Używamy i uzyskujemy dostęp do cookies i podobnych technologii w celach statystycznych. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Więcej...

Krajowa Izba Gospodarcza

 • Sprawy
 • Rejestry
 • Branże
 • Kategorie
 • Zatrudnieni
Sprawy

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 2)

20 listopada 2019
Temat: Zaopiniowanie wniosku Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie zmiany w planie finansowym Narodowego Centrum Nauki na 2019 rok,
Temat: Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (druk nr 15).
Numer druku sejmowego: 15
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową

Projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomani

Numer projektu z wykazu: UD164

15 kwietnia 2019
 • Udział w konsultacjach publicznych

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących

Numer projektu z wykazu: 628

04 kwietnia 2019
 • Udział w konsultacjach publicznych

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących

Numer projektu z wykazu: 628

04 kwietnia 2019
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie studiów

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne

Numer projektu z wykazu: UC146

01 kwietnia 2019
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy o elektronizacji doręczeń oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Numer projektu z wykazu: UD462

08 marca 2019
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą

projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania lichwie

Numer projektu z wykazu: UD145

06 marca 2019
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia

Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu i częstotliwości wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania tych orzeczeń

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 163)

21 lutego 2019
Temat: Pierwsze czytanie i rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (druk nr 3201).
Numer druku sejmowego: 3201
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Projekt ustawy - Ordynacja podatkowa

Numer projektu z wykazu: UD409

15 lutego 2019
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ramowych procedur przyjmowania, obsługi zgłoszeń alarmowych i powiadomień o zdarzeniach oraz dysponowania zespołów ratownictwa medycznego przez dyspozytora medycznego

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii

Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie minimalnych rocznych poziomów odzysku i recyklingu dla opakowań wielomateriałowych oraz dla opakowań po środkach niebezpiecznych

Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie minimalnych rocznych poziomów odzysku i recyklingu dla opakowań wielomateriałowych oraz dla opakowań po środkach niebezpiecznych

Komisja Nadzwyczajna do spraw deregulacji (Posiedzenie nr 35)

08 listopada 2018
Temat: poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (druki nr 2862 i 2921).
 • Obecność na posiedzeniu

Projekt ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Ordynacja podatkowa i ustawę o Rzeczniku Praw Podatnika

Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie leczenia krwią i jej składnikami w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne

Projekt ustawy - Ordynacja podatkowa

Numer projektu z wykazu: UD409

24 września 2018
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie kryteriów uznania naruszenia bezpieczeństwa lub integralności sieci lub usług telekomunikacyjnych za naruszenie o istotnym wpływie na funkcjonowanie sieci lub usług

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie kryteriów uznania naruszenia bezpieczeństwa lub integralności sieci lub usług telekomunikacyjnych za naruszenie o istotnym wpływie na funkcjonowanie sieci lub usług

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie wzoru formularza do przekazywania informacji o naruszeniu bezpieczeństwa lub integralności sieci lub usług telekomunikacyjnych, które miało istotny wpływ na funkcjonowanie sieci lub usług

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych

Numer projektu z wykazu: UC120

18 lipca 2018
 • Udział w konsultacjach publicznych

Komisja Gospodarki i Rozwoju (Posiedzenie nr 120)

17 lipca 2018
Temat: zaopiniowanie dla Komisji Nadzwyczajnej do spraw deregulacji rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia składek na ubezpieczenie społeczne osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą na mniejszą skalę (druk nr 2675);
Temat: rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji do spraw Kontroli Państwowej Sprawozdania z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2017 roku (druk nr 2726) w zakresie działania Komisji.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 346)

05 lipca 2018
Temat: Poprawka zgłoszona do komisyjnego projektu uchwały Sejmu w sprawie przyjęcia Sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. oraz wniosku w przedmiocie absolutorium dla Rady Ministrów za ten okres (druk nr 2656).
Temat: Sprawozdanie podkomisji stałej do monitorowania systemu podatkowego o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy – Prawo celne (druk nr 2581).
Temat: Projekt planu pracy Komisji na okres od 1 lipca do 31 grudnia 2018 r.
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 2656
Numer druku sejmowego: 2581
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu usług kluczowych oraz progów istotności skutku zakłócającego incydentu dla świadczenia usług kluczowych

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie priorytetów zdrowotnych

Numer projektu z wykazu: MZ 173

29 stycznia 2018
 • Udział w konsultacjach publicznych

Komisja Nadzwyczajna do spraw deregulacji (Posiedzenie nr 25)

