Używamy i uzyskujemy dostęp do cookies i podobnych technologii w celach statystycznych. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Więcej...

Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego

 • Sprawy
 • Rejestry
 • Branże
 • Kategorie
 • Zatrudnieni
Sprawy

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw(UD 557)

Zgłoszenie zainteresowania pracami nad ustawąMinisterstwo Finansów

01 października 2019
Zobacz akt prawny
Lobbysta: Leszek Wiwała
 • Przedmiot zgłoszenia: Zmiany w art. 49 ust. 6 W pkt 1 uważamy, że można wykreślić „z wyłączeniem bunkierek” - każda bunkierka ma swój schemat techniczny, plan konstrukcyjno-ładunkowy, który jest już obecnie przekazywany w ramach urzędowego sprawdzenia podmiotu pośredniczącego czy zarejestrowanego odbiorcy korzystającego z bunkierek.
  Efekt: Brak informacji.
 • Przedmiot zgłoszenia: Umożliwienie stosowania awaryjnej formy przekazywania deklaracji dla podatku akcyzowego w przypadku awarii systemów czy niemożności przekazania tej deklaracji z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Propozycja zapisu: Art. 24d dodaje się ust. 3 o następującym brzmieniu: „W przypadku braku możliwości złożenia deklaracji, o których mowa w ust. 1, za pomocą środków komunikacji elektronicznej ze względu na nieprawidłowe działanie tych środków, dopuszcza się możliwość złożenia deklaracji, o których mowa w ust. 1, w postaci papierowej".
  Efekt: Wydłużenie okresu dostosowania ewidencji, o których mowa w art.16 przedmiotowego projektu nowelizacji.
 • Przedmiot zgłoszenia: Wskazujemy na zasadność uregulowania w ramach planowanej nowelizacji kwestii „tekstów jednolitych" albo „tekstów ujednoliconych" zezwoleń na prowadzenie składów podatkowych (...) Zarówno przepisy ustawy z dnia 6 grudnia 2008 roku o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 864), jak i ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2019 r. poz. 900) nie zawierają wyraźnej podstawy prawnej do wydania albo obwieszczenia tekstu jednolitego albo ujednoliconego decyzji - zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego. Podobnie jest na gruncie przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowaniu administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096). Pomimo tego można zaobserwować w praktyce funkcjonowanie tekstów jednolitych albo ujednoliconych decyzji na gruncie edukacji, obrony narodowej, farmaceutyki, a nawet energetyki. Niemniej jednak trudno jest wskazać w takich przypadkach jednoznaczną podstawę prawną. Różnią się one bowiem istotnie od problematyki zezwoleń na prowadzenie składów podatkowych. Nadto, kompetencji do takiego działania nie można domniemywać, powinna ona być wyraźnie przewidziana w ustawie. Dlatego POPIHN stoi na stanowisku, że celowe jest unormowanie kwestii tekstu jednolitego albo ujednoliconego w przepisach ustawy o podatku akcyzowym dotyczących zezwoleń. Nie przesądzając na tym etapie ostatecznego kształtu regulacji, można jednak wskazać na użyteczne wzory dotyczące publikowania tekstów jednolitych aktów normatywnych oraz tekstów jednolitych umów i statutów. Alternatywą może być wprowadzenie regulacji tekstów ujednoliconych jako załączników do decyzji zmieniających.
  Efekt: Brak informacji.
 • Przedmiot zgłoszenia: Proponujemy rozważenie zmiany art. 65 ust. 8 ustawy o podatku akcyzowym - poprzez dodanie do katalogu podmiotów uprawnionych do ubiegania się o możliwość złożenia zabezpieczenia akcyzowego w formie ryczałtowej podatnika, o którym mowa w art. 78 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym. W przypadku podmiotów wymienionych w art. 65 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym, które jednocześnie prowadzą działalność jako podatnik, o którym mowa w art. 78 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym spowoduje to możliwość objęcia jednym zabezpieczeniem akcyzowym każdy rodzaj prowadzonej działalności. W praktyce rozbicie i funkcjonowanie odrębnego zabezpieczenia powoduje konieczność pozyskania dwóch odrębnych zabezpieczeń akcyzowych bądź stosowanie bardziej uciążliwego zabezpieczenia generalnego również dla działalności jako np. podmiot prowadzący skład podatkowy pomimo spełnienia warunków do ubiegania się o przyjęcie, korzystniejszego dla podmiotów zabezpieczenia ryczałtowego.
  Efekt: Brak informacji.
 • Przedmiot zgłoszenia: Proponujemy zmiany w art. 116 ust. 5 ustawy o podatku Zgodnie z art. 116 ust. 5 ustawy o podatku akcyzowym: „Posiadacz wyrobów, o których mowa w ust 3, przeznaczonych do dalszej sprzedaży jest obowiązany sporządzić ich spis i przedstawić go w celu potwierdzenia zgodności ze stanem faktycznym właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w sprawach znaków akcyzy." Proponujemy wykreślenie art. 116 ust. 5 ustawy o podatku akcyzowym lub zmianę jego brzmienia w dwóch wariantach: „5. Posiadacz wyrobów, o których mowa w ust 3, przeznaczonych do dalszej sprzedaży jest obowiązany sporządzić ich spis i przedstawić go w celu potwierdzenia zgodności ze stanem faktycznym właściwemu dla miejsca prowadzenia działalności naczelnikowi urzędu celno- skarbowego" lub brzmienie „5. Posiadacz wyrobów, o których mowa w ust. 3, przeznaczonych do dalszej sprzedaży jest obowiązany sporządzić ich spis".
  Efekt: Brak informacji.
 • Przedmiot zgłoszenia: Ustawa o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (...)W naszej ocenie Inspekcja Handlowa powinna - w ramach dotychczasowych uprawnień kontrolnych - przede wszystkim uzyskać możliwość przeprowadzania dodatkowego badania, kontrolowanych już teraz paliw ciekłych, na okoliczność występowania nielegalnego odbarwienia paliw opałowych w celu zmiany ich przeznaczenia i sprzedaży jako paliwa napędowe. Zdaniem POPIHN realizacja np. próby kwasowej lub dalszych badań laboratoryjnych przy poborze próbki oleju napędowego na stacjach paliw przez IH w aby ustalić wykorzystanie oleju opałowego dla celów napędowych byłoby doskonałym uzupełnieniem tej kontroli zwiększającym skokowo, w prosty sposób, nadzór nad rynkiem paliw w Polsce. W związku z powyższym, postulujemy rozważenie doprecyzowania zakresu kontroli inspekcji Handlowej w zakresie wymagania akcyzowych, co podyktowanie jest także faktem, iż w dłuższej perspektywie czasowej badanie zawartości znacznika i barwnika w zakresie wartości wynikających z przepisów akcyzowych traci sens ze względu na ich właściwości fizyko-chemiczne, które mogą się objawiać mniejszą ich zawartością w stosunku do faktycznie dodanej w czasie wytwarzania. Stoimy na stanowisku na stanowisku, iż w ramach budowy modelu zintegrowanej kontroli jakości paliw (realizowanej bez zawiadomienia) w ramach zadań IH postulujemy o maksymalne rozszerzenie i połączenie katalogu wymagań sprawdzanych obecnie przez !H w ramach trybu kontroli legalności i rzetelności prowadzenia działalności gospodarczej z kontrolą jakości paliw ciekłych, poprzez rozszerzenie kontroli jakości paliw na stacjach lub bazach paliw o kontrolę takich wymogów jak: a) Posiadania ważnych dowodów prawnej kontroli metrologicznej dla dystrybutorów paliw lub urządzeń nalewczych w bazach paliw co jest warunkiem koniecznym do legalnego prowadzenia sprzedaży paliw; b) Posiadanie ważnych dokumentów dozoru technicznego dla zbiorników oraz ramion przeładunkowych co jest warunkiem koniecznym do legalnej eksploatacji tych urządzeń. Połączenie w ramach jednej wizyty kontrolnej na stacji paliw lub bazie paliw obowiązku sprawdzenia wielu ważnych wymagań determinujących możliwość legalnej podaży paliw ciekłych na rynek, skokowo zwiększy nadzór nad rynkiem bez generowania dodatkowych kosztów dla funkcjonowania administracji publicznej oraz zredukuje konieczność prowadzenia wielu równoległych kontroli u przedsiębiorców.
