Używamy i uzyskujemy dostęp do cookies i podobnych technologii w celach statystycznych. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Więcej...

Krajowa Rada Izb Rolniczych

 • Sprawy
 • Branże
 • Kategorie
 • Zatrudnieni
Sprawy

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 11)

13 lutego 2020
Temat: informację ministra rolnictwa i rozwoju wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego w sprawie działań podejmowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w związku z wykrytymi nieprawidłowościami dotyczącymi działalności spółek Eskimos i Bielmlek.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 10)

11 lutego 2020
Temat: Uchwała Senatu w sprawie ustawy o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa (druk nr 219);
Temat: Uchwała Senatu w sprawie ustawy o ochronie roślin przed agrofagami (druk nr 220).
Numer druku sejmowego: 219
Numer druku sejmowego: 220
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 9)

11 lutego 2020
Temat: Powołanie stałego doradcy Komisji;
Temat: Rozpatrzenie informacji ministrów: gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej oraz rolnictwa i rozwoju wsi na temat stosowania dyrektywy Rady Unii Europejskiej z dnia 12 grudnia 1991 r., dotyczącej ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego (91/676/EWG).
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 9)

15 stycznia 2020
Temat: Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych projektu ustawy budżetowej na rok 2020 (druk nr 112) wraz z autopoprawką (druk nr 112-A) w zakresie:
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 112
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 112-A
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 6)

07 stycznia 2020
Temat: Projekt planu pracy Komisji na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 r.;
Temat: Rządowy projekt ustawy o ochronie roślin przed agrofagami (druk nr 62);
Temat: Rządowy projekt ustawy o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa (druk nr 63).
Numer druku sejmowego: 63
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 4)

18 grudnia 2019
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (druk nr 87);
Temat: Rozpatrzenie informacji na temat redukcji populacji dzików w Polsce;
Temat: Rozpatrzenie informacji ministra rolnictwa i rozwoju wsi na temat zwalczania wirusa afrykańskiego pomoru świń w Polsce.
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 87
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 2)

18 grudnia 2019
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (druk nr 87);
Temat: Rozpatrzenie informacji na temat redukcji populacji dzików w Polsce;
Temat: Rozpatrzenie informacji ministra rolnictwa i rozwoju wsi na temat zwalczania wirusa afrykańskiego pomoru świń w Polsce.
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 87
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 3)

11 grudnia 2019
Temat: Informacja ministra rolnictwa i rozwoju wsi na temat „Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030”;
Temat: Powołanie podkomisji stałej do spraw monitoringu Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej;
Temat: Powołanie podkomisji stałej do spraw biogospodarki i innowacyjności w rolnictwie;
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 2)

21 listopada 2019
Temat: Informacja ministra rolnictwa i rozwoju wsi o zamierzeniach resortu w IX kadencji Sejmu.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 334)

29 sierpnia 2019
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat sytuacji na rynku bydła mięsnego
Temat: Sprawy bieżące.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 333)

29 sierpnia 2019
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie realizowania przez Agencję Nieruchomości Rolnych i Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa w zakresie zagospodarowania majątku Skarbu Państwa w okresie od 1 stycznia 1990 r. do 30 czerwca 2019 r.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 332)

29 sierpnia 2019
Temat: Pierwsze czytanie i rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu usprawnienia procesu wydatkowania środków finansowych w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz w ramach działań objętych zintegrowanym systemem zarządzania i kontroli (druk nr 3752).
Numer druku sejmowego: 3752
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 331)

31 lipca 2019
Temat: Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli: „Nadzór nad stosowaniem dodatków do żywności”.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 476)

17 lipca 2019
Temat: Rozpatrzenie rządowych projektów ustaw: o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3255 i 3602) – kontynuacja,
Temat: Zaopiniowanie wniosku ministra obrony narodowej w sprawie zmian w planie finansowym Agencji Mienia Wojskowego na rok 2019,
Temat: Rozpatrzenie poprawki zgłoszonej w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o szczególnych uprawnieniach osób poszkodowanych w przypadku wyczerpania sumy gwarancyjnej ustalonej na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 1 stycznia 2006 r. (druki nr 1608 i 3574),
Numer druku sejmowego: 3255
Numer druku sejmowego: 3602
Numer druku sejmowego: 1608
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 3574
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 3633
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 471)

16 lipca 2019
Temat: Zmiany w składzie osobowym podkomisji stałej do monitorowania systemu podatkowego;
Temat: Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja podatkowa (druk 3255).
Numer druku sejmowego: 3255
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 329)

16 lipca 2019
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (druk nr 3598).
Numer druku sejmowego: 3598
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 326)

02 lipca 2019
Temat: Rządowego projektu ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (druk nr 3175).
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 3715
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 324)

26 czerwca 2019
Temat: Rozpatrzenie informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat sytuacji kadrowo- finansowej w Inspekcji Weterynaryjnej;
Temat: Rozpatrzenie informacji o przewidywanych zmianach organizacyjnych i o realizacji zapowiedzianego wzmocnienia finansowego w Inspekcji Weterynaryjnej.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 323)

26 czerwca 2019
Temat: Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych Sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. (druk nr 3490) wraz z Analizą wykonania budżetu i założeń polityki pieniężnej w 2018 r. Najwyższej Izby Kontroli (druk nr 3539) w zakresie:
Temat: Sprawy bieżące.
Numer druku sejmowego: 3490
Numer druku sejmowego: 3539
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 325)

26 czerwca 2019
Temat: Informacja ministra rolnictwa i rozwoju wsi na temat sytuacji na rynku trzody chlewnej ze szczególnym uwzględnieniem tuczu nakładczego;
Temat: Informacja o zapowiadanych propozycjach regulacji prawnych dotyczących tuczu nakładczego zaostrzających przepisy podatkowe, sanitarne oraz środowiskowe.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 321)

13 czerwca 2019
Temat: Poprawki zgłoszone w trakcie drugiego czytania do projektu ustawy o oznakowaniu produktów wytworzonych bez wykorzystania organizmów genetycznie zmodyfikowanych jako wolnych od tych organizmów (druki nr 3262 i 3446).
Numer druku sejmowego: 3262
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 3446
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Posiedzenie nr 125)
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 322)

13 czerwca 2019
Temat: Informacja na temat realizacji postanowień Dyrektywy Rady 91/676/EWG z 12 grudnia 1991 roku dotyczącej ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego,
Temat: Informacja na temat planów rozbudowy sieci sztucznych zbiorników wodnych oraz ich wpływu na gospodarkę wodną i antypowodziową kraju,
Temat: Informacja na temat aktualnego stanu oraz potencjału małej retencji w Polsce,
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 317)

11 czerwca 2019
Temat: Rozpatrzenie informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli przeprowadzonych w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz w instytucjach podległych Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi w 2018 r., z uwzględnieniem realizacji wniosków pokontrolnych;
Temat: Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji do Spraw Kontroli Państwowej sprawozdania z działalności Najwyższej Izby Kontroli (druk nr 3366) w zakresie działania Komisji;
Temat: Sprawy bieżące.
Numer druku sejmowego: 3366
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 318)

11 czerwca 2019
Temat: Rządowy projekt ustawy o oznakowaniu produktów wytworzonych bez wykorzystania organizmów genetycznie zmodyfikowanych jako wolnych od tych organizmów (druk nr 3262) – kontynuacja.
Numer druku sejmowego: 3262
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 319)

11 czerwca 2019
Temat: Pierwsze czytanie i rozpatrzenie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (druk nr 3455).
Numer druku sejmowego: 3455
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Posiedzenie nr 121)
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 314)

15 maja 2019
Temat: Rządowy dokument – Sprawozdanie o pomocy publicznej udzielanej w sektorze rolnictwa i rybołówstwa w Rzeczypospolitej Polskiej w 2017 roku (druk nr 3186).
Numer druku sejmowego: 3186
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 315)

15 maja 2019
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat działań podejmowanych przez rząd w związku z zagrożeniem wystąpienia suszy rolniczej.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 313)

14 maja 2019
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o nawozach i nawożeniu (druk nr 3263).
Numer druku sejmowego: 3263
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 301)

02 kwietnia 2019
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3298).
Numer druku sejmowego: 3298
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 299)

15 marca 2019
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o kołach gospodyń wiejskich (druki nr 3271 i 3278).
Numer druku sejmowego: 3271
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 3278
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 298)

14 marca 2019
Temat: Rozpatrzenie i zaopiniowanie poselskiego wniosku o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra rolnictwa i rozwoju wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego (druk nr 3264).
Numer druku sejmowego: 3264
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 297)

13 marca 2019
Temat: Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o kołach gospodyń wiejskich (druk nr 3271) – kontynuacja.
Numer druku sejmowego: 3271
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 296)

12 marca 2019
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o kołach gospodyń wiejskich (druk nr 3271).
Numer druku sejmowego: 3271
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 418)
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 294)

21 lutego 2019
Temat: Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (druk nr 3206).
Numer druku sejmowego: 3206
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 293)

21 lutego 2019
Temat: Sprawy bieżące,
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3202).
Numer druku sejmowego: 3302
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 295)

21 lutego 2019
Temat: Rozpatrzenie informacji ministra rolnictwa i rozwoju wsi pana Jana Krzysztofa Ardanowskiego na temat czynności podejmowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz podległe i nadzorowane przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi organy, w tym głównego lekarza weterynarii, w sprawie ujawnionego w mediach nielegalnego procederu uboju bydła i wprowadzania na rynek niezdatnego do spożycia mięsa;
Temat: Wysłuchanie odpowiedzi ministra rolnictwa i rozwoju wsi na wniosek poseł Doroty Niedzieli zgłoszony na 294. posiedzeniu Komisji na temat skupu jabłek prowadzonego przez firmę „Eskimos”;
Temat: Rozpatrzenie projektu dezyderatu w sprawie planowanych zmian stawek podatku VAT w rolnictwie, w szczególności na napoje i nektary zawierające co najmniej 20% soku owocowego lub warzywnego do prezesa Rady Ministrów.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 290)

19 lutego 2019
Temat: Informacja na temat planowanych zmian stawek podatku VAT w rolnictwie, w szczególności na napoje i nektary zawierające co najmniej 20% soku owocowego lub warzywnego.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 290)

19 lutego 2019
Temat: Informacja na temat planowanych zmian stawek podatku VAT w rolnictwie, w szczególności na napoje i nektary zawierające co najmniej 20% soku owocowego lub warzywnego.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 292)
Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 168)

19 lutego 2019
Temat: Informację na temat aktualnie podjętych działań ograniczających liczbę dzików w Polsce w celu zwalczania wirusa ASF.
Lobbysta: Robert Nowak
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 291)

19 lutego 2019
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat realizacji ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych, z uwzględnieniem ich wpływu na rynki zbytu oraz efektywność wydatkowania pieniędzy.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 289)

17 stycznia 2019
Temat: Informacja na temat stanu prac dotyczących pakietów legislacyjnych na lata 2021-2027, w tym: ramy finansowe, Wspólna Polityka Rolna, w tym stan prac nad Krajowym Planem Strategicznym przewidzianym do opracowania w ramach WPR, politykę spójności na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 288)

17 stycznia 2019
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat sposobu ujęcia rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju;
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat stanu prac nad strategią sektorową dotyczącą rolnictwa;
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat stanu prac nad „Paktem dla obszarów wiejskich”;
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 286)

15 stycznia 2019
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3117).
Temat: Rozpatrzenie projektu planu pracy Komisji na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 r.
Temat: Uzupełnienie składu osobowego Podkomisji stałej do spraw wykorzystania zasobów energetycznych obszarów wiejskich.
Numer druku sejmowego: 3117
Numer druku sejmowego: 2723
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 285)

12 grudnia 2018
Temat: Rozpatrzenie informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat stanu zwalczania afrykańskiego pomoru świń (ASF) w Polsce – populacja dzika w Polsce – metody szacowania wielkości populacji;
Temat: Rozpatrzenie informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat działań służb weterynaryjnych w powiecie parczewskim oraz stanu epidemiologicznego w tym powiecie;
Temat: Zapoznanie się z opinią: „Czy możliwe jest istotne ograniczenie populacji i możliwości przemieszczania się dzików?”;
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 283)

11 grudnia 2018
Temat: informację ministra rolnictwa i rozwoju wsi na temat sytuacji na rynku owoców w sezonie 2018-2019, w tym skupu jabłek przez firmę „Eskimos”.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 284)

11 grudnia 2018
Temat: informację Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat funkcjonowania rolnictwa ekologicznego w Polsce, w tym:
Temat: informację Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat „Ramowego Planu Działań dla Żywności i Rolnictwa Ekologicznego w Polsce na lata 2014–2020” i planowanych zmian.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 282)

05 grudnia 2018
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o udziale w pracach Rady Ministrów Unii Europejskiej ds. Rolnictwa i Rybołówstwa w listopadzie 2018 roku.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 280)

05 grudnia 2018
Temat: Informacja ministra rolnictwa i rozwoju wsi na temat strategii rozwoju wołowiny w Polsce;
Temat: Informacja ministra rolnictwa i rozwoju wsi na temat wypłat zaliczek za 2018 rok z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;
Temat: Informacja ministra rolnictwa i rozwoju wsi na temat wypłat rekompensat za suszę w 2018 r., w tym niewypłacania środków za suszę spółkom Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa;
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 280)

05 grudnia 2018
Temat: Informacja ministra rolnictwa i rozwoju wsi na temat strategii rozwoju wołowiny w Polsce;
Temat: Informacja ministra rolnictwa i rozwoju wsi na temat wypłat zaliczek za 2018 rok z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;
Temat: Informacja ministra rolnictwa i rozwoju wsi na temat wypłat rekompensat za suszę w 2018 r., w tym niewypłacania środków za suszę spółkom Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa;
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 281)

05 grudnia 2018
Temat: informację na temat realizacji ustawy o ochronie roślin ze szczególnym uwzględnieniem środków ochrony roślin w uprawach wysokobiałkowych.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 279)

22 listopada 2018
Temat: poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o paszach (druki nr 2997 i 3004);
Temat: rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz ustawy o lasach (druki nr 2998 i 3003).
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 276)

