Używamy i uzyskujemy dostęp do cookies i podobnych technologii w celach statystycznych. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Więcej...

Polska Izba Handlu

Lobbysta Zawodowy
 • Sprawy
 • Rejestry
 • Branże
 • Kategorie
 • Zatrudnieni
 • Klienci
Sprawy

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw(UD557)

Zgłoszenie zainteresowania pracami nad ustawąMinisterstwo Finansów

23 września 2019
 • Przedmiot zgłoszenia: Art. 1 pkt 4 lit b (dodanie 7d ust. 4) - okres ważności WIA (Wiążąca Informacja Akcyzowa) Zgodnie z przedstawionym w projektem art. 7d ust. 4 WIA ważna jest przez okres 3 lat od daty jej wydania. Wprowadzenie takiego ograniczenia czasowego obowiązywania WIA oceniamy jako zmianę niekorzystną z punktu widzenia podatników oraz powodującą nadmierne obciążenia administracyjne. Wprowadzenie w 2015 r. WIA było ważną zmianą w podatku akcyzowym, mających na celu ułatwienie oraz wsparcie podatników w stosowaniu przepisów akcyzowych jak również narzędziem do ograniczania obciążeń administracyjnych. Zgodnie z uzasadnieniem projektu ustawy wprowadzenie terminu obowiązywania WIA służyć ma zwiększeniu nadzoru nad WIA. Uzasadnienie to nie jest dla nas zrozumiałe. WIA jest decyzją administracyjną a zatem podlega normalnej procedurze weryfikacji przez organy podatkowe. Organy podatkowe mają zatem narzędzia do weryfikacji WIA (włącznie z trybami nadzwyczajnymi przewidzianymi w Ordynacji podatkowej). W sytuacji stwierdzenia przez organ podatkowy, iż WIA jest niezgodna z prawem organ podatkowy ma możliwość jej prawnej weryfikacji. Potwierdzeniem tego jest, iż zgodnie z art. 6 ustawy o podatku akcyzowym do postępowań w sprawach wynikających z przepisów niniejszej ustawy stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, chyba że przepisy niniejszej ustawy stanowią inaczej. Przepisy ustawy o podatku akcyzowym nigdzie nie wyłączają stosowania przepisów Ordynacji podatkowej w zakresie możliwości wzruszenia WIA, tym samym WIA podlega procedurom określonym w Ordynacji podatkowej (uchylenie, zmiana, stwierdzenie nieważności czy instancyjnej weryfikacji). Wprowadzanie 3 letniego okresu ważności WIA doprowadzi do sytuacji, której automatycznie po upływie tego okresu WIA będzie tracić ważność. Szczególnego znaczenia termin ten nabiera w kontekście ogólnych zasad przedawnienia zobowiązania podatkowego (zgodnie z art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej zobowiązanie podatkowe przedawnia się upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku). Taka zmiana może doprowadzić do sytuacji, iż w trakcie kontroli wszczętej po okresie obowiązywania WIA (3 lata) a przed upływem terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych (5 lat) podatnik nie będzie mógł się powoływać na uzyskaną wcześniej WIA. Dodatkowo wprowadzenie instytucji wygaśnięcia WIA powodować będzie, iż nawet w sytuacji gdy rozstrzygnięcia zawarte w WIA będą nadal aktualne z punktu widzenia prawa, podatnik będzie musiał ponownie ubiegać się o decyzję oraz ponownie ponosić koszty uzyskania WIA.
  Efekt: Brak informacji.
 • Przedmiot zgłoszenia: Art. 1 pkt 4 lit b (7d ust. 5) - ciężar dowodu Zgodnie z zawartym w projekcie art. 7d ust. 5 do celów stosowania WIA, podmiot na rzecz którego WIA została wydana jest zobowiązany udowodnić, że: a) wyroby akcyzowe będące przedmiotem opodatkowania podatkiem akcyzowym, odpowiadają pod każdym względem klasyfikacji wyrobu akcyzowego określonej w WIA b) wyroby akcyzowe będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem akcyzowym odpowiadają pod każdym^ względem rodzajowi wyrobu akcyzowego określonego w WIA. Projektowany przepis przenosi ciężar dowodu na posiadacza WIA. Należy zauważyć, iż ordynacja podatkowa wyraźnie określa, na kim spoczywa ciężar dowodu w postępowaniu podatkowym. Zgodnie z art. 122 Ordynacji podatkowej w toku postępowania organy podatkowe podejmują wszelkie niezbędne działania w celu dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz załatwienia sprawy w postępowaniu podatkowym. Jednocześnie zgodnie z art. 187. § 1. OP organ podatkowy ma obowiązek zebrać i w sposób wyczerpujący rozpatrzyć cały materiał dowodowy. Przepisy formułują tzw. prawdy obiektywnej oraz powinności zebrania w sposób zupełny materiału dowodowego przez organ podatkowy. Zasadnym zatem wydaje się stwierdzenie, iż to na organie podatkowym powinien spoczywać ciężar dowodu w sytuacji kwestionowania przez niego, że podatnik nie może stosować WIA z uwagi na przypuszczaną okoliczność nieodpowiadania pod każdym względem przez wyrób akcyzowy klasyfikacji i rodzajowi wyrobu akcyzowego określonego w WIA. Przepis ten przenosząc ciężar dowodu na podatnika powoduje jednocześnie dla niego wzrost obciążeń administracyjnych oraz stoi w sprzeczności ze sformułowaną ogólną zasadą postępowania podatkowego prawdy obiektywnej oraz powinności zebrania w sposób zupełny przez organ podatkowy materiału dowodowego .
