Używamy i uzyskujemy dostęp do cookies i podobnych technologii w celach statystycznych. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Więcej...

Marek Wójcik

 • Sprawy
 • Branże
 • Zatrudnienie
Sprawy

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 193)

27 lipca 2023
Temat: informacja ministra klimatu i środowiska oraz ministra spraw wewnętrznych i administracji na temat pożaru na składowisku odpadów chemicznych w Zielonej Górze.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 115)

27 kwietnia 2022
Temat: pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (druk nr 2198).
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 112)

07 kwietnia 2022
Temat: poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2147 i 2166).
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 111)

07 kwietnia 2022
Temat: rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2147).
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 106)

22 marca 2022
Temat: pierwsze czytanie komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (druk nr 2090);
Temat: informacja na temat bezpieczeństwa lekowego Polski w sytuacji kryzysowej oraz analiza przygotowania kraju do potencjalnych kolejnych zagrożeń epidemicznych.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 103)

09 marca 2022
Temat: poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy i ich rodzin w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (druki nr 2069, 2069-A i 2077).
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 44)

13 maja 2021
Temat: pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (druk nr 1126).
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 44)

13 maja 2021
Temat: pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (druk nr 1126).
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 56)

15 kwietnia 2021
Temat: rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy o samorządzie województwa (druki nr 990, 1014 i 1036);
Temat: rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (druki nr 1062 i 1075).
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 61)

15 kwietnia 2021
Temat: rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy o samorządzie województwa (druki nr 990, 1014 i 1036);
Temat: rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (druki nr 1062 i 1075).
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 49)

13 kwietnia 2021
Temat: pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (druk nr 1033).
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja do Spraw Petycji (Posiedzenie nr 46)

03 marca 2021
Temat: rozpatrzenie odpowiedzi Ministra Sprawiedliwości na dezyderat nr 47 w sprawie nowelizacji ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny w zakresie pojęć zaliczki i zadatku;
Temat: rozpatrzenie odpowiedzi Ministra Infrastruktury na dezyderat nr 48 skierowany do Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie zasad ustalania taryf za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków;
Temat: rozpatrzenie petycji w sprawie zmiany ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 523 ze zm.) w zakresie art. 6 § 2 (BKSP-145-IX-157/20);
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja do Spraw Petycji (Posiedzenie nr 47)

03 marca 2021
Temat: rozpatrzenie odpowiedzi Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej na dezyderat nr 49 skierowany do Prezesa Rady Ministrów w sprawie zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych stypendium aplikanta Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, który nie ukończył 26 lat;
Temat: rozpatrzenie odpowiedzi na dezyderat nr 55 skierowany do Prezesa Rady Ministrów w sprawie zasad przeprowadzania konsultacji w odniesieniu do projektów ustaw;
Temat: rozpatrzenie petycji w sprawie zmiany ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2161 ze zm.) w zakresie art. 14 ust. 2 i 3 (BKSP-145-IX-162/20);
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Posiedzenie nr 26)

03 marca 2021
Temat: informacja Ministra Cyfryzacji na temat założeń programu operacyjnego dotyczącego cyfryzacji w ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej oraz omówienie Krajowego Planu Odbudowy w zakresie cyfryzacji,
Temat: sprawy bieżące.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja do Spraw Petycji (Posiedzenie nr 45)

03 marca 2021
Temat: rozpatrzenie petycji w sprawie zmiany ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1950 ze zm.) w zakresie znieważania innych osób ze względów światopoglądowych (BKSP-145-IX-171/20);
Temat: rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej w zakresie wprowadzenia zakazu sprzedaży żywych ryb (BKSP-145-IX-175/20);
Temat: rozpatrzenie odpowiedzi ministra spraw wewnętrznych i administracji na dezyderat nr 44 w sprawie aktualizacji odesłań zawartych w ustawie z dnia 22 listopada 2002 r. o wyrównywaniu strat majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności i praw człowieka i obywatela;
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 42)

24 lutego 2021
Temat: rozpatrzenie Informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli działań na rzecz ograniczenia powstawania odpadów z tworzyw sztucznych i ich skutecznego zagospodarowania w Polsce.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 55)

24 lutego 2021
Temat: „Informację Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego oraz Ministra – Członka Rady Ministrów Michała Cieślaka w sprawie centralizacji i upaństwowienia systemu ochrony zdrowia oraz działalności leczniczej”.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 59)

24 lutego 2021
Temat: „Informację Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego oraz Ministra – Członka Rady Ministrów Michała Cieślaka w sprawie centralizacji i upaństwowienia systemu ochrony zdrowia oraz działalności leczniczej”.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 13)

23 lutego 2021
Temat: informację ministra rodziny i polityki społecznej na temat działalności aktywizującej osoby starsze z uwzględnieniem seniorów ze środowisk wiejskich;
Temat: informację ministra spraw wewnętrznych i administracji na temat realizacji programów dotyczących osób w wieku senioralnym (z uwzględnieniem środowisk wiejskich) w poszczególnych województwach.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 136)

23 lutego 2021
Temat: informacją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej na temat finansowania polityki regionalnej w Polsce ze środków pochodzących z funduszy europejskich na lata 2021–2027.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 53)

23 lutego 2021
Temat: informacją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej na temat finansowania polityki regionalnej w Polsce ze środków pochodzących z funduszy europejskich na lata 2021–2027.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 39)

23 lutego 2021
Temat: sprawozdanie Rady Ministrów z realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w 2018 r. (druk nr 82);
Temat: sprawozdanie Rady Ministrów z realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w 2019 r. (druk nr 695);
Temat: sprawozdanie Rady Ministrów z realizacji ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 w 2019 r. (druk nr 694).
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 45)

23 lutego 2021
Temat: rozpatrzenie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe (druk nr 464);
Temat: pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw (druk nr 917).
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 75)

23 lutego 2021
Temat: ocenę funkcjonowania ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących;
Temat: informację ministra rozwoju, pracy i technologii na temat kierunków i zaawansowania prac nad reformą systemu planowania przestrzennego.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 54)

23 lutego 2021
Temat: ocenę funkcjonowania ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących;
Temat: informację ministra rozwoju, pracy i technologii na temat kierunków i zaawansowania prac nad reformą systemu planowania przestrzennego.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja do Spraw Unii Europejskiej (Posiedzenie nr 49)

11 lutego 2021
Temat: I. Przedstawienie przez ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusza Kościńskiego oraz ministra do spraw Unii Europejskiej Konrada Szymańskiego informacji na temat finansowania polityki regionalnej w Polsce ze środków pochodzących z funduszy europejskich na lata 2021–2027:
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 130)

20 stycznia 2021
Temat: „Informację na temat dystrybucji środków z drugiej transzy rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych” – kontynuacja.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 51)

20 stycznia 2021
Temat: „Informację na temat dystrybucji środków z drugiej transzy rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych” – kontynuacja.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 67)

19 stycznia 2021
Temat: informację Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii na temat polityki mieszkaniowej państwa, w szczególności realizacji programu Mieszkanie+ oraz projektowanych instrumentów wsparcia mieszkalnictwa w perspektywie do 2023 r.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 50)

19 stycznia 2021
Temat: informację Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii na temat polityki mieszkaniowej państwa, w szczególności realizacji programu Mieszkanie+ oraz projektowanych instrumentów wsparcia mieszkalnictwa w perspektywie do 2023 r.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 128)

19 stycznia 2021
Temat: informację na temat dystrybucji środków z drugiej transzy rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 49)

19 stycznia 2021
Temat: informację na temat dystrybucji środków z drugiej transzy rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 62)

09 grudnia 2020
Temat: pierwsze czytanie projektów ustaw:
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 49)

09 grudnia 2020
Temat: uchwałę Senatu RP w sprawie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 791).
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja do Spraw Kontroli Państwowej (Posiedzenie nr 32)

09 grudnia 2020
Temat: informację Prezesa Najwyższej Izby Kontroli dotyczącą zagrożeń korupcją w świetle wyników kontroli NIK opublikowanych w latach 2016–2020.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 60)

08 grudnia 2020
Temat: pierwsze czytanie rządowego projektu o rozliczaniu ceny lokali lub budynków w cenie nieruchomości zbywanych z gminnego zasobu nieruchomości (druk nr 766).
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 42)

08 grudnia 2020
Temat: pierwsze czytanie rządowego projektu o rozliczaniu ceny lokali lub budynków w cenie nieruchomości zbywanych z gminnego zasobu nieruchomości (druk nr 766).
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki (Posiedzenie nr 29)

27 listopada 2020
Temat: informację Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych o wynikach kontroli finansowania kultury fizycznej i sportu przez jednostki samorządu terytorialnego w latach 2017–2018.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 35)

26 listopada 2020
Temat: pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe (druk nr 464).
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja do Spraw Kontroli Państwowej (Posiedzenie nr 26)

26 listopada 2020
Temat: rozpatrzenie informacji przewodniczącego Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych dotyczącej skuteczności funkcji kontrolnych regionalnych izb obrachunkowych w aspekcie obowiązujących przepisów prawnych.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 36)

26 listopada 2020
Temat: informację Ministra Edukacji i Nauki na temat analizy wyników badania PISA 2018 i wniosków nich wynikających;
Temat: informację Ministra Edukacji i Nauki na temat wyników raportu „Strategia umiejętności OECD: Polska” w kontekście prac koordynowanych przez MEN nad przygotowaniem części szczegółowej „Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030”.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja do Spraw Kontroli Państwowej (Posiedzenie nr 25)

18 listopada 2020
Temat: informację przewodniczącego Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych o wynikach działalności nadzorczej regionalnych izb obrachunkowych wobec aktów prawa miejscowego dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi po nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 56)

18 listopada 2020
Temat: pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 734).
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 38)

18 listopada 2020
Temat: pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 734).
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 27)

03 listopada 2020
Temat: pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw        (druk nr 723).
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 36)

03 listopada 2020
Temat: pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw        (druk nr 723).
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 30)

03 listopada 2020
Temat: pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (druk nr 679).
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 37)

03 listopada 2020
Temat: pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (druk nr 679).
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja do Spraw Kontroli Państwowej (Posiedzenie nr 23)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 35)

23 października 2020
Temat: rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2021 (druk nr 640) w zakresie części budżetowej 80 – Regionalne izby obrachunkowe:
Temat: rozpatrzenie projektu dezyderatu w sprawie zabezpieczenia godnych wynagrodzeń pracowników regionalnych izb obrachunkowych.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 34)

23 października 2020
Temat: rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2021 (druk nr 640) w zakresie części budżetowej 80 – Regionalne izby obrachunkowe:
Temat: rozpatrzenie projektu dezyderatu w sprawie zabezpieczenia godnych wynagrodzeń pracowników regionalnych izb obrachunkowych.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 53)

22 października 2020
Temat: rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych projektu ustawy budżetowej na rok 2021 (druk nr 640) w zakresie:
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 33)

22 października 2020
Temat: rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych projektu ustawy budżetowej na rok 2021 (druk nr 640) w zakresie:
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 32)

22 października 2020
Temat: rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2021 (druk nr 640) w zakresie:
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 27)

22 października 2020
Temat: rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu ustawy budżetowej na 2021 r. (druk nr 640) w zakresie:
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 31)

22 października 2020
Temat: rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu ustawy budżetowej na 2021 r. (druk nr 640) w zakresie:
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja do Spraw Petycji (Posiedzenie nr 27)

14 października 2020
Temat: rozpatrzenie odpowiedzi ministra sprawiedliwości na dezyderat nr 24 w sprawie kwot wolnych od egzekucji sądowej;
Temat: rozpatrzenie petycji w sprawie zmiany art. 41 ust. 3 pkt 4 lit. d ustawy z dnia  13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 300 ze zm.) w zakresie aktualizacji odesłania do ustawy o pracowniczych programach emerytalnych (BKSP-145-IX-64/20);
Temat: rozpatrzenie petycji w sprawie zmiany art. 2 dekretu z dnia 26 kwietnia 1949 r. o ochronie godła i nazwy Światowej Organizacji Zdrowia (Dz. U. z 1949 r. Nr 25, poz. 185) w zakresie dostosowania go do obecnych zasad wymiaru kary oraz orzekania w sprawach o wykroczenia (BKSP-145-IX-65/20);
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja do Spraw Petycji (Posiedzenie nr 28)

14 października 2020
Temat: rozpatrzenie odpowiedzi Ministra Klimatu na dezyderat nr 26 skierowany do Prezesa Rady Ministrów w sprawie przepisów regulujących budowę małych elektrowni wodnych;
Temat: rozpatrzenie petycji w sprawie zmiany ustawy z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy w zakresie art. 22 ust. 1 i 3 (BKSP-145-IX-71/20);
Temat: rozpatrzenie petycji w sprawie zmiany niektórych ustaw w zakresie zastąpienia wyrazów „majątek odrębny” wyrazami „majątek osobisty” (BKSP-145-IX-72/20);
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja do Spraw Petycji (Posiedzenie nr 29)

14 października 2020
Temat: rozpatrzenie odpowiedzi Ministra Klimatu na dezyderat nr 27 w sprawie nowych rozwiązań w zakresie zagospodarowania odpadów;
Temat: rozpatrzenie petycji w sprawie zmiany ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego w zakresie art. 523 § 1a (BKSP-145-IX-74/20)
Temat: rozpatrzenie petycji w sprawie zmiany ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego w zakresie art. 87 § 3 oraz art. 431 (BKSP-145-IX-75/20);
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 29)

06 października 2020
Temat: pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym (druk nr 576).
Numer druku sejmowego: 576
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 30)

06 października 2020
Temat: sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (druk nr 534).
Numer druku sejmowego: 534
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 48)

06 października 2020
Temat: sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (druk nr 534).
Numer druku sejmowego: 534
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Gospodarki i Rozwoju (Posiedzenie nr 19)

24 września 2020
Temat: sprawozdanie prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2019 r.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 28)

24 września 2020
Temat: informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli „Funkcjonowanie ośrodków sportu i rekreacji”;
Temat: informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli „Nadzór nad bezpieczeństwem obiektów małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej”;
Temat: informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli „Organizacja i warunki pracy pracowników socjalnych w gminach”.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 24)

24 września 2020
Temat: „Informację Ministra Edukacji Narodowej i Ministra Zdrowia na temat organizacji roku szkolnego i zabezpieczenia uczniów i pracowników oświaty przed zakażeniami SARS-CoV-2”.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 33)

24 września 2020
Temat: „Informację Ministra Edukacji Narodowej i Ministra Zdrowia na temat organizacji roku szkolnego i zabezpieczenia uczniów i pracowników oświaty przed zakażeniami SARS-CoV-2”.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Ustawodawcza (Posiedzenie nr 15)

22 września 2020
Temat: rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji do Spraw Kontroli Państwowej sprawozdania z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2019 roku (druk nr 522) w zakresie działania Komisji;
Temat: zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu – w trybie art. 121 ust. 2 regulaminu Sejmu – spraw zawisłych przed Trybunałem Konstytucyjnym o sygn. akt: SK 90/19, SK 82/19.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja do Spraw Petycji (Posiedzenie nr 21)

22 września 2020
Temat: rozpatrzenie odpowiedzi Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na dezyderat nr 21 skierowany do Prezesa Rady Ministrów w sprawie zmiany przepisów dotyczących zasad ustalania wysokości emerytury funkcjonariuszy służb mundurowych;
Temat: rozpatrzenie petycji w sprawie zmiany art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 22 listopada 2002 r. o wyrównywaniu strat majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności i praw człowieka i obywatela w zakresie aktualizacji odesłania do przepisów Kodeksu cywilnego (BKSP-145-IX-32/19);
Temat: rozpatrzenie petycji w sprawie zmiany ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych w zakresie wprowadzenia obowiązku stosowania przy publikacji Dziennika Ustaw protokołu HTTPS (BKSP-145-IX-50/20);
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja do Spraw Petycji (Posiedzenie nr 23)

22 września 2020
Temat: rozpatrzenie odpowiedzi Ministra Sprawiedliwości na dezyderat nr 19 w sprawie katalogu podmiotów podlegających wyłączeniu od udziału w postępowaniu;
Temat: rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej w zakresie wynagradzania wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (BKSP-145-IX-45/20);
Temat: rozpatrzenie petycji w sprawie zmiany ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków w zakresie zasad ustalania taryf za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków (BKSP-145-IX-46/20);
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja do Spraw Petycji (Posiedzenie nr 22)

22 września 2020
Temat: rozpatrzenie odpowiedzi Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na dezyderat nr 18 skierowany do Prezesa Rady Ministrów w sprawie wnoszenia opłat za pobyt w domu pomocy społecznej;
Temat: rozpatrzenie petycji w sprawie zmiany art. 62a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2019 r. poz. 852 ze zm.) w zakresie doprecyzowania pojęcia nieznacznej ilości środków odurzających lub substancji psychotropowych (BKSP-145-IX-38/19);
Temat: rozpatrzenie petycji w sprawie zmiany ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2008 r. Nr 220, poz. 1431) w zakresie art. 9 ust. 1 (BKSP-145-IX-39/19);
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 25)

16 września 2020
Temat: zaopiniowanie dla Komisji do Spraw Kontroli Państwowej Sprawozdania z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2019 roku (druk nr 522) w zakresie działania Komisji.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 25)

16 września 2020
Temat: rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji do Spraw Kontroli Państwowej Sprawozdania z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2019 roku (druk nr 522), w zakresie działania Komisji,
Temat: rozpatrzenie Informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli realizacji zadań organów administracji rządowej w procesie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 42)

16 września 2020
Temat: informację na temat realizacji Krajowego Programu Kolejowego do 2023 r.;
Temat: informację na temat modernizacji linii i przejazdów kolejowych w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa ruchu.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 31)

16 września 2020
Temat: rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Marszałek Sejmu wniosku Koalicyjnego Klubu Parlamentarnego Lewicy o przedstawienie na posiedzeniu Sejmu „Informacji Prezesa Rady Ministrów w sprawie stanu przygotowań na drugą falę zakażeń wirusem SARS-CoV-2”;
Temat: zaopiniowanie Rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2019 r.;
Temat: rozpatrzenie Rocznego sprawozdania z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za rok 2019 (druk nr 586);
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 91)

16 września 2020
Temat: poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (druki nr 539 i 569);
Temat: uchwałę Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 594);
Temat: rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19 wraz z autopoprawką (druki nr 590 i 590-A).
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja do Spraw Kontroli Państwowej (Posiedzenie nr 19)

15 września 2020
Temat: sprawozdanie z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2019 roku (druk nr 471).
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 24)

15 września 2020
Temat: sprawozdanie z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2019 roku (druk nr 471).
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja do Spraw Petycji (Posiedzenie nr 20)