20 listopada 2018
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz ustawy o lasach (druk nr 2998)
Temat: Sprawy bieżące
Numer druku sejmowego: 2998
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 277)

20 listopada 2018
Temat: Rozpatrzenie informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat „Programu w sprawie działań w zakresie pozyskiwania alternatywnych źródeł białka dla soi GM w żywieniu zwierząt”;
Temat: Rozpatrzenie informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nt. możliwości zaspokojenia krajowego zapotrzebowania na białko paszowe w oparciu o polskie surowce. Krajowy bilans pasz;
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o paszach (druk nr 2997).
Numer druku sejmowego: 2997
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 278)

20 listopada 2018
Temat: Wysłuchanie odpowiedzi ministra rolnictwa i rozwoju wsi na wniosek zgłoszony przez poseł Dorotę Niedzielę na posiedzeniu Komisji w dniu 3 października 2018 r.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 275)

15 listopada 2018
Temat: Zapoznanie się z prezentacją opinii na temat „Rozwój sektora trzody chlewnej w Polsce – stan obecny oraz konieczne działania”:
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 275)

15 listopada 2018
Temat: Zapoznanie się z prezentacją opinii na temat „Rozwój sektora trzody chlewnej w Polsce – stan obecny oraz konieczne działania”:
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 274)

08 listopada 2018
Temat: informację Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat Strategii Hodowli Koni w Polsce;
Temat: informację Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat hodowli koni w państwowych stadninach nadzorowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 273)

07 listopada 2018
Temat: Uchwała Senatu RP w sprawie ustawy o kołach gospodyń wiejskich (druk nr 2954).
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 2954
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 272)

07 listopada 2018
Temat: Zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (druk nr 2914).
Numer druku sejmowego: 2914
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 380)

25 października 2018
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (druk nr 2901).
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (druk nr 2914).
Numer druku sejmowego: 2901
Numer druku sejmowego: 2914
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 269)

22 października 2018
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (druk nr 2909).
Numer druku sejmowego: 2909
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 371)
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 270)

22 października 2018
Temat: Sprawozdanie Podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne (druk nr 2722).
Numer druku sejmowego: 2722
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 267)

16 października 2018
Temat: Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2019 (druk nr 2864) w zakresie:
Numer druku sejmowego: 2864
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 266)

04 października 2018
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do rządowego projektu ustawy o kołach gospodyń wiejskich (druki nr 2856 i 2891);
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o sytuacji na rynku jabłek.
Numer druku sejmowego: 2856
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 2891
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 264)

03 października 2018
Temat: Uchwału Senatu w sprawie ustawy o spółdzielniach rolników (druk nr 2866).
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 2866
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 263)

03 października 2018
Temat: Informacja na temat pomocy dla rolników, zobowiązanych nową ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, do budowy płyt obornikowych i zbiorników na gnojowicę;
Temat: Informacja na temat realizacji postanowień Dyrektywy Rady 91/676/EWG z dnia 12 grudnia 1991 r. dotyczącej ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 262)

02 października 2018
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 roku odnośnie do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz dopłat bezpośrednich.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 259)

01 października 2018
Temat: Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu wniosku Klubu Poselskiego Nowoczesna o przedstawienie na posiedzeniu Sejmu informacji rządu o podjętych działaniach w związku z wystąpieniem na terenie kraju klęski żywiołowej w postaci suszy, w celu uchronienia obywateli przed drastycznym wzrostem cen produktów zbożowych;
Temat: Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu wniosku Klubu Poselskiego Polskiego Stronnictwa Ludowego-Unii Europejskich Demokratów o przedstawienie na posiedzeniu Sejmu informacji Prezesa Rady Ministrów dotyczącej wyprzedaży polskiej ziemi rolnej na ogromną skalę.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Gospodarki i Rozwoju (Posiedzenie nr 125)
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 261)

01 października 2018
Temat: rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi (druk nr 2791).
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 260)

01 października 2018
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (druk nr 2858).
Numer druku sejmowego: 2858
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Gospodarki i Rozwoju (Posiedzenie nr 123)
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 257)

12 września 2018
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi (druk nr 2791).
Numer druku sejmowego: 2791
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 353)
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 256)

11 września 2018
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne (druk nr 2722).
Numer druku sejmowego: 2722
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 353)
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 256)

11 września 2018
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne (druk nr 2722).
Numer druku sejmowego: 2722
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 255)

05 września 2018
Temat: Informacja ministra rolnictwa i rozwoju wsi na temat działań rządu podjętych w sprawie pomocy dla rolników dotkniętych klęską suszy.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 253)

05 września 2018
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (druk nr 2723);
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (druk nr 2792).
Numer druku sejmowego: 2723
Numer druku sejmowego: 2792
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 252)

19 lipca 2018
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o planowanych działaniach resortu.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 250)

18 lipca 2018
Temat: Informacja na temat występowania nowych przypadków afrykańskiego pomoru świń (ASF) oraz propozycji rozwiązań wobec narastającego zagrożenia.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 251)

18 lipca 2018
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia efektywności prowadzonych działań kontrolnych w zakresie niektórych rynków rolnych (druk nr 2764).
Numer druku sejmowego: 2764
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 231)
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 248)

17 lipca 2018
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (druk nr 2670).
Numer druku sejmowego: 2670
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 247)

17 lipca 2018
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o problemach i zagrożeniach oraz perspektywach rozwoju polskiej produkcji ekologicznej.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 246)

13 lipca 2018
Temat: Pierwsze czytanie i rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (druk nr 2672);
Temat: Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji do Spraw Kontroli Państwowej sprawozdania z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2017 roku (druk nr 2726) w zakresie działania Komisji;
Temat: Dokonanie zmiany w składzie prezydium Komisji;
Numer druku sejmowego: 2672
Numer druku sejmowego: 2726
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 245)

27 czerwca 2018
Temat: Informacja ministra rolnictwa i rozwoju wsi o rozwiązaniach pomocowych dla gospodarstw dotkniętych klęską suszy
Temat: Projekt planu pracy Komisji na okres od 1 lipca do 31 grudnia 2018 r.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 239)

13 czerwca 2018
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (druk nr 2547);
Temat: Rozpatrzenie informacji Ministra Finansów dotyczącej planowanych zmian w zakresie nakładania znaków akcyzy na niektóre typy alkoholi w obrocie wewnątrzwspólnotowym.
Numer druku sejmowego: 2547
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 241)

13 czerwca 2018
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (druk nr 1716) – kontynuacja.
Numer druku sejmowego: 1716
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 240)

13 czerwca 2018
Temat: Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych Sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. (druk nr 2559) wraz z Analizą wykonania budżetu i założeń polityki pieniężnej w 2017 r. Najwyższej Izby Kontroli (druk nr 2620) w zakresie:
Numer druku sejmowego: 2559
Numer druku sejmowego: 2620
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 238)
Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 135)

07 czerwca 2018
Temat: pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2575).
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 234)

06 czerwca 2018
Temat: Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli na temat funkcjonowania spółek hodowli roślin o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 236)

06 czerwca 2018
Temat: Informacja Ministra Infrastruktury na temat odszkodowań dla rolników za nieruchomości przejęte z mocy prawa.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 235)

06 czerwca 2018
Temat: Pierwsze czytanie i rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie roślin oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2552).
Numer druku sejmowego: 2552
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 232)

05 czerwca 2018
Temat: Sprawozdanie specjalne Europejskiego Trybunału Obrachunkowego pt „Przyszłość Wspólnej Polityki Rolnej – dokument analityczny Europejskiego Trybunału Obrachunkowego”
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 233)

05 czerwca 2018
Temat: Informacja ministra rolnictwa i rozwoju wsi na temat programu zainicjowanego przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu pt. „Dolny Śląsk. Zielona Dolina Żywności i Zdrowia”;
Temat: Informacja ministra rolnictwa i rozwoju wsi na temat produkcji żywności wysokiej jakości jako szansy polskiego rolnictwa;
Temat: Informacja ministra rolnictwa i rozwoju wsi na temat innowacyjnych rynków dla zrównoważonego rolnictwa;
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 128)

12 kwietnia 2018
Temat: Rozpatrzenie propozycji tematów kontroli do planu pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2019 r. – kontynuacja
Temat: Informacja Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej na temat funkcjonowania Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 115)
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 230)

12 kwietnia 2018
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2334 i 2408)
Numer druku sejmowego: 2334
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 2408
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 126)

11 kwietnia 2018
Temat: Informacja nt stosowania w Polsce pestycydów i glifosatu oraz ich wpływu na środowisko i zdrowie ludzi
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 228)

11 kwietnia 2018
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat potrzeb i kierunków zmian ustawy o izbach rolniczych
Temat: Propozycja tematów kontroli do planu pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2019 r.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 228)

11 kwietnia 2018
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat potrzeb i kierunków zmian ustawy o izbach rolniczych
Temat: Propozycja tematów kontroli do planu pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2019 r.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 227)
Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 112)

11 kwietnia 2018
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2334) – kontynuacja
Numer druku sejmowego: 2334
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 226)
Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 111)

10 kwietnia 2018
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2334)
Numer druku sejmowego: 2334
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 225)

22 marca 2018
Temat: Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli wykorzystywania antybiotyków w produkcji zwierzęcej w województwie lubuskim
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 224)

21 marca 2018
Temat: Informacja ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie rozprzestrzeniającej się w Polsce epidemii afrykańskiego pomoru świń (ASF) – kontynuacja
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 221)
Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 123)

20 marca 2018
Temat: Uchwała Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2331)
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 2331
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 221)
Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 123)

20 marca 2018
Temat: Uchwała Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2331)
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 2331
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 223)

20 marca 2018
Temat: Rozpatrzenie informacji na temat działalności pozarolniczej na terenach wiejskich
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o społeczno-zawodowych organizacjach rolników oraz o zmianie ustawy o związkach zawodowych rolników indywidualnych (druk nr 2037)
Numer druku sejmowego: 2037
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 222)
Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 124)

20 marca 2018
Temat: Uchwała Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2337)
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 2337
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 218)
Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 121)

28 lutego 2018
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1042 i 2234)
Numer druku sejmowego: 1042
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 2234
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 220)

28 lutego 2018
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o priorytetach ministerstwa na lata 2018-2019 w aspekcie Programu Działań Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na lata 2015-2019 oraz Paktu dla obszarów wiejskich na lata 2017-2020 (2030)
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat działań zrealizowanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w 2017 r. oraz zadań planowanych na 2018 r.
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zadaniach zrealizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w 2017 r. i planowanych na 2018 r.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 217)

27 lutego 2018
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (druk nr 2266)
Numer druku sejmowego: 2266
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 215)

07 lutego 2018
Temat: Informacja na temat zmiany przepisów dotyczących pozwoleń na budowę obiektów inwentarskich zwłaszcza dla trzody i bydła – kontynuacja
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 215)

07 lutego 2018
Temat: Informacja na temat zmiany przepisów dotyczących pozwoleń na budowę obiektów inwentarskich zwłaszcza dla trzody i bydła – kontynuacja
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 214)

07 lutego 2018
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministra Środowiska na temat innych możliwości produkcji zwierzęcej w gospodarstwach które zaprzestały hodowli trzody chlewnej
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 214)

07 lutego 2018
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministra Środowiska na temat innych możliwości produkcji zwierzęcej w gospodarstwach które zaprzestały hodowli trzody chlewnej
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 212)
Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 118)

06 lutego 2018
Temat: Sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz zmieniającej ustawę o zmianie ustawy – Prawo łowieckie (druk nr 1042) – kontynuacja
Numer druku sejmowego: 1042
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 211)
Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 117)

05 lutego 2018
Temat: Sprawozdanie Podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz zmieniającej ustawę o zmianie ustawy – Prawo łowieckie (druk nr 1042)
Numer druku sejmowego: 1042
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 209)

24 stycznia 2018
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat polityki państwa w zakresie rolnictwa i rozwoju wsi zawartej w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju
Temat: Informacje na temat ujęcia problemów wsi i rolnictwa w strategiach zintegrowanych które przedstawili:
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 205)

09 stycznia 2018
Temat: Rozpatrzenie projektu planu pracy Komisji na okres od 1 stycznia do  30 czerwca 2018 r.
Temat: Pierwsze czytanie i rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2145)
Numer druku sejmowego: 2145
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 203)

13 grudnia 2017
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o realizacji ustawy z dnia  23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat pomocy dla rolników i możliwości utworzenia funduszu klęskowego
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 202)

12 grudnia 2017
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (druk nr 2114)
Numer druku sejmowego: 2114
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 201)

07 grudnia 2017
Temat: Przedstawienie informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministra Rozwoju i Finansów na temat rolnych aspektów polityki handlowej Unii Europejskiej w 2017 r.
Temat: Przedstawienie informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat struktury importu i eksportu produktów rolno-spożywczych
Temat: Sprawy bieżące
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 110)
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 200)

07 grudnia 2017
Temat: Sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1424)
Numer druku sejmowego: 1424
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 199)

06 grudnia 2017
Temat: Dyskusja na temat wstępnych ustaleń kontroli Najwyższej Izby Kontroli pt „Realizacja programu bioasekuracji jako element zwalczania afrykańskiego pomoru świń”
Temat: Rozpatrzenie informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie rozprzestrzeniającej się w Polsce epidemii afrykańskiego pomoru świń (ASF) – kontynuacja
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 197)

23 listopada 2017
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat polskiego rynku owoców miękkich przetwórstwa i przechowalnictwa z uwzględnieniem przechowalni koncentratów owocowych
Temat: Sprawy bieżące
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 198)

23 listopada 2017
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat możliwości wytwarzania destylatów owocowych i nalewek w Polsce
Temat: Informacja Ministra Rozwoju i Finansów na temat możliwości zalegalizowania sprzedaży destylatów owocowych i nalewek w Polsce
Temat: „Produkcja destylatów owocowych szansą zwiększenia dochodów rolniczych Szanse i dylematy Doświadczenia z innych krajów UE”
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 196)
Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 104)

22 listopada 2017
Temat: Sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1424)
Numer druku sejmowego: 1424
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 195)

22 listopada 2017
Temat: Odpowiedź Ministra Zdrowia na dezyderat nr 7 w sprawie niedopuszczenia do wyeliminowania z obrotu opakowań jednostkowych papierosów typu slim
Temat: Odpowiedź Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na dezyderaty:
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 194)