  Efekt: Brak informacji.
 • Przedmiot zgłoszenia: Art. 1 pkt 6 - informowanie o wygaśnięciu WIA przepis ten proponuje dodanie przesłanki utraty ważności WIA z mocy prawa, m.in.: w sytuacji zmiany przepisów prawa oraz zmiany przepisów wstępnych, uwag lub uwag dodatkowych do sekcji lub działów w Nomenklaturze Scalonej (CN). Nie podważając zasadności wprowadzenia powyższej zmiany wydaje się uzasadnione wprowadzenie dodatkowej regulacji nakładającej na organ podatkowy obowiązku poinformowania podmiotu na rzecz którego wydana została informacja WIA o utracie jej ważności. W innym przypadku, podatnik może nie mieć świadomości, iż wydana na jego rzecz WIA już nie obowiązuje z uwagi na utratę ważności.
  Efekt: Brak informacji.
 • Przedmiot zgłoszenia: Art. 1 pkt 43 - elektroniczne ewidencje do celów akcyzowych Nowe brzmienie art. 138p ust. 1 wprowadza obowiązek prowadzenia całej ewidencji do celów akcyzowych w sposób elektroniczny, łącznie z ewidencją banderoli. W chwili obecnej część ewidencji nadal prowadzona jest ręcznie. Oznacza to konieczność rozbudowy systemów informatycznych w celu dostosowania ich do nowego zakresu obowiązków. Nie jest to jednak możliwe w takim terminie jak wskazany w projekcie ustawy czyli 1 stycznia 2020r. Dlatego też wnosimy o przesunięcie terminu wejścia w życie zmian do art. 138p o co najmniej pół roku.
  Efekt: Brak informacji.
 • Przedmiot zgłoszenia: Art. 4 pkt 1 (Kodeks kamy) w propozycji do art. 23 dodaje się § 4 w brzmieniu: „§ 4. Jeżeli sprawca popełniając przestępstwo skarbowe uszczuplił należność publicznoprawną, sąd wymierzając karę grzywny jako karę samoistną określa jej minimalną wysokość jako odpowiadającą co najmniej uszczuplonej należności publicznoprawnej." Projektowany przepis jest dla nas przejrzysty. Jakkolwiek termin „wysokość odpowiadająca co najmniej uszczuplonej należności" wskazuje, iż grzywna może być nałożona w wysokości większej niż wysokość uszczuplenia, to jednak z przepisu tego nie wynika, czy kwota ta zawiera w sobie już tę uszczuploną wartość czy też orzekana jest „obok" powinności zapłaty kwoty uszczuplenia (np. należnego podatku).
  Efekt: Brak informacji.
 • Przedmiot zgłoszenia: Art. 4 pkt 3 (Kodeks karny) Pozytywnie należy ocenić zmianę sankcyjnego w zakresie przepadku przedmiotów. Dotychczasowy przepis art. 31 § 6 Kodeksu karnego wskazywał tylko na przypadek przepadku wyrobów tytoniowych. Przepis ten został rozszerzony o przepadek suszu tytoniowego oraz urządzeń i maszyn do produkcji lub pakowania wyrobów tytoniowych. Przepadek ten następuje przez zniszczenie przedmiotu podlegającego przepadkowi. Jednocześnie proponuje się rozszerzenie katalogu wyrobów podlegających przepadkowi i zniszczeniu o płyny do e-papierosów oraz wyroby nowatorskie a także maszyn do ich produkcji.
  Efekt: Brak informacji.
 • Przedmiot zgłoszenia: Art. 10 - system monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów Z uwagi na powtarzające się nadużycia, na poparcie zasługuje usunięcie wyłączenia z systemu monitorowania towarów przewożonych przez operatorów pocztowych w paczkach pocztowych w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 oraz z 2018 r. poz. 106, 138, 650, 1118 i 1629). Nie jest dla nas jasne natomiast usunięcie wyłączeń z systemu monitorowania towarów objętych procedurą celną tranzytu, składowania, odprawy czasowej, przetwarzania lub wywozu, oraz powrotnym wywozem, a także przemieszczanych w ramach procedury zawieszenia poboru akcyzy z zastosowaniem systemu, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 26 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym. Dlatego też wnosimy o ograniczenie wskazanego w art 10 uchylenia wyłącznie do art. 3 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów (Dz. U. poz. 2332, z późn. zm.)
  Efekt: Brak informacji.