  Efekt: Brak informacji.
 • Przedmiot zgłoszenia: Wprowadzenie rozwiązania, aby tzw. bunkierki, które służą do przemieszczania paliwa żeglugowego do podmiotów zużywających, mogły stanowić cześć składu podatkowego.
  Efekt: Brak informacji.
 • Przedmiot zgłoszenia: Zmiany w art. 2 w ust. 1 pkt 10 a) Zmiana słowa „barka" na słowo „statek zbiornikowy” (albo bardziej ogólnie jednostka pływająca - może być barka z napędem, bez napędu np. z pchaczem, może być również samodzielnym statkiem typu zbiornikowiec) i analogicznie wprowadzenie tej zmiany w dalszej części ustawy. Dodatkowo, ujęcie w w definicji statku zbiornikowego jego minimalnej oraz maksymalnej pojemności. Przy czym minimalna pojemność statku zbiornikowego powinna być nie mniejsza niż 300 m3. Natomiast maksymalna pojemność statku zbiornikowego powinna być nie większa niż 2000 m3.
  Efekt: Brak informacji.
 • Przedmiot zgłoszenia: Zmiany w art. 42 w ust. 1 pkt 9) Konieczność wyjaśnienia i doprecyzowania nowej konstrukcji zakończenia procedury zawieszenia poboru akcyzy, tj. zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy z dniem wypłynięcia bunkierki poza obszary morskie Rzeczypospolitej Polskiej (wody graniczne, morskie wody wewnętrzne i morze terytorialne RP). W naszej ocenie wyjście statku z polskiego portu poza obszar morski RP musi się wiązać z eksportem lub dostawą wewnątrzwspólnotową, które już są uregulowane w art. 42 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku akcyzowym i ta zmiana nie wydaje się zasadna.
  Efekt: Brak informacji.
 • Przedmiot zgłoszenia: Art. 1 pkt 7 projektu Art. 7h a) ust. 1 projektu stanowi, iż W1A traci ważność przed upływem okresu, o którym mowa w art. 7d ust. 4, w przypadku zmiany: 1) przepisów prawa, w tym w zakresie akcyzy, 2) przepisów wstępnych, uwag lub uwag dodatkowych do sekcji lub działów, w Nomenklaturze Scalonej (CN) - odnoszących się do wyrobu akcyzowego albo samochodu osobowego, w wyniku której WIA staje się niezgodna z tymi przepisami lub uwagami; utrata ważności WIA następuje z dniem, od którego stosuje się przepisy lub uwagi, w wyniku których WIA stała się z nimi niezgodna. Otrzymaliśmy bogate uzasadnienie w tym zakresie: Potrzeba rozszerzenia katalogu przesłanek utraty ważności WIA wynika z okoliczności, że w praktyce mogą wystąpić sytuacje, w których po zmianie przepisów prawa innych niż przepisy prawa podatkowego odnoszących się do wyrobu akcyzowego albo samochodu osobowego, WIA również stanie się niezgodna z tymi przepisami. W takiej sytuacji bez odpowiednich regulacji w tym zakresie, WIA nie utraciłaby swojej ważności. Przykładowo: oprócz przepisów prawa podatkowego zmianie mogą ulec przepisy wstępne, uwagi lub uwagi dodatkowe do sekcji lub działów Nomenklatury Scalonej odnoszące się do wyrobów akcyzowych albo samochodów osobowych skutkujące ich odmienną klasyfikacją taryfową. Zmiany te dokonywane są rozporządzeniami wykonawczymi Komisji (UE) zmieniającymi załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej, publikowanymi w Dzienniku Urzędowym UE serii L. Problem tkwi w tym, iż ustawa o podatku akcyzowym w art. 3 ust 2 (zresztą nowelizowana w niniejszym akcie) zawiera tzn. kotwice akcyzową. Zgodnie z tym przepisem do celów szeroko rozumianego opodatkowania wyrobów podatkiem akcyzowym, właściwa (do końca 2018 r.) była klasyfikacja CN obowiązująca w momencie wejścia w życie ustawy czyli na 1 marca 2009 r. Aktualnie po zmianie realizowanej ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym, powinniśmy stosować nomenklaturę obowiązującą 1 stycznia 2019 r. Pogląd ten potwierdzają m.in. interpretacje indywidualne: •• Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 14 stycznia 2010 r. sygn. akt IPPP3/443-970/09-2/KB, « Dyrektora izby Skarbowej w Katowicach z dnia 24 lutego 2011 r., sygn. IBPP3/443-917/10/DG, * Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 6 czerwca 2012 r., sygn. IPPP3/443-274/12-2/JK, * Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 25 lipca 2012 r., sygn. IBPP4/443-303/12/PH, » Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 17 kwietnia 2013 r., sygn. IBPP4/443-93/13/PK, Stanowisko takie jest również aprobowane przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu, tj. przez organ któremu powierzono zadanie wydawania wiążącej informacji akcyzowej WIA. Organ ten posługuje się formułką „W odniesieniu zaś do treści ww. ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, która w swej treści posługuje się klasyfikacją w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN) na dzień opublikowania ustawy akcyzowej i na początek okresu jej obowiązywania, czyli na dzień 1 marca 2009 r." (m.in. WIA-2015-00059, WiA-2016-00007, W1A-2016-00016, WIA-2016-00056, W1A-2018-Q0020, WiA-2018-00022, WIA-2018-00028, WIA-2018-00048). W związku z powyższym powstaje wątpliwość czy nie mamy tu do czynienia z kolizją przepisów art. 3 ust 2 i art. 7h a) ust. 1. Jeżeli nastąpi zmiana nomenklatury, która nie zostanie uwzględniona w ustawie (a pamiętajmy że np. w zakresie 3403 pierwsza zmiana nomenklatury nastąpiła w 2010 roku, a kody obowiązujące w 2009 r. stosowaliśmy przez 9 lat do końca 2018 r.), wówczas na potrzeby akcyzy będziemy stosować „starą" nomenklaturę, ale na podstawie art. 7h a) ust. 1. WIA ze „starą" nomenklaturą utracą swą moc ochronną. Mając na względzie powyższe koniecznym staje się stosowanie jednej reguły w stosunku do obu powołanych artykułów. Jeżeli na potrzeby akcyzy powinniśmy stosować „starą" nomenklaturę, to wydane WIA mimo zmiany nomenklatury powinny ciągle obowiązywać.
  Efekt: Brak informacji.
 • Przedmiot zgłoszenia: Zmiany w art. 48 ust. 3 pkt 3) Postulujemy nowe brzmienie tego przepisu prawnego w związku z naszymi ogólnymi uwagami dotyczącymi składu podatkowego i wprowadzenie wyłącznie wymogu limitu pojemności dla bunkierki.
  Efekt: Brak informacji.
 • Przedmiot zgłoszenia: Zmiany w art. 47a ust. 4 Postulujemy usunięcie tego ustępu, który wyłączyłby możliwość magazynowania paliw żeglugowych o różnym statusie podatkowym w jednym zbiorniku bunkierki. Bunkierki będą mogły przewozić zarówno wyroby energetyczne zwolnione z akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, jak i objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy (gdy będą częścią składu podatkowego). W takiej sytuacji powinien również mieć zastosowanie do niej art. 47a ust. 3 ustawy o podatku akcyzowym, czyli, że w składzie podatkowym w jednym zbiorniku mogą być magazynowane wyroby energetyczne objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy i zwolnione od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie.
  Efekt: Brak informacji.
 • Przedmiot zgłoszenia: Zmiany w art. 47b Zgodnie z obecnie funkcjonującą interpretacją art. 47 ustawy o podatku akcyzowym na bunkierkach, poza składem podatkowym, można mieszać paliwa zwolnione z akcyzy oraz do paliw zmieszanych dodawać barwnik i znacznik, jeśli ich zmienione parametry tego wymagają - dlatego postulujemy dodanie po „z wyłączeniem mieszania" słów „oraz barwienia i znakowania, jeżeli jest wymagane po zmieszaniu".
  Efekt: Brak informacji.
 • Przedmiot zgłoszenia: Zmiany w art. 50 ust, pkt 2 Po wyrazie „również" należy dodać: „lokalizację składu w porcie oraz". Tereny portowe mogą być dość rozległe i funkcjonować pod jednym adresem. Ww. propozycja doprecyzowuje określenie lokalizacji składu, którego elementem składowym jest bunkierka.