22 listopada 2017
Temat: Informacja ministra rolnictwa i rozwoju wsi na temat możliwości utworzenia i funkcjonowania Funduszu Promocji Produktów Ekologicznych
Temat: Informacja ministra rolnictwa i rozwoju wsi na temat planów i możliwości włączenia produktów ekologicznych (owoce i warzywa oraz mleko) w ramach „Programu dla szkół”
Temat: Informacja ministra rolnictwa i rozwoju wsi na temat możliwości zmian dystrybucyjnych w obowiązującym w roku szkolnym 2017/2018 „Programie dla szkół”
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 190)

08 listopada 2017
Temat: Informacja ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie rozprzestrzeniającej się w Polsce epidemii afrykańskiego pomoru świń (ASF)
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 191)

08 listopada 2017
Temat: Informacja ministra rolnictwa i rozwoju wsi na temat funkcjonowania spółki Elewarr Sp. z o.o.
Temat: Informacja ministra rolnictwa i rozwoju wsi na temat funkcjonowania Krajowej Spółki Cukrowej SA
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 187)

26 października 2017
Temat: Informacja ministra rolnictwa i rozwoju wsi na temat programu „Rekultywacja gleb zakwaszonych poprzez nawożenie wapnem pochodzenia naturalnego z uwzględnieniem wykorzystanej pomocy de minimis oraz dotacji wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej”
Temat: Informacja Instytutu Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa PIB w Puławach na temat żyzności gleb w Polsce i możliwości ich poprawy
Temat: Wystąpienie prof Magdaleny Popowskiej z Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego na temat biopreparatów bakteryjnych w rekultywacji gleb rolnych
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 185)

25 października 2017
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat krajowych programów zwalczania salmonelli w stadach drobiu
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 186)

25 października 2017
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 184)

25 października 2017
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat działań mających na celu ograniczenie zapotrzebowania na importowane białko sojowe przeznaczone do żywienia zwierząt
Temat: „Możliwości zastąpienia śruty sojowej krajowym białkiem roślinnym w świetle wyników najnowszych badań naukowych” – referat
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 183)

25 października 2017
Temat: Rozpatrzenie i zaopiniowania dla Komisji Finansów Publicznych projektu ustawy budżetowej na rok 2018 (druk nr 1876)
Numer druku sejmowego: 1876
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 181)
Komisja Gospodarki i Rozwoju (Posiedzenie nr 87)

12 października 2017
Temat: Informacja Ministrów: Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rozwoju i Finansów oraz Spraw Zagranicznych na temat ekspansji na rynki zagraniczne polskich firm sektora rolno-spożywczego w tym perspektywy inwestowania za granicą oraz podejmowane działania w zakresie dyplomacji ekonomicznej
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 179)

11 października 2017
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat strategii rozwoju Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB oraz Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego w związku ze zmianami kadrowymi
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 178)

10 października 2017
Temat: Informacja nt unijnych programów wsparcia skierowanych do polskich młodych rolników w latach 2004-2017
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat wymiany pokoleń w polskim rolnictwie na przestrzeni lat 2004-2017
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 177)

28 września 2017
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczącą strategii funkcjonowania i zadań Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa po zmianach zakresu działalności
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat przygotowania systemu informatycznego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do wypłat zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich za 2017 r.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 175)

28 września 2017
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczącej strategii funkcjonowania i zadań Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa po zmianach zakresu działalności
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 174)

27 września 2017
Temat: Informacja ministra rolnictwa i rozwoju wsi oraz ministra sprawiedliwości na temat rozporządzenia ministra sprawiedliwości z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie określenia przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo które nie podlegają egzekucji
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 172)

26 września 2017
Temat: Poselski wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi pana Krzysztofa Jurgiela (druk nr 1838)
Numer druku sejmowego: 1838
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 171)

13 września 2017
Temat: Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji do Spraw Kontroli Państwowej Sprawozdania z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2016 roku (druk nr 1725) w zakresie działania Komisji
Temat: Rozpatrzenie dezyderatu Komisji do Prezesa Rady Ministrów w sprawie podjęcia działań ułatwiających sprzedaż żywności z gospodarstw rolnych
Temat: Sprawy bieżące
Numer druku sejmowego: 1725
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 170)

12 września 2017
Temat: Informacja ministrów: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Środowiska na temat odstrzału dzików w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń (ASF) w Polsce
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat nowych przypadków występowania afrykańskiego pomoru świń (ASF) w Polsce
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat skutków wdrożenia rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 lipca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 169)

12 września 2017
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (druk nr 1716)
Numer druku sejmowego: 1716
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 167)

24 sierpnia 2017
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat skali poniesionych strat przez rolników w poszczególnych powiatach województw: zachodnio-pomorskiego wielkopolskiego kujawsko-pomorskiego pomorskiego i łódzkiego a także realizacji i planowanych do realizacji form pomocy dla rolników dotkniętych tegoroczną klęską nawałnic deszczowych i gradobicia
Temat: Informacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat strat oraz aktualnego stanu usuwania skutków spowodowanych nawałnicami deszczu i gradobicia w województwach: pomorskim kujawsko-pomorskim wielkopolskim oraz łódzkim
Temat: Informacja Ministra Środowiska na temat strat w lasach prywatnych spowodowanych tegoroczną klęską nawałnic deszczowych i gradobicia oraz możliwości pomocy w likwidacji poniesionych strat
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Posiedzenie nr 66)
Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 246)
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 166)
Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 85)

20 lipca 2017
Temat: Uchwała Senatu w sprawie ustawy – Prawo wodne
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 165)

20 lipca 2017
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (druki nr 1732 i 1746)
Numer druku sejmowego: 1732
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 1746
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 164)

18 lipca 2017
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (druk nr 1732)
Numer druku sejmowego: 1732
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 163)

12 lipca 2017
Temat: Poselski wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi pana Krzysztofa Jurgiela (druk nr 1690)
Numer druku sejmowego: 1690
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Posiedzenie nr 64)
Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 240)
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 162)
Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 83)

06 lipca 2017
Temat: Wniosek i poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy – Prawo wodne (druki nr 1529 i 1679)
Numer druku sejmowego: 1529
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 1679
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 160)

05 lipca 2017
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat użytków zielonych oraz zwierząt hodowlanych w gospodarstwach rolnych
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat żyzności gleb w Polsce i możliwości ich poprawy oraz programów dotyczących poprawy żyzności gleb
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 80)
Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Posiedzenie nr 62)
Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 230)
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 159)

04 lipca 2017
Temat: Sprawozdanie Podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy – Prawo wodne (druk nr 1529)
Numer druku sejmowego: 1529
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 155)

21 czerwca 2017
Temat: Informacja ministrów: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Sprawiedliwości na temat egzekucji komorniczych gospodarstw rolnych i grup producenckich oraz prób rozwiązania powyższego problemu z uwzględnieniem propozycji rozwiązań umożliwiających restrukturyzację zadłużenia sfinansowania zobowiązań cywilnoprawnych oraz koncepcji rozwiązań prawnych gwarantujących otrzymanie zapłaty za sprzedany towar – kontynuacja
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 157)

21 czerwca 2017
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 1649)
Numer druku sejmowego: 1649
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 154)

21 czerwca 2017
Temat: Informacja ministrów: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Środowiska na temat nowych przypadków występowania ASF – propozycje rozwiązań
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 156)

21 czerwca 2017
Temat: Informacja ministrów: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Rodziny Pracy i Polityki Społecznej na temat polityki zatrudnienia pracowników w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w latach 2007-2017
Temat: Informacja ministrów: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Rodziny Pracy i Polityki Społecznej na temat nieprawidłowości i nadużyć w wypłacie świadczeń emerytalno-rentowych oraz krótkoterminowych świadczeń pieniężnych w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w latach 2007-2017
Temat: Informacja ministrów: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Rodziny Pracy i Polityki Społecznej na temat przypadków wyłączenia z ubezpieczenia w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w latach 2007-2017
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 151)

20 czerwca 2017
Temat: Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. (druk nr 1588) wraz z Analizą wykonania budżetu i założeń polityki pieniężnej w 2016 r. Najwyższej Izby Kontroli
Numer druku sejmowego: 1588
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 152)
Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 77)

20 czerwca 2017
Temat: Informacja ministrów: Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Rolnictwa i Rozwoju wsi oraz Środowiska na temat unijnych dopłat wodno-środowiskowych dla właścicieli gospodarstw rybackich z uwzględnieniem niepokojących informacji o cofnięciu unijnego wsparcia dla rolników – hodowców karpia – kontynuacja
Temat: Rozpatrzenie projektu dezyderatu w sprawie cofnięcia unijnego wsparcia dla rolników – hodowców karpia
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (Posiedzenie nr 89)
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 153)

20 czerwca 2017
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy – Kodeks karny (druk nr 1509)
Numer druku sejmowego: 1509
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 150)

08 czerwca 2017
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat informatyzacji Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz podległych jednostek – stan obecny koszty utrzymania oraz planowane zmiany
Temat: Projekt dezyderatu na temat opakowań papierosów slim
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 147)
Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 73)
Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Posiedzenie nr 58)
Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 210)

07 czerwca 2017
Temat: Wniosek o powołanie Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy – Prawo wodne (druk nr 1529)
Numer druku sejmowego: 1529
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 148)

07 czerwca 2017
Temat: Informacja ministrów: Rolnictwa i Rozwoju Wsi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Środowiska na temat zwalczania choroby ASF wśród dzików i trzody chlewnej – stan aktualny oraz proponowane działania dla myśliwych i rolników
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 149)

07 czerwca 2017
Temat: Uchwała Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie prawnej odmian roślin (druk nr 1593)
Temat: Informacja ministrów: Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rozwoju i Finansów oraz Zdrowia na temat aktualnego stanu prawnego w zakresie wprowadzania do obrotu opakowań jednostkowych papierosów typu slim
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 1593
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 146)
Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 72)

25 maja 2017
Temat: Informacja Ministrów: Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Środowiska na temat unijnych dopłat wodno-środowiskowych dla właścicieli gospodarstw rybackich z uwzględnieniem niepokojących informacji o cofnięciu unijnego wsparcia dla rolników-hodowców karpia
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 145)

24 maja 2017
Temat: Sprawy ogólne
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o spółdzielniach rolników (druk nr 1425)
Numer druku sejmowego: 1425
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 144)

24 maja 2017
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie prawnej odmian roślin (druk nr 1323)
Temat: Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu wniosku Klubu Parlamentarnego Polskie Stronnictwo Ludowe o przedstawienie na posiedzeniu Sejmu informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat systemu informatycznego obsługującego wypłaty dopłat bezpośrednich dla polskich rolników
Numer druku sejmowego: 1323
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 142)

11 maja 2017
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie terminu zakończenia wypłat płatności bezpośrednich za 2016 r. oraz przygotowania systemu informatycznego do wypłat płatności za 2017 r.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 143)

11 maja 2017
Temat: Informacja ministrów: Rolnictwa i Rozwoju Wsi Środowiska oraz Infrastruktury i Budownictwa na temat zmiany przepisów dotyczących pozwoleń na budowę obiektów inwentarskich zwłaszcza dla trzody i bydła
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 140)

10 maja 2017
Temat: Informacja ministrów: Rozwoju i Finansów oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat udziału przemysłu piwowarskiego w gospodarce i jego znaczenia dla rolnictwa i handlu małoformatowego
Temat: Propozycja tematów kontroli do planu pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2018 r.
Temat: Projekt dezyderatu w sprawie problemów związanych ze sprzedażą słomy na cele energetyczne i negatywnym wpływem tego zjawiska na żyzność i urodzajność gleby
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 141)

10 maja 2017
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat strat poniesionych przez producentów owoców w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych występujących w ostatnim czasie na terenie Polski
Temat: Informacja ministrów: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Rozwoju i Finansów na temat realizacji ubezpieczeń rolniczych przez firmy które przystąpiły do systemu ubezpieczeń upraw rolnych
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 67)
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 139)

21 kwietnia 2017
Temat: Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1424)
Numer druku sejmowego: 1424
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 137)

20 kwietnia 2017
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (druk nr 1308)
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (druk nr 1429)
Numer druku sejmowego: 1308
Numer druku sejmowego: 1429
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 138)

20 kwietnia 2017
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej (druk nr 1481)
Numer druku sejmowego: 1481
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 135)

06 kwietnia 2017
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat analizy porównawczej funkcjonowania spółdzielczości rolniczej w Danii Francji i Holandii
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 133)

05 kwietnia 2017
Temat: Dyskusja na temat porządku dziennego posiedzenia zwołanego w celu przeprowadzenia pierwszego czytania poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (druk nr 1308)
Numer druku sejmowego: 1308
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 108)
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 132)

05 kwietnia 2017
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o używaniu siedlisk w celu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej (druk nr 1375)
Numer druku sejmowego: 1375
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 128)

22 marca 2017
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat przyszłości hodowli i chowu bydła mięsnego w Polsce
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat perspektyw rozwoju hodowli i chowu bydła mięsnego dla polskich rolników z uwzględnieniem czynników wpływających na konkurencyjność (rozdrobnienie produkcji genetyka technologia chowu cykle koniunkturalne poziom organizacji produkcji czynniki zewnętrzne i wewnętrzne wpływające na konkurencyjność rasy zachowawcze)
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 127)

22 marca 2017
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat przyszłości hodowli i chowu bydła mlecznego w Polsce
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat perspektyw rozwoju hodowli i chowu bydła mlecznego dla polskich rolników z uwzględnieniem czynników wpływających na konkurencyjność (rozdrobnienie produkcji genetyka technologia chowu cykle koniunkturalne poziom organizacji produkcji czynniki zewnętrzne i wewnętrzne wpływające na konkurencyjność rasy zachowawcze)
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Posiedzenie nr 48)
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 125)

09 marca 2017
Temat: Rządowy dokument – Sprawozdanie o pomocy publicznej udzielanej w sektorze rolnictwa lub rybołówstwa w Rzeczypospolitej Polskiej w 2015 r. (druk nr 1236)
Numer druku sejmowego: 1236
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 126)