28 lipca 2020
Temat: odpowiedź ministra spraw wewnętrznych i administracji na dezyderat nr 15 w sprawie funkcjonowania rad seniorów w samorządzie;
Temat: odpowiedź ministra rodziny, pracy i polityki społecznej na dezyderat nr 16 w sprawie funkcjonowania na jednej nieruchomości placówek opiekuńczo--wychowawczych i jednostek pomocy społecznej;
Temat: petycję w sprawie zmiany ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1950) w zakresie art. 196 (BKSP-145-IX-7/19);
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja do Spraw Petycji (Posiedzenie nr 17)

28 lipca 2020
Temat: odpowiedź Ministra Sprawiedliwości na dezyderat nr 9 skierowany do Prezesa Rady Ministrów w sprawie zmiany przepisów w zakresie ubezwłasnowolnienia całkowitego i częściowego,
Temat: odpowiedź Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na dezyderat nr 14 skierowany do Prezesa Rady Ministrów w sprawie możliwości realizacji porozumienia ustrzycko-rzeszowskiego zawartego 18 lutego 1981 r.,
Temat: petycję w sprawie zmiany ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w zakresie katalogu beneficjentów regionalnych i lokalnych programów wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży oraz programów wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży (BKSP-145-IX-17/19),
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 23)

23 lipca 2020
Temat: „Przedstawienie informacji przez ministra finansów Tadeusza Kościńskiego, ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Kamińskiego, ministra funduszy i polityki regionalnej Małgorzatę Jarosińską-Jedynak w sprawie pogarszającej się sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego, związanej ze spadkiem wpływów podatku od osób prawnych oraz podatkiem od osób fizycznych, a także rosnącymi wydatkami na walkę z epidemią wirusa SARS CoV-2 oraz wywoływanej nim choroby COVID-19.”
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 22)

22 lipca 2020
Temat: projekt planu pracy Komisji na okres od 1 sierpnia do 31 grudnia 2020 r.,
Temat: odpowiedź Ministra Finansów na dezyderat nr 1 skierowany do Prezesa Rady Ministrów w sprawie prawnego i finansowego uregulowania problemów jednostek samorządu terytorialnego w związku z przymusową restrukturyzacją Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 19)

21 lipca 2020
Temat: informację ministra klimatu na temat celów i postępów we wdrażaniu koncepcji gospodarki odpadami w obiegu zamkniętym,
Temat: projekt planu pracy Komisji na okres od 1 sierpnia do 31 grudnia 2020 r.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 20)

21 lipca 2020
Temat: zapoznanie się z informacją o działalności rzecznika praw dziecka za rok 2019 wraz z uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka (druk nr 318).
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 21)

21 lipca 2020
Temat: zapoznanie się z informacją o działalności rzecznika praw dziecka za rok 2019 wraz z uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka (druk nr 318).
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 37)

21 lipca 2020
Temat: rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 388).
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 7)

14 lipca 2020
Temat: „Informację Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na temat strategii deinstytucjonalizacji domów pomocy społecznej”.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 18)

14 lipca 2020
Temat: „Informację Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na temat strategii deinstytucjonalizacji domów pomocy społecznej”.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 18)

23 czerwca 2020
Temat: rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych Sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. (druk nr 396) wraz z Analizą Najwyższej Izby Kontroli (druk nr 414) w zakresie:
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 33)

23 czerwca 2020
Temat: rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych Sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. (druk nr 396) wraz z Analizą Najwyższej Izby Kontroli w zakresie:
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 20)

23 czerwca 2020
Temat: rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych Sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. (druk nr 396) wraz z Analizą Najwyższej Izby Kontroli w zakresie:
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 18)

23 czerwca 2020
Temat: rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych Sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. (druk nr 396) wraz z Analizą Najwyższej Izby Kontroli (druk nr 414) w zakresie:
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 63)

19 czerwca 2020
Temat: uchwałę Senatu w sprawie ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 (druk nr 427).
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 17)

17 czerwca 2020
Temat: rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych Sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. (druk nr 396) wraz z Analizą Najwyższej Izby Kontroli w zakresie:
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 62)

15 czerwca 2020
Temat: zaopiniowanie wniosków Ministra Finansów w sprawie zmiany przeznaczenia rezerw celowych (poz. 8 i 16) zaplanowanych w ustawie budżetowej na rok 2020;
Temat: zaopiniowanie wniosku Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zmian w planie finansowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na rok 2020.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 60)

03 czerwca 2020
Temat: rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druki nr 382, 382-A i 390) – kontynuacja.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 59)

02 czerwca 2020
Temat: rozpatrzenie projektu harmonogramu prac komisji sejmowych nad sprawozdaniem z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.;
Temat: rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druki nr 382, 382-A i 390).
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 30)

27 maja 2020
Temat: poprawkę zgłoszoną w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw (druki nr 64 i 257).
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 16)

27 maja 2020
Temat: poprawkę zgłoszoną w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw (druki nr 64 i 257).
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 54)

14 maja 2020
Temat: uchwałę Senatu w sprawie ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (druk nr 370).
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 51)

05 maja 2020
Temat: rozpatrzenie sprawozdania podkomisji stałej do monitorowania systemu podatkowego o projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (druk nr 207);
Temat: pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o sposobie obliczania wartości rocznego produktu krajowego brutto (druk 261).
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja do Spraw Unii Europejskiej (Posiedzenie nr 16)

27 lutego 2020
Temat: informacja na temat aktualnej sytuacji w związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej oraz o przyszłych stosunkach Wielka Brytania--Unia Europejska.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 12)

27 lutego 2020
Temat: informacją ministra finansów na temat sytuacji finansowej 34 jednostek samorządu terytorialnego województwa podkarpackiego w związku z przymusową restrukturyzacją Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 12)

13 lutego 2020
Temat: rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów (druk nr 210).
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 24)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 11)

13 lutego 2020
Temat: Sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw (druk nr 64).
Numer druku sejmowego: 64
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 10)

12 lutego 2020
Temat: Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli finansowania działalności ochotniczych straży pożarnych;
Temat: Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli funkcjonowania budżetów partycypacyjnych (obywatelskich).
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 9)

12 lutego 2020
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 203).
Numer druku sejmowego: 203
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 8)

11 lutego 2020
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw wraz z autopoprawką (druki nr 172 i 172-A).
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 8)

16 stycznia 2020
Temat: Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2020 wraz z autopoprawką (druki nr 112 i 112-A) w zakresie:
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 8)

16 stycznia 2020
Temat: Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2020 wraz z autopoprawką (druki nr 112 i 112-A) w zakresie:
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja do Spraw Kontroli Państwowej (Posiedzenie nr 4)

15 stycznia 2020
Temat: Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2020 wraz z autopoprawką (druki nr 112 i 112-A) w zakresie:
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 6)

15 stycznia 2020
Temat: Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2020 wraz z autopoprawką (druki nr 112 i 112-A) w zakresie:
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 11)

15 stycznia 2020
Temat: Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2020 wraz z autopoprawką (druki nr 112 i 112-A) w zakresie:
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 7)

15 stycznia 2020
Temat: Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2020 wraz z autopoprawką (druki nr 112 i 112-A) w zakresie:
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 5)

15 stycznia 2020
Temat: Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2020 wraz z autopoprawką (druki nr 112 i 112-A) w zakresie:
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 7)

15 stycznia 2020
Temat: Informacja Ministra Edukacji Narodowej na temat planowanych działań w zakresie oświaty i wychowania, kierunków i priorytetów.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 9)

15 stycznia 2020
Temat: Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych projektu ustawy budżetowej na rok 2020 (druk nr 112) wraz z autopoprawką (druk nr 112-A) w zakresie:
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja do Spraw Petycji (Posiedzenie nr 8)

09 stycznia 2020
Temat: Rozpatrzenie odpowiedzi ministra inwestycji i rozwoju na dezyderat nr 192 skierowany do prezesa Rady Ministrów w sprawie zmian w ustawie z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali oraz w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny w zakresie zasad znoszenia współwłasności (uchwalony w VIII kadencji);
Temat: Rozpatrzenie odpowiedzi ministra edukacji narodowej na dezyderat nr 193 skierowany do prezesa Rady Ministrów w sprawie przyznania nauczycielom zatrudnionym w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych prawa do nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych (uchwalony w VIII kadencji);
Temat: Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej w zakresie wnoszenia opłat za pobyt w domu opieki społecznej przez mieszkańców domu (BKSP-145-569/19);
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 5)

08 stycznia 2020
Temat: Informacja Ministra Infrastruktury na temat „Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.)”.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 3)

08 stycznia 2020
Temat: Projekt planu pracy Komisji na okres od 1 stycznia do 31 lipca 2020 r.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 6)

07 stycznia 2020
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (druk nr 119).
Numer druku sejmowego: 119
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 2)

20 grudnia 2019
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (druk nr 46).
Numer druku sejmowego: 46
Numer druku sejmowego: 46
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 4)

19 grudnia 2019
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (druk nr 61).
Numer druku sejmowego: 61
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 3)

18 grudnia 2019
Temat: Informacja na temat stanu przygotowań administracji publicznej i sfery gospodarczej do funkcjonowania Bazy Danych Odpadowych;
Temat: Informacja na temat przyczyn wzrostu cen odbioru odpadów komunalnych. Identyfikacja barier funkcjonowania selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja do Spraw Petycji (Posiedzenie nr 2)

18 grudnia 2019
Temat: Projekt uchwały Komisji w sprawie powołania pana Krzysztofa Patera na stałego doradcę Komisji do Spraw Petycji,
Temat: Petycja w sprawie zmiany ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2019 r. poz. 684, z późn. zm.) w zakresie nałożenia na komitety wyborcze partii politycznych obowiązku udostępniania informacji w polskim języku migowym (BKSP-145-559/19),
Temat: Petycja w sprawie zmiany ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2220, z późn. zm.) w zakresie sposobu obliczania dochodu uprawniającego do otrzymania zasiłku rodzinnego (BKSP-145-560/19),
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 196)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 303)
Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 199)

29 sierpnia 2019
Temat: Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe (druk nr 3721).
Numer druku sejmowego: 3721
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 302)

29 sierpnia 2019
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy o samorządzie wojewódzkim (druk nr 3606).
Numer druku sejmowego: 3606
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Gospodarki i Rozwoju (Posiedzenie nr 169)

29 sierpnia 2019
Temat: Sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2018 r.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 485)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 301)

29 sierpnia 2019
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (druk nr 3697).
Numer druku sejmowego: 3697
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja do Spraw Petycji (Posiedzenie nr 200)

23 lipca 2019
Temat: Odpowiedź Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na dezyderat nr 156 skierowany do Prezesa Rady Ministrów w sprawie zmiany przepisów o ochronie zabytków;
Temat: Odpowiedź Ministra Sprawiedliwości na dezyderat nr 166 skierowany do Prezesa Rady Ministrów w sprawie zmian w przepisach ustawy z dnia  27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie;
Temat: Petycja w sprawie zmiany art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu Konwencji o zakazie prowadzenia badań, produkcji, składowania i użycia broni chemicznej oraz o zniszczeniu jej zapasów (Dz.U. z 2018 r. poz. 359) w zakresie aktualizacji odesłania do przepisów dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej (BKSP-145-527/19);
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja do Spraw Petycji (Posiedzenie nr 201)

23 lipca 2019
Temat: Odpowiedź ministra rodziny, pracy i polityki społecznej na dezyderat nr 167 skierowany do Prezesa Rady Ministrów w sprawie zasadności rozszerzenia uprawnień do korzystania z kart parkingowych dla osób z niepełnosprawnością;
Temat: Petycja w sprawie zmiany ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2017 r. poz. 912 ze zm.) poprzez objęcie zakresem art. 7 ust. 3 grobów ziemnych (BKSP-145-524/19);
Temat: Petycja w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Najwyższej Izby Kontroli o przeprowadzenie kontroli procesu legislacyjnego dotyczącego rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (BKSP-145-528/19);
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 300)
Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 196)

17 lipca 2019
Temat: Uchwała Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3635).
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 299)
Komisja do Spraw Kontroli Państwowej (Posiedzenie nr 128)

17 lipca 2019
Temat: Sprawozdanie z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2018 roku (druk nr 3587).
Numer druku sejmowego: 3587
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 297)
Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 194)

16 lipca 2019
Temat: Informacja Ministra Edukacji Narodowej na temat przygotowania szkół do przyjęcia w roku szkolnym 2019/2020 absolwentów szkół podstawowych i gimnazjów.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja do Spraw Petycji (Posiedzenie nr 195)

04 lipca 2019
Temat: Odpowiedź Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na dezyderat nr 147 w sprawie nowelizacji ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych;
Temat: Odpowiedź Ministra Sprawiedliwości na dezyderat nr 153 w sprawie zasadności podjęcia inicjatywy ustawodawczej mającej na celu uwzględnienie obowiązujących przepisów w odniesieniu do dekretu o umarzaniu utraconych dokumentów;
Temat: Petycja w sprawie zmiany ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) poprzez umożliwienie dokonania wywłaszczenia na rzecz podmiotów uprawnionych do realizacji celu publicznego na podstawie umowy ze Skarbem Państwa lub jednostką samorządu terytorialnego albo na podstawie koncesji (BKSP-145-538/2019);
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja do Spraw Petycji (Posiedzenie nr 194)

04 lipca 2019
Temat: Odpowiedź ministra sprawiedliwości na dezyderat nr 140 skierowany do Prezesa Rady Ministrów w sprawie dokonania przeglądu obowiązującego ustawodawstwa pod kątem zgodności z Kodeksem karnym z 1997 r.,
Temat: Petycja w sprawie zmiany art. 45c ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1509 ze zm.) w zakresie skrócenia terminu przekazywania przez urzędy skarbowe organizacjom pożytku publicznego 1% podatku (BKSP-145-530/19),
Temat: Petycja w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej w zakresie wyłączenia prawa pracowników oświaty do strajku w przypadku, gdyby skutkował on naruszeniem prawa uczniów do opieki i nauki (BKSP-145-531/19),
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa (Posiedzenie nr 155)

04 lipca 2019
Temat: Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne (druk  nr 3497),
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych (druk nr 3572).
Numer druku sejmowego: 3572
Numer druku sejmowego: 3497
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 185)

04 lipca 2019
Temat: Projekt planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2020 rok.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 295)
Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 188)

03 lipca 2019
Temat: Sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3495).
Numer druku sejmowego: 3495
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 289)
Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 185)

14 czerwca 2019
Temat: Wniosek o powołanie podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3495).
Numer druku sejmowego: 3495
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 449)

14 czerwca 2019
Temat: Zaopiniowanie wniosku Ministra Finansów w sprawie zmiany przeznaczenia rezerwy celowej w ustawie budżetowej na rok 2019.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa (Posiedzenie nr 152)

12 czerwca 2019
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne (druk nr 3497)
Temat: Pierwsze czytanie i rozpatrzenie poselskiego projektu ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o efektywności energetycznej oraz ustawę o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (druk nr 3498)
Numer druku sejmowego: 3497
Numer druku sejmowego: 3498
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 287)
Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 187)

12 czerwca 2019
Temat: Pierwsze czytanie i rozpatrzenie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3496).
Numer druku sejmowego: 3496
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 178)

16 maja 2019
Temat: Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji do Spraw Kontroli Państwowej sprawozdania z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2018 r. (druk nr 3366) w zakresie działania Komisji Zdrowia.
Temat: Zaopiniowanie projektu zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2019 rok.
Numer druku sejmowego: 3366
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 280)
Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 289)

15 maja 2019
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3364) – kontynuacja.
Numer druku sejmowego: 3364
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 290)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 282)

15 maja 2019
Temat: Rządowy projekt ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (druk nr 3411).
Numer druku sejmowego: 3411
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 182)

14 maja 2019
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (druk nr 434);
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (druk nr 1038).
Numer druku sejmowego: 1038
Numer druku sejmowego: 434
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 184)

14 maja 2019
Temat: Informacja Ministra Edukacji Narodowej na temat nauczania języków obcych nowożytnych.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa wyborczego (Posiedzenie nr 14)

14 marca 2019
Temat: Pierwsze czytanie i rozpatrzenie poselskiego projektu ustawy o zasadach ustalania kolejności obsadzania mandatów posłów do Parlamentu Europejskiego wybieranych w Rzeczypospolitej Polskiej na kadencję 2019-2024 (druk nr 3272).
Numer druku sejmowego: 3272
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 275)

14 marca 2019
Temat: Informację Państwowej Komisji Wyborczej na temat przebiegu wyborów samorządowych w 2018 r.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 167)

14 marca 2019
Temat: Rozpatrzenie informacji Ministra Zdrowia o sytuacji finansowej i organizacyjnej szpitali powiatowych oraz funkcjonowaniu tzw. sieci szpitali po wejściu w życie ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
Temat: Zaopiniowanie projektu zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2019 r.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 273)

12 marca 2019
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym (druk nr 2181).
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym (druk nr 3204).
Numer druku sejmowego: 2181
Numer druku sejmowego: 3204
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 274)

12 marca 2019
Temat: Informacja ministra infrastruktury na temat zarządzania tzw. drugorzędną infrastrukturą kolejową.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 173)

22 lutego 2019
Temat: Informacja Ministra Edukacji Narodowej na temat zaplanowanych i realizowanych podwyżek płac nauczycieli oraz propozycji nowych regulacji dotyczących systemu wynagrodzeń nauczycieli.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 164)
Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 171)

21 lutego 2019
Temat: informację Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą w wieku szkolnym wraz ze stanowiskiem Ministra Zdrowia.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 171)

21 lutego 2019
Temat: Informację Ministra Środowiska na temat zagospodarowania odpadów komunalnych.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 272)

21 lutego 2019
Temat: Informacja Ministra Środowiska na temat przygotowania wdrożenia systemu kaucyjnego w zbiórce plastykowych opakowań po napojach.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 271)
Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 170)

20 lutego 2019
Temat: Informacja Ministra Edukacji Narodowej o wzmocnieniu roli kuratora oświaty.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 270)

20 lutego 2019
Temat: Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli pn. Ochrona ludności w ramach zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej,
Temat: Informacja na temat funkcjonowania art. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, dotyczącego zmiany granic jednostek samorządu terytorialnego w praktyce gmin wiejskich.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja do Spraw Kontroli Państwowej (Posiedzenie nr 113)

19 lutego 2019
Temat: Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli rozwiązywania problemów społeczno-ekonomicznych mieszkańców miast istotnie dotkniętych skutkami zmian gospodarczych.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja do Spraw Petycji (Posiedzenie nr 171)

06 lutego 2019
Temat: Rozpatrzenie petycji w sprawie zmiany ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) w zakresie możliwości odliczania od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nakładów na budowę urządzeń infrastruktury technicznej, które podnoszą wartość nieruchomości (BKSP-145-412/18).
Temat: Rozpatrzenie petycji w sprawie aktualizacji odesłania zawartego w art. 46 § 9 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096) (BKSP-145-433/18).
Temat: Rozpatrzenie petycji w sprawie zmiany art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1543 ze zm.), art. 259a § 3 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2018 r. poz. 1285 ze zm.) oraz art. 3 i art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 25 września 1981 r. o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 1543) w zakresie aktualizacji terminologii i odesłań (BKSP-145-448/18).
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 269)

05 lutego 2019
Temat: Informacja na temat działalności Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 267)