24 stycznia 2018
Temat: Rządowy projekt ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (druk nr 2055)
Numer druku sejmowego: 2055
 • Obecność na posiedzeniu

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie standardów organizacyjnych opieki zdrowotnej w dziedzinie patomorfologii

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych

Komisja Nadzwyczajna do spraw deregulacji (Posiedzenie nr 24)

12 stycznia 2018
Temat: Rządowy projekt ustawy o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców (druk nr 2052)
Temat: Rządowy projekt ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (druk nr 2053)
Temat: Rządowy projekt ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (druk nr 2054)
Numer druku sejmowego: 2052
Numer druku sejmowego: 2053
Numer druku sejmowego: 2054
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Nadzwyczajna do spraw deregulacji (Posiedzenie nr 23)

12 stycznia 2018
Temat: Rządowy projekt ustawy – Prawo przedsiębiorców (druk nr 2051)
Numer druku sejmowego: 2051
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Gospodarki i Rozwoju (Posiedzenie nr 98)

10 stycznia 2018
Temat: Zaopiniowanie dla Komisji Nadzwyczajnej do spraw deregulacji rządowych projektów ustaw:
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Gospodarki i Rozwoju (Posiedzenie nr 96)

09 stycznia 2018
Temat: Zaopiniowanie dla Komisji Nadzwyczajnej do spraw deregulacji rządowych projektów ustaw:
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów elektronicznej dokumentacji medycznej

Projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców

Numer projektu z wykazu: UD277

20 listopada 2017
 • Udział w konsultacjach publicznych

Ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw

Numer projektu z wykazu: UC27

25 września 2017
 • Udział w konsultacjach publicznych

Ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw

Numer projektu z wykazu: UC27

25 września 2017
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie leczenia krwią i jej składnikami w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie leczenia krwią i jej składnikami w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie leczenia krwią i jej składnikami w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2018 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie urzędowego sprawdzenia

Numer projektu z wykazu: 467

03 lipca 2017
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia szczegółowych kryteriów kwalifikacji świadczeniodawców do poziomów systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie limitu przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu nowych substancji psychoaktywnych

Numer projektu z wykazu: MZ 114

25 kwietnia 2017
 • Udział w konsultacjach publicznych

Rozporządzenie Ministra Energii w sprawie parametrów technicznych i technologicznych wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła w instalacjach odnawialnego źródła energii, miejsc i sposobów dokonywania pomiarów ilości energii elektrycznej, wymagań w zakresie pomiarów i rejestracji oraz minimalnego udziału biomasy lokalnej w łącznej masie biomasy spalanej w instalacjach odnawialnego źródła energii

Projekt ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej

Numer projektu z wykazu: UD160

04 kwietnia 2017
 • Udział w konsultacjach publicznych

Komisja Gospodarki i Rozwoju (Posiedzenie nr 67)

22 marca 2017
Temat: Informacja ministra rozwoju i finansów o wpływie funduszy unijnych na rozwój polskiej gospodarki
 • Obecność na posiedzeniu

Projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw

Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w publicznych zakładach opieki zdrowotnej

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania

Projekt założeń do projektu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej

Numer projektu z wykazu: ZD6

11 stycznia 2017
 • Udział w konsultacjach publicznych

projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania lichwie

Numer projektu z wykazu: UD145

11 stycznia 2017
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie komisji psychiatrycznej do spraw środków zabezpieczających i wykonywania środków zabezpieczających w zakładach psychiatrycznych

Projekt ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw

Komisja Nadzwyczajna do spraw deregulacji (Posiedzenie nr 5)

28 listopada 2016
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (druk nr 994)
Numer druku sejmowego: 994
 • Obecność na posiedzeniu

Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Numer projektu z wykazu: UD116

22 listopada 2016
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Numer projektu z wykazu: UD140

21 listopada 2016
 • Udział w konsultacjach publicznych

Komisja Gospodarki i Rozwoju (Posiedzenie nr 51)

15 listopada 2016
Temat: Informacja o strategii promocyjnej kraju w zakresie proeksportowego rozwoju polskiej gospodarki z uwzględnieniem Marki Polskiej na świecie i roli biur radców handlowych w promocji polskich przedsiębiorstw produktów i usług
Temat: Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli „Promocja gospodarcza Polski”
 • Obecność na posiedzeniu

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie minimalnej funkcjonalności dla systemów teleinformatycznych umożliwiających realizację usług związanych z prowadzeniem przez świadczeniodawców list oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw

Numer projektu z wykazu: UD82

30 września 2016
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie oznakowania krwi i jej składników