  Efekt: Brak informacji.
 • Przedmiot zgłoszenia: Zmiany w art. 50 ust. 3 pkt 2a Należy doprecyzować „numer rejestracyjny bunkierki nadany przez Izbę Morską lub Dyrektora Urzędu Morskiego lub Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej". Należy również rozważyć możliwość uregulowania cumowania bunkierki w awaryjnych/zapasowych lokalizacjach (jak w punkcie I.I., ponieważ każdorazowe cumowanie w alternatywnych lokalizacjach {nie ujętych w zezwoleniu) stanowiłoby naruszenie warunków udzielonego zezwolenia.
  Efekt: Brak informacji.
 • Przedmiot zgłoszenia: Wprowadzenie możliwości objęcia składem podatkowym autocystern tankujących paliwa lotnicze na lotniskach. (...) Powyższe rozwiązanie powinno mieć charakter szczególny (podobnie jak rozwiązanie przewidziane dla paliwa żeglugowego) i z tego względu dopuszczalne powinno być rozszerzenie o autocysterny wyłącznie składu podatkowego zlokalizowanego na lotnisku i prowadzącego działalność w zakresie paliwa lotniczego. Niezasadnym jest, aby takie rozwiązanie było możliwe dla składów podatkowych znajdujących się poza lotniskami, gdyż powodowałoby ryzyko nadużyć i utrudniałoby skuteczną kontrolę nad autocysternami będącymi częścią składów podatkowych. W przypadku tego rozwiązania ograniczonego do terenów lotnisk, skuteczna kontrola wydaje się możliwa, ze względu na fakt, że autocysterny poruszałyby się po ograniczonym terenie.
  Efekt: Brak informacji.
 • Przedmiot zgłoszenia: Art. 1 pkt 2 projektu Art. 3 ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym stanowi, że zmiany w Nomenklaturze Scalonej (CN) nie powodują zmian w opodatkowaniu akcyzą wyrobów akcyzowych i samochodów osobowych, jeżeli nie zostały określone w ustawie o podatku akcyzowym. Sama zmiana przepisu ma charakter doprecyzowujący poprzez jednoznaczne określenie, iż to zmiany pozycji, podpozycji i kodów w Nomenklaturze Scalonej (CN) nie powodują zmian w opodatkowaniu akcyzą wyrobów akcyzowych i samochodów osobowych, jeżeli nie zostały określone w ustawie o podatku akcyzowym, dlatego nie budzi wątpliwości. Wątpliwości budzi natomiast sama konstrukcja art. 3 ustawy o podatku akcyzowym. Zgodnie z uzasadnieniem projektu w zakresie art. 3 ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym, reguła, ta stanowi implementację art. 2 ust. 5 dyrektywy Rady 2003/96/WE z dnia 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej. Nie do końca wydaje się tak być, ponieważ przepis art. 2 ust. 5 dyrektywy Rady 2003/96/WE odwołuje się do kodów Nomenklatury Scalonej zawartych w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 2031/2001 z dnia 6 sierpnia 2001 r., (obecnie rozporządzenie wykonawcze (UE) 2017/1925) zmieniającym załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej, natomiast krajowe przepisy do samego rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87, które ulega corocznym zmianom. Prawo ewoluuje w kierunku coraz bardziej precyzyjnego systematyzowania poszczególnych obszarów działalności gospodarczej. Przepisy podatkowe stanowią wyjątkowa część systemu prawnego. Zasady akcyzowe stanowią specyficzny obszar w ramach samego prawa podatkowego. Dlatego w kwestii klasyfikacji powinna być maksymalna pewność, co do zakresu jej stosowania, niepozostawiająca żadnego marginesu wątpliwości czy też możliwości różnic interpretacyjnych. Dlatego zasadnym jest zastosowanie w art. 3 ustawy o podatku akcyzowym reguły Dyrektywy Rady 2003/96/WE z dnia 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej. Akt ten w zakresie kodów CN odwołuje się do załącznika rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (obecnie rozporządzenie wykonawcze (UE) 2017/1925), a nie do samego rozporządzenia, które jak wspomniano ulega corocznym zmianom. Taki zapis jest przejrzysty i wskazuje wprost jaką nomenklaturę należy stosować.
  Efekt: Brak informacji.
 • Przedmiot zgłoszenia: Ustawa o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi Proponowana zmiana wprowadza uchylenie art. 3 ust. 6 ustawy, który wskazuje między innymi, że systemowi monitorowania przewozu nie podlega przewóz towarów przemieszczanych w ramach procedury zawieszenia poboru akcyzy z zastosowaniem systemu, o którym mowa w art. 26 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 roku o podatku akcyzowym. Postulujemy utrzymanie rangi ustawowej przedmiotowego wyłączenia (poprzez wykreślenie art. 10 projektu), w szczególności dla przewozu towarów przemieszczanych w ramach procedury zawieszenia poboru akcyzy. Towary te objęte są monitorowaniem i kontrolą w ramach systemu EMCSPL2. Nie dostrzegamy potrzeby dublowania obowiązków po stronie podatników i generowania podwójnych kosztów związanych z obsługą jednego przemieszczenia w dwóch systemach. Dodatkowo, konieczność uzyskania dwóch akceptacji w dwóch różnych systemach może niepotrzebnie wydłużyć czas niezbędny do rozpoczęcia transportu. Wprowadzenie wyłączeń z systemu SENT w akcie rangi rozporządzenia pozbawia podatników pewności co do istnienia stałych generalnych wyłączeń dla wszystkich wyrobów akcyzowych. Założenia systemowe mówiące o odrębności dwóch systemów pełniących analogiczne funkcje monitorująco - kontrolne powinny być uregulowane w akcie rangi ustawowej. Obecne rozwiązanie ustawowe powinno zostać rozszerzone o możliwość wyłączenia z systemu monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów (SENT) dla przewozu towarów zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie przemieszczanych z zastosowaniem systemu, o którym mowa w art. 2 ust. 1'pkt 26 lit. b) ustawy z dnia 6 grudnia 2008 roku o podatku akcyzowym. Podobnie jak powyżej, tutaj także nie ma potrzeby dublowania dwóch systemów monitorujących i kontrolujących jedno przemieszczenie. Od momentu zastosowania przez podatnika systemu EMCSPL2 i komunikatu e-DD dla wyrobów zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie powinna być wyłączona opcja ich podwójnego zgłaszania do dwóch systemów. Argumenty przedstawione powyżej znajdują tutaj odpowiednie zastosowanie.
  Efekt: Brak informacji.
 • Przedmiot zgłoszenia: Ustawa o autostradach płatnych oraz Krajowym Funduszu Drogowym POPIHN postuluje, by zastosować w ustawie o autostradach płatnych oraz Krajowym Funduszu Drogowym rozwiązań podobnych do tych z art. 82 ust. 1 i 2 ustawy o podatku akcyzowym (dotyczących zwrotu podatku akcyzowego podmiotowi, który dokonał dostawy wewnątrzwspólnotowej lub eksportu wyrobów akcyzowych, od których akcyza została zapłacona na terytorium kraju). Chodzi tu o wprowadzenie możliwości ubiegania się o zwrot opłaty paliwowej. Nie ma uzasadnienia dla okoliczności ponoszenia kosztów opłaty paliwowej w kraju, w przypadku zużycia paliwa poza terytorium kraju. W założeniu mechanizm ubiegania się o zwrot opłaty paliwowej powinien być analogiczny, jak w przypadku ubiegania się o zwrot akcyzy. Spowoduje to zwiększenie konkurencyjności polskich podmiotów gospodarczych, które nie będą zmuszone do wliczenia w cenę wyrobów akcyzowych kwoty opłaty paliwowej niemożliwej w obecnym stanie do odzyskania. Docelowo analogiczny aspekt powinien zostać uwzględniony w zakresie obowiązków związanych z opłatą emisyjną. Procedura odzyskiwania opłaty paliwowej powinna zostać wdrożona także dla podmiotów, które z tytułu nieterminowo zamkniętego przemieszczenia wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie na podstawie e-DD są zmuszone do zapłaty akcyzy, a następnie mają prawo wnioskować o zwrot akcyzy, ale opłaty paliwowej już niestety nie
  Efekt: Brak informacji.