09 marca 2017
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej odnośnie uregulowań prawnych w zakresie zatrudniania pracowników sezonowych w rolnictwie:
Temat: Informacja Ministra Energii o usytuowaniu linii elektroenergetycznej 2x400 kV Bydgoszcz Zachód – Piła Krzewina
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 122)

23 lutego 2017
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat perspektyw rozwoju rynku tytoniu dla polskich rolników z uwzględnieniem:
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 123)

23 lutego 2017
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 119)

09 lutego 2017
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat finansowania Wspólnej Polityki Rolnej w ramach krajowych instrumentów wsparcia i budżetu UE
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z uwzględnieniem zmian
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 120)

09 lutego 2017
Temat: Odpowiedź na dezyderaty nr 1 2 i 4
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat stanu obecnego oraz przyszłości publicznego doradztwa rolniczego Przyszłość ośrodków doradztwa rolniczego
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 118)

09 lutego 2017
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (druki nr 1216 i 1245)
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o przepisach wprowadzających ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (druki nr 1217 i 1246)
Numer druku sejmowego: 1216
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 1245
Numer druku sejmowego: 1217
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 1246
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 116)

27 stycznia 2017
Temat: Rządowy projekt ustawy o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (druk nr 1216)
Temat: Rządowy projekt ustawy o przepisach wprowadzających ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (druk nr 1217)
Numer druku sejmowego: 1216
Numer druku sejmowego: 1217
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 115)

26 stycznia 2017
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat zmiany sposobu szacowania strat w uprawach rolnych spowodowanych występowaniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w przyrodzie
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie przedłużenia terminu ubezpieczenia upraw rolnych od ujemnych skutków przezimowania
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 114)

26 stycznia 2017
Temat: Wniosek Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego o przedstawienie informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na posiedzeniu Sejmu na temat działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa grypy ptaków H5N8 oraz afrykańskiego pomoru świń
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat aktualnej sytuacji na rynku drobiu w związku z występowaniem grypy ptaków na terenie Polski z uwzględnieniem informacji na temat:
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat perspektyw rozwoju rynku drobiu dla polskich rolników z uwzględnieniem:
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 113)

25 stycznia 2017
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o planowanych w 2017 r. działaniach wspierających promocję polskich produktów rolno-spożywczych na rynku krajowym
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat priorytetowych działań resortu rolnictwa oraz podległych służb bezpieczeństwa żywności na rzecz rozwoju wymiany handlowej polskiego sektora rolno-spożywczego na 2017 rok i lata kolejne
Temat: Informacja Prezesa Agencji Rynku Rolnego o planowanych w 2017 r. działaniach wspierających promocję polskich produktów rolno-spożywczych na rynkach zagranicznych
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 112)

25 stycznia 2017
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o stanie prac nad delimitacją w Polsce obszarów ONW – typ nizinny wg nowych jednolitych kryteriów w Unii Europejskiej
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat rynku zbóż w Polsce i Unii Europejskiej oraz konkurencyjności polskiego rynku zbóż w porównaniu do rynku Ukrainy i Kanady Perspektywy jego rozwoju dla polskich rolników z uwzględnieniem:
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 109)

14 grudnia 2016
Temat: Informacja Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat przyszłości rynku wieprzowiny w Polsce w związku z przypadkami występowania afrykańskiego pomoru świń (ASF)
Lobbysta: Robert Nowak
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 105)

13 grudnia 2016
Temat: Uchwała Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (druk nr 1108)
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 1108
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 104)

13 grudnia 2016
Temat: Sprawy bieżące
Temat: Uchwała Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1109)
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 1109
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 106)

13 grudnia 2016
Temat: Uchwała Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (druk nr 1107)
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 1107
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 50)
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 107)

13 grudnia 2016
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz zmieniającej ustawę o zmianie ustawy – Prawo łowieckie (druk nr 1042)
Numer druku sejmowego: 1042
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 102)

01 grudnia 2016
Temat: Informacja ministra rolnictwa i rozwoju wsi na temat funkcjonowania:
Temat: Informacja ministra rolnictwa i rozwoju wsi na temat możliwości zwiększenia skupu oraz przetwórstwa trzody chlewnej z obszarów dotkniętych ASF – kontynuacja
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 97)

16 listopada 2016
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw (druki nr 972 i 1019)
Numer druku sejmowego: 972
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 1019
Lobbysta: Alicja Stachura
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 134)
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 91)

15 listopada 2016
Temat: Sprawozdanie Podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników (druk nr 935)
Numer druku sejmowego: 935
Lobbysta: Alicja Stachura
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 93)

15 listopada 2016
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (druki nr 791 i 956)
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (druki nr 469 i 838)
Numer druku sejmowego: 791
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 956
Numer druku sejmowego: 469
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 838
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Gospodarki i Rozwoju (Posiedzenie nr 49)
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 87)

03 listopada 2016
Temat: Sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi (druk nr 790)
Numer druku sejmowego: 790
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 86)

03 listopada 2016
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o paszach (druk nr 734)
Numer druku sejmowego: 734
Lobbysta: Alicja Stachura
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 83)
Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 45)

20 października 2016
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (druki nr 850 i 885)
Numer druku sejmowego: 850
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 885
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 81)

20 października 2016
Temat: Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2017 (druk nr 881)
Numer druku sejmowego: 881
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 76)

05 października 2016
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 794)
Numer druku sejmowego: 794
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 68)
Komisja do Spraw Unii Europejskiej (Posiedzenie nr 76)

21 września 2016
Temat: Informacja na temat istotnych dla Polski kwestii związanych z sektorem rolniczym w negocjowanej między UE i USA umowie handlowej TTIP
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 67)

14 września 2016
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (druk nr 791)
Numer druku sejmowego: 791
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 65)

13 września 2016
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat aktualnej sytuacji na rynku owoców i przetwórstwa owocowo-warzywnego
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 63)

05 września 2016
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (druk nr 793)
Temat: Rozpatrzenie informacji ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Środowiska o problemach związanych z występowaniem afrykańskiego pomoru świń (ASF) w Polsce oraz zmianach które należałoby przeprowadzić w ustawodawstwie polskim ze szczególnym uwzględnieniem ustawy Prawo łowieckie
Numer druku sejmowego: 793
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 61)

21 lipca 2016
Temat: Zapoznanie się z opinią pod nazwą „Afrykańskie perspektywy polskiego rolnictwa”
Temat: Rozpatrzenie informacji Ministrów: Rolnictwa i Rozwoju Wsi Spraw Zagranicznych oraz Rozwoju na temat kierunków i perspektyw eksportu polskich produktów rolno-spożywczych
Temat: Rozpatrzenie projektu planu pracy Komisji na okres od 1 sierpnia do  31 grudnia 2016 r.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 54)
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 60)

19 lipca 2016
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o używaniu siedlisk w celu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej (druk nr 702)
Numer druku sejmowego: 702
Lobbysta: Anna Piątek
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 57)

06 lipca 2016
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece (druki nr 673 i 688)
Temat: Jest parę wariantów: i zaopiniowała dla Marszałka Sejmu wniosku Klubu Parlamentarnego Polskie Stronnictwo Ludowe o przedstawienie na posiedzeniu Sejmu informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat sytuacji panującej w stadninie koni arabskich w Janowie Podlaskim
Temat: Aktualna sytuacja w sektorze polskiego pszczelarstwa
Numer druku sejmowego: 673
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 688
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 56)

05 lipca 2016
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (druk nr 660)
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (druk nr 672)
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece (druk nr 673)
Numer druku sejmowego: 660
Numer druku sejmowego: 672
Numer druku sejmowego: 673
Lobbysta: Anna Piątek
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 52)

22 czerwca 2016
Temat: Projekt opinii Komisji w sprawie trudnej sytuacji na rynku mleka
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 52)

22 czerwca 2016
Temat: Projekt opinii Komisji w sprawie trudnej sytuacji na rynku mleka
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 48)

21 czerwca 2016
Temat: Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych Sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. (druk nr 553) wraz z Analizą wykonania budżetu i założeń polityki pieniężnej w 2015 r. Najwyższej Izby Kontroli (druk nr 617)
Numer druku sejmowego: 553
Numer druku sejmowego: 617
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 42)
Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 24)

19 maja 2016
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie (druki nr 219 i 324)
Numer druku sejmowego: 219
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 324
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 41)

19 maja 2016
Temat: Informacja Ministrów: Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rozwoju oraz Spraw Zagranicznych na temat umów CETA i TTIP oraz ich wpływ na rolnictwo i przemysł rolno-spożywczy
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 38)
Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 22)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 36)

12 maja 2016
Temat: Petycja Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich z Bielawy dla Komisji do Spraw Petycji w sprawie zmiany ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz U z 2013 r. poz 856 ze zm )
Lobbysta: Anna Piątek
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 32)

27 kwietnia 2016
Temat: Sprawozdanie Podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 385)
Numer druku sejmowego: 385
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 33)

27 kwietnia 2016
Temat: Rozpatrzenie informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat wykorzystywania polskich surowców w produkcji środków spożywczych wytwarzanych na terenie Polski
Temat: Rozpatrzenie propozycji tematów kontroli do Planu pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2017 r.
Temat: Rozszerzenie składu podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (druk nr 283)
Numer druku sejmowego: 283
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 29)

13 kwietnia 2016
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 385)
Temat: Rozpatrzenie informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat aktualnej sytuacji w Stadninie Koni w Janowie Podlaskim
Numer druku sejmowego: 385
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 28)

13 kwietnia 2016
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej (druk nr 403)
Numer druku sejmowego: 403
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 24)

30 marca 2016
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (druki nr 293 i 363)
Numer druku sejmowego: 293
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 363
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 23)

17 marca 2016
Temat: Prezentacja opinii:
Temat: Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (druk nr 293)
Numer druku sejmowego: 293
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 23)

17 marca 2016
Temat: Prezentacja opinii:
Temat: Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (druk nr 293)
Numer druku sejmowego: 293
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 22)

17 marca 2016
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 21)

16 marca 2016
Temat: Obrona polskiej ziemi jako dobra narodowego w kontekście proponowanych zmian w rządowym projekcie ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (druk nr 293)
Temat: Ocena rządowego projektu ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (druk nr 293)
Numer druku sejmowego: 293
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 20)

10 marca 2016
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat programu odbudowy stanu pogłowia trzody chlewnej w Polsce
Temat: Informacja Ministrów: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Rozwoju na temat planów i propozycji zmian dotyczących Wspólnej Polityki Rolnej oraz Polityki Spójności po 2020 r.
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie ewentualnych działań dotyczących pomocy rolnikom w związku z problemem wymarzania ozimin
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 18)
Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 11)

09 marca 2016
Temat: Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie (druk nr 219)
Numer druku sejmowego: 219
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 17)

25 lutego 2016
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat gospodarki wodnej w rolnictwie
Temat: Prezentacja opinii:
Temat: Rozpatrzenie projektu dezyderatu w sprawie podjęcia działań mobilizujących i obligujących instytucje UE do rozwiązania bieżącej krytycznej sytuacji w sektorze mleka i mięsa wieprzowego w Polsce i na całym rynku europejskim
Numer druku sejmowego: 274
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 15)

24 lutego 2016
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (druk nr 245)
Numer druku sejmowego: 245
Lobbysta: Anna Piątek
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 12)

09 lutego 2016
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat wprowadzenia instrumentów wsparcia dla produkcji tytoniu ze środków krajowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w Nowej Perspektywie Finansowej 2014-2020 Obrona interesów polskich producentów tytoniu
Temat: Informacja Ministra Zdrowia na temat stanu prac nad implementacją dyrektywy 2014/40/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 kwietnia 2014 r. dotyczącej produkcji prezentowania i sprzedaży wyrobów tytoniowych a w szczególności nad projektem ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych w tym które regulacje projektu ustawy są bardziej restrykcyjne niż nakazują to przepisy dyrektywy
Temat: Projekt dezyderatu w sprawie implementacji dyrektywy 2014/40/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 kwietnia 2014 r. dotyczącej produkcji prezentowania i sprzedaży wyrobów tytoniowych
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 10)

27 stycznia 2016
Temat: Rozpatrzenie informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczących:
Temat: Prezentacja opinii:
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 9)

14 stycznia 2016
Temat: Rozpatrzenie projektu planu pracy Komisji na okres od 1 stycznia do 31 lipca 2016 r.
Temat: Zapoznanie się z informacją Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego: „Rolnictwo i obszary wiejskie a ochrona klimatu”
Temat: Rozpatrzenie informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o pomocy finansowej dla producentów mleka i wieprzowiny
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 8)

05 stycznia 2016
Temat: Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2016 (druk nr 146)
Numer druku sejmowego: 146
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 7)

22 grudnia 2015
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw (druki nr 121 i 127)
Numer druku sejmowego: 121
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 127
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 6)

16 grudnia 2015
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw (druk nr 121)
Numer druku sejmowego: 121
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 5)

10 grudnia 2015
Temat: Projekt dezyderatu w sprawie ekspansji farm wiatrowych oraz wykorzystania potencjału energetycznego obszarów wiejskich
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii o aktualnych problemach związanych z przypadkami występowania afrykańskiego pomoru świń (ASF) w Polsce oraz działaniach podejmowanych przez rząd w celu zminimalizowania negatywnych skutków wirusa dla producentów oraz eksporterów wieprzowiny
Lobbysta: Anna Piątek
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 4)

09 grudnia 2015
Temat: Jest parę wariantów: informację Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zadaniach resortu w VIII kadencji Sejmu RP
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (druk nr 71)
Temat: Omówienie spraw bieżących
Numer druku sejmowego: 71
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 4)

09 grudnia 2015
Temat: Jest parę wariantów: informację Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zadaniach resortu w VIII kadencji Sejmu RP
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (druk nr 71)
Temat: Omówienie spraw bieżących
Numer druku sejmowego: 71
Lobbysta: Jan Kozak
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 4)

09 grudnia 2015
Temat: Jest parę wariantów: informację Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zadaniach resortu w VIII kadencji Sejmu RP
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (druk nr 71)
Temat: Omówienie spraw bieżących
Numer druku sejmowego: 71
Lobbysta: Zygmunt Gacek
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 3)