Komisja Gospodarki i Rozwoju (Posiedzenie nr 158)
Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 451)

27 czerwca 2019
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych (druk nr 3475).
Numer druku sejmowego: 3475
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących

Numer projektu z wykazu: 628

04 kwietnia 2019
 • Udział w konsultacjach publicznych

Komisja do Spraw Petycji (Posiedzenie nr 173)

06 marca 2019
Temat: rozpatrzenie odpowiedzi Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na dezyderat nr 124 w sprawie warunków wykonywania zawodu pracownika socjalnego,
Temat: rozpatrzenie odpowiedzi Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na dezyderat nr 125 w sprawie nowych rozwiązań kierowanych do osób z niepełnosprawnościami,
Temat: rozpatrzenie petycji w sprawie zmiany ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji doradcy restrukturyzacyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 883 ze zm.) poprzez uchylenie art. 3 ust. 1 pkt 6 (BKSP-145-416/18),
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 163)

21 lutego 2019
Temat: Pierwsze czytanie i rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (druk nr 3201).
Numer druku sejmowego: 3201
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 165)

21 lutego 2019
Temat: poprawki zgłoszone w czasie zgłoszone drugiego czytania do projektu ustawy o Agencji Badań Medycznych (druki nr 3106 i 3221),
Temat: poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (druk nr 3201 i 3244).
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Nadzwyczajna do spraw deregulacji (Posiedzenie nr 37)

05 grudnia 2018
Temat: Zaopiniowanie dla Komisji Polityki Społecznej i Rodziny poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta oraz w niektóre inne dni (druk nr 3038).
Numer druku sejmowego: 3038
Lobbysta: Paweł Tracz
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Nadzwyczajna do spraw deregulacji (Posiedzenie nr 37)

05 grudnia 2018
Temat: Zaopiniowanie dla Komisji Polityki Społecznej i Rodziny poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta oraz w niektóre inne dni (druk nr 3038).
Numer druku sejmowego: 3038
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 165)

29 listopada 2018
Temat: Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz niektóre inne dni (druk nr 3038).
Numer druku sejmowego: 3038
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych

Numer projektu z wykazu: UC120

18 lipca 2018
 • Udział w konsultacjach publicznych

Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach (Posiedzenie nr 56)

17 lipca 2018
Temat: Sprawozdanie podkomisji stałej do spraw nowelizacji prawa karnego o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2557).
Numer druku sejmowego: 2557
Lobbysta: Joanna Chilicka
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 229)

12 kwietnia 2018
Temat: Informacja na temat pomocy dla rolników zobowiązanych nową ustawą  – Prawo wodne do dodatkowych inwestycji w zakresie ochrony środowiska
Temat: Informacja o sytuacji na rynku tytoniowym – problem zaległości finansowych względem plantatorów tytoniu zmiana ustawy o podatku akcyzowym utworzenie funduszu gwarancyjnego dla plantatorów program wsparcia
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 105)

09 stycznia 2018
Temat: Uchwała Senatu w sprawie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (druk nr 2139)
Temat: Projekt planu pracy Komisji na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r.
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 2139
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 100)