30 stycznia 2019
Temat: Informacja na temat zagrożeń dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego związanych ze wzrostem cen energii elektrycznej.
Temat: Informacja na temat gospodarki odpadami komunalnymi w jednostkach samorządu terytorialnego, jej stanu obecnego i potrzebnych zmian.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa wyborczego (Posiedzenie nr 13)

30 stycznia 2019
Temat: poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy (druk nr 3163).
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 165)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 263)

15 stycznia 2019
Temat: rozpatrzenie Informacji Ministra Edukacji Narodowej na temat skutków obecnie wdrażanych zmian w systemie finansowania oświaty oraz planowanych zmian w zakresie finansowania zadań oświatowych realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym sposobu naliczania i podziału subwencji oświatowej.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 256)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 264)

15 stycznia 2019
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami (druk nr 3108).
Numer druku sejmowego: 3108
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 171)

15 stycznia 2019
Temat: Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli wykonywania zadań przez ośrodki adopcyjne.
Temat: Rozpatrzenie projektu planu pracy Komisji na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 r.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa (Posiedzenie nr 132)
Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 409)

28 grudnia 2018
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw wraz z autopoprawką (druki nr 3112 i 3112-A).
Numer druku sejmowego: 3112
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 164)

13 grudnia 2018
Temat: Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli systemu awansu zawodowego nauczycieli wraz ze stanowiskiem ministra edukacji narodowej.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 158)

13 grudnia 2018
Temat: Informacja Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego na temat projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci onkologicznej.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 163)

05 grudnia 2018
Temat: Informacja Ministra Edukacji Narodowej na temat wniosków z monitorowania organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, w tym dostępności tej pomocy dla uczniów.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 250)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 257)

05 grudnia 2018
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (druk nr 3061).
Numer druku sejmowego: 3061
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 255)

04 grudnia 2018
Temat: informację Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli utrzymania i eksploatacji sieci wodociągowych w miastach.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 256)
Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 160)

04 grudnia 2018
Temat: pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody (druk nr 2641).
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych (Posiedzenie nr 85)

04 grudnia 2018
Temat: Informacja ministra spraw wewnętrznych i administracji na temat aktualnego stanu prac nad VI Raportem dotyczącym sytuacji mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego w Rzeczypospolitej Polskiej – 2018 r.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 401)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 254)

04 grudnia 2018
Temat: sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2787).
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 251)
Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 240)

08 listopada 2018
Temat: Informacja ministra infrastruktury na temat realizacji inwestycji na drogach powiatowych i gminnych, współfinansowanych z Programu rozwoju powiatowej i gminnej infrastruktury drogowej, w tym o kierunkach wsparcia i kryteriach wyboru samorządów
Temat: Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli wykonywania zadań przez zarządców dróg wojewódzkich w zakresie utrzymania, remontów i ochrony dróg
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 250)

08 listopada 2018
Temat: Informacja Ministra Finansów na temat możliwości wprowadzenia zmian w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, zwiększających dywersyfikację źródeł dochodów, w tym przyznanie samorządom udziału we wpływach z podatku od towarów i usług;
Temat: Informacja Ministra Finansów na temat uwarunkowań finansowych i rozwojowych gmin o dużym udziale obszarów chronionych wraz z oceną skuteczności mechanizmów rekompensaty utraconych dochodów;
Temat: Sprawy bieżące.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 160)

07 listopada 2018
Temat: Informacja Rady Ministrów o realizacji w roku 2017 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (druk nr 2834).
Numer druku sejmowego: 2834
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 249)

07 listopada 2018
Temat: Rozpatrzenie informacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat funkcjonowania funduszu sołeckiego w warunkach jego fakultatywności oraz przyczyn obniżeń w zwrocie gminom części poniesionych wydatków;
Temat: Rozpatrzenie Informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli realizacji zbiorowego zaopatrzenia w wodę mieszkańców gmin wiejskich.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 159)
Komisja do Spraw Kontroli Państwowej (Posiedzenie nr 105)

07 listopada 2018
Temat: Uchwała Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy (druk nr 2952).
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 65)

06 listopada 2018
Temat: Informacja Ministra Zdrowia na temat opieki długoterminowej nad osobami starszymi realizowanej przez zakłady opiekuńczo-lecznicze i zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze;
Temat: Informacja Najwyższej Izby Kontroli na temat funkcjonowania środowiskowych domów samopomocy w województwie warmińsko-mazurskim.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 158)

06 listopada 2018
Temat: Sprawozdanie Rady Ministrów z realizacji ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 w 2017 r. (druk nr 2940),
Temat: Sprawozdanie Rady Ministrów z realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci w latach 2016–2017 (druk nr 2945).
Numer druku sejmowego: 2945
Numer druku sejmowego: 2940
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 245)
Komisja do Spraw Kontroli Państwowej (Posiedzenie nr 103)

24 października 2018
Temat: Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2019 (druk nr 2864) w zakresie:
Temat: Część budżetowa 80 – Regionalne Izby Obrachunkowe,
Numer druku sejmowego: 2864
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 246)
Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 155)

24 października 2018
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 378)

24 października 2018
Temat: Zaopiniowanie wniosku Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie zmian w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2018.
Temat: Rozpatrzenie opinii komisji sejmowych o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2019 (druk nr 2864).
Numer druku sejmowego: 2864
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 247)

24 października 2018
Temat: projekt inicjatywy uchwałodawczej w sprawie uczczenia 100. rocznicy wydania dekretu Naczelnika Państwa o utworzeniu Rad Gminnych na obszarze b. Królestwa Kongresowego.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 369)

17 października 2018
Temat: Rządowy projekt ustawy o firmach inwestujących w najem nieruchomości (druk nr 2855).
Numer druku sejmowego: 2855
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 228)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 241)

09 października 2018
Temat: rządowy projekt ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych (druk nr 2859).
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 146)

04 października 2018
Temat: „Informacja Ministra Zdrowia na temat pogarszającej się sytuacji finansowej szpitali wojewódzkich i powiatowych po wprowadzeniu tzw. sieci szpitali”.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki (Posiedzenie nr 118)

13 września 2018
Temat: Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli utrzymywania przez gminy obiektów wybudowanych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 238)

13 września 2018
Temat: Odpowiedź na dezyderat w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wysokości jednostkowych stawek opłaty rocznej za użytkowanie gruntów pokrytych wodami.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 145)
Komisja do Spraw Kontroli Państwowej (Posiedzenie nr 97)

05 września 2018
Temat: Sprawozdanie głównego inspektora pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2017 roku (druk nr 2709) wraz ze stanowiskiem Rady Ochrony Pracy w sprawie działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2017 r.
Numer druku sejmowego: 2709
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 144)
Komisja do Spraw Kontroli Państwowej (Posiedzenie nr 96)

05 września 2018
Temat: Pierwsze czytanie komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy (druk nr 2351).
Numer druku sejmowego: 2351
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 235)

19 lipca 2018
Temat: Projekt dezyderatu w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wysokości jednostkowych stawek opłaty rocznej za użytkowanie gruntów pokrytych wodami.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 233)

18 lipca 2018
Temat: Rozpatrzenie informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli realizacji zadań gminy w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych.
Temat: Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji do Spraw Kontroli Państwowej Sprawozdania z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2017 r. (druk nr 2776) w zakresie działania Komisji.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 232)
Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 216)

18 lipca 2018
Temat: Uchwała Senatu w sprawie ustawy o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 219)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 234)

18 lipca 2018
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów.
Numer druku sejmowego: 2673
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja do Spraw Petycji (Posiedzenie nr 149)

17 lipca 2018
Temat: rozpatrzenie odpowiedzi Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na dezyderat nr 102 skierowany do Prezesa Rady Ministrów w sprawie nowego świadczenia kompensacyjnego dla osób niepełnosprawnych oraz wysokości świadczeń emerytalnych części opiekunów osób niepełnosprawnych;
Temat: rozpatrzenie odpowiedzi Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na dezyderat nr 106 skierowany do Prezesa Rady Ministrów w sprawie uprawnień pracowników Państwowej Inspekcji Pracy;
Temat: rozpatrzenie petycji w sprawie zmiany ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1478 ze zm.) poprzez wyłączenie stosowania przepisów ustawy do przedsiębiorców dokonujących importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia produktów używanych, których częścią składową są produkty wymienione w załączniku 4a do ustawy (BKSP-145-355/18);
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych (Posiedzenie nr 75)

17 lipca 2018
Temat: rozpatrzenie informacji Ministra Edukacji Narodowej na temat realizacji strategii rozwoju oświaty mniejszości białoruskiej, litewskiej, niemieckiej i ukraińskiej,
Temat: rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji do Spraw Kontroli Państwowej Sprawozdania z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2017 roku (druk nr 2726) w zakresie działania Komisji,
Temat: sprawy bieżące.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 229)
Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 213)

12 lipca 2018
Temat: Rządowy projekt ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów (druk nr 2673).
Numer druku sejmowego: 2673
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 135)
Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 144)

05 lipca 2018
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego (druk nr 2548),
Temat: Rozpatrzenie informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli realizacji strategicznego programu badań naukowych „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” – STRATEGMED.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 136)

05 lipca 2018
Temat: Projekt planu pracy Komisji na okres od 1 lipca do 31 grudnia 2018 r.
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2678 i 2714)
Numer druku sejmowego: 2678
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 226)
Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 210)

04 lipca 2018
Temat: Dla Komisji nadzwyczajnej do spraw deregulacji rządowy projekt ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (druk nr 2667).
Numer druku sejmowego: 2667
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 134)

04 lipca 2018
Temat: Pierwsze czytanie i rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2678),
Temat: Rozpatrzenie wniosku o powołanie Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o produktach kosmetycznych (druk nr 2556),
Temat: Zaopiniowanie projektu planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2019.
Numer druku sejmowego: 2556
Numer druku sejmowego: 2678
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Nadzwyczajna do spraw deregulacji (Posiedzenie nr 31)

04 lipca 2018
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (druk nr 2667).
Numer druku sejmowego: 2667
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Gospodarki i Rozwoju (Posiedzenie nr 117)

02 lipca 2018
Temat: rozpatrzenie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2333);
Temat: rozpatrzenie projektu planu pracy Komisji na okres od 1 lipca do 31 grudnia 2018 r.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 142)

21 czerwca 2018
Temat: Informacja na temat funkcjonowania bibliotek szkolnych oraz stanu czytelnictwa wśród uczniów
Temat: Informacja Biblioteki Narodowej o wynikach badań dotyczących problematyki funkcjonowania bibliotek szkolnych oraz stanu czytelnictwa wśród uczniów
Temat: Projekt planu pracy Komisji na okres od 1 lipca do 31 grudnia 2018 r.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 217)

21 czerwca 2018
Temat: Pierwsze czytanie komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o rzeczach znalezionych (druk nr 2582)
Numer druku sejmowego: 2582
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 210)
Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 200)

07 czerwca 2018
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (druk nr 2425)
Numer druku sejmowego: 2425
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja do Spraw Petycji (Posiedzenie nr 140)

07 czerwca 2018
Temat: Odpowiedź Ministra Inwestycji i Rozwoju na dezyderat nr 72 skierowany do Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie stosowania prawa w odniesieniu do postępowań dotyczących zwrotu wywłaszczonych nieruchomości
Temat: Odpowiedź Ministra Inwestycji i Rozwoju na dezyderat nr 99 skierowany do Prezesa Rady Ministrów w sprawie finansowego wsparcia z tytułu urodzenia trzeciego lub kolejnego dziecka oraz możliwości zrównania praw rodzin korzystających z programu Mieszkanie dla Młodych
Temat: Petycja w sprawie zmiany art 30 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz U z 2018 roku poz 967 ze zm ) w zakresie zasad wynagradzania nauczycieli będących osobami duchownymi (BKSP-145-340/18)
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 130)

06 czerwca 2018
Temat: „Informacja Ministra Zdrowia na temat skutków i efektów wprowadzenia w życie systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (tzw. sieci szpitali) na mocy przepisów ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 844), a także dostępności świadczeń zdrowotnych w ramach tejże sieci”.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 209)

06 czerwca 2018
Temat: Informacją na temat rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych oraz jego skutków dla samorządu terytorialnego.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja do Spraw Petycji (Posiedzenie nr 137)

06 czerwca 2018
Temat: rozpatrzenie petycji w sprawie zmiany art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 1509 ze zm.) poprzez objęcie nim właścicieli nieruchomości, w stosunku do których nie wszczęto jeszcze postępowania w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej, ale w dniu wejścia ustawy w życie było to możliwe z uwagi na nieupłynięcie terminu określonego w art. 145 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (BKSP-145-320/18);
Temat: rozpatrzenie odpowiedzi ministra finansów na dezyderat nr 93 skierowany do prezesa Rady Ministrów w sprawie uprawnień emerytalnych byłych funkcjonariuszy Służby Celnej;
Temat: rozpatrzenie petycji w sprawie zmiany ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1383 ze zm.) w zakresie stworzenia możliwości pobierania przez osoby niepełnosprawne wcześniejszej emerytury pracowników opiekujących się dziećmi wymagającymi stałej opieki, która przysługiwała ich zmarłym rodzicom (BKSP-145-318/18);
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 208)

05 czerwca 2018
Temat: Informacja Państwowej Komisji Wyborczej na temat roli samorządu terytorialnego przy organizacji wyborów.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 128)

10 maja 2018
Temat: „Informacja Ministra Zdrowia na temat sytuacji opieki stomatologicznej w systemie ochrony zdrowia”
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 324)

10 maja 2018
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych (druk nr 2449)
Numer druku sejmowego: 2449
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 127)

10 maja 2018
Temat: Sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2386)
Temat: Uchwała Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2536)
Numer druku sejmowego: 2386
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja do Spraw Petycji (Posiedzenie nr 131)

09 maja 2018
Temat: Rozpatrzenie odpowiedzi Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej na dezyderat nr 87 skierowany do Prezesa Rady Ministrów w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę osób samozatrudnionych
Temat: Rozpatrzenie odpowiedzi Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej na dezyderat nr 88 w sprawie wsparcia osób niepełnosprawnych korzystających z zasiłków pielęgnacyjnych wypłacanych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych
Temat: Rozpatrzenie petycji w sprawie zmiany art 256 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz U z 2017 r. poz 2204 ze zm ) poprzez zwiększenie zagrożenia karą za przestępstwo propagowania faszystowskiego lub innego totalitarnego ustroju państwa oraz przestępstwo nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych etnicznych rasowych wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość (BKSP-145-331/18)
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 203)

08 maja 2018
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej (druk nr 2429)
Numer druku sejmowego: 2429
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 204)

08 maja 2018
Temat: Spotkanie z delegacją Komisji Administracji Państwowej i Samorządu Terytorialnego Sejmu Republiki Litewskiej
Temat: Informacja na temat realizacji programu Interreg V-A Litwa–Polska 2014–2020
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Gospodarki i Rozwoju (Posiedzenie nr 109)

08 maja 2018
Temat: Sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o wspieraniu nowych inwestycji (druk nr 2307) – kontynuacja
Numer druku sejmowego: 2307
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Gospodarki i Rozwoju (Posiedzenie nr 108)

07 maja 2018
Temat: Sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o wspieraniu nowych inwestycji (druk nr 2307)
Numer druku sejmowego: 2307
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 120)

07 maja 2018
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności (druk nr 2479)
Numer druku sejmowego: 2479
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 119)

07 maja 2018
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o rencie socjalnej (druk nr 2472)
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 27 czerwca 2003 roku o rencie socjalnej (druk nr 2469)
Numer druku sejmowego: 2472
Numer druku sejmowego: 2469
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 117)

07 maja 2018
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o pracowniczych programach emerytalnych (druk nr 2391)
Numer druku sejmowego: 2391
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 118)

07 maja 2018
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2463)
Numer druku sejmowego: 2463
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 314)

26 marca 2018
Temat: Przedstawienie przez Minister Finansów Teresę Czerwińską informacji na temat planowanych kosztów organizacji przeprowadzenia wyborów samorządowych w 2018 r. oraz wysokości środków finansowych zabezpieczonych na ten cel w budżecie państwa
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 178)

22 marca 2018
Temat: Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli zarządzania zielenią miejską
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 177)

21 marca 2018
Temat: Z oceną funkcjonowania ustawy z 9 października 2015 r. o rewitalizacji
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 198)

21 marca 2018
Temat: Informacja na temat jakości życia w mieście według normy międzynarodowej PN-ISO 37120: Zrównoważony rozwój społeczny – Wskaźniki usług miejskich i jakości życia
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 197)

21 marca 2018
Temat: Informacja na temat stanu przygotowań do wyborów samorządowych w 2018 roku
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja do Spraw Petycji (Posiedzenie nr 124)

20 marca 2018
Temat: Odpowiedź ministra kultury i dziedzictwa narodowego na dezyderat nr 36 w sprawie dokonania zmian w Prawie prasowym
Temat: Odpowiedź ministra sprawiedliwości na dezyderat nr 61 w sprawie przepisów dotyczących sprzedaży biletów
Temat: Petycja w sprawie zmiany art 102 pkt 6 oraz art 113a § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz U z 2017 r. poz 665 ze zm ) w zakresie umożliwienia dokonywania przez skazanego zakupu prasy oraz otrzymywania w listach prasy i książek (BKSP-145-252/17 oraz BKSP-145-255/17)
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 170)

28 lutego 2018
Temat: Informacja na temat działalności Instytutu Transportu Samochodowego na rzecz rozwoju bezpieczeństwa transportu samochodowego w Polsce
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 194)

28 lutego 2018
Temat: Informacja na temat konsekwencji podziału województwa mazowieckiego na dwie odrębne jednostki statystyczne
Temat: zmiany w składach osobowych podkomisji stałych
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 193)

27 lutego 2018
Temat: Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli „Kształtowanie krajobrazu i przestrzeni publicznej w miastach”
Temat: Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli „Dotowanie zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami”
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 192)
Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 165)

07 lutego 2018
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych mieszkań chronionych noclegowni i domów dla bezdomnych ustawy o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2192 i 2243)
Numer druku sejmowego: 2192
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 191)

07 lutego 2018
Temat: Informacja na temat tworzenia metropolii śląskiej i funkcjonowania ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja do Spraw Petycji (Posiedzenie nr 119)

07 lutego 2018
Temat: Odpowiedź ministra rodziny pracy i polityki społecznej na dezyderat nr 68 w sprawie działań zachęcających seniorów do korzystania z internetu
Temat: Odpowiedź ministra finansów na dezyderat nr 69 w sprawie zasad odpowiedzialności solidarnej za zobowiązania podatkowe w podatkach od nieruchomości rolnym i leśnym
Temat: Odpowiedź ministra finansów na dezyderat nr 70 w sprawie umożliwienia składania w postaci elektronicznej sprawozdania finansowego o źródłach pozyskanych funduszy na cele inicjatywy ustawodawczej
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 190)
Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 124)