02 grudnia 2015
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat aktualnej sytuacji na rynku wieprzowiny oraz działań podejmowanych na rzecz wsparcia sektora produkcji trzody chlewnej
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu
Kategorie
organizacje branżowe i izby
Sprawy

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 11)

13 lutego 2020
Temat: informację ministra rolnictwa i rozwoju wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego w sprawie działań podejmowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w związku z wykrytymi nieprawidłowościami dotyczącymi działalności spółek Eskimos i Bielmlek.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 10)

11 lutego 2020
Temat: Uchwała Senatu w sprawie ustawy o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa (druk nr 219);
Temat: Uchwała Senatu w sprawie ustawy o ochronie roślin przed agrofagami (druk nr 220).
Numer druku sejmowego: 219
Numer druku sejmowego: 220
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 9)

11 lutego 2020
Temat: Powołanie stałego doradcy Komisji;
Temat: Rozpatrzenie informacji ministrów: gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej oraz rolnictwa i rozwoju wsi na temat stosowania dyrektywy Rady Unii Europejskiej z dnia 12 grudnia 1991 r., dotyczącej ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego (91/676/EWG).
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 9)

15 stycznia 2020
Temat: Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych projektu ustawy budżetowej na rok 2020 (druk nr 112) wraz z autopoprawką (druk nr 112-A) w zakresie:
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 112
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 112-A
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 6)

07 stycznia 2020
Temat: Projekt planu pracy Komisji na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 r.;
Temat: Rządowy projekt ustawy o ochronie roślin przed agrofagami (druk nr 62);
Temat: Rządowy projekt ustawy o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa (druk nr 63).
Numer druku sejmowego: 63
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 4)

18 grudnia 2019
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (druk nr 87);
Temat: Rozpatrzenie informacji na temat redukcji populacji dzików w Polsce;
Temat: Rozpatrzenie informacji ministra rolnictwa i rozwoju wsi na temat zwalczania wirusa afrykańskiego pomoru świń w Polsce.
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 87
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 2)

18 grudnia 2019
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (druk nr 87);
Temat: Rozpatrzenie informacji na temat redukcji populacji dzików w Polsce;
Temat: Rozpatrzenie informacji ministra rolnictwa i rozwoju wsi na temat zwalczania wirusa afrykańskiego pomoru świń w Polsce.
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 87
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 3)

11 grudnia 2019
Temat: Informacja ministra rolnictwa i rozwoju wsi na temat „Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030”;
Temat: Powołanie podkomisji stałej do spraw monitoringu Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej;
Temat: Powołanie podkomisji stałej do spraw biogospodarki i innowacyjności w rolnictwie;
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 2)

21 listopada 2019
Temat: Informacja ministra rolnictwa i rozwoju wsi o zamierzeniach resortu w IX kadencji Sejmu.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 334)

29 sierpnia 2019
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat sytuacji na rynku bydła mięsnego
Temat: Sprawy bieżące.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 333)

29 sierpnia 2019
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie realizowania przez Agencję Nieruchomości Rolnych i Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa w zakresie zagospodarowania majątku Skarbu Państwa w okresie od 1 stycznia 1990 r. do 30 czerwca 2019 r.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 332)

29 sierpnia 2019
Temat: Pierwsze czytanie i rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu usprawnienia procesu wydatkowania środków finansowych w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz w ramach działań objętych zintegrowanym systemem zarządzania i kontroli (druk nr 3752).
Numer druku sejmowego: 3752
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 331)

31 lipca 2019
Temat: Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli: „Nadzór nad stosowaniem dodatków do żywności”.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 476)

17 lipca 2019
Temat: Rozpatrzenie rządowych projektów ustaw: o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3255 i 3602) – kontynuacja,
Temat: Zaopiniowanie wniosku ministra obrony narodowej w sprawie zmian w planie finansowym Agencji Mienia Wojskowego na rok 2019,
Temat: Rozpatrzenie poprawki zgłoszonej w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o szczególnych uprawnieniach osób poszkodowanych w przypadku wyczerpania sumy gwarancyjnej ustalonej na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 1 stycznia 2006 r. (druki nr 1608 i 3574),
Numer druku sejmowego: 3255
Numer druku sejmowego: 3602
Numer druku sejmowego: 1608
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 3574
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 3633
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 471)

16 lipca 2019
Temat: Zmiany w składzie osobowym podkomisji stałej do monitorowania systemu podatkowego;
Temat: Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja podatkowa (druk 3255).
Numer druku sejmowego: 3255
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 329)

16 lipca 2019
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (druk nr 3598).
Numer druku sejmowego: 3598
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 326)

02 lipca 2019
Temat: Rządowego projektu ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (druk nr 3175).
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 3715
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 324)

26 czerwca 2019
Temat: Rozpatrzenie informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat sytuacji kadrowo- finansowej w Inspekcji Weterynaryjnej;
Temat: Rozpatrzenie informacji o przewidywanych zmianach organizacyjnych i o realizacji zapowiedzianego wzmocnienia finansowego w Inspekcji Weterynaryjnej.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 323)

26 czerwca 2019
Temat: Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych Sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. (druk nr 3490) wraz z Analizą wykonania budżetu i założeń polityki pieniężnej w 2018 r. Najwyższej Izby Kontroli (druk nr 3539) w zakresie:
Temat: Sprawy bieżące.
Numer druku sejmowego: 3490
Numer druku sejmowego: 3539
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 325)

26 czerwca 2019
Temat: Informacja ministra rolnictwa i rozwoju wsi na temat sytuacji na rynku trzody chlewnej ze szczególnym uwzględnieniem tuczu nakładczego;
Temat: Informacja o zapowiadanych propozycjach regulacji prawnych dotyczących tuczu nakładczego zaostrzających przepisy podatkowe, sanitarne oraz środowiskowe.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 321)

13 czerwca 2019
Temat: Poprawki zgłoszone w trakcie drugiego czytania do projektu ustawy o oznakowaniu produktów wytworzonych bez wykorzystania organizmów genetycznie zmodyfikowanych jako wolnych od tych organizmów (druki nr 3262 i 3446).
Numer druku sejmowego: 3262
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 3446
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Posiedzenie nr 125)
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 322)

13 czerwca 2019
Temat: Informacja na temat realizacji postanowień Dyrektywy Rady 91/676/EWG z 12 grudnia 1991 roku dotyczącej ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego,
Temat: Informacja na temat planów rozbudowy sieci sztucznych zbiorników wodnych oraz ich wpływu na gospodarkę wodną i antypowodziową kraju,
Temat: Informacja na temat aktualnego stanu oraz potencjału małej retencji w Polsce,
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 317)

11 czerwca 2019
Temat: Rozpatrzenie informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli przeprowadzonych w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz w instytucjach podległych Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi w 2018 r., z uwzględnieniem realizacji wniosków pokontrolnych;
Temat: Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji do Spraw Kontroli Państwowej sprawozdania z działalności Najwyższej Izby Kontroli (druk nr 3366) w zakresie działania Komisji;
Temat: Sprawy bieżące.
Numer druku sejmowego: 3366
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 318)

11 czerwca 2019
Temat: Rządowy projekt ustawy o oznakowaniu produktów wytworzonych bez wykorzystania organizmów genetycznie zmodyfikowanych jako wolnych od tych organizmów (druk nr 3262) – kontynuacja.
Numer druku sejmowego: 3262
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 319)

11 czerwca 2019
Temat: Pierwsze czytanie i rozpatrzenie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (druk nr 3455).
Numer druku sejmowego: 3455
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Posiedzenie nr 121)
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 314)

15 maja 2019
Temat: Rządowy dokument – Sprawozdanie o pomocy publicznej udzielanej w sektorze rolnictwa i rybołówstwa w Rzeczypospolitej Polskiej w 2017 roku (druk nr 3186).
Numer druku sejmowego: 3186
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 315)

15 maja 2019
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat działań podejmowanych przez rząd w związku z zagrożeniem wystąpienia suszy rolniczej.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 313)

14 maja 2019
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o nawozach i nawożeniu (druk nr 3263).
Numer druku sejmowego: 3263
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 301)

02 kwietnia 2019
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3298).
Numer druku sejmowego: 3298
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 299)

15 marca 2019
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o kołach gospodyń wiejskich (druki nr 3271 i 3278).
Numer druku sejmowego: 3271
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 3278
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 298)

14 marca 2019
Temat: Rozpatrzenie i zaopiniowanie poselskiego wniosku o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra rolnictwa i rozwoju wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego (druk nr 3264).
Numer druku sejmowego: 3264
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 297)

13 marca 2019
Temat: Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o kołach gospodyń wiejskich (druk nr 3271) – kontynuacja.
Numer druku sejmowego: 3271
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 296)

12 marca 2019
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o kołach gospodyń wiejskich (druk nr 3271).
Numer druku sejmowego: 3271
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 418)
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 294)

21 lutego 2019
Temat: Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (druk nr 3206).
Numer druku sejmowego: 3206
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 293)

21 lutego 2019
Temat: Sprawy bieżące,
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3202).
Numer druku sejmowego: 3302
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 295)

21 lutego 2019
Temat: Rozpatrzenie informacji ministra rolnictwa i rozwoju wsi pana Jana Krzysztofa Ardanowskiego na temat czynności podejmowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz podległe i nadzorowane przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi organy, w tym głównego lekarza weterynarii, w sprawie ujawnionego w mediach nielegalnego procederu uboju bydła i wprowadzania na rynek niezdatnego do spożycia mięsa;
Temat: Wysłuchanie odpowiedzi ministra rolnictwa i rozwoju wsi na wniosek poseł Doroty Niedzieli zgłoszony na 294. posiedzeniu Komisji na temat skupu jabłek prowadzonego przez firmę „Eskimos”;
Temat: Rozpatrzenie projektu dezyderatu w sprawie planowanych zmian stawek podatku VAT w rolnictwie, w szczególności na napoje i nektary zawierające co najmniej 20% soku owocowego lub warzywnego do prezesa Rady Ministrów.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 290)

19 lutego 2019
Temat: Informacja na temat planowanych zmian stawek podatku VAT w rolnictwie, w szczególności na napoje i nektary zawierające co najmniej 20% soku owocowego lub warzywnego.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 290)

19 lutego 2019
Temat: Informacja na temat planowanych zmian stawek podatku VAT w rolnictwie, w szczególności na napoje i nektary zawierające co najmniej 20% soku owocowego lub warzywnego.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 292)
Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 168)

19 lutego 2019
Temat: Informację na temat aktualnie podjętych działań ograniczających liczbę dzików w Polsce w celu zwalczania wirusa ASF.
Lobbysta: Robert Nowak
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 291)

19 lutego 2019
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat realizacji ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych, z uwzględnieniem ich wpływu na rynki zbytu oraz efektywność wydatkowania pieniędzy.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 289)

17 stycznia 2019
Temat: Informacja na temat stanu prac dotyczących pakietów legislacyjnych na lata 2021-2027, w tym: ramy finansowe, Wspólna Polityka Rolna, w tym stan prac nad Krajowym Planem Strategicznym przewidzianym do opracowania w ramach WPR, politykę spójności na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 288)

17 stycznia 2019
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat sposobu ujęcia rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju;
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat stanu prac nad strategią sektorową dotyczącą rolnictwa;
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat stanu prac nad „Paktem dla obszarów wiejskich”;
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 286)

15 stycznia 2019
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3117).
Temat: Rozpatrzenie projektu planu pracy Komisji na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 r.
Temat: Uzupełnienie składu osobowego Podkomisji stałej do spraw wykorzystania zasobów energetycznych obszarów wiejskich.
Numer druku sejmowego: 3117
Numer druku sejmowego: 2723
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 285)

12 grudnia 2018
Temat: Rozpatrzenie informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat stanu zwalczania afrykańskiego pomoru świń (ASF) w Polsce – populacja dzika w Polsce – metody szacowania wielkości populacji;
Temat: Rozpatrzenie informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat działań służb weterynaryjnych w powiecie parczewskim oraz stanu epidemiologicznego w tym powiecie;
Temat: Zapoznanie się z opinią: „Czy możliwe jest istotne ograniczenie populacji i możliwości przemieszczania się dzików?”;
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 283)

11 grudnia 2018
Temat: informację ministra rolnictwa i rozwoju wsi na temat sytuacji na rynku owoców w sezonie 2018-2019, w tym skupu jabłek przez firmę „Eskimos”.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 284)

11 grudnia 2018
Temat: informację Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat funkcjonowania rolnictwa ekologicznego w Polsce, w tym:
Temat: informację Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat „Ramowego Planu Działań dla Żywności i Rolnictwa Ekologicznego w Polsce na lata 2014–2020” i planowanych zmian.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 282)

05 grudnia 2018
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o udziale w pracach Rady Ministrów Unii Europejskiej ds. Rolnictwa i Rybołówstwa w listopadzie 2018 roku.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 280)

05 grudnia 2018
Temat: Informacja ministra rolnictwa i rozwoju wsi na temat strategii rozwoju wołowiny w Polsce;
Temat: Informacja ministra rolnictwa i rozwoju wsi na temat wypłat zaliczek za 2018 rok z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;
Temat: Informacja ministra rolnictwa i rozwoju wsi na temat wypłat rekompensat za suszę w 2018 r., w tym niewypłacania środków za suszę spółkom Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa;
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 280)

05 grudnia 2018
Temat: Informacja ministra rolnictwa i rozwoju wsi na temat strategii rozwoju wołowiny w Polsce;
Temat: Informacja ministra rolnictwa i rozwoju wsi na temat wypłat zaliczek za 2018 rok z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;
Temat: Informacja ministra rolnictwa i rozwoju wsi na temat wypłat rekompensat za suszę w 2018 r., w tym niewypłacania środków za suszę spółkom Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa;
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 281)

05 grudnia 2018
Temat: informację na temat realizacji ustawy o ochronie roślin ze szczególnym uwzględnieniem środków ochrony roślin w uprawach wysokobiałkowych.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 279)

22 listopada 2018
Temat: poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o paszach (druki nr 2997 i 3004);
Temat: rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz ustawy o lasach (druki nr 2998 i 3003).
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 276)

20 listopada 2018
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz ustawy o lasach (druk nr 2998)
Temat: Sprawy bieżące
Numer druku sejmowego: 2998
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 277)