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 469)

04 lipca 2019
Temat: Poprawki zgłoszone w trakcie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (druki nr 1863 i 3247);
Temat: Poprawki zgłoszone w trakcie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3499, 3500 i 3557);
Temat: Poprawki zgłoszone w trakcie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3481);
Numer druku sejmowego: 1863
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 3247
Numer druku sejmowego: 3499
Numer druku sejmowego: 3500
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 3557
Numer druku sejmowego: 3481
Numer druku sejmowego: 3551
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 3591
Lobbysta: Leszek Wiwała
 • Obecność na posiedzeniu

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących

Numer projektu z wykazu: 628

04 kwietnia 2019
 • Zgłoszenie lobbingowe

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 416)

20 lutego 2019
Temat: Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz ustawy o Narodowym Banku Polskim (druk nr 3192);
Temat: Rozpatrzenie sprawozdania podkomisji stałej do monitorowania systemu podatkowego o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach (druk nr 2503);
Temat: Sprawy bieżące.
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 3192
Numer druku sejmowego: 2503
Lobbysta: Leszek Wieciech
 • Obecność na posiedzeniu

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zmieniający rozporządzenie w sprawie wymagań dotyczących zawartości siarki w paliwie żeglugowym, w tym sposobu jej oznaczania

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych

Numer projektu z wykazu: UD429

09 listopada 2018
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku akcyzowego

Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach (Posiedzenie nr 55)

06 lipca 2018
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2557)
Numer druku sejmowego: 2557
Lobbysta: Marcin Szponder
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 105)

09 stycznia 2018
Temat: Uchwała Senatu w sprawie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (druk nr 2139)
Temat: Projekt planu pracy Komisji na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r.
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 2139
Lobbysta: Leszek Wieciech
 • Obecność na posiedzeniu

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks wykroczeń oraz niektórych innych ustaw (UD207)

Zgłoszenie zainteresowania pracami nad ustawąMinisterstwo Sprawiedliwości

01 stycznia 2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks wykroczeń oraz niektórych innych ustaw
Numer druku sejmowego: 2557
 • Przedmiot zgłoszenia: Proponowana granica kwotowa 400 zł została określona zbyt wysoko, ponieważ większość kradzieży na stacjach to kradzieże drobne lub kradzieże paliwa z baku o wartości ok. 250 zł. Oprócz tego zaproponowano zmianę art. 115 § 44 k.k. przez dodanie "z ochrony prawnej przewidzianej dla dokumentów podlegają także zalegalizowane tablice rejestracyjne, wydawane na podstawie stosownych przepisów"
  Efekt: Postulaty nie zostały uwzględnione

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 147)
Komisja Gospodarki i Rozwoju (Posiedzenie nr 94)
Komisja do Spraw Unii Europejskiej (Posiedzenie nr 169)

24 listopada 2017
Temat: Informacja komisarz ds transportu pani Violety Bulc na temat przedstawionych przez Komisję Europejską nowych propozycji w zakresie transportu w ramach pakietu „Europa w ruchu” oraz polityki transportowej Unii Europejskiej
Lobbysta: Leszek Wieciech
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 100)

23 listopada 2017
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (druki nr 870 i 1958)
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1974 i 2004)
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1779 i 1884)
Numer druku sejmowego: 870
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 1958
Numer druku sejmowego: 1974
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 2004
Numer druku sejmowego: 1779
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 1884
Lobbysta: Leszek Wieciech
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa (Posiedzenie nr 81)

08 listopada 2017
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1973)
Numer druku sejmowego: 1973
Lobbysta: Leszek Wieciech
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 96)

26 października 2017
Temat: Sprawozdanie podkomisji stałej do spraw rynku pracy o obywatelskim projekcie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele (druk nr 870)
Numer druku sejmowego: 870
Lobbysta: Leszek Wieciech
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 126)
Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 258)

28 września 2017
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (druk nr 1794)
Numer druku sejmowego: 1794
Lobbysta: Piotr Gryska
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 61)
Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 165)

07 lutego 2017
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (druk nr 1244)
Numer druku sejmowego: 1244
Lobbysta: Piotr Gryska
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 50)

29 listopada 2016
Temat: Wniosek o skierowanie do podkomisji stałej do spraw rynku pracy obywatelskiego projektu ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę (druk nr 870)
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1017)
Numer druku sejmowego: 870
Numer druku sejmowego: 1017
Lobbysta: Marcin Szponder
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa (Posiedzenie nr 39)

15 listopada 2016
Temat: Rozpatrzenie wniosku o odwołanie z funkcji przewodniczącego Komisji
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (druk nr 999)
Numer druku sejmowego: 999
Lobbysta: Leszek Wieciech
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa (Posiedzenie nr 30)

06 lipca 2016
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji (druki nr 659 i 674)
Temat: Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (druk nr 653)
Numer druku sejmowego: 659
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 674
Numer druku sejmowego: 653
Lobbysta: Leszek Wieciech
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Gospodarki i Rozwoju (Posiedzenie nr 10)

23 lutego 2016
Temat: Informacja Ministra Finansów o projekcie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej i przewidywanych skutkach tej regulacji dla polskiej gospodarki
Lobbysta: Leszek Wieciech
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie obowiązkowych badań sanitarno-epidemiologicznych

Numer projektu z wykazu: MZ107

29 października 2015
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie obowiązkowych badań sanitarno-epidemiologicznych
 • Udział w konsultacjach publicznych
Rejestry
Rejestr KRS
17.01.2002
Nr KRS: 0000061438
Siedziba: Rejtana 17 /36 02-516, Warszawa
Kategorie
związki pracodawców
Sprawy