23 listopada 2017
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (druki nr 870 i 1958)
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1974 i 2004)
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1779 i 1884)
Numer druku sejmowego: 870
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 1958
Numer druku sejmowego: 1974
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 2004
Numer druku sejmowego: 1779
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 1884
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 172)

21 listopada 2017
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz niektórych innych ustaw wraz z autopoprawką (druki nr 1988 i 1988-A)
Numer druku sejmowego: 1988
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 96)

26 października 2017
Temat: Sprawozdanie podkomisji stałej do spraw rynku pracy o obywatelskim projekcie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele (druk nr 870)
Numer druku sejmowego: 870
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 157)

21 czerwca 2017
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 1649)
Numer druku sejmowego: 1649
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 149)

07 czerwca 2017
Temat: Uchwała Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie prawnej odmian roślin (druk nr 1593)
Temat: Informacja ministrów: Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rozwoju i Finansów oraz Zdrowia na temat aktualnego stanu prawnego w zakresie wprowadzania do obrotu opakowań jednostkowych papierosów typu slim
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 1593
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 50)

29 listopada 2016
Temat: Wniosek o skierowanie do podkomisji stałej do spraw rynku pracy obywatelskiego projektu ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę (druk nr 870)
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1017)
Numer druku sejmowego: 870
Numer druku sejmowego: 1017
Lobbysta: Joanna Chilicka
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 137)

15 listopada 2016
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o niektórych innych ustaw (druk nr 965)
Numer druku sejmowego: 965
Lobbysta: Andrzej Malec
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Gospodarki i Rozwoju (Posiedzenie nr 49)
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 87)

03 listopada 2016
Temat: Sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi (druk nr 790)
Numer druku sejmowego: 790
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Gospodarki i Rozwoju (Posiedzenie nr 44)
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 72)

22 września 2016
Temat: Wniosek o powołanie podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi (druk nr 790)
Numer druku sejmowego: 790
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 68)
Komisja do Spraw Unii Europejskiej (Posiedzenie nr 76)

21 września 2016
Temat: Informacja na temat istotnych dla Polski kwestii związanych z sektorem rolniczym w negocjowanej między UE i USA umowie handlowej TTIP
Lobbysta: Joanna Chilicka
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 33)
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 58)

06 lipca 2016
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (druki nr 432 i 652)
Numer druku sejmowego: 432
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 652
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 77)

05 lipca 2016
Temat: Rządowy projekt ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej (druk nr 615)
Numer druku sejmowego: 615
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 51)
Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 30)

22 czerwca 2016
Temat: Sprawozdanie Podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (druk nr 432)
Numer druku sejmowego: 432
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 31)

13 kwietnia 2016
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (druk nr 357)
Numer druku sejmowego: 357
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 8)

24 lutego 2016
Temat: Informacja na temat zapobiegania reklamie e-papierosów i papierosów zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/40/UE z dnia  3 kwietnia 2014 r. (tzw nowa dyrektywa tytoniowa)
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Gospodarki i Rozwoju (Posiedzenie nr 10)

23 lutego 2016
Temat: Informacja Ministra Finansów o projekcie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej i przewidywanych skutkach tej regulacji dla polskiej gospodarki
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 12)

09 lutego 2016
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat wprowadzenia instrumentów wsparcia dla produkcji tytoniu ze środków krajowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w Nowej Perspektywie Finansowej 2014-2020 Obrona interesów polskich producentów tytoniu
Temat: Informacja Ministra Zdrowia na temat stanu prac nad implementacją dyrektywy 2014/40/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 kwietnia 2014 r. dotyczącej produkcji prezentowania i sprzedaży wyrobów tytoniowych a w szczególności nad projektem ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych w tym które regulacje projektu ustawy są bardziej restrykcyjne niż nakazują to przepisy dyrektywy
Temat: Projekt dezyderatu w sprawie implementacji dyrektywy 2014/40/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 kwietnia 2014 r. dotyczącej produkcji prezentowania i sprzedaży wyrobów tytoniowych
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych

Numer projektu z wykazu: UC177

19 sierpnia 2015
 • Udział w konsultacjach publicznych
Rejestry
Rejestr KRS
14.03.2002
Nr KRS: 0000099228
Siedziba: ul. Grażyny 13, lok. 110 02-548, Warszawa
Rejestr Przejrzystości UE
03.03.2013
Kategoria: II - In-house lobbyists and trade/business/professional associations
Kategorie
organizacje branżowe i izby, przedsiębiorstwa i spółdzielnie
Sprawy