20 listopada 2018
Temat: Rozpatrzenie informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat „Programu w sprawie działań w zakresie pozyskiwania alternatywnych źródeł białka dla soi GM w żywieniu zwierząt”;
Temat: Rozpatrzenie informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nt. możliwości zaspokojenia krajowego zapotrzebowania na białko paszowe w oparciu o polskie surowce. Krajowy bilans pasz;
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o paszach (druk nr 2997).
Numer druku sejmowego: 2997
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 278)

20 listopada 2018
Temat: Wysłuchanie odpowiedzi ministra rolnictwa i rozwoju wsi na wniosek zgłoszony przez poseł Dorotę Niedzielę na posiedzeniu Komisji w dniu 3 października 2018 r.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 275)

15 listopada 2018
Temat: Zapoznanie się z prezentacją opinii na temat „Rozwój sektora trzody chlewnej w Polsce – stan obecny oraz konieczne działania”:
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 275)

15 listopada 2018
Temat: Zapoznanie się z prezentacją opinii na temat „Rozwój sektora trzody chlewnej w Polsce – stan obecny oraz konieczne działania”:
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 274)

08 listopada 2018
Temat: informację Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat Strategii Hodowli Koni w Polsce;
Temat: informację Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat hodowli koni w państwowych stadninach nadzorowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 273)

07 listopada 2018
Temat: Uchwała Senatu RP w sprawie ustawy o kołach gospodyń wiejskich (druk nr 2954).
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 2954
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 272)

07 listopada 2018
Temat: Zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (druk nr 2914).
Numer druku sejmowego: 2914
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 380)

25 października 2018
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (druk nr 2901).
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (druk nr 2914).
Numer druku sejmowego: 2901
Numer druku sejmowego: 2914
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 269)

22 października 2018
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (druk nr 2909).
Numer druku sejmowego: 2909
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 371)
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 270)

22 października 2018
Temat: Sprawozdanie Podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne (druk nr 2722).
Numer druku sejmowego: 2722
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 267)

16 października 2018
Temat: Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2019 (druk nr 2864) w zakresie:
Numer druku sejmowego: 2864
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 266)

04 października 2018
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do rządowego projektu ustawy o kołach gospodyń wiejskich (druki nr 2856 i 2891);
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o sytuacji na rynku jabłek.
Numer druku sejmowego: 2856
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 2891
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 264)

03 października 2018
Temat: Uchwału Senatu w sprawie ustawy o spółdzielniach rolników (druk nr 2866).
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 2866
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 263)

03 października 2018
Temat: Informacja na temat pomocy dla rolników, zobowiązanych nową ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, do budowy płyt obornikowych i zbiorników na gnojowicę;
Temat: Informacja na temat realizacji postanowień Dyrektywy Rady 91/676/EWG z dnia 12 grudnia 1991 r. dotyczącej ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 262)

02 października 2018
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 roku odnośnie do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz dopłat bezpośrednich.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 259)

01 października 2018
Temat: Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu wniosku Klubu Poselskiego Nowoczesna o przedstawienie na posiedzeniu Sejmu informacji rządu o podjętych działaniach w związku z wystąpieniem na terenie kraju klęski żywiołowej w postaci suszy, w celu uchronienia obywateli przed drastycznym wzrostem cen produktów zbożowych;
Temat: Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu wniosku Klubu Poselskiego Polskiego Stronnictwa Ludowego-Unii Europejskich Demokratów o przedstawienie na posiedzeniu Sejmu informacji Prezesa Rady Ministrów dotyczącej wyprzedaży polskiej ziemi rolnej na ogromną skalę.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Gospodarki i Rozwoju (Posiedzenie nr 125)
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 261)

01 października 2018
Temat: rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi (druk nr 2791).
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 260)

01 października 2018
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (druk nr 2858).
Numer druku sejmowego: 2858
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Gospodarki i Rozwoju (Posiedzenie nr 123)
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 257)

12 września 2018
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi (druk nr 2791).
Numer druku sejmowego: 2791
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 353)
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 256)

11 września 2018
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne (druk nr 2722).
Numer druku sejmowego: 2722
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 353)
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 256)

11 września 2018
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne (druk nr 2722).
Numer druku sejmowego: 2722
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 255)

05 września 2018
Temat: Informacja ministra rolnictwa i rozwoju wsi na temat działań rządu podjętych w sprawie pomocy dla rolników dotkniętych klęską suszy.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 253)

05 września 2018
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (druk nr 2723);
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (druk nr 2792).
Numer druku sejmowego: 2723
Numer druku sejmowego: 2792
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 252)

19 lipca 2018
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o planowanych działaniach resortu.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 250)

18 lipca 2018
Temat: Informacja na temat występowania nowych przypadków afrykańskiego pomoru świń (ASF) oraz propozycji rozwiązań wobec narastającego zagrożenia.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 251)

18 lipca 2018
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia efektywności prowadzonych działań kontrolnych w zakresie niektórych rynków rolnych (druk nr 2764).
Numer druku sejmowego: 2764
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 231)
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 248)

17 lipca 2018
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (druk nr 2670).
Numer druku sejmowego: 2670
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 247)

17 lipca 2018
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o problemach i zagrożeniach oraz perspektywach rozwoju polskiej produkcji ekologicznej.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 246)

13 lipca 2018
Temat: Pierwsze czytanie i rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (druk nr 2672);
Temat: Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji do Spraw Kontroli Państwowej sprawozdania z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2017 roku (druk nr 2726) w zakresie działania Komisji;
Temat: Dokonanie zmiany w składzie prezydium Komisji;
Numer druku sejmowego: 2672
Numer druku sejmowego: 2726
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 245)

27 czerwca 2018
Temat: Informacja ministra rolnictwa i rozwoju wsi o rozwiązaniach pomocowych dla gospodarstw dotkniętych klęską suszy
Temat: Projekt planu pracy Komisji na okres od 1 lipca do 31 grudnia 2018 r.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 239)

13 czerwca 2018
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (druk nr 2547);
Temat: Rozpatrzenie informacji Ministra Finansów dotyczącej planowanych zmian w zakresie nakładania znaków akcyzy na niektóre typy alkoholi w obrocie wewnątrzwspólnotowym.
Numer druku sejmowego: 2547
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 241)

13 czerwca 2018
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (druk nr 1716) – kontynuacja.
Numer druku sejmowego: 1716
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 240)

13 czerwca 2018
Temat: Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych Sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. (druk nr 2559) wraz z Analizą wykonania budżetu i założeń polityki pieniężnej w 2017 r. Najwyższej Izby Kontroli (druk nr 2620) w zakresie:
Numer druku sejmowego: 2559
Numer druku sejmowego: 2620
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 238)
Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 135)

07 czerwca 2018
Temat: pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2575).
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 234)

06 czerwca 2018
Temat: Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli na temat funkcjonowania spółek hodowli roślin o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 236)

06 czerwca 2018
Temat: Informacja Ministra Infrastruktury na temat odszkodowań dla rolników za nieruchomości przejęte z mocy prawa.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 235)

06 czerwca 2018
Temat: Pierwsze czytanie i rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie roślin oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2552).
Numer druku sejmowego: 2552
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 232)

05 czerwca 2018
Temat: Sprawozdanie specjalne Europejskiego Trybunału Obrachunkowego pt „Przyszłość Wspólnej Polityki Rolnej – dokument analityczny Europejskiego Trybunału Obrachunkowego”
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 233)

05 czerwca 2018
Temat: Informacja ministra rolnictwa i rozwoju wsi na temat programu zainicjowanego przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu pt. „Dolny Śląsk. Zielona Dolina Żywności i Zdrowia”;
Temat: Informacja ministra rolnictwa i rozwoju wsi na temat produkcji żywności wysokiej jakości jako szansy polskiego rolnictwa;
Temat: Informacja ministra rolnictwa i rozwoju wsi na temat innowacyjnych rynków dla zrównoważonego rolnictwa;
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 128)

12 kwietnia 2018
Temat: Rozpatrzenie propozycji tematów kontroli do planu pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2019 r. – kontynuacja
Temat: Informacja Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej na temat funkcjonowania Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 115)
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 230)

12 kwietnia 2018
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2334 i 2408)
Numer druku sejmowego: 2334
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 2408
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 126)

11 kwietnia 2018
Temat: Informacja nt stosowania w Polsce pestycydów i glifosatu oraz ich wpływu na środowisko i zdrowie ludzi
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 228)

11 kwietnia 2018
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat potrzeb i kierunków zmian ustawy o izbach rolniczych
Temat: Propozycja tematów kontroli do planu pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2019 r.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 228)

11 kwietnia 2018
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat potrzeb i kierunków zmian ustawy o izbach rolniczych
Temat: Propozycja tematów kontroli do planu pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2019 r.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 227)
Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 112)

11 kwietnia 2018
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2334) – kontynuacja
Numer druku sejmowego: 2334
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 226)
Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 111)

10 kwietnia 2018
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2334)
Numer druku sejmowego: 2334
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 225)

22 marca 2018
Temat: Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli wykorzystywania antybiotyków w produkcji zwierzęcej w województwie lubuskim
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 224)

21 marca 2018
Temat: Informacja ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie rozprzestrzeniającej się w Polsce epidemii afrykańskiego pomoru świń (ASF) – kontynuacja
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 221)
Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 123)

20 marca 2018
Temat: Uchwała Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2331)
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 2331
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 221)
Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 123)

20 marca 2018
Temat: Uchwała Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2331)
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 2331
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 223)

20 marca 2018
Temat: Rozpatrzenie informacji na temat działalności pozarolniczej na terenach wiejskich
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o społeczno-zawodowych organizacjach rolników oraz o zmianie ustawy o związkach zawodowych rolników indywidualnych (druk nr 2037)
Numer druku sejmowego: 2037
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 222)
Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 124)

20 marca 2018
Temat: Uchwała Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2337)
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 2337
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 218)
Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 121)

28 lutego 2018
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1042 i 2234)
Numer druku sejmowego: 1042
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 2234
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 220)

28 lutego 2018
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o priorytetach ministerstwa na lata 2018-2019 w aspekcie Programu Działań Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na lata 2015-2019 oraz Paktu dla obszarów wiejskich na lata 2017-2020 (2030)
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat działań zrealizowanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w 2017 r. oraz zadań planowanych na 2018 r.
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zadaniach zrealizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w 2017 r. i planowanych na 2018 r.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 217)

27 lutego 2018
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (druk nr 2266)
Numer druku sejmowego: 2266
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 215)

07 lutego 2018
Temat: Informacja na temat zmiany przepisów dotyczących pozwoleń na budowę obiektów inwentarskich zwłaszcza dla trzody i bydła – kontynuacja
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 215)

07 lutego 2018
Temat: Informacja na temat zmiany przepisów dotyczących pozwoleń na budowę obiektów inwentarskich zwłaszcza dla trzody i bydła – kontynuacja
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 214)

07 lutego 2018
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministra Środowiska na temat innych możliwości produkcji zwierzęcej w gospodarstwach które zaprzestały hodowli trzody chlewnej
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 214)

07 lutego 2018
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministra Środowiska na temat innych możliwości produkcji zwierzęcej w gospodarstwach które zaprzestały hodowli trzody chlewnej
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 212)
Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 118)

06 lutego 2018
Temat: Sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz zmieniającej ustawę o zmianie ustawy – Prawo łowieckie (druk nr 1042) – kontynuacja
Numer druku sejmowego: 1042
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 211)
Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 117)

05 lutego 2018
Temat: Sprawozdanie Podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz zmieniającej ustawę o zmianie ustawy – Prawo łowieckie (druk nr 1042)
Numer druku sejmowego: 1042
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 209)

24 stycznia 2018
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat polityki państwa w zakresie rolnictwa i rozwoju wsi zawartej w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju
Temat: Informacje na temat ujęcia problemów wsi i rolnictwa w strategiach zintegrowanych które przedstawili:
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 205)

09 stycznia 2018
Temat: Rozpatrzenie projektu planu pracy Komisji na okres od 1 stycznia do  30 czerwca 2018 r.
Temat: Pierwsze czytanie i rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2145)
Numer druku sejmowego: 2145
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 203)

13 grudnia 2017
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o realizacji ustawy z dnia  23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat pomocy dla rolników i możliwości utworzenia funduszu klęskowego
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 202)

12 grudnia 2017
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (druk nr 2114)
Numer druku sejmowego: 2114
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 201)

07 grudnia 2017
Temat: Przedstawienie informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministra Rozwoju i Finansów na temat rolnych aspektów polityki handlowej Unii Europejskiej w 2017 r.
Temat: Przedstawienie informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat struktury importu i eksportu produktów rolno-spożywczych
Temat: Sprawy bieżące
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 110)
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 200)

07 grudnia 2017
Temat: Sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1424)
Numer druku sejmowego: 1424
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 199)

06 grudnia 2017
Temat: Dyskusja na temat wstępnych ustaleń kontroli Najwyższej Izby Kontroli pt „Realizacja programu bioasekuracji jako element zwalczania afrykańskiego pomoru świń”
Temat: Rozpatrzenie informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie rozprzestrzeniającej się w Polsce epidemii afrykańskiego pomoru świń (ASF) – kontynuacja
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 197)

23 listopada 2017
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat polskiego rynku owoców miękkich przetwórstwa i przechowalnictwa z uwzględnieniem przechowalni koncentratów owocowych
Temat: Sprawy bieżące
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 198)

23 listopada 2017
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat możliwości wytwarzania destylatów owocowych i nalewek w Polsce
Temat: Informacja Ministra Rozwoju i Finansów na temat możliwości zalegalizowania sprzedaży destylatów owocowych i nalewek w Polsce
Temat: „Produkcja destylatów owocowych szansą zwiększenia dochodów rolniczych Szanse i dylematy Doświadczenia z innych krajów UE”
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 196)
Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 104)

22 listopada 2017
Temat: Sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1424)
Numer druku sejmowego: 1424
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 195)

22 listopada 2017
Temat: Odpowiedź Ministra Zdrowia na dezyderat nr 7 w sprawie niedopuszczenia do wyeliminowania z obrotu opakowań jednostkowych papierosów typu slim
Temat: Odpowiedź Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na dezyderaty:
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 194)