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw(UD 557)

Zgłoszenie zainteresowania pracami nad ustawąMinisterstwo Finansów

01 października 2019
Zobacz akt prawny
Lobbysta: Leszek Wiwała
 • Przedmiot zgłoszenia: Zmiany w art. 49 ust. 6 W pkt 1 uważamy, że można wykreślić „z wyłączeniem bunkierek” - każda bunkierka ma swój schemat techniczny, plan konstrukcyjno-ładunkowy, który jest już obecnie przekazywany w ramach urzędowego sprawdzenia podmiotu pośredniczącego czy zarejestrowanego odbiorcy korzystającego z bunkierek.
  Efekt: Brak informacji.
 • Przedmiot zgłoszenia: Umożliwienie stosowania awaryjnej formy przekazywania deklaracji dla podatku akcyzowego w przypadku awarii systemów czy niemożności przekazania tej deklaracji z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Propozycja zapisu: Art. 24d dodaje się ust. 3 o następującym brzmieniu: „W przypadku braku możliwości złożenia deklaracji, o których mowa w ust. 1, za pomocą środków komunikacji elektronicznej ze względu na nieprawidłowe działanie tych środków, dopuszcza się możliwość złożenia deklaracji, o których mowa w ust. 1, w postaci papierowej".
  Efekt: Wydłużenie okresu dostosowania ewidencji, o których mowa w art.16 przedmiotowego projektu nowelizacji.
 • Przedmiot zgłoszenia: Wskazujemy na zasadność uregulowania w ramach planowanej nowelizacji kwestii „tekstów jednolitych" albo „tekstów ujednoliconych" zezwoleń na prowadzenie składów podatkowych (...) Zarówno przepisy ustawy z dnia 6 grudnia 2008 roku o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 864), jak i ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2019 r. poz. 900) nie zawierają wyraźnej podstawy prawnej do wydania albo obwieszczenia tekstu jednolitego albo ujednoliconego decyzji - zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego. Podobnie jest na gruncie przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowaniu administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096). Pomimo tego można zaobserwować w praktyce funkcjonowanie tekstów jednolitych albo ujednoliconych decyzji na gruncie edukacji, obrony narodowej, farmaceutyki, a nawet energetyki. Niemniej jednak trudno jest wskazać w takich przypadkach jednoznaczną podstawę prawną. Różnią się one bowiem istotnie od problematyki zezwoleń na prowadzenie składów podatkowych. Nadto, kompetencji do takiego działania nie można domniemywać, powinna ona być wyraźnie przewidziana w ustawie. Dlatego POPIHN stoi na stanowisku, że celowe jest unormowanie kwestii tekstu jednolitego albo ujednoliconego w przepisach ustawy o podatku akcyzowym dotyczących zezwoleń. Nie przesądzając na tym etapie ostatecznego kształtu regulacji, można jednak wskazać na użyteczne wzory dotyczące publikowania tekstów jednolitych aktów normatywnych oraz tekstów jednolitych umów i statutów. Alternatywą może być wprowadzenie regulacji tekstów ujednoliconych jako załączników do decyzji zmieniających.
  Efekt: Brak informacji.
 • Przedmiot zgłoszenia: Proponujemy rozważenie zmiany art. 65 ust. 8 ustawy o podatku akcyzowym - poprzez dodanie do katalogu podmiotów uprawnionych do ubiegania się o możliwość złożenia zabezpieczenia akcyzowego w formie ryczałtowej podatnika, o którym mowa w art. 78 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym. W przypadku podmiotów wymienionych w art. 65 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym, które jednocześnie prowadzą działalność jako podatnik, o którym mowa w art. 78 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym spowoduje to możliwość objęcia jednym zabezpieczeniem akcyzowym każdy rodzaj prowadzonej działalności. W praktyce rozbicie i funkcjonowanie odrębnego zabezpieczenia powoduje konieczność pozyskania dwóch odrębnych zabezpieczeń akcyzowych bądź stosowanie bardziej uciążliwego zabezpieczenia generalnego również dla działalności jako np. podmiot prowadzący skład podatkowy pomimo spełnienia warunków do ubiegania się o przyjęcie, korzystniejszego dla podmiotów zabezpieczenia ryczałtowego.
  Efekt: Brak informacji.
 • Przedmiot zgłoszenia: Proponujemy zmiany w art. 116 ust. 5 ustawy o podatku Zgodnie z art. 116 ust. 5 ustawy o podatku akcyzowym: „Posiadacz wyrobów, o których mowa w ust 3, przeznaczonych do dalszej sprzedaży jest obowiązany sporządzić ich spis i przedstawić go w celu potwierdzenia zgodności ze stanem faktycznym właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w sprawach znaków akcyzy." Proponujemy wykreślenie art. 116 ust. 5 ustawy o podatku akcyzowym lub zmianę jego brzmienia w dwóch wariantach: „5. Posiadacz wyrobów, o których mowa w ust 3, przeznaczonych do dalszej sprzedaży jest obowiązany sporządzić ich spis i przedstawić go w celu potwierdzenia zgodności ze stanem faktycznym właściwemu dla miejsca prowadzenia działalności naczelnikowi urzędu celno- skarbowego" lub brzmienie „5. Posiadacz wyrobów, o których mowa w ust. 3, przeznaczonych do dalszej sprzedaży jest obowiązany sporządzić ich spis".
  Efekt: Brak informacji.
 • Przedmiot zgłoszenia: Ustawa o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (...)W naszej ocenie Inspekcja Handlowa powinna - w ramach dotychczasowych uprawnień kontrolnych - przede wszystkim uzyskać możliwość przeprowadzania dodatkowego badania, kontrolowanych już teraz paliw ciekłych, na okoliczność występowania nielegalnego odbarwienia paliw opałowych w celu zmiany ich przeznaczenia i sprzedaży jako paliwa napędowe. Zdaniem POPIHN realizacja np. próby kwasowej lub dalszych badań laboratoryjnych przy poborze próbki oleju napędowego na stacjach paliw przez IH w aby ustalić wykorzystanie oleju opałowego dla celów napędowych byłoby doskonałym uzupełnieniem tej kontroli zwiększającym skokowo, w prosty sposób, nadzór nad rynkiem paliw w Polsce. W związku z powyższym, postulujemy rozważenie doprecyzowania zakresu kontroli inspekcji Handlowej w zakresie wymagania akcyzowych, co podyktowanie jest także faktem, iż w dłuższej perspektywie czasowej badanie zawartości znacznika i barwnika w zakresie wartości wynikających z przepisów akcyzowych traci sens ze względu na ich właściwości fizyko-chemiczne, które mogą się objawiać mniejszą ich zawartością w stosunku do faktycznie dodanej w czasie wytwarzania. Stoimy na stanowisku na stanowisku, iż w ramach budowy modelu zintegrowanej kontroli jakości paliw (realizowanej bez zawiadomienia) w ramach zadań IH postulujemy o maksymalne rozszerzenie i połączenie katalogu wymagań sprawdzanych obecnie przez !H w ramach trybu kontroli legalności i rzetelności prowadzenia działalności gospodarczej z kontrolą jakości paliw ciekłych, poprzez rozszerzenie kontroli jakości paliw na stacjach lub bazach paliw o kontrolę takich wymogów jak: a) Posiadania ważnych dowodów prawnej kontroli metrologicznej dla dystrybutorów paliw lub urządzeń nalewczych w bazach paliw co jest warunkiem koniecznym do legalnego prowadzenia sprzedaży paliw; b) Posiadanie ważnych dokumentów dozoru technicznego dla zbiorników oraz ramion przeładunkowych co jest warunkiem koniecznym do legalnej eksploatacji tych urządzeń. Połączenie w ramach jednej wizyty kontrolnej na stacji paliw lub bazie paliw obowiązku sprawdzenia wielu ważnych wymagań determinujących możliwość legalnej podaży paliw ciekłych na rynek, skokowo zwiększy nadzór nad rynkiem bez generowania dodatkowych kosztów dla funkcjonowania administracji publicznej oraz zredukuje konieczność prowadzenia wielu równoległych kontroli u przedsiębiorców.