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw(UD557)

Zgłoszenie zainteresowania pracami nad ustawąMinisterstwo Finansów

23 września 2019
 • Przedmiot zgłoszenia: Art. 1 pkt 4 lit b (dodanie 7d ust. 4) - okres ważności WIA (Wiążąca Informacja Akcyzowa) Zgodnie z przedstawionym w projektem art. 7d ust. 4 WIA ważna jest przez okres 3 lat od daty jej wydania. Wprowadzenie takiego ograniczenia czasowego obowiązywania WIA oceniamy jako zmianę niekorzystną z punktu widzenia podatników oraz powodującą nadmierne obciążenia administracyjne. Wprowadzenie w 2015 r. WIA było ważną zmianą w podatku akcyzowym, mających na celu ułatwienie oraz wsparcie podatników w stosowaniu przepisów akcyzowych jak również narzędziem do ograniczania obciążeń administracyjnych. Zgodnie z uzasadnieniem projektu ustawy wprowadzenie terminu obowiązywania WIA służyć ma zwiększeniu nadzoru nad WIA. Uzasadnienie to nie jest dla nas zrozumiałe. WIA jest decyzją administracyjną a zatem podlega normalnej procedurze weryfikacji przez organy podatkowe. Organy podatkowe mają zatem narzędzia do weryfikacji WIA (włącznie z trybami nadzwyczajnymi przewidzianymi w Ordynacji podatkowej). W sytuacji stwierdzenia przez organ podatkowy, iż WIA jest niezgodna z prawem organ podatkowy ma możliwość jej prawnej weryfikacji. Potwierdzeniem tego jest, iż zgodnie z art. 6 ustawy o podatku akcyzowym do postępowań w sprawach wynikających z przepisów niniejszej ustawy stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, chyba że przepisy niniejszej ustawy stanowią inaczej. Przepisy ustawy o podatku akcyzowym nigdzie nie wyłączają stosowania przepisów Ordynacji podatkowej w zakresie możliwości wzruszenia WIA, tym samym WIA podlega procedurom określonym w Ordynacji podatkowej (uchylenie, zmiana, stwierdzenie nieważności czy instancyjnej weryfikacji). Wprowadzanie 3 letniego okresu ważności WIA doprowadzi do sytuacji, której automatycznie po upływie tego okresu WIA będzie tracić ważność. Szczególnego znaczenia termin ten nabiera w kontekście ogólnych zasad przedawnienia zobowiązania podatkowego (zgodnie z art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej zobowiązanie podatkowe przedawnia się upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku). Taka zmiana może doprowadzić do sytuacji, iż w trakcie kontroli wszczętej po okresie obowiązywania WIA (3 lata) a przed upływem terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych (5 lat) podatnik nie będzie mógł się powoływać na uzyskaną wcześniej WIA. Dodatkowo wprowadzenie instytucji wygaśnięcia WIA powodować będzie, iż nawet w sytuacji gdy rozstrzygnięcia zawarte w WIA będą nadal aktualne z punktu widzenia prawa, podatnik będzie musiał ponownie ubiegać się o decyzję oraz ponownie ponosić koszty uzyskania WIA.
  Efekt: Brak informacji.
 • Przedmiot zgłoszenia: Art. 1 pkt 4 lit b (7d ust. 5) - ciężar dowodu Zgodnie z zawartym w projekcie art. 7d ust. 5 do celów stosowania WIA, podmiot na rzecz którego WIA została wydana jest zobowiązany udowodnić, że: a) wyroby akcyzowe będące przedmiotem opodatkowania podatkiem akcyzowym, odpowiadają pod każdym względem klasyfikacji wyrobu akcyzowego określonej w WIA b) wyroby akcyzowe będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem akcyzowym odpowiadają pod każdym^ względem rodzajowi wyrobu akcyzowego określonego w WIA. Projektowany przepis przenosi ciężar dowodu na posiadacza WIA. Należy zauważyć, iż ordynacja podatkowa wyraźnie określa, na kim spoczywa ciężar dowodu w postępowaniu podatkowym. Zgodnie z art. 122 Ordynacji podatkowej w toku postępowania organy podatkowe podejmują wszelkie niezbędne działania w celu dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz załatwienia sprawy w postępowaniu podatkowym. Jednocześnie zgodnie z art. 187. § 1. OP organ podatkowy ma obowiązek zebrać i w sposób wyczerpujący rozpatrzyć cały materiał dowodowy. Przepisy formułują tzw. prawdy obiektywnej oraz powinności zebrania w sposób zupełny materiału dowodowego przez organ podatkowy. Zasadnym zatem wydaje się stwierdzenie, iż to na organie podatkowym powinien spoczywać ciężar dowodu w sytuacji kwestionowania przez niego, że podatnik nie może stosować WIA z uwagi na przypuszczaną okoliczność nieodpowiadania pod każdym względem przez wyrób akcyzowy klasyfikacji i rodzajowi wyrobu akcyzowego określonego w WIA. Przepis ten przenosząc ciężar dowodu na podatnika powoduje jednocześnie dla niego wzrost obciążeń administracyjnych oraz stoi w sprzeczności ze sformułowaną ogólną zasadą postępowania podatkowego prawdy obiektywnej oraz powinności zebrania w sposób zupełny przez organ podatkowy materiału dowodowego .