22 listopada 2017
Temat: Informacja ministra rolnictwa i rozwoju wsi na temat możliwości utworzenia i funkcjonowania Funduszu Promocji Produktów Ekologicznych
Temat: Informacja ministra rolnictwa i rozwoju wsi na temat planów i możliwości włączenia produktów ekologicznych (owoce i warzywa oraz mleko) w ramach „Programu dla szkół”
Temat: Informacja ministra rolnictwa i rozwoju wsi na temat możliwości zmian dystrybucyjnych w obowiązującym w roku szkolnym 2017/2018 „Programie dla szkół”
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 190)

08 listopada 2017
Temat: Informacja ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie rozprzestrzeniającej się w Polsce epidemii afrykańskiego pomoru świń (ASF)
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 191)

08 listopada 2017
Temat: Informacja ministra rolnictwa i rozwoju wsi na temat funkcjonowania spółki Elewarr Sp. z o.o.
Temat: Informacja ministra rolnictwa i rozwoju wsi na temat funkcjonowania Krajowej Spółki Cukrowej SA
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 187)

26 października 2017
Temat: Informacja ministra rolnictwa i rozwoju wsi na temat programu „Rekultywacja gleb zakwaszonych poprzez nawożenie wapnem pochodzenia naturalnego z uwzględnieniem wykorzystanej pomocy de minimis oraz dotacji wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej”
Temat: Informacja Instytutu Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa PIB w Puławach na temat żyzności gleb w Polsce i możliwości ich poprawy
Temat: Wystąpienie prof Magdaleny Popowskiej z Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego na temat biopreparatów bakteryjnych w rekultywacji gleb rolnych
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 185)

25 października 2017
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat krajowych programów zwalczania salmonelli w stadach drobiu
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 186)

25 października 2017
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 184)

25 października 2017
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat działań mających na celu ograniczenie zapotrzebowania na importowane białko sojowe przeznaczone do żywienia zwierząt
Temat: „Możliwości zastąpienia śruty sojowej krajowym białkiem roślinnym w świetle wyników najnowszych badań naukowych” – referat
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 183)

25 października 2017
Temat: Rozpatrzenie i zaopiniowania dla Komisji Finansów Publicznych projektu ustawy budżetowej na rok 2018 (druk nr 1876)
Numer druku sejmowego: 1876
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 181)
Komisja Gospodarki i Rozwoju (Posiedzenie nr 87)

12 października 2017
Temat: Informacja Ministrów: Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rozwoju i Finansów oraz Spraw Zagranicznych na temat ekspansji na rynki zagraniczne polskich firm sektora rolno-spożywczego w tym perspektywy inwestowania za granicą oraz podejmowane działania w zakresie dyplomacji ekonomicznej
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 179)

11 października 2017
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat strategii rozwoju Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB oraz Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego w związku ze zmianami kadrowymi
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 178)

10 października 2017
Temat: Informacja nt unijnych programów wsparcia skierowanych do polskich młodych rolników w latach 2004-2017
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat wymiany pokoleń w polskim rolnictwie na przestrzeni lat 2004-2017
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 177)

28 września 2017
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczącą strategii funkcjonowania i zadań Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa po zmianach zakresu działalności
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat przygotowania systemu informatycznego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do wypłat zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich za 2017 r.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 175)

28 września 2017
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczącej strategii funkcjonowania i zadań Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa po zmianach zakresu działalności
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 174)

27 września 2017
Temat: Informacja ministra rolnictwa i rozwoju wsi oraz ministra sprawiedliwości na temat rozporządzenia ministra sprawiedliwości z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie określenia przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo które nie podlegają egzekucji
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 172)

26 września 2017
Temat: Poselski wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi pana Krzysztofa Jurgiela (druk nr 1838)
Numer druku sejmowego: 1838
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 171)

13 września 2017
Temat: Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji do Spraw Kontroli Państwowej Sprawozdania z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2016 roku (druk nr 1725) w zakresie działania Komisji
Temat: Rozpatrzenie dezyderatu Komisji do Prezesa Rady Ministrów w sprawie podjęcia działań ułatwiających sprzedaż żywności z gospodarstw rolnych
Temat: Sprawy bieżące
Numer druku sejmowego: 1725
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 170)

12 września 2017
Temat: Informacja ministrów: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Środowiska na temat odstrzału dzików w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń (ASF) w Polsce
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat nowych przypadków występowania afrykańskiego pomoru świń (ASF) w Polsce
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat skutków wdrożenia rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 lipca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 169)

12 września 2017
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (druk nr 1716)
Numer druku sejmowego: 1716
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 167)

24 sierpnia 2017
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat skali poniesionych strat przez rolników w poszczególnych powiatach województw: zachodnio-pomorskiego wielkopolskiego kujawsko-pomorskiego pomorskiego i łódzkiego a także realizacji i planowanych do realizacji form pomocy dla rolników dotkniętych tegoroczną klęską nawałnic deszczowych i gradobicia
Temat: Informacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat strat oraz aktualnego stanu usuwania skutków spowodowanych nawałnicami deszczu i gradobicia w województwach: pomorskim kujawsko-pomorskim wielkopolskim oraz łódzkim
Temat: Informacja Ministra Środowiska na temat strat w lasach prywatnych spowodowanych tegoroczną klęską nawałnic deszczowych i gradobicia oraz możliwości pomocy w likwidacji poniesionych strat
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Posiedzenie nr 66)
Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 246)
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 166)
Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 85)

20 lipca 2017
Temat: Uchwała Senatu w sprawie ustawy – Prawo wodne
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 165)

20 lipca 2017
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (druki nr 1732 i 1746)
Numer druku sejmowego: 1732
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 1746
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 164)

18 lipca 2017
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (druk nr 1732)
Numer druku sejmowego: 1732
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 163)

12 lipca 2017
Temat: Poselski wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi pana Krzysztofa Jurgiela (druk nr 1690)
Numer druku sejmowego: 1690
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Posiedzenie nr 64)
Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 240)
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 162)
Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 83)

06 lipca 2017
Temat: Wniosek i poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy – Prawo wodne (druki nr 1529 i 1679)
Numer druku sejmowego: 1529
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 1679
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 160)

05 lipca 2017
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat użytków zielonych oraz zwierząt hodowlanych w gospodarstwach rolnych
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat żyzności gleb w Polsce i możliwości ich poprawy oraz programów dotyczących poprawy żyzności gleb
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 80)
Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Posiedzenie nr 62)
Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 230)
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 159)

04 lipca 2017
Temat: Sprawozdanie Podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy – Prawo wodne (druk nr 1529)
Numer druku sejmowego: 1529
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 155)

21 czerwca 2017
Temat: Informacja ministrów: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Sprawiedliwości na temat egzekucji komorniczych gospodarstw rolnych i grup producenckich oraz prób rozwiązania powyższego problemu z uwzględnieniem propozycji rozwiązań umożliwiających restrukturyzację zadłużenia sfinansowania zobowiązań cywilnoprawnych oraz koncepcji rozwiązań prawnych gwarantujących otrzymanie zapłaty za sprzedany towar – kontynuacja
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 157)

21 czerwca 2017
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 1649)
Numer druku sejmowego: 1649
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 154)

21 czerwca 2017
Temat: Informacja ministrów: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Środowiska na temat nowych przypadków występowania ASF – propozycje rozwiązań
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 156)

21 czerwca 2017
Temat: Informacja ministrów: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Rodziny Pracy i Polityki Społecznej na temat polityki zatrudnienia pracowników w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w latach 2007-2017
Temat: Informacja ministrów: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Rodziny Pracy i Polityki Społecznej na temat nieprawidłowości i nadużyć w wypłacie świadczeń emerytalno-rentowych oraz krótkoterminowych świadczeń pieniężnych w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w latach 2007-2017
Temat: Informacja ministrów: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Rodziny Pracy i Polityki Społecznej na temat przypadków wyłączenia z ubezpieczenia w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w latach 2007-2017
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 151)

20 czerwca 2017
Temat: Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. (druk nr 1588) wraz z Analizą wykonania budżetu i założeń polityki pieniężnej w 2016 r. Najwyższej Izby Kontroli
Numer druku sejmowego: 1588
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 152)
Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 77)

20 czerwca 2017
Temat: Informacja ministrów: Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Rolnictwa i Rozwoju wsi oraz Środowiska na temat unijnych dopłat wodno-środowiskowych dla właścicieli gospodarstw rybackich z uwzględnieniem niepokojących informacji o cofnięciu unijnego wsparcia dla rolników – hodowców karpia – kontynuacja
Temat: Rozpatrzenie projektu dezyderatu w sprawie cofnięcia unijnego wsparcia dla rolników – hodowców karpia
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (Posiedzenie nr 89)
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 153)

20 czerwca 2017
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy – Kodeks karny (druk nr 1509)
Numer druku sejmowego: 1509
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 150)

08 czerwca 2017
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat informatyzacji Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz podległych jednostek – stan obecny koszty utrzymania oraz planowane zmiany
Temat: Projekt dezyderatu na temat opakowań papierosów slim
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 147)
Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 73)
Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Posiedzenie nr 58)
Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 210)

07 czerwca 2017
Temat: Wniosek o powołanie Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy – Prawo wodne (druk nr 1529)
Numer druku sejmowego: 1529
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 148)

07 czerwca 2017
Temat: Informacja ministrów: Rolnictwa i Rozwoju Wsi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Środowiska na temat zwalczania choroby ASF wśród dzików i trzody chlewnej – stan aktualny oraz proponowane działania dla myśliwych i rolników
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 149)

07 czerwca 2017
Temat: Uchwała Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie prawnej odmian roślin (druk nr 1593)
Temat: Informacja ministrów: Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rozwoju i Finansów oraz Zdrowia na temat aktualnego stanu prawnego w zakresie wprowadzania do obrotu opakowań jednostkowych papierosów typu slim
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 1593
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 146)
Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 72)

25 maja 2017
Temat: Informacja Ministrów: Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Środowiska na temat unijnych dopłat wodno-środowiskowych dla właścicieli gospodarstw rybackich z uwzględnieniem niepokojących informacji o cofnięciu unijnego wsparcia dla rolników-hodowców karpia
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 145)

24 maja 2017
Temat: Sprawy ogólne
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o spółdzielniach rolników (druk nr 1425)
Numer druku sejmowego: 1425
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 144)

24 maja 2017
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie prawnej odmian roślin (druk nr 1323)
Temat: Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu wniosku Klubu Parlamentarnego Polskie Stronnictwo Ludowe o przedstawienie na posiedzeniu Sejmu informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat systemu informatycznego obsługującego wypłaty dopłat bezpośrednich dla polskich rolników
Numer druku sejmowego: 1323
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 142)

11 maja 2017
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie terminu zakończenia wypłat płatności bezpośrednich za 2016 r. oraz przygotowania systemu informatycznego do wypłat płatności za 2017 r.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 143)

11 maja 2017
Temat: Informacja ministrów: Rolnictwa i Rozwoju Wsi Środowiska oraz Infrastruktury i Budownictwa na temat zmiany przepisów dotyczących pozwoleń na budowę obiektów inwentarskich zwłaszcza dla trzody i bydła
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 140)

10 maja 2017
Temat: Informacja ministrów: Rozwoju i Finansów oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat udziału przemysłu piwowarskiego w gospodarce i jego znaczenia dla rolnictwa i handlu małoformatowego
Temat: Propozycja tematów kontroli do planu pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2018 r.
Temat: Projekt dezyderatu w sprawie problemów związanych ze sprzedażą słomy na cele energetyczne i negatywnym wpływem tego zjawiska na żyzność i urodzajność gleby
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 141)

10 maja 2017
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat strat poniesionych przez producentów owoców w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych występujących w ostatnim czasie na terenie Polski
Temat: Informacja ministrów: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Rozwoju i Finansów na temat realizacji ubezpieczeń rolniczych przez firmy które przystąpiły do systemu ubezpieczeń upraw rolnych
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 67)
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 139)

21 kwietnia 2017
Temat: Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1424)
Numer druku sejmowego: 1424
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 137)

20 kwietnia 2017
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (druk nr 1308)
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (druk nr 1429)
Numer druku sejmowego: 1308
Numer druku sejmowego: 1429
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 138)

20 kwietnia 2017
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej (druk nr 1481)
Numer druku sejmowego: 1481
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 135)

06 kwietnia 2017
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat analizy porównawczej funkcjonowania spółdzielczości rolniczej w Danii Francji i Holandii
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 133)

05 kwietnia 2017
Temat: Dyskusja na temat porządku dziennego posiedzenia zwołanego w celu przeprowadzenia pierwszego czytania poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (druk nr 1308)
Numer druku sejmowego: 1308
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 108)
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 132)

05 kwietnia 2017
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o używaniu siedlisk w celu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej (druk nr 1375)
Numer druku sejmowego: 1375
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 128)

22 marca 2017
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat przyszłości hodowli i chowu bydła mięsnego w Polsce
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat perspektyw rozwoju hodowli i chowu bydła mięsnego dla polskich rolników z uwzględnieniem czynników wpływających na konkurencyjność (rozdrobnienie produkcji genetyka technologia chowu cykle koniunkturalne poziom organizacji produkcji czynniki zewnętrzne i wewnętrzne wpływające na konkurencyjność rasy zachowawcze)
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 127)

22 marca 2017
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat przyszłości hodowli i chowu bydła mlecznego w Polsce
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat perspektyw rozwoju hodowli i chowu bydła mlecznego dla polskich rolników z uwzględnieniem czynników wpływających na konkurencyjność (rozdrobnienie produkcji genetyka technologia chowu cykle koniunkturalne poziom organizacji produkcji czynniki zewnętrzne i wewnętrzne wpływające na konkurencyjność rasy zachowawcze)
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Posiedzenie nr 48)
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 125)

09 marca 2017
Temat: Rządowy dokument – Sprawozdanie o pomocy publicznej udzielanej w sektorze rolnictwa lub rybołówstwa w Rzeczypospolitej Polskiej w 2015 r. (druk nr 1236)
Numer druku sejmowego: 1236
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 126)

09 marca 2017
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej odnośnie uregulowań prawnych w zakresie zatrudniania pracowników sezonowych w rolnictwie:
Temat: Informacja Ministra Energii o usytuowaniu linii elektroenergetycznej 2x400 kV Bydgoszcz Zachód – Piła Krzewina
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 122)