  Efekt: Brak informacji.
 • Przedmiot zgłoszenia: Wprowadzenie rozwiązania, aby tzw. bunkierki, które służą do przemieszczania paliwa żeglugowego do podmiotów zużywających, mogły stanowić cześć składu podatkowego.
  Efekt: Brak informacji.
 • Przedmiot zgłoszenia: Zmiany w art. 2 w ust. 1 pkt 10 a) Zmiana słowa „barka" na słowo „statek zbiornikowy” (albo bardziej ogólnie jednostka pływająca - może być barka z napędem, bez napędu np. z pchaczem, może być również samodzielnym statkiem typu zbiornikowiec) i analogicznie wprowadzenie tej zmiany w dalszej części ustawy. Dodatkowo, ujęcie w w definicji statku zbiornikowego jego minimalnej oraz maksymalnej pojemności. Przy czym minimalna pojemność statku zbiornikowego powinna być nie mniejsza niż 300 m3. Natomiast maksymalna pojemność statku zbiornikowego powinna być nie większa niż 2000 m3.
  Efekt: Brak informacji.
 • Przedmiot zgłoszenia: Zmiany w art. 42 w ust. 1 pkt 9) Konieczność wyjaśnienia i doprecyzowania nowej konstrukcji zakończenia procedury zawieszenia poboru akcyzy, tj. zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy z dniem wypłynięcia bunkierki poza obszary morskie Rzeczypospolitej Polskiej (wody graniczne, morskie wody wewnętrzne i morze terytorialne RP). W naszej ocenie wyjście statku z polskiego portu poza obszar morski RP musi się wiązać z eksportem lub dostawą wewnątrzwspólnotową, które już są uregulowane w art. 42 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku akcyzowym i ta zmiana nie wydaje się zasadna.
  Efekt: Brak informacji.
 • Przedmiot zgłoszenia: Art. 1 pkt 7 projektu Art. 7h a) ust. 1 projektu stanowi, iż W1A traci ważność przed upływem okresu, o którym mowa w art. 7d ust. 4, w przypadku zmiany: 1) przepisów prawa, w tym w zakresie akcyzy, 2) przepisów wstępnych, uwag lub uwag dodatkowych do sekcji lub działów, w Nomenklaturze Scalonej (CN) - odnoszących się do wyrobu akcyzowego albo samochodu osobowego, w wyniku której WIA staje się niezgodna z tymi przepisami lub uwagami; utrata ważności WIA następuje z dniem, od którego stosuje się przepisy lub uwagi, w wyniku których WIA stała się z nimi niezgodna. Otrzymaliśmy bogate uzasadnienie w tym zakresie: Potrzeba rozszerzenia katalogu przesłanek utraty ważności WIA wynika z okoliczności, że w praktyce mogą wystąpić sytuacje, w których po zmianie przepisów prawa innych niż przepisy prawa podatkowego odnoszących się do wyrobu akcyzowego albo samochodu osobowego, WIA również stanie się niezgodna z tymi przepisami. W takiej sytuacji bez odpowiednich regulacji w tym zakresie, WIA nie utraciłaby swojej ważności. Przykładowo: oprócz przepisów prawa podatkowego zmianie mogą ulec przepisy wstępne, uwagi lub uwagi dodatkowe do sekcji lub działów Nomenklatury Scalonej odnoszące się do wyrobów akcyzowych albo samochodów osobowych skutkujące ich odmienną klasyfikacją taryfową. Zmiany te dokonywane są rozporządzeniami wykonawczymi Komisji (UE) zmieniającymi załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej, publikowanymi w Dzienniku Urzędowym UE serii L. Problem tkwi w tym, iż ustawa o podatku akcyzowym w art. 3 ust 2 (zresztą nowelizowana w niniejszym akcie) zawiera tzn. kotwice akcyzową. Zgodnie z tym przepisem do celów szeroko rozumianego opodatkowania wyrobów podatkiem akcyzowym, właściwa (do końca 2018 r.) była klasyfikacja CN obowiązująca w momencie wejścia w życie ustawy czyli na 1 marca 2009 r. Aktualnie po zmianie realizowanej ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym, powinniśmy stosować nomenklaturę obowiązującą 1 stycznia 2019 r. Pogląd ten potwierdzają m.in. interpretacje indywidualne: •• Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 14 stycznia 2010 r. sygn. akt IPPP3/443-970/09-2/KB, « Dyrektora izby Skarbowej w Katowicach z dnia 24 lutego 2011 r., sygn. IBPP3/443-917/10/DG, * Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 6 czerwca 2012 r., sygn. IPPP3/443-274/12-2/JK, * Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 25 lipca 2012 r., sygn. IBPP4/443-303/12/PH, » Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 17 kwietnia 2013 r., sygn. IBPP4/443-93/13/PK, Stanowisko takie jest również aprobowane przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu, tj. przez organ któremu powierzono zadanie wydawania wiążącej informacji akcyzowej WIA. Organ ten posługuje się formułką „W odniesieniu zaś do treści ww. ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, która w swej treści posługuje się klasyfikacją w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN) na dzień opublikowania ustawy akcyzowej i na początek okresu jej obowiązywania, czyli na dzień 1 marca 2009 r." (m.in. WIA-2015-00059, WiA-2016-00007, W1A-2016-00016, WIA-2016-00056, W1A-2018-Q0020, WiA-2018-00022, WIA-2018-00028, WIA-2018-00048). W związku z powyższym powstaje wątpliwość czy nie mamy tu do czynienia z kolizją przepisów art. 3 ust 2 i art. 7h a) ust. 1. Jeżeli nastąpi zmiana nomenklatury, która nie zostanie uwzględniona w ustawie (a pamiętajmy że np. w zakresie 3403 pierwsza zmiana nomenklatury nastąpiła w 2010 roku, a kody obowiązujące w 2009 r. stosowaliśmy przez 9 lat do końca 2018 r.), wówczas na potrzeby akcyzy będziemy stosować „starą" nomenklaturę, ale na podstawie art. 7h a) ust. 1. WIA ze „starą" nomenklaturą utracą swą moc ochronną. Mając na względzie powyższe koniecznym staje się stosowanie jednej reguły w stosunku do obu powołanych artykułów. Jeżeli na potrzeby akcyzy powinniśmy stosować „starą" nomenklaturę, to wydane WIA mimo zmiany nomenklatury powinny ciągle obowiązywać.
  Efekt: Brak informacji.
 • Przedmiot zgłoszenia: Zmiany w art. 48 ust. 3 pkt 3) Postulujemy nowe brzmienie tego przepisu prawnego w związku z naszymi ogólnymi uwagami dotyczącymi składu podatkowego i wprowadzenie wyłącznie wymogu limitu pojemności dla bunkierki.
  Efekt: Brak informacji.
 • Przedmiot zgłoszenia: Zmiany w art. 47a ust. 4 Postulujemy usunięcie tego ustępu, który wyłączyłby możliwość magazynowania paliw żeglugowych o różnym statusie podatkowym w jednym zbiorniku bunkierki. Bunkierki będą mogły przewozić zarówno wyroby energetyczne zwolnione z akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, jak i objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy (gdy będą częścią składu podatkowego). W takiej sytuacji powinien również mieć zastosowanie do niej art. 47a ust. 3 ustawy o podatku akcyzowym, czyli, że w składzie podatkowym w jednym zbiorniku mogą być magazynowane wyroby energetyczne objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy i zwolnione od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie.
  Efekt: Brak informacji.
 • Przedmiot zgłoszenia: Zmiany w art. 47b Zgodnie z obecnie funkcjonującą interpretacją art. 47 ustawy o podatku akcyzowym na bunkierkach, poza składem podatkowym, można mieszać paliwa zwolnione z akcyzy oraz do paliw zmieszanych dodawać barwnik i znacznik, jeśli ich zmienione parametry tego wymagają - dlatego postulujemy dodanie po „z wyłączeniem mieszania" słów „oraz barwienia i znakowania, jeżeli jest wymagane po zmieszaniu".
  Efekt: Brak informacji.
 • Przedmiot zgłoszenia: Zmiany w art. 50 ust, pkt 2 Po wyrazie „również" należy dodać: „lokalizację składu w porcie oraz". Tereny portowe mogą być dość rozległe i funkcjonować pod jednym adresem. Ww. propozycja doprecyzowuje określenie lokalizacji składu, którego elementem składowym jest bunkierka.
  Efekt: Brak informacji.
 • Przedmiot zgłoszenia: Zmiany w art. 50 ust. 3 pkt 2a Należy doprecyzować „numer rejestracyjny bunkierki nadany przez Izbę Morską lub Dyrektora Urzędu Morskiego lub Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej". Należy również rozważyć możliwość uregulowania cumowania bunkierki w awaryjnych/zapasowych lokalizacjach (jak w punkcie I.I., ponieważ każdorazowe cumowanie w alternatywnych lokalizacjach {nie ujętych w zezwoleniu) stanowiłoby naruszenie warunków udzielonego zezwolenia.
  Efekt: Brak informacji.
 • Przedmiot zgłoszenia: Wprowadzenie możliwości objęcia składem podatkowym autocystern tankujących paliwa lotnicze na lotniskach. (...) Powyższe rozwiązanie powinno mieć charakter szczególny (podobnie jak rozwiązanie przewidziane dla paliwa żeglugowego) i z tego względu dopuszczalne powinno być rozszerzenie o autocysterny wyłącznie składu podatkowego zlokalizowanego na lotnisku i prowadzącego działalność w zakresie paliwa lotniczego. Niezasadnym jest, aby takie rozwiązanie było możliwe dla składów podatkowych znajdujących się poza lotniskami, gdyż powodowałoby ryzyko nadużyć i utrudniałoby skuteczną kontrolę nad autocysternami będącymi częścią składów podatkowych. W przypadku tego rozwiązania ograniczonego do terenów lotnisk, skuteczna kontrola wydaje się możliwa, ze względu na fakt, że autocysterny poruszałyby się po ograniczonym terenie.
  Efekt: Brak informacji.
 • Przedmiot zgłoszenia: Art. 1 pkt 2 projektu Art. 3 ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym stanowi, że zmiany w Nomenklaturze Scalonej (CN) nie powodują zmian w opodatkowaniu akcyzą wyrobów akcyzowych i samochodów osobowych, jeżeli nie zostały określone w ustawie o podatku akcyzowym. Sama zmiana przepisu ma charakter doprecyzowujący poprzez jednoznaczne określenie, iż to zmiany pozycji, podpozycji i kodów w Nomenklaturze Scalonej (CN) nie powodują zmian w opodatkowaniu akcyzą wyrobów akcyzowych i samochodów osobowych, jeżeli nie zostały określone w ustawie o podatku akcyzowym, dlatego nie budzi wątpliwości. Wątpliwości budzi natomiast sama konstrukcja art. 3 ustawy o podatku akcyzowym. Zgodnie z uzasadnieniem projektu w zakresie art. 3 ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym, reguła, ta stanowi implementację art. 2 ust. 5 dyrektywy Rady 2003/96/WE z dnia 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej. Nie do końca wydaje się tak być, ponieważ przepis art. 2 ust. 5 dyrektywy Rady 2003/96/WE odwołuje się do kodów Nomenklatury Scalonej zawartych w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 2031/2001 z dnia 6 sierpnia 2001 r., (obecnie rozporządzenie wykonawcze (UE) 2017/1925) zmieniającym załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej, natomiast krajowe przepisy do samego rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87, które ulega corocznym zmianom. Prawo ewoluuje w kierunku coraz bardziej precyzyjnego systematyzowania poszczególnych obszarów działalności gospodarczej. Przepisy podatkowe stanowią wyjątkowa część systemu prawnego. Zasady akcyzowe stanowią specyficzny obszar w ramach samego prawa podatkowego. Dlatego w kwestii klasyfikacji powinna być maksymalna pewność, co do zakresu jej stosowania, niepozostawiająca żadnego marginesu wątpliwości czy też możliwości różnic interpretacyjnych. Dlatego zasadnym jest zastosowanie w art. 3 ustawy o podatku akcyzowym reguły Dyrektywy Rady 2003/96/WE z dnia 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej. Akt ten w zakresie kodów CN odwołuje się do załącznika rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (obecnie rozporządzenie wykonawcze (UE) 2017/1925), a nie do samego rozporządzenia, które jak wspomniano ulega corocznym zmianom. Taki zapis jest przejrzysty i wskazuje wprost jaką nomenklaturę należy stosować.
  Efekt: Brak informacji.
 • Przedmiot zgłoszenia: Ustawa o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi Proponowana zmiana wprowadza uchylenie art. 3 ust. 6 ustawy, który wskazuje między innymi, że systemowi monitorowania przewozu nie podlega przewóz towarów przemieszczanych w ramach procedury zawieszenia poboru akcyzy z zastosowaniem systemu, o którym mowa w art. 26 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 roku o podatku akcyzowym. Postulujemy utrzymanie rangi ustawowej przedmiotowego wyłączenia (poprzez wykreślenie art. 10 projektu), w szczególności dla przewozu towarów przemieszczanych w ramach procedury zawieszenia poboru akcyzy. Towary te objęte są monitorowaniem i kontrolą w ramach systemu EMCSPL2. Nie dostrzegamy potrzeby dublowania obowiązków po stronie podatników i generowania podwójnych kosztów związanych z obsługą jednego przemieszczenia w dwóch systemach. Dodatkowo, konieczność uzyskania dwóch akceptacji w dwóch różnych systemach może niepotrzebnie wydłużyć czas niezbędny do rozpoczęcia transportu. Wprowadzenie wyłączeń z systemu SENT w akcie rangi rozporządzenia pozbawia podatników pewności co do istnienia stałych generalnych wyłączeń dla wszystkich wyrobów akcyzowych. Założenia systemowe mówiące o odrębności dwóch systemów pełniących analogiczne funkcje monitorująco - kontrolne powinny być uregulowane w akcie rangi ustawowej. Obecne rozwiązanie ustawowe powinno zostać rozszerzone o możliwość wyłączenia z systemu monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów (SENT) dla przewozu towarów zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie przemieszczanych z zastosowaniem systemu, o którym mowa w art. 2 ust. 1'pkt 26 lit. b) ustawy z dnia 6 grudnia 2008 roku o podatku akcyzowym. Podobnie jak powyżej, tutaj także nie ma potrzeby dublowania dwóch systemów monitorujących i kontrolujących jedno przemieszczenie. Od momentu zastosowania przez podatnika systemu EMCSPL2 i komunikatu e-DD dla wyrobów zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie powinna być wyłączona opcja ich podwójnego zgłaszania do dwóch systemów. Argumenty przedstawione powyżej znajdują tutaj odpowiednie zastosowanie.
  Efekt: Brak informacji.
 • Przedmiot zgłoszenia: Ustawa o autostradach płatnych oraz Krajowym Funduszu Drogowym POPIHN postuluje, by zastosować w ustawie o autostradach płatnych oraz Krajowym Funduszu Drogowym rozwiązań podobnych do tych z art. 82 ust. 1 i 2 ustawy o podatku akcyzowym (dotyczących zwrotu podatku akcyzowego podmiotowi, który dokonał dostawy wewnątrzwspólnotowej lub eksportu wyrobów akcyzowych, od których akcyza została zapłacona na terytorium kraju). Chodzi tu o wprowadzenie możliwości ubiegania się o zwrot opłaty paliwowej. Nie ma uzasadnienia dla okoliczności ponoszenia kosztów opłaty paliwowej w kraju, w przypadku zużycia paliwa poza terytorium kraju. W założeniu mechanizm ubiegania się o zwrot opłaty paliwowej powinien być analogiczny, jak w przypadku ubiegania się o zwrot akcyzy. Spowoduje to zwiększenie konkurencyjności polskich podmiotów gospodarczych, które nie będą zmuszone do wliczenia w cenę wyrobów akcyzowych kwoty opłaty paliwowej niemożliwej w obecnym stanie do odzyskania. Docelowo analogiczny aspekt powinien zostać uwzględniony w zakresie obowiązków związanych z opłatą emisyjną. Procedura odzyskiwania opłaty paliwowej powinna zostać wdrożona także dla podmiotów, które z tytułu nieterminowo zamkniętego przemieszczenia wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie na podstawie e-DD są zmuszone do zapłaty akcyzy, a następnie mają prawo wnioskować o zwrot akcyzy, ale opłaty paliwowej już niestety nie
  Efekt: Brak informacji.