Numer projektu z wykazu: MZ 440

20 września 2016
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw

Numer projektu z wykazu: UD33

16 września 2016
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw

Numer projektu z wykazu: UD33

16 września 2016
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców na inwestycje w zakresie budownictwa okrętowego w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-20

Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie ogólnych kryteriów oceny programowej

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardów postępowania medycznego w dziedzinie patomorfologii

Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie centrum urazowego dla dzieci

Numer projektu z wykazu: MZ471

07 września 2016
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności

Numer projektu z wykazu: UD96

24 sierpnia 2016
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie recept wystawianych przez pielęgniarki i położne

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z sukcesją przedsiębiorstwa osoby fizycznej

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z sukcesją przedsiębiorstwa osoby fizycznej

Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardów kształcenia na kierunku analityka medyczna/medycyna laboratoryjna

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie stażu adaptacyjnego dla cudzoziemców ubiegających się o przyznanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej

Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorcowych efektów kształcenia

Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardów kształcenia na kierunku analityka medyczna/medycyna laboratoryjna

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie recept lekarskich

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu nowych substancji psychoaktywnych

Numer projektu z wykazu: MZ425

21 czerwca 2016
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie limitu przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny

Projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw

Numer projektu z wykazu: UA12

13 czerwca 2016
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych warunków pobierania, przechowywania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych

Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa (Posiedzenie nr 19)

12 maja 2016
Temat: Rządowy projekt ustawy o efektywności energetycznej (druk nr 426)
Numer druku sejmowego: 426
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa (Posiedzenie nr 19)

12 maja 2016
Temat: Rządowy projekt ustawy o efektywności energetycznej (druk nr 426)
Numer druku sejmowego: 426
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa (Posiedzenie nr 18)

11 maja 2016
Temat: Rządowy projekt ustawy o efektywności energetycznej (druk nr 426) – kontynuacja
Numer druku sejmowego: 426
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa (Posiedzenie nr 17)

10 maja 2016
Temat: Rządowy projekt ustawy o efektywności energetycznej (druk nr 426)
Numer druku sejmowego: 426
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa (Posiedzenie nr 17)

10 maja 2016
Temat: Rządowy projekt ustawy o efektywności energetycznej (druk nr 426)
Numer druku sejmowego: 426
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 53)
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 37)

28 kwietnia 2016
Temat: Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (druk nr 303)
Numer druku sejmowego: 303
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 17)

27 kwietnia 2016
Temat: Informacja Ministra Infrastruktury i Budownictwa na temat aktualnego stanu realizacji i zamykania projektów kolejowych z perspektywy finansowej 2007-2013
Temat: Informacja Ministra Infrastruktury i Budownictwa na temat szczegółowego planu realizacji oraz aktualizacji Krajowego Programu Kolejowego do 2023 r.
Temat: Propozycja Komisji w sprawie tematów kontroli do planu pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2017 r.
 • Obecność na posiedzeniu

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań i sposobów unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Posiedzenie nr 10)

10 marca 2016
Temat: Informacja na temat budowy zbiornika Racibórz Dolny
Temat: Informacja o wynikach kontroli „Funkcjonowanie żeglugi śródlądowej”
Lobbysta: Jerzy Swatoń
 • Obecność na posiedzeniu

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej produktów leczniczych weterynaryjnych

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności aktywnych wyrobów medycznych do implantacji

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie udzielania autoryzacji jednostkom w celu ich notyfikacji w zakresie wyrobów, wysokości opłat za złożenie wniosków w tym zakresie oraz prowadzenia kontroli jednostek ubiegających się o autoryzację i jednostek notyfikowanych

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących planowania, prowadzenia, monitorowania i dokumentowania badania klinicznego wyrobu medycznego

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzorów wniosków związanych z badaniem klinicznym wyrobu medycznego i wysokości opłat za złożenie tych wniosków

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu dokonywania zgłoszeń i powiadomień dotyczących wyrobów

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wysokości opłat za złożenie zgłoszeń dotyczących wyrobów oraz wysokości opłaty za złożenie wniosku o wydanie świadectwa wolnej sprzedaży

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kryteriów raportowania zdarzeń z wyrobami, sposobu zgłaszania incydentów medycznych i działań z zakresu bezpieczeństwa wyrobów

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Krajowego Rejestru Operacji Kardiochirurgicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Ogólnopolskiego Rejestru Ostrych Zespołów Wieńcowych

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Polskiego Rejestru Wrodzonych Wad Rozwojowych

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Rejestru Medycznie Wspomaganej Prokreacji

Numer projektu z wykazu: MZ295

22 grudnia 2015
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Rejestru Nowotworów Niezłośliwych Dużych Gruczołów Ślinowych

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań i sposobów unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzoru dokumentu licencji doradcy restrukturyzacyjnego oraz wysokości i sposobu wnoszenia opłaty za wydanie dokumentu licencji doradcy restrukturyzacyjnego

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzoru sprawozdania z wykonania planu podziału

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie centralnego rejestru niespokrewnionych dawców szpiku i krwi pępowinowej

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań i sposobów unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń wysokospecjalistycznych oraz warunków ich realizacji

Numer projektu z wykazu: MZ206

19 października 2015
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń wysokospecjalistycznych oraz warunków ich realizacji
 • Udział w konsultacjach publicznych

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie wykazu źródeł, których sprawdzenie jest wymagane w ramach starannych poszukiwań uprawnionych do utworów i przedmiotów praw pokrewnych, które mogą być uznane za osierocone oraz sposobu dokumentowania informacji o wynikach starannych poszukiwań

Numer projektu z wykazu: 78

16 października 2015
Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie wykazu źródeł, których sprawdzenie jest wymagane w ramach starannych poszukiwań uprawnionych do utworów i przedmiotów praw pokrewnych, które mogą być uznane za osierocone oraz sposobu dokumentowania informacji o wynikach starannych poszukiwań
 • Udział w konsultacjach publicznych

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie wzoru wniosku o wpis do wykazu utworów niedostępnych w obrocie handlowym

Numer projektu z wykazu: 79

16 października 2015
Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie wzoru wniosku o wpis do wykazu utworów niedostępnych w obrocie handlowym
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw

Numer projektu z wykazu: UD147

05 października 2015
Projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw
 • Udział w konsultacjach publicznych

Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

Numer projektu z wykazu: RC58

09 września 2015
Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
 • Przesłanie opinii

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach

Numer projektu z wykazu: MZ216

19 sierpnia 2015
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych

Numer projektu z wykazu: UC177

19 sierpnia 2015
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych

Numer projektu z wykazu: MZ191

13 sierpnia 2015
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu substancji czynnych zawartych w lekach, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wykazu wyrobów medycznych i wykazu badań diagnostycznych

Numer projektu z wykazu: MZ168

28 lipca 2015
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu substancji czynnych zawartych w lekach, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wykazu wyrobów medycznych i wykazu badań diagnostycznych
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy - Kodeks budowlany

Numer projektu z wykazu: UA38

03 lipca 2015
Projekt ustawy - Kodeks budowlany
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowego sposobu obniżania ilości zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw

Numer projektu z wykazu: 5.1.15

27 maja 2015
Projekt Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowego sposobu obniżania ilości zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU)

Numer projektu z wykazu: RD393

13 maja 2015
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU)
 • Przesłanie opinii

projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2016

Numer projektu z wykazu: RD425

20 kwietnia 2015
projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2016
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów odpadów medycznych i odpadów weterynaryjnych, których odzysk jest dopuszczalny

Numer projektu z wykazu: MZ58

17 kwietnia 2015
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów odpadów medycznych i odpadów weterynaryjnych, których odzysk jest dopuszczalny
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy o krwiodawstwie i krwiolecznictwie

Numer projektu z wykazu: UC79

15 kwietnia 2015
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy - Prawo wodne

Numer projektu z wykazu: UD194

15 kwietnia 2015
Projekt ustawy - Prawo wodne
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU)

Numer projektu z wykazu: RD393

01 kwietnia 2015
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU)
 • Przesłanie opinii

Projekt ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej

Projekt ustawy - Prawo wodne

Numer projektu z wykazu: UD194

17 marca 2015
Projekt ustawy - Prawo wodne
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów

Numer projektu z wykazu: UA55

09 marca 2015
Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wzoru raportu dotyczącego funkcjonowania porozumienia zawartego z marszałkiem województwa

Numer projektu z wykazu: 18

26 lutego 2015
Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wzoru raportu dotyczącego funkcjonowania porozumienia zawartego z marszałkiem województwa
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw

Numer projektu z wykazu: UD177

16 lutego 2015
Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

Numer projektu z wykazu: UD169

15 stycznia 2015
Projekt ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego

Numer projektu z wykazu: MZ135

13 stycznia 2015
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego
 • Udział w konsultacjach publicznych
Rejestry
Rejestr KRS
23.07.2002
Nr KRS: 0000121136
Siedziba: Trębacka 4 00-074, Warszawa
Kategorie
organizacje branżowe i izby
Sprawy