23 lutego 2017
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat perspektyw rozwoju rynku tytoniu dla polskich rolników z uwzględnieniem:
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 123)

23 lutego 2017
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 119)

09 lutego 2017
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat finansowania Wspólnej Polityki Rolnej w ramach krajowych instrumentów wsparcia i budżetu UE
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z uwzględnieniem zmian
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 120)

09 lutego 2017
Temat: Odpowiedź na dezyderaty nr 1 2 i 4
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat stanu obecnego oraz przyszłości publicznego doradztwa rolniczego Przyszłość ośrodków doradztwa rolniczego
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 118)

09 lutego 2017
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (druki nr 1216 i 1245)
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o przepisach wprowadzających ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (druki nr 1217 i 1246)
Numer druku sejmowego: 1216
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 1245
Numer druku sejmowego: 1217
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 1246
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 116)

27 stycznia 2017
Temat: Rządowy projekt ustawy o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (druk nr 1216)
Temat: Rządowy projekt ustawy o przepisach wprowadzających ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (druk nr 1217)
Numer druku sejmowego: 1216
Numer druku sejmowego: 1217
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 115)

26 stycznia 2017
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat zmiany sposobu szacowania strat w uprawach rolnych spowodowanych występowaniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w przyrodzie
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie przedłużenia terminu ubezpieczenia upraw rolnych od ujemnych skutków przezimowania
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 114)

26 stycznia 2017
Temat: Wniosek Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego o przedstawienie informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na posiedzeniu Sejmu na temat działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa grypy ptaków H5N8 oraz afrykańskiego pomoru świń
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat aktualnej sytuacji na rynku drobiu w związku z występowaniem grypy ptaków na terenie Polski z uwzględnieniem informacji na temat:
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat perspektyw rozwoju rynku drobiu dla polskich rolników z uwzględnieniem:
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 113)

25 stycznia 2017
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o planowanych w 2017 r. działaniach wspierających promocję polskich produktów rolno-spożywczych na rynku krajowym
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat priorytetowych działań resortu rolnictwa oraz podległych służb bezpieczeństwa żywności na rzecz rozwoju wymiany handlowej polskiego sektora rolno-spożywczego na 2017 rok i lata kolejne
Temat: Informacja Prezesa Agencji Rynku Rolnego o planowanych w 2017 r. działaniach wspierających promocję polskich produktów rolno-spożywczych na rynkach zagranicznych
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 112)

25 stycznia 2017
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o stanie prac nad delimitacją w Polsce obszarów ONW – typ nizinny wg nowych jednolitych kryteriów w Unii Europejskiej
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat rynku zbóż w Polsce i Unii Europejskiej oraz konkurencyjności polskiego rynku zbóż w porównaniu do rynku Ukrainy i Kanady Perspektywy jego rozwoju dla polskich rolników z uwzględnieniem:
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 109)

14 grudnia 2016
Temat: Informacja Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat przyszłości rynku wieprzowiny w Polsce w związku z przypadkami występowania afrykańskiego pomoru świń (ASF)
Lobbysta: Robert Nowak
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 105)

13 grudnia 2016
Temat: Uchwała Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (druk nr 1108)
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 1108
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 104)

13 grudnia 2016
Temat: Sprawy bieżące
Temat: Uchwała Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1109)
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 1109
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 106)

13 grudnia 2016
Temat: Uchwała Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (druk nr 1107)
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 1107
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 50)
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 107)

13 grudnia 2016
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz zmieniającej ustawę o zmianie ustawy – Prawo łowieckie (druk nr 1042)
Numer druku sejmowego: 1042
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 102)

01 grudnia 2016
Temat: Informacja ministra rolnictwa i rozwoju wsi na temat funkcjonowania:
Temat: Informacja ministra rolnictwa i rozwoju wsi na temat możliwości zwiększenia skupu oraz przetwórstwa trzody chlewnej z obszarów dotkniętych ASF – kontynuacja
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 97)

16 listopada 2016
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw (druki nr 972 i 1019)
Numer druku sejmowego: 972
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 1019
Lobbysta: Alicja Stachura
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 134)
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 91)

15 listopada 2016
Temat: Sprawozdanie Podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników (druk nr 935)
Numer druku sejmowego: 935
Lobbysta: Alicja Stachura
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 93)

15 listopada 2016
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (druki nr 791 i 956)
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (druki nr 469 i 838)
Numer druku sejmowego: 791
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 956
Numer druku sejmowego: 469
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 838
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Gospodarki i Rozwoju (Posiedzenie nr 49)
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 87)

03 listopada 2016
Temat: Sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi (druk nr 790)
Numer druku sejmowego: 790
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 86)

03 listopada 2016
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o paszach (druk nr 734)
Numer druku sejmowego: 734
Lobbysta: Alicja Stachura
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 83)
Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 45)

20 października 2016
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (druki nr 850 i 885)
Numer druku sejmowego: 850
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 885
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 81)

20 października 2016
Temat: Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2017 (druk nr 881)
Numer druku sejmowego: 881
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 76)

05 października 2016
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 794)
Numer druku sejmowego: 794
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 68)
Komisja do Spraw Unii Europejskiej (Posiedzenie nr 76)

21 września 2016
Temat: Informacja na temat istotnych dla Polski kwestii związanych z sektorem rolniczym w negocjowanej między UE i USA umowie handlowej TTIP
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 67)

14 września 2016
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (druk nr 791)
Numer druku sejmowego: 791
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 65)

13 września 2016
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat aktualnej sytuacji na rynku owoców i przetwórstwa owocowo-warzywnego
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 63)

05 września 2016
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (druk nr 793)
Temat: Rozpatrzenie informacji ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Środowiska o problemach związanych z występowaniem afrykańskiego pomoru świń (ASF) w Polsce oraz zmianach które należałoby przeprowadzić w ustawodawstwie polskim ze szczególnym uwzględnieniem ustawy Prawo łowieckie
Numer druku sejmowego: 793
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 61)

21 lipca 2016
Temat: Zapoznanie się z opinią pod nazwą „Afrykańskie perspektywy polskiego rolnictwa”
Temat: Rozpatrzenie informacji Ministrów: Rolnictwa i Rozwoju Wsi Spraw Zagranicznych oraz Rozwoju na temat kierunków i perspektyw eksportu polskich produktów rolno-spożywczych
Temat: Rozpatrzenie projektu planu pracy Komisji na okres od 1 sierpnia do  31 grudnia 2016 r.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 54)
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 60)

19 lipca 2016
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o używaniu siedlisk w celu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej (druk nr 702)
Numer druku sejmowego: 702
Lobbysta: Anna Piątek
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 57)

06 lipca 2016
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece (druki nr 673 i 688)
Temat: Jest parę wariantów: i zaopiniowała dla Marszałka Sejmu wniosku Klubu Parlamentarnego Polskie Stronnictwo Ludowe o przedstawienie na posiedzeniu Sejmu informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat sytuacji panującej w stadninie koni arabskich w Janowie Podlaskim
Temat: Aktualna sytuacja w sektorze polskiego pszczelarstwa
Numer druku sejmowego: 673
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 688
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 56)

05 lipca 2016
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (druk nr 660)
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (druk nr 672)
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece (druk nr 673)
Numer druku sejmowego: 660
Numer druku sejmowego: 672
Numer druku sejmowego: 673
Lobbysta: Anna Piątek
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 52)

22 czerwca 2016
Temat: Projekt opinii Komisji w sprawie trudnej sytuacji na rynku mleka
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 52)

22 czerwca 2016
Temat: Projekt opinii Komisji w sprawie trudnej sytuacji na rynku mleka
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 48)

21 czerwca 2016
Temat: Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych Sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. (druk nr 553) wraz z Analizą wykonania budżetu i założeń polityki pieniężnej w 2015 r. Najwyższej Izby Kontroli (druk nr 617)
Numer druku sejmowego: 553
Numer druku sejmowego: 617
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 42)
Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 24)

19 maja 2016
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie (druki nr 219 i 324)
Numer druku sejmowego: 219
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 324
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 41)

19 maja 2016
Temat: Informacja Ministrów: Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rozwoju oraz Spraw Zagranicznych na temat umów CETA i TTIP oraz ich wpływ na rolnictwo i przemysł rolno-spożywczy
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 38)
Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 22)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 36)

12 maja 2016
Temat: Petycja Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich z Bielawy dla Komisji do Spraw Petycji w sprawie zmiany ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz U z 2013 r. poz 856 ze zm )
Lobbysta: Anna Piątek
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 32)

27 kwietnia 2016
Temat: Sprawozdanie Podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 385)
Numer druku sejmowego: 385
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 33)

27 kwietnia 2016
Temat: Rozpatrzenie informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat wykorzystywania polskich surowców w produkcji środków spożywczych wytwarzanych na terenie Polski
Temat: Rozpatrzenie propozycji tematów kontroli do Planu pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2017 r.
Temat: Rozszerzenie składu podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (druk nr 283)
Numer druku sejmowego: 283
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 29)

13 kwietnia 2016
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 385)
Temat: Rozpatrzenie informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat aktualnej sytuacji w Stadninie Koni w Janowie Podlaskim
Numer druku sejmowego: 385
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 28)

13 kwietnia 2016
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej (druk nr 403)
Numer druku sejmowego: 403
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 24)

30 marca 2016
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (druki nr 293 i 363)
Numer druku sejmowego: 293
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 363
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 23)

17 marca 2016
Temat: Prezentacja opinii:
Temat: Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (druk nr 293)
Numer druku sejmowego: 293
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 23)

17 marca 2016
Temat: Prezentacja opinii:
Temat: Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (druk nr 293)
Numer druku sejmowego: 293
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 22)

17 marca 2016
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 21)

16 marca 2016
Temat: Obrona polskiej ziemi jako dobra narodowego w kontekście proponowanych zmian w rządowym projekcie ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (druk nr 293)
Temat: Ocena rządowego projektu ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (druk nr 293)
Numer druku sejmowego: 293
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 20)

10 marca 2016
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat programu odbudowy stanu pogłowia trzody chlewnej w Polsce
Temat: Informacja Ministrów: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Rozwoju na temat planów i propozycji zmian dotyczących Wspólnej Polityki Rolnej oraz Polityki Spójności po 2020 r.
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie ewentualnych działań dotyczących pomocy rolnikom w związku z problemem wymarzania ozimin
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 18)
Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 11)

09 marca 2016
Temat: Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie (druk nr 219)
Numer druku sejmowego: 219
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 17)

25 lutego 2016
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat gospodarki wodnej w rolnictwie
Temat: Prezentacja opinii:
Temat: Rozpatrzenie projektu dezyderatu w sprawie podjęcia działań mobilizujących i obligujących instytucje UE do rozwiązania bieżącej krytycznej sytuacji w sektorze mleka i mięsa wieprzowego w Polsce i na całym rynku europejskim
Numer druku sejmowego: 274
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 15)

24 lutego 2016
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (druk nr 245)
Numer druku sejmowego: 245
Lobbysta: Anna Piątek
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 12)

09 lutego 2016
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat wprowadzenia instrumentów wsparcia dla produkcji tytoniu ze środków krajowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w Nowej Perspektywie Finansowej 2014-2020 Obrona interesów polskich producentów tytoniu
Temat: Informacja Ministra Zdrowia na temat stanu prac nad implementacją dyrektywy 2014/40/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 kwietnia 2014 r. dotyczącej produkcji prezentowania i sprzedaży wyrobów tytoniowych a w szczególności nad projektem ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych w tym które regulacje projektu ustawy są bardziej restrykcyjne niż nakazują to przepisy dyrektywy
Temat: Projekt dezyderatu w sprawie implementacji dyrektywy 2014/40/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 kwietnia 2014 r. dotyczącej produkcji prezentowania i sprzedaży wyrobów tytoniowych
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 10)

27 stycznia 2016
Temat: Rozpatrzenie informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczących:
Temat: Prezentacja opinii:
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 9)

14 stycznia 2016
Temat: Rozpatrzenie projektu planu pracy Komisji na okres od 1 stycznia do 31 lipca 2016 r.
Temat: Zapoznanie się z informacją Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego: „Rolnictwo i obszary wiejskie a ochrona klimatu”
Temat: Rozpatrzenie informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o pomocy finansowej dla producentów mleka i wieprzowiny
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 8)

05 stycznia 2016
Temat: Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2016 (druk nr 146)
Numer druku sejmowego: 146
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 7)

22 grudnia 2015
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw (druki nr 121 i 127)
Numer druku sejmowego: 121
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 127
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 6)

16 grudnia 2015
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw (druk nr 121)
Numer druku sejmowego: 121
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 5)

10 grudnia 2015
Temat: Projekt dezyderatu w sprawie ekspansji farm wiatrowych oraz wykorzystania potencjału energetycznego obszarów wiejskich
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii o aktualnych problemach związanych z przypadkami występowania afrykańskiego pomoru świń (ASF) w Polsce oraz działaniach podejmowanych przez rząd w celu zminimalizowania negatywnych skutków wirusa dla producentów oraz eksporterów wieprzowiny
Lobbysta: Anna Piątek
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 4)

09 grudnia 2015
Temat: Jest parę wariantów: informację Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zadaniach resortu w VIII kadencji Sejmu RP
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (druk nr 71)
Temat: Omówienie spraw bieżących
Numer druku sejmowego: 71
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 4)

09 grudnia 2015
Temat: Jest parę wariantów: informację Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zadaniach resortu w VIII kadencji Sejmu RP
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (druk nr 71)
Temat: Omówienie spraw bieżących
Numer druku sejmowego: 71
Lobbysta: Jan Kozak
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 4)

09 grudnia 2015
Temat: Jest parę wariantów: informację Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zadaniach resortu w VIII kadencji Sejmu RP
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (druk nr 71)
Temat: Omówienie spraw bieżących
Numer druku sejmowego: 71
Lobbysta: Zygmunt Gacek
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 3)

02 grudnia 2015
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat aktualnej sytuacji na rynku wieprzowiny oraz działań podejmowanych na rzecz wsparcia sektora produkcji trzody chlewnej
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu