer druku sejmowego: 274
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 37)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 18)

25 lutego 2016
Temat: Wniosek o powołanie podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (druk nr 24)
Numer druku sejmowego: 24
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 19)

25 lutego 2016
Temat: Informacja Ministra Rozwoju na temat planowanych przez rząd kierunków rozwoju miast oraz ich obszarów funkcjonalnych wynikających z Krajowej Polityki Miejskiej 2023
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 17)

24 lutego 2016
Temat: Informacja na temat zadań Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego
Temat: Zmiany w składach osobowych podkomisji stałych
Lobbysta: Marek Olszewski
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 15)
Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 14)

28 stycznia 2016
Temat: Informacja ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania o stanie przygotowań organów prowadzących do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich (druk nr 124)
Numer druku sejmowego: 124
Lobbysta: Marek Olszewski
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 14)

27 stycznia 2016
Temat: Informacja na temat zadań Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego
Temat: Sprawy bieżące
 • Obecność na posiedzeniu
Kategorie
fundacje i stowarzyszenia, organizacje społeczne, władza samorządowa