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 469)

04 lipca 2019
Temat: Poprawki zgłoszone w trakcie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (druki nr 1863 i 3247);
Temat: Poprawki zgłoszone w trakcie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3499, 3500 i 3557);
Temat: Poprawki zgłoszone w trakcie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3481);
Numer druku sejmowego: 1863
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 3247
Numer druku sejmowego: 3499
Numer druku sejmowego: 3500
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 3557
Numer druku sejmowego: 3481
Numer druku sejmowego: 3551
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 3591
Lobbysta: Leszek Wiwała
 • Obecność na posiedzeniu

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących

Numer projektu z wykazu: 628

04 kwietnia 2019
 • Zgłoszenie lobbingowe

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 416)

20 lutego 2019
Temat: Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz ustawy o Narodowym Banku Polskim (druk nr 3192);
Temat: Rozpatrzenie sprawozdania podkomisji stałej do monitorowania systemu podatkowego o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach (druk nr 2503);
Temat: Sprawy bieżące.
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 3192
Numer druku sejmowego: 2503
Lobbysta: Leszek Wieciech
 • Obecność na posiedzeniu

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zmieniający rozporządzenie w sprawie wymagań dotyczących zawartości siarki w paliwie żeglugowym, w tym sposobu jej oznaczania

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych

Numer projektu z wykazu: UD429

09 listopada 2018
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku akcyzowego

Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach (Posiedzenie nr 55)

06 lipca 2018
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2557)
Numer druku sejmowego: 2557
Lobbysta: Marcin Szponder
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 105)

09 stycznia 2018
Temat: Uchwała Senatu w sprawie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (druk nr 2139)
Temat: Projekt planu pracy Komisji na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r.
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 2139
Lobbysta: Leszek Wieciech
 • Obecność na posiedzeniu

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks wykroczeń oraz niektórych innych ustaw (UD207)

Zgłoszenie zainteresowania pracami nad ustawąMinisterstwo Sprawiedliwości

01 stycznia 2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks wykroczeń oraz niektórych innych ustaw
Numer druku sejmowego: 2557
 • Przedmiot zgłoszenia: Proponowana granica kwotowa 400 zł została określona zbyt wysoko, ponieważ większość kradzieży na stacjach to kradzieże drobne lub kradzieże paliwa z baku o wartości ok. 250 zł. Oprócz tego zaproponowano zmianę art. 115 § 44 k.k. przez dodanie "z ochrony prawnej przewidzianej dla dokumentów podlegają także zalegalizowane tablice rejestracyjne, wydawane na podstawie stosownych przepisów"
  Efekt: Postulaty nie zostały uwzględnione

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 147)
Komisja Gospodarki i Rozwoju (Posiedzenie nr 94)
Komisja do Spraw Unii Europejskiej (Posiedzenie nr 169)

24 listopada 2017
Temat: Informacja komisarz ds transportu pani Violety Bulc na temat przedstawionych przez Komisję Europejską nowych propozycji w zakresie transportu w ramach pakietu „Europa w ruchu” oraz polityki transportowej Unii Europejskiej
Lobbysta: Leszek Wieciech
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 100)

23 listopada 2017
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (druki nr 870 i 1958)
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1974 i 2004)
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1779 i 1884)
Numer druku sejmowego: 870
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 1958
Numer druku sejmowego: 1974
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 2004
Numer druku sejmowego: 1779
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 1884
Lobbysta: Leszek Wieciech
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa (Posiedzenie nr 81)

08 listopada 2017
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1973)
Numer druku sejmowego: 1973
Lobbysta: Leszek Wieciech
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 96)

26 października 2017
Temat: Sprawozdanie podkomisji stałej do spraw rynku pracy o obywatelskim projekcie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele (druk nr 870)
Numer druku sejmowego: 870
Lobbysta: Leszek Wieciech
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 126)
Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 258)

28 września 2017
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (druk nr 1794)
Numer druku sejmowego: 1794
Lobbysta: Piotr Gryska
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 61)
Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 165)

07 lutego 2017
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (druk nr 1244)
Numer druku sejmowego: 1244
Lobbysta: Piotr Gryska
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 50)

29 listopada 2016
Temat: Wniosek o skierowanie do podkomisji stałej do spraw rynku pracy obywatelskiego projektu ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę (druk nr 870)
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1017)
Numer druku sejmowego: 870
Numer druku sejmowego: 1017
Lobbysta: Marcin Szponder
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa (Posiedzenie nr 39)

15 listopada 2016
Temat: Rozpatrzenie wniosku o odwołanie z funkcji przewodniczącego Komisji
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (druk nr 999)
Numer druku sejmowego: 999
Lobbysta: Leszek Wieciech
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa (Posiedzenie nr 30)

06 lipca 2016
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji (druki nr 659 i 674)
Temat: Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (druk nr 653)
Numer druku sejmowego: 659
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 674
Numer druku sejmowego: 653
Lobbysta: Leszek Wieciech
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Gospodarki i Rozwoju (Posiedzenie nr 10)

23 lutego 2016
Temat: Informacja Ministra Finansów o projekcie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej i przewidywanych skutkach tej regulacji dla polskiej gospodarki
Lobbysta: Leszek Wieciech
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie obowiązkowych badań sanitarno-epidemiologicznych

Numer projektu z wykazu: MZ107

29 października 2015
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie obowiązkowych badań sanitarno-epidemiologicznych
 • Udział w konsultacjach publicznych
Rejestry
Rejestr KRS
17.01.2002
Nr KRS: 0000061438
Siedziba: Rejtana 17 /36 02-516, Warszawa
Kategorie
związki pracodawców