  Efekt: Brak informacji.
 • Przedmiot zgłoszenia: Art. 1 pkt 6 - informowanie o wygaśnięciu WIA przepis ten proponuje dodanie przesłanki utraty ważności WIA z mocy prawa, m.in.: w sytuacji zmiany przepisów prawa oraz zmiany przepisów wstępnych, uwag lub uwag dodatkowych do sekcji lub działów w Nomenklaturze Scalonej (CN). Nie podważając zasadności wprowadzenia powyższej zmiany wydaje się uzasadnione wprowadzenie dodatkowej regulacji nakładającej na organ podatkowy obowiązku poinformowania podmiotu na rzecz którego wydana została informacja WIA o utracie jej ważności. W innym przypadku, podatnik może nie mieć świadomości, iż wydana na jego rzecz WIA już nie obowiązuje z uwagi na utratę ważności.
  Efekt: Brak informacji.
 • Przedmiot zgłoszenia: Art. 1 pkt 43 - elektroniczne ewidencje do celów akcyzowych Nowe brzmienie art. 138p ust. 1 wprowadza obowiązek prowadzenia całej ewidencji do celów akcyzowych w sposób elektroniczny, łącznie z ewidencją banderoli. W chwili obecnej część ewidencji nadal prowadzona jest ręcznie. Oznacza to konieczność rozbudowy systemów informatycznych w celu dostosowania ich do nowego zakresu obowiązków. Nie jest to jednak możliwe w takim terminie jak wskazany w projekcie ustawy czyli 1 stycznia 2020r. Dlatego też wnosimy o przesunięcie terminu wejścia w życie zmian do art. 138p o co najmniej pół roku.
  Efekt: Brak informacji.
 • Przedmiot zgłoszenia: Art. 4 pkt 1 (Kodeks kamy) w propozycji do art. 23 dodaje się § 4 w brzmieniu: „§ 4. Jeżeli sprawca popełniając przestępstwo skarbowe uszczuplił należność publicznoprawną, sąd wymierzając karę grzywny jako karę samoistną określa jej minimalną wysokość jako odpowiadającą co najmniej uszczuplonej należności publicznoprawnej." Projektowany przepis jest dla nas przejrzysty. Jakkolwiek termin „wysokość odpowiadająca co najmniej uszczuplonej należności" wskazuje, iż grzywna może być nałożona w wysokości większej niż wysokość uszczuplenia, to jednak z przepisu tego nie wynika, czy kwota ta zawiera w sobie już tę uszczuploną wartość czy też orzekana jest „obok" powinności zapłaty kwoty uszczuplenia (np. należnego podatku).
  Efekt: Brak informacji.
 • Przedmiot zgłoszenia: Art. 4 pkt 3 (Kodeks karny) Pozytywnie należy ocenić zmianę sankcyjnego w zakresie przepadku przedmiotów. Dotychczasowy przepis art. 31 § 6 Kodeksu karnego wskazywał tylko na przypadek przepadku wyrobów tytoniowych. Przepis ten został rozszerzony o przepadek suszu tytoniowego oraz urządzeń i maszyn do produkcji lub pakowania wyrobów tytoniowych. Przepadek ten następuje przez zniszczenie przedmiotu podlegającego przepadkowi. Jednocześnie proponuje się rozszerzenie katalogu wyrobów podlegających przepadkowi i zniszczeniu o płyny do e-papierosów oraz wyroby nowatorskie a także maszyn do ich produkcji.
  Efekt: Brak informacji.
 • Przedmiot zgłoszenia: Art. 10 - system monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów Z uwagi na powtarzające się nadużycia, na poparcie zasługuje usunięcie wyłączenia z systemu monitorowania towarów przewożonych przez operatorów pocztowych w paczkach pocztowych w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 oraz z 2018 r. poz. 106, 138, 650, 1118 i 1629). Nie jest dla nas jasne natomiast usunięcie wyłączeń z systemu monitorowania towarów objętych procedurą celną tranzytu, składowania, odprawy czasowej, przetwarzania lub wywozu, oraz powrotnym wywozem, a także przemieszczanych w ramach procedury zawieszenia poboru akcyzy z zastosowaniem systemu, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 26 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym. Dlatego też wnosimy o ograniczenie wskazanego w art 10 uchylenia wyłącznie do art. 3 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów (Dz. U. poz. 2332, z późn. zm.)
  Efekt: Brak informacji.

Komisja Gospodarki i Rozwoju (Posiedzenie nr 158)
Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 451)

27 czerwca 2019
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych (druk nr 3475).
Numer druku sejmowego: 3475
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących

Numer projektu z wykazu: 628

04 kwietnia 2019
 • Udział w konsultacjach publicznych

Komisja do Spraw Petycji (Posiedzenie nr 173)

06 marca 2019
Temat: rozpatrzenie odpowiedzi Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na dezyderat nr 124 w sprawie warunków wykonywania zawodu pracownika socjalnego,
Temat: rozpatrzenie odpowiedzi Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na dezyderat nr 125 w sprawie nowych rozwiązań kierowanych do osób z niepełnosprawnościami,
Temat: rozpatrzenie petycji w sprawie zmiany ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji doradcy restrukturyzacyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 883 ze zm.) poprzez uchylenie art. 3 ust. 1 pkt 6 (BKSP-145-416/18),
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 163)

21 lutego 2019
Temat: Pierwsze czytanie i rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (druk nr 3201).
Numer druku sejmowego: 3201
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 165)

21 lutego 2019
Temat: poprawki zgłoszone w czasie zgłoszone drugiego czytania do projektu ustawy o Agencji Badań Medycznych (druki nr 3106 i 3221),
Temat: poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (druk nr 3201 i 3244).
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Nadzwyczajna do spraw deregulacji (Posiedzenie nr 37)

05 grudnia 2018
Temat: Zaopiniowanie dla Komisji Polityki Społecznej i Rodziny poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta oraz w niektóre inne dni (druk nr 3038).
Numer druku sejmowego: 3038
Lobbysta: Paweł Tracz
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Nadzwyczajna do spraw deregulacji (Posiedzenie nr 37)

05 grudnia 2018
Temat: Zaopiniowanie dla Komisji Polityki Społecznej i Rodziny poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta oraz w niektóre inne dni (druk nr 3038).
Numer druku sejmowego: 3038
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 165)

29 listopada 2018
Temat: Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz niektóre inne dni (druk nr 3038).
Numer druku sejmowego: 3038
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych

Numer projektu z wykazu: UC120

18 lipca 2018
 • Udział w konsultacjach publicznych

Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach (Posiedzenie nr 56)

17 lipca 2018
Temat: Sprawozdanie podkomisji stałej do spraw nowelizacji prawa karnego o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2557).
Numer druku sejmowego: 2557
Lobbysta: Joanna Chilicka
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 229)

12 kwietnia 2018
Temat: Informacja na temat pomocy dla rolników zobowiązanych nową ustawą  – Prawo wodne do dodatkowych inwestycji w zakresie ochrony środowiska
Temat: Informacja o sytuacji na rynku tytoniowym – problem zaległości finansowych względem plantatorów tytoniu zmiana ustawy o podatku akcyzowym utworzenie funduszu gwarancyjnego dla plantatorów program wsparcia
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 105)

09 stycznia 2018
Temat: Uchwała Senatu w sprawie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (druk nr 2139)
Temat: Projekt planu pracy Komisji na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r.
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 2139
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 100)

23 listopada 2017
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (druki nr 870 i 1958)
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1974 i 2004)
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1779 i 1884)
Numer druku sejmowego: 870
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 1958
Numer druku sejmowego: 1974
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 2004
Numer druku sejmowego: 1779
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 1884
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 172)

21 listopada 2017
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz niektórych innych ustaw wraz z autopoprawką (druki nr 1988 i 1988-A)
Numer druku sejmowego: 1988
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 96)

26 października 2017
Temat: Sprawozdanie podkomisji stałej do spraw rynku pracy o obywatelskim projekcie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele (druk nr 870)
Numer druku sejmowego: 870
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 157)

21 czerwca 2017
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 1649)
Numer druku sejmowego: 1649
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 149)

07 czerwca 2017
Temat: Uchwała Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie prawnej odmian roślin (druk nr 1593)
Temat: Informacja ministrów: Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rozwoju i Finansów oraz Zdrowia na temat aktualnego stanu prawnego w zakresie wprowadzania do obrotu opakowań jednostkowych papierosów typu slim
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 1593
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 50)

29 listopada 2016
Temat: Wniosek o skierowanie do podkomisji stałej do spraw rynku pracy obywatelskiego projektu ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę (druk nr 870)
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1017)
Numer druku sejmowego: 870
Numer druku sejmowego: 1017
Lobbysta: Joanna Chilicka
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 137)

15 listopada 2016
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o niektórych innych ustaw (druk nr 965)
Numer druku sejmowego: 965
Lobbysta: Andrzej Malec
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Gospodarki i Rozwoju (Posiedzenie nr 49)
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 87)

03 listopada 2016
Temat: Sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi (druk nr 790)
Numer druku sejmowego: 790
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Gospodarki i Rozwoju (Posiedzenie nr 44)
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 72)

22 września 2016
Temat: Wniosek o powołanie podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi (druk nr 790)
Numer druku sejmowego: 790
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 68)
Komisja do Spraw Unii Europejskiej (Posiedzenie nr 76)

21 września 2016
Temat: Informacja na temat istotnych dla Polski kwestii związanych z sektorem rolniczym w negocjowanej między UE i USA umowie handlowej TTIP
Lobbysta: Joanna Chilicka
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 33)
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 58)

06 lipca 2016
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (druki nr 432 i 652)
Numer druku sejmowego: 432
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 652
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 77)

05 lipca 2016
Temat: Rządowy projekt ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej (druk nr 615)
Numer druku sejmowego: 615
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 51)
Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 30)

22 czerwca 2016
Temat: Sprawozdanie Podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (druk nr 432)
Numer druku sejmowego: 432
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 31)

13 kwietnia 2016
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (druk nr 357)
Numer druku sejmowego: 357
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 8)

24 lutego 2016
Temat: Informacja na temat zapobiegania reklamie e-papierosów i papierosów zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/40/UE z dnia  3 kwietnia 2014 r. (tzw nowa dyrektywa tytoniowa)
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Gospodarki i Rozwoju (Posiedzenie nr 10)

23 lutego 2016
Temat: Informacja Ministra Finansów o projekcie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej i przewidywanych skutkach tej regulacji dla polskiej gospodarki
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 12)

09 lutego 2016
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat wprowadzenia instrumentów wsparcia dla produkcji tytoniu ze środków krajowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w Nowej Perspektywie Finansowej 2014-2020 Obrona interesów polskich producentów tytoniu
Temat: Informacja Ministra Zdrowia na temat stanu prac nad implementacją dyrektywy 2014/40/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 kwietnia 2014 r. dotyczącej produkcji prezentowania i sprzedaży wyrobów tytoniowych a w szczególności nad projektem ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych w tym które regulacje projektu ustawy są bardziej restrykcyjne niż nakazują to przepisy dyrektywy
Temat: Projekt dezyderatu w sprawie implementacji dyrektywy 2014/40/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 kwietnia 2014 r. dotyczącej produkcji prezentowania i sprzedaży wyrobów tytoniowych
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych

Numer projektu z wykazu: UC177

19 sierpnia 2015
 • Udział w konsultacjach publicznych
Rejestry
Rejestr KRS
14.03.2002
Nr KRS: 0000099228
Siedziba: ul. Grażyny 13, lok. 110 02-548, Warszawa
Rejestr Przejrzystości UE
03.03.2013
Kategoria: II - In-house lobbyists and trade/business/professional associations
Kategorie
organizacje branżowe i izby, przedsiębiorstwa i spółdzielnie