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 2)

20 listopada 2019
Temat: Zaopiniowanie wniosku Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie zmiany w planie finansowym Narodowego Centrum Nauki na 2019 rok,
Temat: Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (druk nr 15).
Numer druku sejmowego: 15
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową

Projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomani

Numer projektu z wykazu: UD164

15 kwietnia 2019
 • Udział w konsultacjach publicznych

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących

Numer projektu z wykazu: 628

04 kwietnia 2019
 • Udział w konsultacjach publicznych

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących

Numer projektu z wykazu: 628

04 kwietnia 2019
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie studiów

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne

Numer projektu z wykazu: UC146

01 kwietnia 2019
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy o elektronizacji doręczeń oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Numer projektu z wykazu: UD462

08 marca 2019
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą

projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania lichwie

Numer projektu z wykazu: UD145

06 marca 2019
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia

Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu i częstotliwości wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania tych orzeczeń

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 163)

21 lutego 2019
Temat: Pierwsze czytanie i rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (druk nr 3201).
Numer druku sejmowego: 3201
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Projekt ustawy - Ordynacja podatkowa

Numer projektu z wykazu: UD409

15 lutego 2019
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ramowych procedur przyjmowania, obsługi zgłoszeń alarmowych i powiadomień o zdarzeniach oraz dysponowania zespołów ratownictwa medycznego przez dyspozytora medycznego

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii

Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie minimalnych rocznych poziomów odzysku i recyklingu dla opakowań wielomateriałowych oraz dla opakowań po środkach niebezpiecznych

Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie minimalnych rocznych poziomów odzysku i recyklingu dla opakowań wielomateriałowych oraz dla opakowań po środkach niebezpiecznych

Komisja Nadzwyczajna do spraw deregulacji (Posiedzenie nr 35)

08 listopada 2018
Temat: poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (druki nr 2862 i 2921).
 • Obecność na posiedzeniu

Projekt ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Ordynacja podatkowa i ustawę o Rzeczniku Praw Podatnika

Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie leczenia krwią i jej składnikami w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne

Projekt ustawy - Ordynacja podatkowa

Numer projektu z wykazu: UD409

24 września 2018
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie kryteriów uznania naruszenia bezpieczeństwa lub integralności sieci lub usług telekomunikacyjnych za naruszenie o istotnym wpływie na funkcjonowanie sieci lub usług

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie kryteriów uznania naruszenia bezpieczeństwa lub integralności sieci lub usług telekomunikacyjnych za naruszenie o istotnym wpływie na funkcjonowanie sieci lub usług

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie wzoru formularza do przekazywania informacji o naruszeniu bezpieczeństwa lub integralności sieci lub usług telekomunikacyjnych, które miało istotny wpływ na funkcjonowanie sieci lub usług

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych

Numer projektu z wykazu: UC120

18 lipca 2018
 • Udział w konsultacjach publicznych

Komisja Gospodarki i Rozwoju (Posiedzenie nr 120)

17 lipca 2018
Temat: zaopiniowanie dla Komisji Nadzwyczajnej do spraw deregulacji rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia składek na ubezpieczenie społeczne osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą na mniejszą skalę (druk nr 2675);
Temat: rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji do spraw Kontroli Państwowej Sprawozdania z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2017 roku (druk nr 2726) w zakresie działania Komisji.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 346)

05 lipca 2018
Temat: Poprawka zgłoszona do komisyjnego projektu uchwały Sejmu w sprawie przyjęcia Sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. oraz wniosku w przedmiocie absolutorium dla Rady Ministrów za ten okres (druk nr 2656).
Temat: Sprawozdanie podkomisji stałej do monitorowania systemu podatkowego o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy – Prawo celne (druk nr 2581).
Temat: Projekt planu pracy Komisji na okres od 1 lipca do 31 grudnia 2018 r.
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 2656
Numer druku sejmowego: 2581
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu usług kluczowych oraz progów istotności skutku zakłócającego incydentu dla świadczenia usług kluczowych

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie priorytetów zdrowotnych

Numer projektu z wykazu: MZ 173

29 stycznia 2018
 • Udział w konsultacjach publicznych

Komisja Nadzwyczajna do spraw deregulacji (Posiedzenie nr 25)

24 stycznia 2018
Temat: Rządowy projekt ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (druk nr 2055)
Numer druku sejmowego: 2055
 • Obecność na posiedzeniu

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie standardów organizacyjnych opieki zdrowotnej w dziedzinie patomorfologii

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych

Komisja Nadzwyczajna do spraw deregulacji (Posiedzenie nr 24)

12 stycznia 2018
Temat: Rządowy projekt ustawy o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców (druk nr 2052)
Temat: Rządowy projekt ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (druk nr 2053)
Temat: Rządowy projekt ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (druk nr 2054)
Numer druku sejmowego: 2052
Numer druku sejmowego: 2053
Numer druku sejmowego: 2054
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Nadzwyczajna do spraw deregulacji (Posiedzenie nr 23)

12 stycznia 2018
Temat: Rządowy projekt ustawy – Prawo przedsiębiorców (druk nr 2051)
Numer druku sejmowego: 2051
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Gospodarki i Rozwoju (Posiedzenie nr 98)

10 stycznia 2018
Temat: Zaopiniowanie dla Komisji Nadzwyczajnej do spraw deregulacji rządowych projektów ustaw:
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Gospodarki i Rozwoju (Posiedzenie nr 96)

09 stycznia 2018
Temat: Zaopiniowanie dla Komisji Nadzwyczajnej do spraw deregulacji rządowych projektów ustaw:
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów elektronicznej dokumentacji medycznej

Projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców

Numer projektu z wykazu: UD277

20 listopada 2017
 • Udział w konsultacjach publicznych

Ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw

Numer projektu z wykazu: UC27

25 września 2017
 • Udział w konsultacjach publicznych

Ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw

Numer projektu z wykazu: UC27

25 września 2017
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie leczenia krwią i jej składnikami w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie leczenia krwią i jej składnikami w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie leczenia krwią i jej składnikami w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2018 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie urzędowego sprawdzenia

Numer projektu z wykazu: 467

03 lipca 2017
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia szczegółowych kryteriów kwalifikacji świadczeniodawców do poziomów systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie limitu przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu nowych substancji psychoaktywnych

Numer projektu z wykazu: MZ 114

25 kwietnia 2017
 • Udział w konsultacjach publicznych

Rozporządzenie Ministra Energii w sprawie parametrów technicznych i technologicznych wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła w instalacjach odnawialnego źródła energii, miejsc i sposobów dokonywania pomiarów ilości energii elektrycznej, wymagań w zakresie pomiarów i rejestracji oraz minimalnego udziału biomasy lokalnej w łącznej masie biomasy spalanej w instalacjach odnawialnego źródła energii

Projekt ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej

Numer projektu z wykazu: UD160

04 kwietnia 2017
 • Udział w konsultacjach publicznych

Komisja Gospodarki i Rozwoju (Posiedzenie nr 67)

22 marca 2017
Temat: Informacja ministra rozwoju i finansów o wpływie funduszy unijnych na rozwój polskiej gospodarki
 • Obecność na posiedzeniu

Projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw

Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w publicznych zakładach opieki zdrowotnej

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania

Projekt założeń do projektu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej

Numer projektu z wykazu: ZD6

11 stycznia 2017
 • Udział w konsultacjach publicznych

projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania lichwie

Numer projektu z wykazu: UD145

11 stycznia 2017
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie komisji psychiatrycznej do spraw środków zabezpieczających i wykonywania środków zabezpieczających w zakładach psychiatrycznych

Projekt ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw

Komisja Nadzwyczajna do spraw deregulacji (Posiedzenie nr 5)

28 listopada 2016
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (druk nr 994)
Numer druku sejmowego: 994
 • Obecność na posiedzeniu

Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Numer projektu z wykazu: UD116

22 listopada 2016
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Numer projektu z wykazu: UD140

21 listopada 2016
 • Udział w konsultacjach publicznych

Komisja Gospodarki i Rozwoju (Posiedzenie nr 51)

15 listopada 2016
Temat: Informacja o strategii promocyjnej kraju w zakresie proeksportowego rozwoju polskiej gospodarki z uwzględnieniem Marki Polskiej na świecie i roli biur radców handlowych w promocji polskich przedsiębiorstw produktów i usług
Temat: Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli „Promocja gospodarcza Polski”
 • Obecność na posiedzeniu

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie minimalnej funkcjonalności dla systemów teleinformatycznych umożliwiających realizację usług związanych z prowadzeniem przez świadczeniodawców list oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw

Numer projektu z wykazu: UD82

30 września 2016
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie oznakowania krwi i jej składników

Numer projektu z wykazu: MZ 440

20 września 2016
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw

Numer projektu z wykazu: UD33

16 września 2016
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw

Numer projektu z wykazu: UD33

16 września 2016
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców na inwestycje w zakresie budownictwa okrętowego w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-20

Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie ogólnych kryteriów oceny programowej

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardów postępowania medycznego w dziedzinie patomorfologii

Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie centrum urazowego dla dzieci

Numer projektu z wykazu: MZ471

07 września 2016
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności

Numer projektu z wykazu: UD96

24 sierpnia 2016
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie recept wystawianych przez pielęgniarki i położne

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z sukcesją przedsiębiorstwa osoby fizycznej

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z sukcesją przedsiębiorstwa osoby fizycznej

Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardów kształcenia na kierunku analityka medyczna/medycyna laboratoryjna

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie stażu adaptacyjnego dla cudzoziemców ubiegających się o przyznanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej

Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorcowych efektów kształcenia

Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardów kształcenia na kierunku analityka medyczna/medycyna laboratoryjna

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie recept lekarskich

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu nowych substancji psychoaktywnych

Numer projektu z wykazu: MZ425

21 czerwca 2016
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie limitu przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny

Projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw

Numer projektu z wykazu: UA12

13 czerwca 2016
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych warunków pobierania, przechowywania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych

Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa (Posiedzenie nr 19)

12 maja 2016
Temat: Rządowy projekt ustawy o efektywności energetycznej (druk nr 426)
Numer druku sejmowego: 426
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa (Posiedzenie nr 19)

12 maja 2016
Temat: Rządowy projekt ustawy o efektywności energetycznej (druk nr 426)
Numer druku sejmowego: 426
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa (Posiedzenie nr 18)

11 maja 2016
Temat: Rządowy projekt ustawy o efektywności energetycznej (druk nr 426) – kontynuacja
Numer druku sejmowego: 426
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa (Posiedzenie nr 17)

10 maja 2016
Temat: Rządowy projekt ustawy o efektywności energetycznej (druk nr 426)
Numer druku sejmowego: 426
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa (Posiedzenie nr 17)

10 maja 2016
Temat: Rządowy projekt ustawy o efektywności energetycznej (druk nr 426)
Numer druku sejmowego: 426
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 53)
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 37)

28 kwietnia 2016
Temat: Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (druk nr 303)
Numer druku sejmowego: 303
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 17)

27 kwietnia 2016
Temat: Informacja Ministra Infrastruktury i Budownictwa na temat aktualnego stanu realizacji i zamykania projektów kolejowych z perspektywy finansowej 2007-2013
Temat: Informacja Ministra Infrastruktury i Budownictwa na temat szczegółowego planu realizacji oraz aktualizacji Krajowego Programu Kolejowego do 2023 r.
Temat: Propozycja Komisji w sprawie tematów kontroli do planu pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2017 r.
 • Obecność na posiedzeniu

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań i sposobów unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Posiedzenie nr 10)

10 marca 2016
Temat: Informacja na temat budowy zbiornika Racibórz Dolny
Temat: Informacja o wynikach kontroli „Funkcjonowanie żeglugi śródlądowej”
Lobbysta: Jerzy Swatoń
 • Obecność na posiedzeniu

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej produktów leczniczych weterynaryjnych

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności aktywnych wyrobów medycznych do implantacji

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie udzielania autoryzacji jednostkom w celu ich notyfikacji w zakresie wyrobów, wysokości opłat za złożenie wniosków w tym zakresie oraz prowadzenia kontroli jednostek ubiegających się o autoryzację i jednostek notyfikowanych

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących planowania, prowadzenia, monitorowania i dokumentowania badania klinicznego wyrobu medycznego

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzorów wniosków związanych z badaniem klinicznym wyrobu medycznego i wysokości opłat za złożenie tych wniosków

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu dokonywania zgłoszeń i powiadomień dotyczących wyrobów

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wysokości opłat za złożenie zgłoszeń dotyczących wyrobów oraz wysokości opłaty za złożenie wniosku o wydanie świadectwa wolnej sprzedaży

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kryteriów raportowania zdarzeń z wyrobami, sposobu zgłaszania incydentów medycznych i działań z zakresu bezpieczeństwa wyrobów

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Krajowego Rejestru Operacji Kardiochirurgicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Ogólnopolskiego Rejestru Ostrych Zespołów Wieńcowych

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Polskiego Rejestru Wrodzonych Wad Rozwojowych

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Rejestru Medycznie Wspomaganej Prokreacji

Numer projektu z wykazu: MZ295

22 grudnia 2015
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Rejestru Nowotworów Niezłośliwych Dużych Gruczołów Ślinowych

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań i sposobów unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzoru dokumentu licencji doradcy restrukturyzacyjnego oraz wysokości i sposobu wnoszenia opłaty za wydanie dokumentu licencji doradcy restrukturyzacyjnego

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzoru sprawozdania z wykonania planu podziału

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie centralnego rejestru niespokrewnionych dawców szpiku i krwi pępowinowej

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań i sposobów unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń wysokospecjalistycznych oraz warunków ich realizacji

Numer projektu z wykazu: MZ206

19 października 2015
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń wysokospecjalistycznych oraz warunków ich realizacji
 • Udział w konsultacjach publicznych

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie wykazu źródeł, których sprawdzenie jest wymagane w ramach starannych poszukiwań uprawnionych do utworów i przedmiotów praw pokrewnych, które mogą być uznane za osierocone oraz sposobu dokumentowania informacji o wynikach starannych poszukiwań

Numer projektu z wykazu: 78

16 października 2015
Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie wykazu źródeł, których sprawdzenie jest wymagane w ramach starannych poszukiwań uprawnionych do utworów i przedmiotów praw pokrewnych, które mogą być uznane za osierocone oraz sposobu dokumentowania informacji o wynikach starannych poszukiwań
 • Udział w konsultacjach publicznych

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie wzoru wniosku o wpis do wykazu utworów niedostępnych w obrocie handlowym

Numer projektu z wykazu: 79

16 października 2015
Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie wzoru wniosku o wpis do wykazu utworów niedostępnych w obrocie handlowym
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw

Numer projektu z wykazu: UD147

05 października 2015
Projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw
 • Udział w konsultacjach publicznych

Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

Numer projektu z wykazu: RC58

09 września 2015
Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
 • Przesłanie opinii

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach

Numer projektu z wykazu: MZ216

19 sierpnia 2015
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych

Numer projektu z wykazu: UC177

19 sierpnia 2015
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych

Numer projektu z wykazu: MZ191

13 sierpnia 2015
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu substancji czynnych zawartych w lekach, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wykazu wyrobów medycznych i wykazu badań diagnostycznych

Numer projektu z wykazu: MZ168

28 lipca 2015
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu substancji czynnych zawartych w lekach, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wykazu wyrobów medycznych i wykazu badań diagnostycznych
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy - Kodeks budowlany

Numer projektu z wykazu: UA38

03 lipca 2015
Projekt ustawy - Kodeks budowlany
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowego sposobu obniżania ilości zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw

Numer projektu z wykazu: 5.1.15

27 maja 2015
Projekt Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowego sposobu obniżania ilości zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU)

Numer projektu z wykazu: RD393

13 maja 2015
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU)
 • Przesłanie opinii

projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2016

Numer projektu z wykazu: RD425

20 kwietnia 2015
projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2016
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów odpadów medycznych i odpadów weterynaryjnych, których odzysk jest dopuszczalny

Numer projektu z wykazu: MZ58

17 kwietnia 2015
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów odpadów medycznych i odpadów weterynaryjnych, których odzysk jest dopuszczalny
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy o krwiodawstwie i krwiolecznictwie

Numer projektu z wykazu: UC79

15 kwietnia 2015
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy - Prawo wodne

Numer projektu z wykazu: UD194

15 kwietnia 2015
Projekt ustawy - Prawo wodne
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU)

Numer projektu z wykazu: RD393

01 kwietnia 2015
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU)
 • Przesłanie opinii

Projekt ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej

Projekt ustawy - Prawo wodne

Numer projektu z wykazu: UD194

17 marca 2015
Projekt ustawy - Prawo wodne
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów

Numer projektu z wykazu: UA55

09 marca 2015
Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wzoru raportu dotyczącego funkcjonowania porozumienia zawartego z marszałkiem województwa

Numer projektu z wykazu: 18

26 lutego 2015
Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wzoru raportu dotyczącego funkcjonowania porozumienia zawartego z marszałkiem województwa
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw

Numer projektu z wykazu: UD177

16 lutego 2015
Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

Numer projektu z wykazu: UD169

15 stycznia 2015
Projekt ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego

Numer projektu z wykazu: MZ135

13 stycznia 2015
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego
 • Udział w konsultacjach publicznych
Rejestry
Rejestr KRS
23.07.2002
Nr KRS: 0000121136
Siedziba: Trębacka 4 00-074, Warszawa
Kategorie
organizacje branżowe i izby