06 lutego 2018
Temat: Informacja ministra edukacji narodowej Anny Zalewskiej w sprawie realizacji zapowiedzi składanych przez panią minister w zakresie podwyżek wynagrodzeń nauczycieli które miały zostać wypłacane od stycznia 2018 r.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 184)
Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 121)

10 stycznia 2018
Temat: Monitorowanie wprowadzania systemu edukacji Rozpatrzenie Informacji Ministra Edukacji Narodowej na temat: – przygotowanie podstaw programowych i podręczników szkolnych; – zmiany w zatrudnieniu nauczycieli wynikające z reformy edukacji; – przygotowanie szkół podstawowych do przyjęcia starszych uczniów; – wyposażenie szkół podstawowych w pracownie przedmiotowe oraz zapewnienie w kwalifikowanej kadry do nauczania przedmiotowego w szkołach podstawowych.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki (Posiedzenie nr 96)

10 stycznia 2018
Temat: Informacja na temat planów inwestycyjnych na lata 2018-2019 ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji strategicznych dla sportu polskiego oraz realizacji programów rozbudowy i modernizacji bazy sportowej
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 108)

03 stycznia 2018
Temat: Informacja Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła w sprawie skali i skutków wypowiedzianych klauzul opt-out
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 136)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 181)

14 grudnia 2017
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych jednostek pomocniczych gminy budowli obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki oraz ustawy o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (druki nr 2115 i 2128)
Numer druku sejmowego: 2115
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja do Spraw Kontroli Państwowej (Posiedzenie nr 75)

14 grudnia 2017
Temat: Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli wspierania przedsiębiorczości przez regionalne fundusze poręczeniowe i pożyczkowe
Temat: Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli dotowania zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa wyborczego (Posiedzenie nr 8)

13 grudnia 2017
Temat: Wnioski i poprawki zgłoszone w trakcie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (druki nr 2001 i 2113)
Numer druku sejmowego: 2001
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa wyborczego (Posiedzenie nr 7)

07 grudnia 2017
Temat: Rozpatrzenie poselskiego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (druk nr 2001) – kontynuacja
Numer druku sejmowego: 2001
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 178)

06 grudnia 2017
Temat: Informacja na temat wyników kontroli Centralnego Biura Antykorupcyjnego w urzędach marszałkowskich 16 województw
Temat: Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli „Wspieranie przedsiębiorczości przez regionalne fundusze poręczeniowe i pożyczkowe”
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Posiedzenie nr 77)

06 grudnia 2017
Temat: Informacja Ministra Cyfryzacji na temat podsumowania pilotażu masowej migracji akt stanu cywilnego do Rejestru Stanu Cywilnego przeprowadzonego w Częstochowie i Nowej Soli
Temat: Informacja Ministra Cyfryzacji na temat podsumowania pilotażu mDokumentów
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa wyborczego (Posiedzenie nr 6)

05 grudnia 2017
Temat: Rozpatrzenie poselskiego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (druk nr 2001) – kontynuacja
Numer druku sejmowego: 2001
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa wyborczego (Posiedzenie nr 5)

04 grudnia 2017
Temat: Poselski projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (druk nr 2001) – kontynuacja
Numer druku sejmowego: 2001
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa wyborczego (Posiedzenie nr 4)

01 grudnia 2017
Temat: Poselski projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (druk nr 2001)
Temat: Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2023)
Numer druku sejmowego: 2001
Numer druku sejmowego: 2023
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa wyborczego (Posiedzenie nr 3)

30 listopada 2017
Temat: Poselski projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (druk nr 2001) – kontynuacja
Numer druku sejmowego: 2001
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa wyborczego (Posiedzenie nr 2)

28 listopada 2017
Temat: Poselski projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (druk nr 2001)
Temat: Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2023)
Numer druku sejmowego: 2023
Numer druku sejmowego: 2001
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 173)
Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 103)

22 listopada 2017
Temat: Pierwsze czytanie i rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o odpadach (druk nr 2014)
Numer druku sejmowego: 2014
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 288)

22 listopada 2017
Temat: Rządowy projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018 (druk nr 1945)
Numer druku sejmowego: 1945
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 174)

22 listopada 2017
Temat: Rozpatrzenie informacji ministra spraw wewnętrznych i administracji na temat centrum usług wspólnych jako elementu racjonalizacji działań administracji samorządowej
Temat: Sprawy bieżące
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 172)

21 listopada 2017
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz niektórych innych ustaw wraz z autopoprawką (druki nr 1988 i 1988-A)
Numer druku sejmowego: 1988
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja do Spraw Petycji (Posiedzenie nr 103)

09 listopada 2017
Temat: Rozpatrzenie odpowiedzi Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej na dezyderat nr 44 skierowany do Prezesa Rady Ministrów w sprawie kryterium uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz opodatkowania z tytułu umorzonych zaległości czynszowych
Temat: Rozpatrzenie odpowiedzi Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na dezyderat nr 45 w sprawie zmiany ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
Temat: Rozpatrzenie petycji w sprawie zmiany ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz U z 2017 r. poz 15 ze zm ) poprzez nałożenie na osoby posiadające czynne prawo wyborcze obowiązku brania udziału w wyborach parlamentarnych pod rygorem nałożenia kary finansowej (BKSP-145-269/17)
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 98)
Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 135)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 164)

26 października 2017
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1905).
Numer druku sejmowego: 1905
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 155)
Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 108)

10 października 2017
Temat: Sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (druk nr 1837)
Numer druku sejmowego: 1837
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 154)

10 października 2017
Temat: Informacja na temat realizacji Programu Współpracy Transgranicznej Polska–Rosja 2014–2020
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 152)

28 września 2017
Temat: Informacja na temat przygotowań do wprowadzenia gospodarki odpadami w obiegu zamkniętym
Temat: Informacja o systemie gospodarki odpadami w gminie Nakło nad Notecią
Temat: Informacja na temat efektywności i funkcjonalności centralnych punktów gromadzenia odpadów na bazie doświadczeń skandynawskich
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 91)

28 września 2017
Temat: Informacja Rady Ministrów o realizacji w roku 2016 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (druk nr 1796)
Numer druku sejmowego: 1796
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 103)

27 września 2017
Temat: Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli przygotowania do wykonywania zawodu nauczyciela wraz ze stanowiskiem ministra edukacji narodowej oraz ministra nauki i szkolnictwa wyższego
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 151)

27 września 2017
Temat: Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli realizacji Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w obszarze środowiska i infrastruktury.
Temat: Projekt dezyderatu w sprawie utworzenia gminy Szczawa i gminy Grabówka w związku z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego z dnia  1 czerwca 2017 r. stwierdzającym niezgodność z konstytucją rozporządzenia Rady Ministrów z 28 grudnia 2015 r.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 115)

27 września 2017
Temat: Dyskusja nad propozycją inicjatywy ustawodawczej w sprawie nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 43)

13 września 2017
Temat: Informacja Ministra Zdrowia na temat dostępności do opieki medycznej dla osób starszych wobec zmian systemowych w ochronie zdrowia
Temat: Informacja Ministra Zdrowia na temat realizacji rozwiązań prawnych przewidzianych w rozporządzeniu w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa leków środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych przysługujących bezpłatnie świadczeniobiorcom po ukończeniu 75 roku życia
Temat: Odpowiedź Ministra Zdrowia na dezyderat nr 4 w sprawie świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 145)
Komisja do Spraw Kontroli Państwowej (Posiedzenie nr 59)

13 września 2017
Temat: Sprawozdanie z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2016 roku (druk nr 1705)
Numer druku sejmowego: 1705
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 146)

13 września 2017
Temat: Informacja ministra spraw wewnętrznych i administracji na temat utworzenia gminy Szczawa i gminy Grabówka w związku z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 1 czerwca 2017 r. stwierdzającym niezgodność z konstytucją rozporządzenia Rady Ministrów z 28 grudnia 2015 r.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja do Spraw Petycji (Posiedzenie nr 86)

12 września 2017
Temat: Rozpatrzenie odpowiedzi Ministra Infrastruktury i Budownictwa na dezyderat nr 22 skierowany do Prezesa Rady Ministrów w sprawie zasad ustalania wysokości kosztów użytkowania do celów służbowych pojazdów niebędących własnością pracodawcy
Temat: Rozpatrzenie odpowiedzi Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej na dezyderat nr 24 w sprawie przygotowania pracowników domów pomocy społecznej w zakresie umiejętności komunikowania się z podopiecznymi będącymi osobami głuchymi
Temat: Rozpatrzenie petycji w sprawie zmiany art 26 ust 6h ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz U z 2016 r. poz 2032 ze zm ) w zakresie umożliwienia osobom które ukończyły 65 rok życia odliczania od dochodu stanowiącego podstawę obliczenia podatku wydatków ponoszonych z tytułu użytkowania sieci Internet bez ograniczeń określonych w tym przepisie (BKSP-145-217/17)
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 116)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 140)

20 lipca 2017
Temat: Rządowy projekt ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości (druk nr 1726)
Numer druku sejmowego: 1726
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Posiedzenie nr 64)
Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 240)
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 162)
Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 83)

06 lipca 2017
Temat: Wniosek i poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy – Prawo wodne (druki nr 1529 i 1679)
Numer druku sejmowego: 1529
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 137)
Komisja do Spraw Unii Europejskiej (Posiedzenie nr 146)

06 lipca 2017
Temat: Poprawki zgłoszone w trakcie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1636 i 1695)
Numer druku sejmowego: 1636
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja do Spraw Petycji (Posiedzenie nr 85)

05 lipca 2017
Temat: Rozpatrzenie odpowiedzi Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej na dezyderat nr 33 skierowany do Prezesa Rady Ministrów w sprawie realizacji programu „Za życiem” i ewentualnych zmian w zakresie wzmocnienia prawnej ochrony życia
Temat: Rozpatrzenie petycji w sprawie zmiany ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz U z 2015 r. poz 1094 ze zm ) w zakresie art 133 (BKSP-145-188/17)
Temat: Rozpatrzenie petycji w sprawie świadczeń przysługujących rodzicom – opiekunom osób niepełnosprawnych od urodzenia (BKSP-145-199/17)
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 104)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 134)

05 lipca 2017
Temat: Informacja Ministra Infrastruktury i Budownictwa na temat uregulowań procesu inwestycyjno-budowlanego w projekcie ustawy Kodeks urbanistyczno-budowlany oraz ich aspektów ekonomiczno-społecznych
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 108)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 135)

05 lipca 2017
Temat: Ponowne rozpatrzenie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych (druk nr 1324)
Numer druku sejmowego: 1324
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 80)
Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Posiedzenie nr 62)
Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 230)
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 159)

04 lipca 2017
Temat: Sprawozdanie Podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy – Prawo wodne (druk nr 1529)
Numer druku sejmowego: 1529
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 99)

21 czerwca 2017
Temat: Przeprowadzenie pierwszego czytania poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1533)
Temat: Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1624)
Temat: Rozpatrzenie projekt planu pracy Komisji na okres od 1 lipca do 31 grudnia 2017 r.
Numer druku sejmowego: 1624
Numer druku sejmowego: 1533
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 80)

21 czerwca 2017
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1494 i 1595)
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją programu „Za życiem” (druki nr 1638 i 1642)
Numer druku sejmowego: 1638
Numer druku sejmowego: 1494
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 93)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 125)

08 czerwca 2017
Temat: Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli systemu gospodarowania przestrzenią gminy jako dobrem publicznym
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 103)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 123)

07 czerwca 2017
Temat: Rozpatrzenie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (druk nr 1538)
Temat: Ponowne rozpatrzenie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych (druk nr 1324)
Numer druku sejmowego: 1324
Numer druku sejmowego: 1538
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 207)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 122)

06 czerwca 2017
Temat: Sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1409)
Numer druku sejmowego: 1409
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 121)
Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 86)

25 maja 2017
Temat: Informacja Ministra Infrastruktury i Budownictwa na temat funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w drogowych przewozach osób
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 76)
Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 90)

25 maja 2017
Temat: Zapoznanie się z informacją o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2016 wraz z uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka (druk nr 1465)
Numer druku sejmowego: 1465
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 82)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 119)

24 maja 2017
Temat: Sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie drogowym (druk nr 1200)
Numer druku sejmowego: 1200
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 120)
Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 89)

24 maja 2017
Temat: Informacja ministra edukacji narodowej na temat założeń projektu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych
Temat: Informacja ministra edukacji narodowej na temat zmian w przepisach rozporządzenia ministra edukacji narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 133)

05 kwietnia 2017
Temat: Dyskusja na temat porządku dziennego posiedzenia zwołanego w celu przeprowadzenia pierwszego czytania poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (druk nr 1308)
Numer druku sejmowego: 1308
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 109)

05 kwietnia 2017
Temat: Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli „Spełnianie wymogów określonych dla uzdrowisk”
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 71)

05 kwietnia 2017
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej (druk nr 1233)
Numer druku sejmowego: 1233
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 108)
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 132)

05 kwietnia 2017
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o używaniu siedlisk w celu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej (druk nr 1375)
Numer druku sejmowego: 1375
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 188)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 107)

23 marca 2017
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych (druk nr 1173)
Temat: Rozpatrzenie komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku rolnym oraz ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (druk nr 1232)
Numer druku sejmowego: 1173
Numer druku sejmowego: 1232
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 102)

08 marca 2017
Temat: Informacja na temat funkcjonowania ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 66)

08 marca 2017
Temat: Pierwsze czytanie i rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (druk nr 1322)
Numer druku sejmowego: 1322
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 58)

07 marca 2017
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody (druk nr 1317)
Temat: Rozpatrzenie i zaopiniowanie poselskiego wniosku o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra środowiska Jana Szyszko (druk nr 1320)
Numer druku sejmowego: 1320
Numer druku sejmowego: 1317
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 32)

23 lutego 2017
Temat: Informacja Ministra Zdrowia oraz Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej na temat deinstytucjonalizacji opieki Formy opieki pośredniej pomiędzy opieką domową i opieką stacjonarną – funkcjonowanie dziennych domów opieki medycznej
Temat: Sprawy bieżące
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 64)

23 lutego 2017
Temat: Rozpatrzenie wniosku o powołanie podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 936)
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (druk nr 434)
Numer druku sejmowego: 936
Numer druku sejmowego: 434
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 66)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 99)

22 lutego 2017
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie drogowym (druk nr 1200)
Numer druku sejmowego: 1200
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 97)
Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 81)

21 lutego 2017
Temat: Rządowy projekt ustawy o związku metropolitalnym w województwie śląskim (druk nr 1211)
Numer druku sejmowego: 1211
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 96)

09 lutego 2017
Temat: Informacja Ministra Zdrowia na temat założeń projektów ustaw o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym
Temat: Informacja Ministra Zdrowia na temat założeń projektu ustawy o sieci szpitali
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 93)

26 stycznia 2017
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (druk nr 1050)
Numer druku sejmowego: 1050
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 92)
Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 71)

26 stycznia 2017
Temat: Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli systemu informacji oświatowej wraz ze stanowiskiem Ministra Edukacji Narodowej
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 91)

25 stycznia 2017
Temat: Informacja Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego na temat kontroli w urzędach marszałkowskich szesnastu województw
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 29)

12 stycznia 2017
Temat: Projekt planu pracy Komisji na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 roku
Temat: Informacja Ministra Zdrowia na temat wymagań dotyczących standardów usług świadczonych przez podmioty publiczne i prywatne w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych i opiekuńczo-leczniczych oraz zasad wyceny tych świadczeń przez NFZ
Temat: Informacja Ministra Zdrowia na temat opieki paliatywnej i hospicyjnej nad osobami starszymi
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 90)

12 stycznia 2017
Temat: Przyjęcie planu pracy Komisji na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 r.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 89)

15 grudnia 2016
Temat: Informacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat ujednolicania rozstrzygnięć nadzorczych wojewodów w stosunku do aktów prawnych wydawanych przez organy jednostek samorządu terytorialnego
Temat: Informacja Ministra Rozwoju i Finansów na temat wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 3 kwartały 2016 r.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 87)
Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 66)

14 grudnia 2016
Temat: Wniosek i poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy – Prawo oświatowe (druki nr 1030 526 i 1119)
Temat: Wniosek i poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (druki nr 1031 i 1120)
Numer druku sejmowego: 526
Numer druku sejmowego: 1031
Numer druku sejmowego: 1030
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 88)

14 grudnia 2016
Temat: Informacja Ministra Rozwoju i Finansów na temat realizacji programów operacyjnych finansowanych ze środków europejskich za lata 2007-2013
Temat: Informacja Ministra Rozwoju i Finansów na temat realizacji programów operacyjnych finansowanych ze środków europejskich na lata 2014-2020
Temat: Uzupełnienie składów osobowych podkomisji stałych
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 55)

14 grudnia 2016
Temat: Rządowy dokument „Informacja o realizacji działań wynikających z Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w 2015 r. ” (druk nr 976)
Temat: Informacja na temat problemów w realizacji Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego (nakłady finansowe kształcenie kadry dostępność leczenia i warunki leczenia niezaspokojone potrzeby)
Numer druku sejmowego: 976
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 85)
Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 64)

09 grudnia 2016
Temat: Rozpatrzenie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy – Prawo oświatowe (druk nr 1030) oraz komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty (druk nr 526)
Temat: Rozpatrzenie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (druk nr 1031)
Numer druku sejmowego: 1031
Numer druku sejmowego: 1030
Numer druku sejmowego: 526
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 63)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 84)

08 grudnia 2016
Temat: Sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy – Prawo oświatowe (druk nr 1030) oraz komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty (druk nr 526)
Temat: Sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (druk nr 1031)
Numer druku sejmowego: 1030
Numer druku sejmowego: 1031
Numer druku sejmowego: 526
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 83)
Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 54)

30 listopada 2016
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1013)
Numer druku sejmowego: 1013
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 52)

30 listopada 2016
Temat: „Informacja Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła dotycząca planowanej reformy w opiece zdrowotnej wprowadzającej rozwiązania w zakresie utworzenia tzw sieci szpitali”
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 82)
Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 61)

30 listopada 2016
Temat: Rozpatrzenie wniosku o przeprowadzenie wysłuchania publicznego dotyczącego rządowych projektów ustaw: Prawo oświatowe (druk nr 1030) oraz Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (druk nr 1031)
Temat: Rozpatrzenie wniosku o powołanie podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowych projektów ustaw: Prawo oświatowe (druk nr 1030) i Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (druk nr 1031) oraz komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty (druk nr 526)
Numer druku sejmowego: 1030
Numer druku sejmowego: 526
Numer druku sejmowego: 1031
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 147)

29 listopada 2016
Temat: Uchwała Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa (druk nr 1066)
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 81)
Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 60)

29 listopada 2016
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1058)
Numer druku sejmowego: 1058
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 46)

03 listopada 2016
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i ich rodzin „Za życiem” (druk nr 968)
Temat: Sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 62)
Numer druku sejmowego: 62
Numer druku sejmowego: 968
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 69)

19 października 2016
Temat: Informacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o konsekwencjach prawnych i finansowych wynikających ze zmian granic gmin: Dąbrowa Dobrzeń Wielki Komprachcice Prószków i Opole będących następstwem rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2016 roku w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz zmiany nazwy gminy
Temat: Informacja przedstawicieli gmin: Dąbrowa Dobrzeń Wielki Komprachcice Prószków i Opole na temat skutków finansowych wynikających ze zmiany granic tychże gmin
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 70)

19 października 2016
Temat: Informacja Prezydent miasta stołecznego Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz na temat decyzji reprywatyzacyjnych oraz działań podjętych w celu wyjaśnienia sprawy afery reprywatyzacyjnej
Temat: Informacja Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego na temat działań prokuratury mających na celu wyjaśnienie tzw „afery reprywatyzacyjnej w Warszawie”
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja do Spraw Unii Europejskiej (Posiedzenie nr 85)

05 października 2016
Temat: Opracowanie pt. „Kompetencje parlamentów narodowych w procesie legislacyjnym Unii Europejskiej”
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 65)

05 października 2016
Temat: Projekt inicjatywy ustawodawczej w sprawie zmiany ustawy – Prawo energetyczne
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 45)

13 września 2016
Temat: Kontynuacja dyskusji nad Informacją Ministra Edukacji Narodowej na temat projektowanych zmian w systemie oświaty w tym propozycji rozwiązań strukturalnych i programowych
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 60)

13 września 2016
Temat: Informacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat oceny regulacji dotyczących zmian granic
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 20)

05 września 2016
Temat: Informacja Ministra Rozwoju na temat uwzględnienia potrzeb osób starszych w: projekcie Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju Krajowej Polityce Miejskiej 2023 oraz programach operacyjnych na lata 2014-2020
Temat: Informacja Ministra Infrastruktury i Budownictwa na temat warunków mieszkaniowych osób starszych oraz działań podejmowanych w obszarze optymalizacji zasobów mieszkaniowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą stosownie do specyfiki wyzwań zmieniającej się struktury wiekowej społeczeństwa
Temat: Informacja Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na temat warunków mieszkaniowych osób starszych
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 36)

21 lipca 2016
Temat: Poprawka zgłoszona w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (druki nr 679 i 739)
Temat: Uchwała Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw
Numer druku sejmowego: 679
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 57)
Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 47)

21 lipca 2016
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych oraz zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 247)
Numer druku sejmowego: 247
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 19)

20 lipca 2016
Temat: Informacja na temat świadczeń i usług adresowanych do osób starszych sprzyjających samodzielności i integracji w środowisku lokalnym
Temat: Projekt planu pracy Komisji na okres od 1 sierpnia do 31 grudnia 2016 roku
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 35)

20 lipca 2016
Temat: Sprawozdanie podkomisji stałej do spraw rodziny o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 679)
Numer druku sejmowego: 679
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 54)
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 60)

19 lipca 2016
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o używaniu siedlisk w celu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej (druk nr 702)
Numer druku sejmowego: 702
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 34)

19 lipca 2016
Temat: Pierwsze czytanie i rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 711)
Numer druku sejmowego: 711
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 34)

19 lipca 2016
Temat: Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 428)
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 679)
Numer druku sejmowego: 428
Numer druku sejmowego: 679
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 32)

06 lipca 2016
Temat: „Informacja Ministra Zdrowia na temat zmian kompetencyjnych w nadzorze Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w odniesieniu do informacji medialnych dotyczących wiceministra Krzysztofa Łandy”
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 31)

05 lipca 2016
Temat: Projekt planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2017 rok
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Gospodarki i Rozwoju (Posiedzenie nr 34)

21 czerwca 2016
Temat: Rozpatrzenie uchwały Senatu w spawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 607)
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 27)

09 czerwca 2016
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 562)
Numer druku sejmowego: 562
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Posiedzenie nr 21)
Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 26)

08 czerwca 2016
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 323 i 540)
Numer druku sejmowego: 323
Numer druku sejmowego: 54
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 25)

08 czerwca 2016
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy zmieniającego ustawę o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (druk nr 561)
Numer druku sejmowego: 561
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych (Posiedzenie nr 14)

11 maja 2016
Temat: Informacja Ministra Edukacji Narodowej na temat funkcjonowania strategii oświaty mniejszości narodowych w Polsce
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Gospodarki i Rozwoju (Posiedzenie nr 27)

10 maja 2016
Temat: Sprawozdanie Podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr366)
Numer druku sejmowego: 366
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 34)

28 kwietnia 2016
Temat: Informacja na temat zasad realizacji projektów samorządowych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego
Temat: Propozycja tematów kontroli do planu pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2017 r.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Posiedzenie nr 17)

28 kwietnia 2016
Temat: Informacja Ministra Cyfryzacji o wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dla inwestycji telekomunikacyjnych i ich wpływie na utrzymanie regionalnych sieci szerokopasmowych realizowanych przez samorządy województw
Temat: Propozycja tematów kontroli do planu pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2017 r.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 32)

27 kwietnia 2016
Temat: Informacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat funkcjonowania w 2015 roku ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim
Temat: Sprawy bieżące
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 46)

13 kwietnia 2016
Temat: Wniosek o skierowanie:
Temat: Przedstawiony przez Prezydenta RP projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 51)
Temat: Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (druk nr 287)
Numer druku sejmowego: 51
Numer druku sejmowego: 287
Numer druku sejmowego: 288
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 18)

12 kwietnia 2016
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o lasach (druk nr 394)
Numer druku sejmowego: 394
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 26)

30 marca 2016
Temat: Zaopiniowanie dla Komisji Cyfryzacji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii oraz Komisji Infrastruktury rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 323)
Temat: Sprawy bieżące
Numer druku sejmowego: 323
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 13)

30 marca 2016
Temat: „Informacja o realizacji działań wynikających z Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2014 r. ” (druk nr 192)
Temat: Informacja dotyczącą sytuacji związanej z problemem używania tzw dopalaczy sposobach zwalczania i zapobiegania następstwom ich używania oraz przeciwdziałania przedmiotowemu zjawisku
Numer druku sejmowego: 192
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 24)

17 marca 2016
Temat: Informacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat wdrażania ustawy z dnia 9 października 2015 r. o związkach metropolitalnych
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 6)

27 stycznia 2016
Temat: Informacja dotyczącą utworzenia sieci szpitali publicznych – powrót do koncepcji
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 6)

12 stycznia 2016
Temat: Wysłuchanie publiczne dotyczące przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 62)
Numer druku sejmowego: 62
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 2)

01 grudnia 2015
Temat: Informacja Ministra Zdrowia o kierunkach planowanych działań resortu w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli w latach 2015-2019
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu
Sprawy

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 193)

27 lipca 2023
Temat: informacja ministra klimatu i środowiska oraz ministra spraw wewnętrznych i administracji na temat pożaru na składowisku odpadów chemicznych w Zielonej Górze.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 115)

27 kwietnia 2022
Temat: pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (druk nr 2198).
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 112)

07 kwietnia 2022
Temat: poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2147 i 2166).
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 111)

07 kwietnia 2022
Temat: rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2147).
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 106)

22 marca 2022
Temat: pierwsze czytanie komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (druk nr 2090);
Temat: informacja na temat bezpieczeństwa lekowego Polski w sytuacji kryzysowej oraz analiza przygotowania kraju do potencjalnych kolejnych zagrożeń epidemicznych.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 103)

09 marca 2022
Temat: poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy i ich rodzin w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (druki nr 2069, 2069-A i 2077).
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 44)

13 maja 2021
Temat: pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (druk nr 1126).
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 44)

13 maja 2021
Temat: pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (druk nr 1126).
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 56)

15 kwietnia 2021
Temat: rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy o samorządzie województwa (druki nr 990, 1014 i 1036);
Temat: rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (druki nr 1062 i 1075).
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 61)

15 kwietnia 2021
Temat: rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy o samorządzie województwa (druki nr 990, 1014 i 1036);
Temat: rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (druki nr 1062 i 1075).
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 49)

13 kwietnia 2021
Temat: pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (druk nr 1033).
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja do Spraw Petycji (Posiedzenie nr 46)

03 marca 2021
Temat: rozpatrzenie odpowiedzi Ministra Sprawiedliwości na dezyderat nr 47 w sprawie nowelizacji ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny w zakresie pojęć zaliczki i zadatku;
Temat: rozpatrzenie odpowiedzi Ministra Infrastruktury na dezyderat nr 48 skierowany do Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie zasad ustalania taryf za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków;
Temat: rozpatrzenie petycji w sprawie zmiany ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 523 ze zm.) w zakresie art. 6 § 2 (BKSP-145-IX-157/20);
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja do Spraw Petycji (Posiedzenie nr 47)

03 marca 2021
Temat: rozpatrzenie odpowiedzi Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej na dezyderat nr 49 skierowany do Prezesa Rady Ministrów w sprawie zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych stypendium aplikanta Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, który nie ukończył 26 lat;
Temat: rozpatrzenie odpowiedzi na dezyderat nr 55 skierowany do Prezesa Rady Ministrów w sprawie zasad przeprowadzania konsultacji w odniesieniu do projektów ustaw;
Temat: rozpatrzenie petycji w sprawie zmiany ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2161 ze zm.) w zakresie art. 14 ust. 2 i 3 (BKSP-145-IX-162/20);
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Posiedzenie nr 26)

03 marca 2021
Temat: informacja Ministra Cyfryzacji na temat założeń programu operacyjnego dotyczącego cyfryzacji w ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej oraz omówienie Krajowego Planu Odbudowy w zakresie cyfryzacji,
Temat: sprawy bieżące.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja do Spraw Petycji (Posiedzenie nr 45)

03 marca 2021
Temat: rozpatrzenie petycji w sprawie zmiany ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1950 ze zm.) w zakresie znieważania innych osób ze względów światopoglądowych (BKSP-145-IX-171/20);
Temat: rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej w zakresie wprowadzenia zakazu sprzedaży żywych ryb (BKSP-145-IX-175/20);
Temat: rozpatrzenie odpowiedzi ministra spraw wewnętrznych i administracji na dezyderat nr 44 w sprawie aktualizacji odesłań zawartych w ustawie z dnia 22 listopada 2002 r. o wyrównywaniu strat majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności i praw człowieka i obywatela;
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 42)

24 lutego 2021
Temat: rozpatrzenie Informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli działań na rzecz ograniczenia powstawania odpadów z tworzyw sztucznych i ich skutecznego zagospodarowania w Polsce.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 55)

24 lutego 2021
Temat: „Informację Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego oraz Ministra – Członka Rady Ministrów Michała Cieślaka w sprawie centralizacji i upaństwowienia systemu ochrony zdrowia oraz działalności leczniczej”.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 59)

24 lutego 2021
Temat: „Informację Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego oraz Ministra – Członka Rady Ministrów Michała Cieślaka w sprawie centralizacji i upaństwowienia systemu ochrony zdrowia oraz działalności leczniczej”.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 13)

23 lutego 2021
Temat: informację ministra rodziny i polityki społecznej na temat działalności aktywizującej osoby starsze z uwzględnieniem seniorów ze środowisk wiejskich;
Temat: informację ministra spraw wewnętrznych i administracji na temat realizacji programów dotyczących osób w wieku senioralnym (z uwzględnieniem środowisk wiejskich) w poszczególnych województwach.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 136)

23 lutego 2021
Temat: informacją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej na temat finansowania polityki regionalnej w Polsce ze środków pochodzących z funduszy europejskich na lata 2021–2027.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 53)

23 lutego 2021
Temat: informacją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej na temat finansowania polityki regionalnej w Polsce ze środków pochodzących z funduszy europejskich na lata 2021–2027.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 39)

23 lutego 2021
Temat: sprawozdanie Rady Ministrów z realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w 2018 r. (druk nr 82);
Temat: sprawozdanie Rady Ministrów z realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w 2019 r. (druk nr 695);
Temat: sprawozdanie Rady Ministrów z realizacji ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 w 2019 r. (druk nr 694).
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 45)

23 lutego 2021
Temat: rozpatrzenie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe (druk nr 464);
Temat: pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw (druk nr 917).
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 75)

23 lutego 2021
Temat: ocenę funkcjonowania ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących;
Temat: informację ministra rozwoju, pracy i technologii na temat kierunków i zaawansowania prac nad reformą systemu planowania przestrzennego.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 54)

23 lutego 2021
Temat: ocenę funkcjonowania ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących;
Temat: informację ministra rozwoju, pracy i technologii na temat kierunków i zaawansowania prac nad reformą systemu planowania przestrzennego.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja do Spraw Unii Europejskiej (Posiedzenie nr 49)

11 lutego 2021
Temat: I. Przedstawienie przez ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusza Kościńskiego oraz ministra do spraw Unii Europejskiej Konrada Szymańskiego informacji na temat finansowania polityki regionalnej w Polsce ze środków pochodzących z funduszy europejskich na lata 2021–2027:
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 130)

20 stycznia 2021
Temat: „Informację na temat dystrybucji środków z drugiej transzy rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych” – kontynuacja.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 51)

20 stycznia 2021
Temat: „Informację na temat dystrybucji środków z drugiej transzy rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych” – kontynuacja.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 67)

19 stycznia 2021
Temat: informację Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii na temat polityki mieszkaniowej państwa, w szczególności realizacji programu Mieszkanie+ oraz projektowanych instrumentów wsparcia mieszkalnictwa w perspektywie do 2023 r.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 50)

19 stycznia 2021
Temat: informację Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii na temat polityki mieszkaniowej państwa, w szczególności realizacji programu Mieszkanie+ oraz projektowanych instrumentów wsparcia mieszkalnictwa w perspektywie do 2023 r.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 128)

19 stycznia 2021
Temat: informację na temat dystrybucji środków z drugiej transzy rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 49)

19 stycznia 2021
Temat: informację na temat dystrybucji środków z drugiej transzy rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 62)

09 grudnia 2020
Temat: pierwsze czytanie projektów ustaw:
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 49)

09 grudnia 2020
Temat: uchwałę Senatu RP w sprawie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 791).
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja do Spraw Kontroli Państwowej (Posiedzenie nr 32)

09 grudnia 2020
Temat: informację Prezesa Najwyższej Izby Kontroli dotyczącą zagrożeń korupcją w świetle wyników kontroli NIK opublikowanych w latach 2016–2020.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 60)

08 grudnia 2020
Temat: pierwsze czytanie rządowego projektu o rozliczaniu ceny lokali lub budynków w cenie nieruchomości zbywanych z gminnego zasobu nieruchomości (druk nr 766).
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 42)

08 grudnia 2020
Temat: pierwsze czytanie rządowego projektu o rozliczaniu ceny lokali lub budynków w cenie nieruchomości zbywanych z gminnego zasobu nieruchomości (druk nr 766).
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki (Posiedzenie nr 29)

27 listopada 2020
Temat: informację Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych o wynikach kontroli finansowania kultury fizycznej i sportu przez jednostki samorządu terytorialnego w latach 2017–2018.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 35)

26 listopada 2020
Temat: pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe (druk nr 464).
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja do Spraw Kontroli Państwowej (Posiedzenie nr 26)

26 listopada 2020
Temat: rozpatrzenie informacji przewodniczącego Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych dotyczącej skuteczności funkcji kontrolnych regionalnych izb obrachunkowych w aspekcie obowiązujących przepisów prawnych.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 36)

26 listopada 2020
Temat: informację Ministra Edukacji i Nauki na temat analizy wyników badania PISA 2018 i wniosków nich wynikających;
Temat: informację Ministra Edukacji i Nauki na temat wyników raportu „Strategia umiejętności OECD: Polska” w kontekście prac koordynowanych przez MEN nad przygotowaniem części szczegółowej „Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030”.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja do Spraw Kontroli Państwowej (Posiedzenie nr 25)

18 listopada 2020
Temat: informację przewodniczącego Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych o wynikach działalności nadzorczej regionalnych izb obrachunkowych wobec aktów prawa miejscowego dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi po nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 56)

18 listopada 2020
Temat: pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 734).
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 38)

18 listopada 2020
Temat: pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 734).
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 27)

03 listopada 2020
Temat: pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw        (druk nr 723).
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 36)

03 listopada 2020
Temat: pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw        (druk nr 723).
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 30)

03 listopada 2020
Temat: pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (druk nr 679).
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 37)

03 listopada 2020
Temat: pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (druk nr 679).
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja do Spraw Kontroli Państwowej (Posiedzenie nr 23)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 35)

23 października 2020
Temat: rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2021 (druk nr 640) w zakresie części budżetowej 80 – Regionalne izby obrachunkowe:
Temat: rozpatrzenie projektu dezyderatu w sprawie zabezpieczenia godnych wynagrodzeń pracowników regionalnych izb obrachunkowych.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 34)

23 października 2020
Temat: rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2021 (druk nr 640) w zakresie części budżetowej 80 – Regionalne izby obrachunkowe:
Temat: rozpatrzenie projektu dezyderatu w sprawie zabezpieczenia godnych wynagrodzeń pracowników regionalnych izb obrachunkowych.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 53)

22 października 2020
Temat: rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych projektu ustawy budżetowej na rok 2021 (druk nr 640) w zakresie:
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 33)

22 października 2020
Temat: rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych projektu ustawy budżetowej na rok 2021 (druk nr 640) w zakresie:
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 32)

22 października 2020
Temat: rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2021 (druk nr 640) w zakresie:
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 27)

22 października 2020
Temat: rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu ustawy budżetowej na 2021 r. (druk nr 640) w zakresie:
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 31)

22 października 2020
Temat: rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu ustawy budżetowej na 2021 r. (druk nr 640) w zakresie:
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja do Spraw Petycji (Posiedzenie nr 27)

14 października 2020
Temat: rozpatrzenie odpowiedzi ministra sprawiedliwości na dezyderat nr 24 w sprawie kwot wolnych od egzekucji sądowej;
Temat: rozpatrzenie petycji w sprawie zmiany art. 41 ust. 3 pkt 4 lit. d ustawy z dnia  13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 300 ze zm.) w zakresie aktualizacji odesłania do ustawy o pracowniczych programach emerytalnych (BKSP-145-IX-64/20);
Temat: rozpatrzenie petycji w sprawie zmiany art. 2 dekretu z dnia 26 kwietnia 1949 r. o ochronie godła i nazwy Światowej Organizacji Zdrowia (Dz. U. z 1949 r. Nr 25, poz. 185) w zakresie dostosowania go do obecnych zasad wymiaru kary oraz orzekania w sprawach o wykroczenia (BKSP-145-IX-65/20);
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja do Spraw Petycji (Posiedzenie nr 28)

14 października 2020
Temat: rozpatrzenie odpowiedzi Ministra Klimatu na dezyderat nr 26 skierowany do Prezesa Rady Ministrów w sprawie przepisów regulujących budowę małych elektrowni wodnych;
Temat: rozpatrzenie petycji w sprawie zmiany ustawy z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy w zakresie art. 22 ust. 1 i 3 (BKSP-145-IX-71/20);
Temat: rozpatrzenie petycji w sprawie zmiany niektórych ustaw w zakresie zastąpienia wyrazów „majątek odrębny” wyrazami „majątek osobisty” (BKSP-145-IX-72/20);
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja do Spraw Petycji (Posiedzenie nr 29)

14 października 2020
Temat: rozpatrzenie odpowiedzi Ministra Klimatu na dezyderat nr 27 w sprawie nowych rozwiązań w zakresie zagospodarowania odpadów;
Temat: rozpatrzenie petycji w sprawie zmiany ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego w zakresie art. 523 § 1a (BKSP-145-IX-74/20)
Temat: rozpatrzenie petycji w sprawie zmiany ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego w zakresie art. 87 § 3 oraz art. 431 (BKSP-145-IX-75/20);
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 29)

06 października 2020
Temat: pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym (druk nr 576).
Numer druku sejmowego: 576
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 30)

06 października 2020
Temat: sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (druk nr 534).
Numer druku sejmowego: 534
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 48)

06 października 2020
Temat: sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (druk nr 534).
Numer druku sejmowego: 534
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Gospodarki i Rozwoju (Posiedzenie nr 19)

24 września 2020
Temat: sprawozdanie prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2019 r.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 28)

24 września 2020
Temat: informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli „Funkcjonowanie ośrodków sportu i rekreacji”;
Temat: informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli „Nadzór nad bezpieczeństwem obiektów małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej”;
Temat: informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli „Organizacja i warunki pracy pracowników socjalnych w gminach”.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 24)

24 września 2020
Temat: „Informację Ministra Edukacji Narodowej i Ministra Zdrowia na temat organizacji roku szkolnego i zabezpieczenia uczniów i pracowników oświaty przed zakażeniami SARS-CoV-2”.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 33)

24 września 2020
Temat: „Informację Ministra Edukacji Narodowej i Ministra Zdrowia na temat organizacji roku szkolnego i zabezpieczenia uczniów i pracowników oświaty przed zakażeniami SARS-CoV-2”.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Ustawodawcza (Posiedzenie nr 15)

22 września 2020
Temat: rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji do Spraw Kontroli Państwowej sprawozdania z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2019 roku (druk nr 522) w zakresie działania Komisji;
Temat: zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu – w trybie art. 121 ust. 2 regulaminu Sejmu – spraw zawisłych przed Trybunałem Konstytucyjnym o sygn. akt: SK 90/19, SK 82/19.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja do Spraw Petycji (Posiedzenie nr 21)

22 września 2020
Temat: rozpatrzenie odpowiedzi Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na dezyderat nr 21 skierowany do Prezesa Rady Ministrów w sprawie zmiany przepisów dotyczących zasad ustalania wysokości emerytury funkcjonariuszy służb mundurowych;
Temat: rozpatrzenie petycji w sprawie zmiany art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 22 listopada 2002 r. o wyrównywaniu strat majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności i praw człowieka i obywatela w zakresie aktualizacji odesłania do przepisów Kodeksu cywilnego (BKSP-145-IX-32/19);
Temat: rozpatrzenie petycji w sprawie zmiany ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych w zakresie wprowadzenia obowiązku stosowania przy publikacji Dziennika Ustaw protokołu HTTPS (BKSP-145-IX-50/20);
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja do Spraw Petycji (Posiedzenie nr 23)

22 września 2020
Temat: rozpatrzenie odpowiedzi Ministra Sprawiedliwości na dezyderat nr 19 w sprawie katalogu podmiotów podlegających wyłączeniu od udziału w postępowaniu;
Temat: rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej w zakresie wynagradzania wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (BKSP-145-IX-45/20);
Temat: rozpatrzenie petycji w sprawie zmiany ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków w zakresie zasad ustalania taryf za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków (BKSP-145-IX-46/20);
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja do Spraw Petycji (Posiedzenie nr 22)

22 września 2020
Temat: rozpatrzenie odpowiedzi Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na dezyderat nr 18 skierowany do Prezesa Rady Ministrów w sprawie wnoszenia opłat za pobyt w domu pomocy społecznej;
Temat: rozpatrzenie petycji w sprawie zmiany art. 62a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2019 r. poz. 852 ze zm.) w zakresie doprecyzowania pojęcia nieznacznej ilości środków odurzających lub substancji psychotropowych (BKSP-145-IX-38/19);
Temat: rozpatrzenie petycji w sprawie zmiany ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2008 r. Nr 220, poz. 1431) w zakresie art. 9 ust. 1 (BKSP-145-IX-39/19);
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 25)

16 września 2020
Temat: zaopiniowanie dla Komisji do Spraw Kontroli Państwowej Sprawozdania z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2019 roku (druk nr 522) w zakresie działania Komisji.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 25)

16 września 2020
Temat: rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji do Spraw Kontroli Państwowej Sprawozdania z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2019 roku (druk nr 522), w zakresie działania Komisji,
Temat: rozpatrzenie Informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli realizacji zadań organów administracji rządowej w procesie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 42)

16 września 2020
Temat: informację na temat realizacji Krajowego Programu Kolejowego do 2023 r.;
Temat: informację na temat modernizacji linii i przejazdów kolejowych w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa ruchu.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 31)

16 września 2020
Temat: rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Marszałek Sejmu wniosku Koalicyjnego Klubu Parlamentarnego Lewicy o przedstawienie na posiedzeniu Sejmu „Informacji Prezesa Rady Ministrów w sprawie stanu przygotowań na drugą falę zakażeń wirusem SARS-CoV-2”;
Temat: zaopiniowanie Rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2019 r.;
Temat: rozpatrzenie Rocznego sprawozdania z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za rok 2019 (druk nr 586);
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 91)

16 września 2020
Temat: poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (druki nr 539 i 569);
Temat: uchwałę Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 594);
Temat: rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19 wraz z autopoprawką (druki nr 590 i 590-A).
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja do Spraw Kontroli Państwowej (Posiedzenie nr 19)

15 września 2020
Temat: sprawozdanie z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2019 roku (druk nr 471).
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 24)

15 września 2020
Temat: sprawozdanie z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2019 roku (druk nr 471).
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja do Spraw Petycji (Posiedzenie nr 20)

28 lipca 2020
Temat: odpowiedź ministra spraw wewnętrznych i administracji na dezyderat nr 15 w sprawie funkcjonowania rad seniorów w samorządzie;
Temat: odpowiedź ministra rodziny, pracy i polityki społecznej na dezyderat nr 16 w sprawie funkcjonowania na jednej nieruchomości placówek opiekuńczo--wychowawczych i jednostek pomocy społecznej;
Temat: petycję w sprawie zmiany ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1950) w zakresie art. 196 (BKSP-145-IX-7/19);
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja do Spraw Petycji (Posiedzenie nr 17)

28 lipca 2020
Temat: odpowiedź Ministra Sprawiedliwości na dezyderat nr 9 skierowany do Prezesa Rady Ministrów w sprawie zmiany przepisów w zakresie ubezwłasnowolnienia całkowitego i częściowego,
Temat: odpowiedź Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na dezyderat nr 14 skierowany do Prezesa Rady Ministrów w sprawie możliwości realizacji porozumienia ustrzycko-rzeszowskiego zawartego 18 lutego 1981 r.,
Temat: petycję w sprawie zmiany ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w zakresie katalogu beneficjentów regionalnych i lokalnych programów wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży oraz programów wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży (BKSP-145-IX-17/19),
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 23)

23 lipca 2020
Temat: „Przedstawienie informacji przez ministra finansów Tadeusza Kościńskiego, ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Kamińskiego, ministra funduszy i polityki regionalnej Małgorzatę Jarosińską-Jedynak w sprawie pogarszającej się sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego, związanej ze spadkiem wpływów podatku od osób prawnych oraz podatkiem od osób fizycznych, a także rosnącymi wydatkami na walkę z epidemią wirusa SARS CoV-2 oraz wywoływanej nim choroby COVID-19.”
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 22)

22 lipca 2020
Temat: projekt planu pracy Komisji na okres od 1 sierpnia do 31 grudnia 2020 r.,
Temat: odpowiedź Ministra Finansów na dezyderat nr 1 skierowany do Prezesa Rady Ministrów w sprawie prawnego i finansowego uregulowania problemów jednostek samorządu terytorialnego w związku z przymusową restrukturyzacją Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 19)

21 lipca 2020
Temat: informację ministra klimatu na temat celów i postępów we wdrażaniu koncepcji gospodarki odpadami w obiegu zamkniętym,
Temat: projekt planu pracy Komisji na okres od 1 sierpnia do 31 grudnia 2020 r.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 20)

21 lipca 2020
Temat: zapoznanie się z informacją o działalności rzecznika praw dziecka za rok 2019 wraz z uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka (druk nr 318).
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 21)

21 lipca 2020
Temat: zapoznanie się z informacją o działalności rzecznika praw dziecka za rok 2019 wraz z uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka (druk nr 318).
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 37)

21 lipca 2020
Temat: rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 388).
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 7)

14 lipca 2020
Temat: „Informację Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na temat strategii deinstytucjonalizacji domów pomocy społecznej”.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 18)

14 lipca 2020
Temat: „Informację Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na temat strategii deinstytucjonalizacji domów pomocy społecznej”.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 18)

23 czerwca 2020
Temat: rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych Sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. (druk nr 396) wraz z Analizą Najwyższej Izby Kontroli (druk nr 414) w zakresie:
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 33)

23 czerwca 2020
Temat: rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych Sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. (druk nr 396) wraz z Analizą Najwyższej Izby Kontroli w zakresie:
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 20)

23 czerwca 2020
Temat: rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych Sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. (druk nr 396) wraz z Analizą Najwyższej Izby Kontroli w zakresie:
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 18)

23 czerwca 2020
Temat: rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych Sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. (druk nr 396) wraz z Analizą Najwyższej Izby Kontroli (druk nr 414) w zakresie:
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 63)

19 czerwca 2020
Temat: uchwałę Senatu w sprawie ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 (druk nr 427).
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 17)

17 czerwca 2020
Temat: rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych Sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. (druk nr 396) wraz z Analizą Najwyższej Izby Kontroli w zakresie:
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 62)

15 czerwca 2020
Temat: zaopiniowanie wniosków Ministra Finansów w sprawie zmiany przeznaczenia rezerw celowych (poz. 8 i 16) zaplanowanych w ustawie budżetowej na rok 2020;
Temat: zaopiniowanie wniosku Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zmian w planie finansowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na rok 2020.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 60)

03 czerwca 2020
Temat: rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druki nr 382, 382-A i 390) – kontynuacja.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 59)

02 czerwca 2020
Temat: rozpatrzenie projektu harmonogramu prac komisji sejmowych nad sprawozdaniem z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.;
Temat: rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druki nr 382, 382-A i 390).
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 30)

27 maja 2020
Temat: poprawkę zgłoszoną w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw (druki nr 64 i 257).
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 16)

27 maja 2020
Temat: poprawkę zgłoszoną w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw (druki nr 64 i 257).
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 54)

14 maja 2020
Temat: uchwałę Senatu w sprawie ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (druk nr 370).
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 51)

05 maja 2020
Temat: rozpatrzenie sprawozdania podkomisji stałej do monitorowania systemu podatkowego o projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (druk nr 207);
Temat: pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o sposobie obliczania wartości rocznego produktu krajowego brutto (druk 261).
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja do Spraw Unii Europejskiej (Posiedzenie nr 16)

27 lutego 2020
Temat: informacja na temat aktualnej sytuacji w związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej oraz o przyszłych stosunkach Wielka Brytania--Unia Europejska.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 12)

27 lutego 2020
Temat: informacją ministra finansów na temat sytuacji finansowej 34 jednostek samorządu terytorialnego województwa podkarpackiego w związku z przymusową restrukturyzacją Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 12)

13 lutego 2020
Temat: rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów (druk nr 210).
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 24)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 11)

13 lutego 2020
Temat: Sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw (druk nr 64).
Numer druku sejmowego: 64
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 10)

12 lutego 2020
Temat: Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli finansowania działalności ochotniczych straży pożarnych;
Temat: Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli funkcjonowania budżetów partycypacyjnych (obywatelskich).
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 9)

12 lutego 2020
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 203).
Numer druku sejmowego: 203
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 8)

11 lutego 2020
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw wraz z autopoprawką (druki nr 172 i 172-A).
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 8)

16 stycznia 2020
Temat: Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2020 wraz z autopoprawką (druki nr 112 i 112-A) w zakresie:
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 8)

16 stycznia 2020
Temat: Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2020 wraz z autopoprawką (druki nr 112 i 112-A) w zakresie:
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja do Spraw Kontroli Państwowej (Posiedzenie nr 4)

15 stycznia 2020
Temat: Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2020 wraz z autopoprawką (druki nr 112 i 112-A) w zakresie:
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 6)

15 stycznia 2020
Temat: Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2020 wraz z autopoprawką (druki nr 112 i 112-A) w zakresie:
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 11)

15 stycznia 2020
Temat: Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2020 wraz z autopoprawką (druki nr 112 i 112-A) w zakresie:
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 7)

15 stycznia 2020
Temat: Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2020 wraz z autopoprawką (druki nr 112 i 112-A) w zakresie:
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 5)

15 stycznia 2020
Temat: Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2020 wraz z autopoprawką (druki nr 112 i 112-A) w zakresie:
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 7)

15 stycznia 2020
Temat: Informacja Ministra Edukacji Narodowej na temat planowanych działań w zakresie oświaty i wychowania, kierunków i priorytetów.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 9)

15 stycznia 2020
Temat: Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych projektu ustawy budżetowej na rok 2020 (druk nr 112) wraz z autopoprawką (druk nr 112-A) w zakresie:
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja do Spraw Petycji (Posiedzenie nr 8)

09 stycznia 2020
Temat: Rozpatrzenie odpowiedzi ministra inwestycji i rozwoju na dezyderat nr 192 skierowany do prezesa Rady Ministrów w sprawie zmian w ustawie z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali oraz w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny w zakresie zasad znoszenia współwłasności (uchwalony w VIII kadencji);
Temat: Rozpatrzenie odpowiedzi ministra edukacji narodowej na dezyderat nr 193 skierowany do prezesa Rady Ministrów w sprawie przyznania nauczycielom zatrudnionym w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych prawa do nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych (uchwalony w VIII kadencji);
Temat: Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej w zakresie wnoszenia opłat za pobyt w domu opieki społecznej przez mieszkańców domu (BKSP-145-569/19);
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 5)

08 stycznia 2020
Temat: Informacja Ministra Infrastruktury na temat „Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.)”.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 3)

08 stycznia 2020
Temat: Projekt planu pracy Komisji na okres od 1 stycznia do 31 lipca 2020 r.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 6)

07 stycznia 2020
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (druk nr 119).
Numer druku sejmowego: 119
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 2)

20 grudnia 2019
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (druk nr 46).
Numer druku sejmowego: 46
Numer druku sejmowego: 46
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 4)

19 grudnia 2019
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (druk nr 61).
Numer druku sejmowego: 61
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 3)

18 grudnia 2019
Temat: Informacja na temat stanu przygotowań administracji publicznej i sfery gospodarczej do funkcjonowania Bazy Danych Odpadowych;
Temat: Informacja na temat przyczyn wzrostu cen odbioru odpadów komunalnych. Identyfikacja barier funkcjonowania selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja do Spraw Petycji (Posiedzenie nr 2)

18 grudnia 2019
Temat: Projekt uchwały Komisji w sprawie powołania pana Krzysztofa Patera na stałego doradcę Komisji do Spraw Petycji,
Temat: Petycja w sprawie zmiany ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2019 r. poz. 684, z późn. zm.) w zakresie nałożenia na komitety wyborcze partii politycznych obowiązku udostępniania informacji w polskim języku migowym (BKSP-145-559/19),
Temat: Petycja w sprawie zmiany ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2220, z późn. zm.) w zakresie sposobu obliczania dochodu uprawniającego do otrzymania zasiłku rodzinnego (BKSP-145-560/19),
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 196)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 303)
Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 199)

29 sierpnia 2019
Temat: Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe (druk nr 3721).
Numer druku sejmowego: 3721
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 302)

29 sierpnia 2019
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy o samorządzie wojewódzkim (druk nr 3606).
Numer druku sejmowego: 3606
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Gospodarki i Rozwoju (Posiedzenie nr 169)

29 sierpnia 2019
Temat: Sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2018 r.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 485)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 301)

29 sierpnia 2019
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (druk nr 3697).
Numer druku sejmowego: 3697
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja do Spraw Petycji (Posiedzenie nr 200)

23 lipca 2019
Temat: Odpowiedź Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na dezyderat nr 156 skierowany do Prezesa Rady Ministrów w sprawie zmiany przepisów o ochronie zabytków;
Temat: Odpowiedź Ministra Sprawiedliwości na dezyderat nr 166 skierowany do Prezesa Rady Ministrów w sprawie zmian w przepisach ustawy z dnia  27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie;
Temat: Petycja w sprawie zmiany art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu Konwencji o zakazie prowadzenia badań, produkcji, składowania i użycia broni chemicznej oraz o zniszczeniu jej zapasów (Dz.U. z 2018 r. poz. 359) w zakresie aktualizacji odesłania do przepisów dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej (BKSP-145-527/19);
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja do Spraw Petycji (Posiedzenie nr 201)

23 lipca 2019
Temat: Odpowiedź ministra rodziny, pracy i polityki społecznej na dezyderat nr 167 skierowany do Prezesa Rady Ministrów w sprawie zasadności rozszerzenia uprawnień do korzystania z kart parkingowych dla osób z niepełnosprawnością;
Temat: Petycja w sprawie zmiany ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2017 r. poz. 912 ze zm.) poprzez objęcie zakresem art. 7 ust. 3 grobów ziemnych (BKSP-145-524/19);
Temat: Petycja w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Najwyższej Izby Kontroli o przeprowadzenie kontroli procesu legislacyjnego dotyczącego rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (BKSP-145-528/19);
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 300)
Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 196)

17 lipca 2019
Temat: Uchwała Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3635).
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 299)
Komisja do Spraw Kontroli Państwowej (Posiedzenie nr 128)

17 lipca 2019
Temat: Sprawozdanie z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2018 roku (druk nr 3587).
Numer druku sejmowego: 3587
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 297)
Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 194)

16 lipca 2019
Temat: Informacja Ministra Edukacji Narodowej na temat przygotowania szkół do przyjęcia w roku szkolnym 2019/2020 absolwentów szkół podstawowych i gimnazjów.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja do Spraw Petycji (Posiedzenie nr 195)

04 lipca 2019
Temat: Odpowiedź Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na dezyderat nr 147 w sprawie nowelizacji ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych;
Temat: Odpowiedź Ministra Sprawiedliwości na dezyderat nr 153 w sprawie zasadności podjęcia inicjatywy ustawodawczej mającej na celu uwzględnienie obowiązujących przepisów w odniesieniu do dekretu o umarzaniu utraconych dokumentów;
Temat: Petycja w sprawie zmiany ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) poprzez umożliwienie dokonania wywłaszczenia na rzecz podmiotów uprawnionych do realizacji celu publicznego na podstawie umowy ze Skarbem Państwa lub jednostką samorządu terytorialnego albo na podstawie koncesji (BKSP-145-538/2019);
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja do Spraw Petycji (Posiedzenie nr 194)

04 lipca 2019
Temat: Odpowiedź ministra sprawiedliwości na dezyderat nr 140 skierowany do Prezesa Rady Ministrów w sprawie dokonania przeglądu obowiązującego ustawodawstwa pod kątem zgodności z Kodeksem karnym z 1997 r.,
Temat: Petycja w sprawie zmiany art. 45c ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1509 ze zm.) w zakresie skrócenia terminu przekazywania przez urzędy skarbowe organizacjom pożytku publicznego 1% podatku (BKSP-145-530/19),
Temat: Petycja w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej w zakresie wyłączenia prawa pracowników oświaty do strajku w przypadku, gdyby skutkował on naruszeniem prawa uczniów do opieki i nauki (BKSP-145-531/19),
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa (Posiedzenie nr 155)

04 lipca 2019
Temat: Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne (druk  nr 3497),
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych (druk nr 3572).
Numer druku sejmowego: 3572
Numer druku sejmowego: 3497
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 185)

04 lipca 2019
Temat: Projekt planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2020 rok.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 295)
Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 188)

03 lipca 2019
Temat: Sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3495).
Numer druku sejmowego: 3495
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 289)
Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 185)

14 czerwca 2019
Temat: Wniosek o powołanie podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3495).
Numer druku sejmowego: 3495
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 449)

14 czerwca 2019
Temat: Zaopiniowanie wniosku Ministra Finansów w sprawie zmiany przeznaczenia rezerwy celowej w ustawie budżetowej na rok 2019.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa (Posiedzenie nr 152)

12 czerwca 2019
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne (druk nr 3497)
Temat: Pierwsze czytanie i rozpatrzenie poselskiego projektu ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o efektywności energetycznej oraz ustawę o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (druk nr 3498)
Numer druku sejmowego: 3497
Numer druku sejmowego: 3498
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 287)
Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 187)

12 czerwca 2019
Temat: Pierwsze czytanie i rozpatrzenie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3496).
Numer druku sejmowego: 3496
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 178)

16 maja 2019
Temat: Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji do Spraw Kontroli Państwowej sprawozdania z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2018 r. (druk nr 3366) w zakresie działania Komisji Zdrowia.
Temat: Zaopiniowanie projektu zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2019 rok.
Numer druku sejmowego: 3366
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 280)
Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 289)

15 maja 2019
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3364) – kontynuacja.
Numer druku sejmowego: 3364
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 290)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 282)

15 maja 2019
Temat: Rządowy projekt ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (druk nr 3411).
Numer druku sejmowego: 3411
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 182)

14 maja 2019
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (druk nr 434);
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (druk nr 1038).
Numer druku sejmowego: 1038
Numer druku sejmowego: 434
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 184)

14 maja 2019
Temat: Informacja Ministra Edukacji Narodowej na temat nauczania języków obcych nowożytnych.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa wyborczego (Posiedzenie nr 14)

14 marca 2019
Temat: Pierwsze czytanie i rozpatrzenie poselskiego projektu ustawy o zasadach ustalania kolejności obsadzania mandatów posłów do Parlamentu Europejskiego wybieranych w Rzeczypospolitej Polskiej na kadencję 2019-2024 (druk nr 3272).
Numer druku sejmowego: 3272
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 275)

14 marca 2019
Temat: Informację Państwowej Komisji Wyborczej na temat przebiegu wyborów samorządowych w 2018 r.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 167)

14 marca 2019
Temat: Rozpatrzenie informacji Ministra Zdrowia o sytuacji finansowej i organizacyjnej szpitali powiatowych oraz funkcjonowaniu tzw. sieci szpitali po wejściu w życie ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
Temat: Zaopiniowanie projektu zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2019 r.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 273)

12 marca 2019
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym (druk nr 2181).
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym (druk nr 3204).
Numer druku sejmowego: 2181
Numer druku sejmowego: 3204
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 274)

12 marca 2019
Temat: Informacja ministra infrastruktury na temat zarządzania tzw. drugorzędną infrastrukturą kolejową.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 173)

22 lutego 2019
Temat: Informacja Ministra Edukacji Narodowej na temat zaplanowanych i realizowanych podwyżek płac nauczycieli oraz propozycji nowych regulacji dotyczących systemu wynagrodzeń nauczycieli.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 164)
Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 171)

21 lutego 2019
Temat: informację Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą w wieku szkolnym wraz ze stanowiskiem Ministra Zdrowia.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 171)

21 lutego 2019
Temat: Informację Ministra Środowiska na temat zagospodarowania odpadów komunalnych.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 272)

21 lutego 2019
Temat: Informacja Ministra Środowiska na temat przygotowania wdrożenia systemu kaucyjnego w zbiórce plastykowych opakowań po napojach.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 271)
Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 170)

20 lutego 2019
Temat: Informacja Ministra Edukacji Narodowej o wzmocnieniu roli kuratora oświaty.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 270)

20 lutego 2019
Temat: Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli pn. Ochrona ludności w ramach zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej,
Temat: Informacja na temat funkcjonowania art. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, dotyczącego zmiany granic jednostek samorządu terytorialnego w praktyce gmin wiejskich.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja do Spraw Kontroli Państwowej (Posiedzenie nr 113)

19 lutego 2019
Temat: Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli rozwiązywania problemów społeczno-ekonomicznych mieszkańców miast istotnie dotkniętych skutkami zmian gospodarczych.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja do Spraw Petycji (Posiedzenie nr 171)

06 lutego 2019
Temat: Rozpatrzenie petycji w sprawie zmiany ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) w zakresie możliwości odliczania od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nakładów na budowę urządzeń infrastruktury technicznej, które podnoszą wartość nieruchomości (BKSP-145-412/18).
Temat: Rozpatrzenie petycji w sprawie aktualizacji odesłania zawartego w art. 46 § 9 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096) (BKSP-145-433/18).
Temat: Rozpatrzenie petycji w sprawie zmiany art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1543 ze zm.), art. 259a § 3 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2018 r. poz. 1285 ze zm.) oraz art. 3 i art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 25 września 1981 r. o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 1543) w zakresie aktualizacji terminologii i odesłań (BKSP-145-448/18).
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 269)

05 lutego 2019
Temat: Informacja na temat działalności Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 267)

30 stycznia 2019
Temat: Informacja na temat zagrożeń dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego związanych ze wzrostem cen energii elektrycznej.
Temat: Informacja na temat gospodarki odpadami komunalnymi w jednostkach samorządu terytorialnego, jej stanu obecnego i potrzebnych zmian.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa wyborczego (Posiedzenie nr 13)

30 stycznia 2019
Temat: poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy (druk nr 3163).
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 165)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 263)

15 stycznia 2019
Temat: rozpatrzenie Informacji Ministra Edukacji Narodowej na temat skutków obecnie wdrażanych zmian w systemie finansowania oświaty oraz planowanych zmian w zakresie finansowania zadań oświatowych realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym sposobu naliczania i podziału subwencji oświatowej.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 256)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 264)

15 stycznia 2019
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami (druk nr 3108).
Numer druku sejmowego: 3108
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 171)

15 stycznia 2019
Temat: Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli wykonywania zadań przez ośrodki adopcyjne.
Temat: Rozpatrzenie projektu planu pracy Komisji na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 r.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa (Posiedzenie nr 132)
Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 409)

28 grudnia 2018
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw wraz z autopoprawką (druki nr 3112 i 3112-A).
Numer druku sejmowego: 3112
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 164)

13 grudnia 2018
Temat: Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli systemu awansu zawodowego nauczycieli wraz ze stanowiskiem ministra edukacji narodowej.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 158)

13 grudnia 2018
Temat: Informacja Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego na temat projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci onkologicznej.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 163)

05 grudnia 2018
Temat: Informacja Ministra Edukacji Narodowej na temat wniosków z monitorowania organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, w tym dostępności tej pomocy dla uczniów.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 250)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 257)

05 grudnia 2018
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (druk nr 3061).
Numer druku sejmowego: 3061
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 255)

04 grudnia 2018
Temat: informację Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli utrzymania i eksploatacji sieci wodociągowych w miastach.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 256)
Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 160)

04 grudnia 2018
Temat: pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody (druk nr 2641).
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych (Posiedzenie nr 85)

04 grudnia 2018
Temat: Informacja ministra spraw wewnętrznych i administracji na temat aktualnego stanu prac nad VI Raportem dotyczącym sytuacji mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego w Rzeczypospolitej Polskiej – 2018 r.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 401)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 254)

04 grudnia 2018
Temat: sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2787).
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 251)
Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 240)

08 listopada 2018
Temat: Informacja ministra infrastruktury na temat realizacji inwestycji na drogach powiatowych i gminnych, współfinansowanych z Programu rozwoju powiatowej i gminnej infrastruktury drogowej, w tym o kierunkach wsparcia i kryteriach wyboru samorządów
Temat: Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli wykonywania zadań przez zarządców dróg wojewódzkich w zakresie utrzymania, remontów i ochrony dróg
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 250)

08 listopada 2018
Temat: Informacja Ministra Finansów na temat możliwości wprowadzenia zmian w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, zwiększających dywersyfikację źródeł dochodów, w tym przyznanie samorządom udziału we wpływach z podatku od towarów i usług;
Temat: Informacja Ministra Finansów na temat uwarunkowań finansowych i rozwojowych gmin o dużym udziale obszarów chronionych wraz z oceną skuteczności mechanizmów rekompensaty utraconych dochodów;
Temat: Sprawy bieżące.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 160)

07 listopada 2018
Temat: Informacja Rady Ministrów o realizacji w roku 2017 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (druk nr 2834).
Numer druku sejmowego: 2834
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 249)

07 listopada 2018
Temat: Rozpatrzenie informacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat funkcjonowania funduszu sołeckiego w warunkach jego fakultatywności oraz przyczyn obniżeń w zwrocie gminom części poniesionych wydatków;
Temat: Rozpatrzenie Informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli realizacji zbiorowego zaopatrzenia w wodę mieszkańców gmin wiejskich.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 159)
Komisja do Spraw Kontroli Państwowej (Posiedzenie nr 105)

07 listopada 2018
Temat: Uchwała Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy (druk nr 2952).
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 65)

06 listopada 2018
Temat: Informacja Ministra Zdrowia na temat opieki długoterminowej nad osobami starszymi realizowanej przez zakłady opiekuńczo-lecznicze i zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze;
Temat: Informacja Najwyższej Izby Kontroli na temat funkcjonowania środowiskowych domów samopomocy w województwie warmińsko-mazurskim.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 158)

06 listopada 2018
Temat: Sprawozdanie Rady Ministrów z realizacji ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 w 2017 r. (druk nr 2940),
Temat: Sprawozdanie Rady Ministrów z realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci w latach 2016–2017 (druk nr 2945).
Numer druku sejmowego: 2945
Numer druku sejmowego: 2940
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 245)
Komisja do Spraw Kontroli Państwowej (Posiedzenie nr 103)

24 października 2018
Temat: Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2019 (druk nr 2864) w zakresie:
Temat: Część budżetowa 80 – Regionalne Izby Obrachunkowe,
Numer druku sejmowego: 2864
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 246)
Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 155)

24 października 2018
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 378)

24 października 2018
Temat: Zaopiniowanie wniosku Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie zmian w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2018.
Temat: Rozpatrzenie opinii komisji sejmowych o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2019 (druk nr 2864).
Numer druku sejmowego: 2864
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 247)

24 października 2018
Temat: projekt inicjatywy uchwałodawczej w sprawie uczczenia 100. rocznicy wydania dekretu Naczelnika Państwa o utworzeniu Rad Gminnych na obszarze b. Królestwa Kongresowego.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 369)

17 października 2018
Temat: Rządowy projekt ustawy o firmach inwestujących w najem nieruchomości (druk nr 2855).
Numer druku sejmowego: 2855
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 228)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 241)

09 października 2018
Temat: rządowy projekt ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych (druk nr 2859).
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 146)

04 października 2018
Temat: „Informacja Ministra Zdrowia na temat pogarszającej się sytuacji finansowej szpitali wojewódzkich i powiatowych po wprowadzeniu tzw. sieci szpitali”.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki (Posiedzenie nr 118)

13 września 2018
Temat: Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli utrzymywania przez gminy obiektów wybudowanych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 238)

13 września 2018
Temat: Odpowiedź na dezyderat w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wysokości jednostkowych stawek opłaty rocznej za użytkowanie gruntów pokrytych wodami.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 145)
Komisja do Spraw Kontroli Państwowej (Posiedzenie nr 97)

05 września 2018
Temat: Sprawozdanie głównego inspektora pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2017 roku (druk nr 2709) wraz ze stanowiskiem Rady Ochrony Pracy w sprawie działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2017 r.
Numer druku sejmowego: 2709
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 144)
Komisja do Spraw Kontroli Państwowej (Posiedzenie nr 96)

05 września 2018
Temat: Pierwsze czytanie komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy (druk nr 2351).
Numer druku sejmowego: 2351
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 235)

19 lipca 2018
Temat: Projekt dezyderatu w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wysokości jednostkowych stawek opłaty rocznej za użytkowanie gruntów pokrytych wodami.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 233)

18 lipca 2018
Temat: Rozpatrzenie informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli realizacji zadań gminy w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych.
Temat: Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji do Spraw Kontroli Państwowej Sprawozdania z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2017 r. (druk nr 2776) w zakresie działania Komisji.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 232)
Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 216)

18 lipca 2018
Temat: Uchwała Senatu w sprawie ustawy o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 219)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 234)

18 lipca 2018
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów.
Numer druku sejmowego: 2673
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja do Spraw Petycji (Posiedzenie nr 149)

17 lipca 2018
Temat: rozpatrzenie odpowiedzi Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na dezyderat nr 102 skierowany do Prezesa Rady Ministrów w sprawie nowego świadczenia kompensacyjnego dla osób niepełnosprawnych oraz wysokości świadczeń emerytalnych części opiekunów osób niepełnosprawnych;
Temat: rozpatrzenie odpowiedzi Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na dezyderat nr 106 skierowany do Prezesa Rady Ministrów w sprawie uprawnień pracowników Państwowej Inspekcji Pracy;
Temat: rozpatrzenie petycji w sprawie zmiany ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1478 ze zm.) poprzez wyłączenie stosowania przepisów ustawy do przedsiębiorców dokonujących importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia produktów używanych, których częścią składową są produkty wymienione w załączniku 4a do ustawy (BKSP-145-355/18);
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych (Posiedzenie nr 75)

17 lipca 2018
Temat: rozpatrzenie informacji Ministra Edukacji Narodowej na temat realizacji strategii rozwoju oświaty mniejszości białoruskiej, litewskiej, niemieckiej i ukraińskiej,
Temat: rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji do Spraw Kontroli Państwowej Sprawozdania z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2017 roku (druk nr 2726) w zakresie działania Komisji,
Temat: sprawy bieżące.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 229)
Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 213)

12 lipca 2018
Temat: Rządowy projekt ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów (druk nr 2673).
Numer druku sejmowego: 2673
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 135)
Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 144)

05 lipca 2018
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego (druk nr 2548),
Temat: Rozpatrzenie informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli realizacji strategicznego programu badań naukowych „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” – STRATEGMED.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 136)

05 lipca 2018
Temat: Projekt planu pracy Komisji na okres od 1 lipca do 31 grudnia 2018 r.
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2678 i 2714)
Numer druku sejmowego: 2678
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 226)
Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 210)

04 lipca 2018
Temat: Dla Komisji nadzwyczajnej do spraw deregulacji rządowy projekt ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (druk nr 2667).
Numer druku sejmowego: 2667
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 134)

04 lipca 2018
Temat: Pierwsze czytanie i rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2678),
Temat: Rozpatrzenie wniosku o powołanie Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o produktach kosmetycznych (druk nr 2556),
Temat: Zaopiniowanie projektu planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2019.
Numer druku sejmowego: 2556
Numer druku sejmowego: 2678
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Nadzwyczajna do spraw deregulacji (Posiedzenie nr 31)

04 lipca 2018
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (druk nr 2667).
Numer druku sejmowego: 2667
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Gospodarki i Rozwoju (Posiedzenie nr 117)

02 lipca 2018
Temat: rozpatrzenie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2333);
Temat: rozpatrzenie projektu planu pracy Komisji na okres od 1 lipca do 31 grudnia 2018 r.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 142)

21 czerwca 2018
Temat: Informacja na temat funkcjonowania bibliotek szkolnych oraz stanu czytelnictwa wśród uczniów
Temat: Informacja Biblioteki Narodowej o wynikach badań dotyczących problematyki funkcjonowania bibliotek szkolnych oraz stanu czytelnictwa wśród uczniów
Temat: Projekt planu pracy Komisji na okres od 1 lipca do 31 grudnia 2018 r.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 217)

21 czerwca 2018
Temat: Pierwsze czytanie komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o rzeczach znalezionych (druk nr 2582)
Numer druku sejmowego: 2582
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 210)
Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 200)

07 czerwca 2018
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (druk nr 2425)
Numer druku sejmowego: 2425
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja do Spraw Petycji (Posiedzenie nr 140)

07 czerwca 2018
Temat: Odpowiedź Ministra Inwestycji i Rozwoju na dezyderat nr 72 skierowany do Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie stosowania prawa w odniesieniu do postępowań dotyczących zwrotu wywłaszczonych nieruchomości
Temat: Odpowiedź Ministra Inwestycji i Rozwoju na dezyderat nr 99 skierowany do Prezesa Rady Ministrów w sprawie finansowego wsparcia z tytułu urodzenia trzeciego lub kolejnego dziecka oraz możliwości zrównania praw rodzin korzystających z programu Mieszkanie dla Młodych
Temat: Petycja w sprawie zmiany art 30 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz U z 2018 roku poz 967 ze zm ) w zakresie zasad wynagradzania nauczycieli będących osobami duchownymi (BKSP-145-340/18)
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 130)

06 czerwca 2018
Temat: „Informacja Ministra Zdrowia na temat skutków i efektów wprowadzenia w życie systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (tzw. sieci szpitali) na mocy przepisów ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 844), a także dostępności świadczeń zdrowotnych w ramach tejże sieci”.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 209)

06 czerwca 2018
Temat: Informacją na temat rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych oraz jego skutków dla samorządu terytorialnego.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja do Spraw Petycji (Posiedzenie nr 137)

06 czerwca 2018
Temat: rozpatrzenie petycji w sprawie zmiany art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 1509 ze zm.) poprzez objęcie nim właścicieli nieruchomości, w stosunku do których nie wszczęto jeszcze postępowania w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej, ale w dniu wejścia ustawy w życie było to możliwe z uwagi na nieupłynięcie terminu określonego w art. 145 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (BKSP-145-320/18);
Temat: rozpatrzenie odpowiedzi ministra finansów na dezyderat nr 93 skierowany do prezesa Rady Ministrów w sprawie uprawnień emerytalnych byłych funkcjonariuszy Służby Celnej;
Temat: rozpatrzenie petycji w sprawie zmiany ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1383 ze zm.) w zakresie stworzenia możliwości pobierania przez osoby niepełnosprawne wcześniejszej emerytury pracowników opiekujących się dziećmi wymagającymi stałej opieki, która przysługiwała ich zmarłym rodzicom (BKSP-145-318/18);
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 208)

05 czerwca 2018
Temat: Informacja Państwowej Komisji Wyborczej na temat roli samorządu terytorialnego przy organizacji wyborów.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 128)

10 maja 2018
Temat: „Informacja Ministra Zdrowia na temat sytuacji opieki stomatologicznej w systemie ochrony zdrowia”
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 324)

10 maja 2018
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych (druk nr 2449)
Numer druku sejmowego: 2449
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 127)

10 maja 2018
Temat: Sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2386)
Temat: Uchwała Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2536)
Numer druku sejmowego: 2386
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja do Spraw Petycji (Posiedzenie nr 131)

09 maja 2018
Temat: Rozpatrzenie odpowiedzi Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej na dezyderat nr 87 skierowany do Prezesa Rady Ministrów w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę osób samozatrudnionych
Temat: Rozpatrzenie odpowiedzi Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej na dezyderat nr 88 w sprawie wsparcia osób niepełnosprawnych korzystających z zasiłków pielęgnacyjnych wypłacanych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych
Temat: Rozpatrzenie petycji w sprawie zmiany art 256 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz U z 2017 r. poz 2204 ze zm ) poprzez zwiększenie zagrożenia karą za przestępstwo propagowania faszystowskiego lub innego totalitarnego ustroju państwa oraz przestępstwo nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych etnicznych rasowych wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość (BKSP-145-331/18)
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 203)

08 maja 2018
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej (druk nr 2429)
Numer druku sejmowego: 2429
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 204)

08 maja 2018
Temat: Spotkanie z delegacją Komisji Administracji Państwowej i Samorządu Terytorialnego Sejmu Republiki Litewskiej
Temat: Informacja na temat realizacji programu Interreg V-A Litwa–Polska 2014–2020
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Gospodarki i Rozwoju (Posiedzenie nr 109)

08 maja 2018
Temat: Sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o wspieraniu nowych inwestycji (druk nr 2307) – kontynuacja
Numer druku sejmowego: 2307
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Gospodarki i Rozwoju (Posiedzenie nr 108)

07 maja 2018
Temat: Sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o wspieraniu nowych inwestycji (druk nr 2307)
Numer druku sejmowego: 2307
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 120)

07 maja 2018
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności (druk nr 2479)
Numer druku sejmowego: 2479
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 119)

07 maja 2018
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o rencie socjalnej (druk nr 2472)
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 27 czerwca 2003 roku o rencie socjalnej (druk nr 2469)
Numer druku sejmowego: 2472
Numer druku sejmowego: 2469
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 117)

07 maja 2018
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o pracowniczych programach emerytalnych (druk nr 2391)
Numer druku sejmowego: 2391
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 118)

07 maja 2018
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2463)
Numer druku sejmowego: 2463
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 314)

26 marca 2018
Temat: Przedstawienie przez Minister Finansów Teresę Czerwińską informacji na temat planowanych kosztów organizacji przeprowadzenia wyborów samorządowych w 2018 r. oraz wysokości środków finansowych zabezpieczonych na ten cel w budżecie państwa
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 178)

22 marca 2018
Temat: Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli zarządzania zielenią miejską
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 177)

21 marca 2018
Temat: Z oceną funkcjonowania ustawy z 9 października 2015 r. o rewitalizacji
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 198)

21 marca 2018
Temat: Informacja na temat jakości życia w mieście według normy międzynarodowej PN-ISO 37120: Zrównoważony rozwój społeczny – Wskaźniki usług miejskich i jakości życia
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 197)

21 marca 2018
Temat: Informacja na temat stanu przygotowań do wyborów samorządowych w 2018 roku
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja do Spraw Petycji (Posiedzenie nr 124)

20 marca 2018
Temat: Odpowiedź ministra kultury i dziedzictwa narodowego na dezyderat nr 36 w sprawie dokonania zmian w Prawie prasowym
Temat: Odpowiedź ministra sprawiedliwości na dezyderat nr 61 w sprawie przepisów dotyczących sprzedaży biletów
Temat: Petycja w sprawie zmiany art 102 pkt 6 oraz art 113a § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz U z 2017 r. poz 665 ze zm ) w zakresie umożliwienia dokonywania przez skazanego zakupu prasy oraz otrzymywania w listach prasy i książek (BKSP-145-252/17 oraz BKSP-145-255/17)
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 170)

28 lutego 2018
Temat: Informacja na temat działalności Instytutu Transportu Samochodowego na rzecz rozwoju bezpieczeństwa transportu samochodowego w Polsce
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 194)

28 lutego 2018
Temat: Informacja na temat konsekwencji podziału województwa mazowieckiego na dwie odrębne jednostki statystyczne
Temat: zmiany w składach osobowych podkomisji stałych
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 193)

27 lutego 2018
Temat: Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli „Kształtowanie krajobrazu i przestrzeni publicznej w miastach”
Temat: Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli „Dotowanie zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami”
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 192)
Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 165)

07 lutego 2018
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych mieszkań chronionych noclegowni i domów dla bezdomnych ustawy o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2192 i 2243)
Numer druku sejmowego: 2192
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 191)

07 lutego 2018
Temat: Informacja na temat tworzenia metropolii śląskiej i funkcjonowania ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja do Spraw Petycji (Posiedzenie nr 119)

07 lutego 2018
Temat: Odpowiedź ministra rodziny pracy i polityki społecznej na dezyderat nr 68 w sprawie działań zachęcających seniorów do korzystania z internetu
Temat: Odpowiedź ministra finansów na dezyderat nr 69 w sprawie zasad odpowiedzialności solidarnej za zobowiązania podatkowe w podatkach od nieruchomości rolnym i leśnym
Temat: Odpowiedź ministra finansów na dezyderat nr 70 w sprawie umożliwienia składania w postaci elektronicznej sprawozdania finansowego o źródłach pozyskanych funduszy na cele inicjatywy ustawodawczej
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 190)
Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 124)

06 lutego 2018
Temat: Informacja ministra edukacji narodowej Anny Zalewskiej w sprawie realizacji zapowiedzi składanych przez panią minister w zakresie podwyżek wynagrodzeń nauczycieli które miały zostać wypłacane od stycznia 2018 r.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 184)
Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 121)

10 stycznia 2018
Temat: Monitorowanie wprowadzania systemu edukacji Rozpatrzenie Informacji Ministra Edukacji Narodowej na temat: – przygotowanie podstaw programowych i podręczników szkolnych; – zmiany w zatrudnieniu nauczycieli wynikające z reformy edukacji; – przygotowanie szkół podstawowych do przyjęcia starszych uczniów; – wyposażenie szkół podstawowych w pracownie przedmiotowe oraz zapewnienie w kwalifikowanej kadry do nauczania przedmiotowego w szkołach podstawowych.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki (Posiedzenie nr 96)

10 stycznia 2018
Temat: Informacja na temat planów inwestycyjnych na lata 2018-2019 ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji strategicznych dla sportu polskiego oraz realizacji programów rozbudowy i modernizacji bazy sportowej
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 108)

03 stycznia 2018
Temat: Informacja Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła w sprawie skali i skutków wypowiedzianych klauzul opt-out
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 136)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 181)

14 grudnia 2017
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych jednostek pomocniczych gminy budowli obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki oraz ustawy o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (druki nr 2115 i 2128)
Numer druku sejmowego: 2115
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja do Spraw Kontroli Państwowej (Posiedzenie nr 75)

14 grudnia 2017
Temat: Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli wspierania przedsiębiorczości przez regionalne fundusze poręczeniowe i pożyczkowe
Temat: Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli dotowania zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa wyborczego (Posiedzenie nr 8)

13 grudnia 2017
Temat: Wnioski i poprawki zgłoszone w trakcie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (druki nr 2001 i 2113)
Numer druku sejmowego: 2001
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa wyborczego (Posiedzenie nr 7)

07 grudnia 2017
Temat: Rozpatrzenie poselskiego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (druk nr 2001) – kontynuacja
Numer druku sejmowego: 2001
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 178)

06 grudnia 2017
Temat: Informacja na temat wyników kontroli Centralnego Biura Antykorupcyjnego w urzędach marszałkowskich 16 województw
Temat: Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli „Wspieranie przedsiębiorczości przez regionalne fundusze poręczeniowe i pożyczkowe”
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Posiedzenie nr 77)

06 grudnia 2017
Temat: Informacja Ministra Cyfryzacji na temat podsumowania pilotażu masowej migracji akt stanu cywilnego do Rejestru Stanu Cywilnego przeprowadzonego w Częstochowie i Nowej Soli
Temat: Informacja Ministra Cyfryzacji na temat podsumowania pilotażu mDokumentów
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa wyborczego (Posiedzenie nr 6)

05 grudnia 2017
Temat: Rozpatrzenie poselskiego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (druk nr 2001) – kontynuacja
Numer druku sejmowego: 2001
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa wyborczego (Posiedzenie nr 5)

04 grudnia 2017
Temat: Poselski projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (druk nr 2001) – kontynuacja
Numer druku sejmowego: 2001
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa wyborczego (Posiedzenie nr 4)

01 grudnia 2017
Temat: Poselski projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (druk nr 2001)
Temat: Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2023)
Numer druku sejmowego: 2001
Numer druku sejmowego: 2023
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa wyborczego (Posiedzenie nr 3)

30 listopada 2017
Temat: Poselski projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (druk nr 2001) – kontynuacja
Numer druku sejmowego: 2001
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa wyborczego (Posiedzenie nr 2)

28 listopada 2017
Temat: Poselski projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (druk nr 2001)
Temat: Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2023)
Numer druku sejmowego: 2023
Numer druku sejmowego: 2001
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 173)
Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 103)

22 listopada 2017
Temat: Pierwsze czytanie i rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o odpadach (druk nr 2014)
Numer druku sejmowego: 2014
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 288)

22 listopada 2017
Temat: Rządowy projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018 (druk nr 1945)
Numer druku sejmowego: 1945
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 174)

22 listopada 2017
Temat: Rozpatrzenie informacji ministra spraw wewnętrznych i administracji na temat centrum usług wspólnych jako elementu racjonalizacji działań administracji samorządowej
Temat: Sprawy bieżące
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 172)

21 listopada 2017
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz niektórych innych ustaw wraz z autopoprawką (druki nr 1988 i 1988-A)
Numer druku sejmowego: 1988
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja do Spraw Petycji (Posiedzenie nr 103)

09 listopada 2017
Temat: Rozpatrzenie odpowiedzi Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej na dezyderat nr 44 skierowany do Prezesa Rady Ministrów w sprawie kryterium uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz opodatkowania z tytułu umorzonych zaległości czynszowych
Temat: Rozpatrzenie odpowiedzi Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na dezyderat nr 45 w sprawie zmiany ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
Temat: Rozpatrzenie petycji w sprawie zmiany ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz U z 2017 r. poz 15 ze zm ) poprzez nałożenie na osoby posiadające czynne prawo wyborcze obowiązku brania udziału w wyborach parlamentarnych pod rygorem nałożenia kary finansowej (BKSP-145-269/17)
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 98)
Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 135)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 164)

26 października 2017
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1905).
Numer druku sejmowego: 1905
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 155)
Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 108)

10 października 2017
Temat: Sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (druk nr 1837)
Numer druku sejmowego: 1837
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 154)

10 października 2017
Temat: Informacja na temat realizacji Programu Współpracy Transgranicznej Polska–Rosja 2014–2020
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 152)

28 września 2017
Temat: Informacja na temat przygotowań do wprowadzenia gospodarki odpadami w obiegu zamkniętym
Temat: Informacja o systemie gospodarki odpadami w gminie Nakło nad Notecią
Temat: Informacja na temat efektywności i funkcjonalności centralnych punktów gromadzenia odpadów na bazie doświadczeń skandynawskich
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 91)

28 września 2017
Temat: Informacja Rady Ministrów o realizacji w roku 2016 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (druk nr 1796)
Numer druku sejmowego: 1796
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 103)

27 września 2017
Temat: Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli przygotowania do wykonywania zawodu nauczyciela wraz ze stanowiskiem ministra edukacji narodowej oraz ministra nauki i szkolnictwa wyższego
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 151)

27 września 2017
Temat: Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli realizacji Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w obszarze środowiska i infrastruktury.
Temat: Projekt dezyderatu w sprawie utworzenia gminy Szczawa i gminy Grabówka w związku z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego z dnia  1 czerwca 2017 r. stwierdzającym niezgodność z konstytucją rozporządzenia Rady Ministrów z 28 grudnia 2015 r.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 115)

27 września 2017
Temat: Dyskusja nad propozycją inicjatywy ustawodawczej w sprawie nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 43)

13 września 2017
Temat: Informacja Ministra Zdrowia na temat dostępności do opieki medycznej dla osób starszych wobec zmian systemowych w ochronie zdrowia
Temat: Informacja Ministra Zdrowia na temat realizacji rozwiązań prawnych przewidzianych w rozporządzeniu w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa leków środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych przysługujących bezpłatnie świadczeniobiorcom po ukończeniu 75 roku życia
Temat: Odpowiedź Ministra Zdrowia na dezyderat nr 4 w sprawie świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 145)
Komisja do Spraw Kontroli Państwowej (Posiedzenie nr 59)

13 września 2017
Temat: Sprawozdanie z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2016 roku (druk nr 1705)
Numer druku sejmowego: 1705
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 146)

13 września 2017
Temat: Informacja ministra spraw wewnętrznych i administracji na temat utworzenia gminy Szczawa i gminy Grabówka w związku z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 1 czerwca 2017 r. stwierdzającym niezgodność z konstytucją rozporządzenia Rady Ministrów z 28 grudnia 2015 r.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja do Spraw Petycji (Posiedzenie nr 86)

12 września 2017
Temat: Rozpatrzenie odpowiedzi Ministra Infrastruktury i Budownictwa na dezyderat nr 22 skierowany do Prezesa Rady Ministrów w sprawie zasad ustalania wysokości kosztów użytkowania do celów służbowych pojazdów niebędących własnością pracodawcy
Temat: Rozpatrzenie odpowiedzi Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej na dezyderat nr 24 w sprawie przygotowania pracowników domów pomocy społecznej w zakresie umiejętności komunikowania się z podopiecznymi będącymi osobami głuchymi
Temat: Rozpatrzenie petycji w sprawie zmiany art 26 ust 6h ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz U z 2016 r. poz 2032 ze zm ) w zakresie umożliwienia osobom które ukończyły 65 rok życia odliczania od dochodu stanowiącego podstawę obliczenia podatku wydatków ponoszonych z tytułu użytkowania sieci Internet bez ograniczeń określonych w tym przepisie (BKSP-145-217/17)
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 116)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 140)

20 lipca 2017
Temat: Rządowy projekt ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości (druk nr 1726)
Numer druku sejmowego: 1726
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Posiedzenie nr 64)
Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 240)
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 162)
Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 83)

06 lipca 2017
Temat: Wniosek i poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy – Prawo wodne (druki nr 1529 i 1679)
Numer druku sejmowego: 1529
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 137)
Komisja do Spraw Unii Europejskiej (Posiedzenie nr 146)

06 lipca 2017
Temat: Poprawki zgłoszone w trakcie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1636 i 1695)
Numer druku sejmowego: 1636
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja do Spraw Petycji (Posiedzenie nr 85)

05 lipca 2017
Temat: Rozpatrzenie odpowiedzi Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej na dezyderat nr 33 skierowany do Prezesa Rady Ministrów w sprawie realizacji programu „Za życiem” i ewentualnych zmian w zakresie wzmocnienia prawnej ochrony życia
Temat: Rozpatrzenie petycji w sprawie zmiany ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz U z 2015 r. poz 1094 ze zm ) w zakresie art 133 (BKSP-145-188/17)
Temat: Rozpatrzenie petycji w sprawie świadczeń przysługujących rodzicom – opiekunom osób niepełnosprawnych od urodzenia (BKSP-145-199/17)
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 104)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 134)

05 lipca 2017
Temat: Informacja Ministra Infrastruktury i Budownictwa na temat uregulowań procesu inwestycyjno-budowlanego w projekcie ustawy Kodeks urbanistyczno-budowlany oraz ich aspektów ekonomiczno-społecznych
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 108)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 135)

05 lipca 2017
Temat: Ponowne rozpatrzenie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych (druk nr 1324)
Numer druku sejmowego: 1324
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 80)
Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Posiedzenie nr 62)
Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 230)
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 159)

04 lipca 2017
Temat: Sprawozdanie Podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy – Prawo wodne (druk nr 1529)
Numer druku sejmowego: 1529
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 99)

21 czerwca 2017
Temat: Przeprowadzenie pierwszego czytania poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1533)
Temat: Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1624)
Temat: Rozpatrzenie projekt planu pracy Komisji na okres od 1 lipca do 31 grudnia 2017 r.
Numer druku sejmowego: 1624
Numer druku sejmowego: 1533
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 80)

21 czerwca 2017
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1494 i 1595)
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją programu „Za życiem” (druki nr 1638 i 1642)
Numer druku sejmowego: 1638
Numer druku sejmowego: 1494
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 93)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 125)

08 czerwca 2017
Temat: Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli systemu gospodarowania przestrzenią gminy jako dobrem publicznym
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 103)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 123)

07 czerwca 2017
Temat: Rozpatrzenie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (druk nr 1538)
Temat: Ponowne rozpatrzenie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych (druk nr 1324)
Numer druku sejmowego: 1324
Numer druku sejmowego: 1538
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 207)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 122)

06 czerwca 2017
Temat: Sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1409)
Numer druku sejmowego: 1409
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 121)
Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 86)

25 maja 2017
Temat: Informacja Ministra Infrastruktury i Budownictwa na temat funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w drogowych przewozach osób
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 76)
Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 90)

25 maja 2017
Temat: Zapoznanie się z informacją o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2016 wraz z uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka (druk nr 1465)
Numer druku sejmowego: 1465
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 82)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 119)

24 maja 2017
Temat: Sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie drogowym (druk nr 1200)
Numer druku sejmowego: 1200
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 120)
Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 89)

24 maja 2017
Temat: Informacja ministra edukacji narodowej na temat założeń projektu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych
Temat: Informacja ministra edukacji narodowej na temat zmian w przepisach rozporządzenia ministra edukacji narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 133)

05 kwietnia 2017
Temat: Dyskusja na temat porządku dziennego posiedzenia zwołanego w celu przeprowadzenia pierwszego czytania poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (druk nr 1308)
Numer druku sejmowego: 1308
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 109)

05 kwietnia 2017
Temat: Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli „Spełnianie wymogów określonych dla uzdrowisk”
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 71)

05 kwietnia 2017
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej (druk nr 1233)
Numer druku sejmowego: 1233
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 108)
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 132)

05 kwietnia 2017
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o używaniu siedlisk w celu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej (druk nr 1375)
Numer druku sejmowego: 1375
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 188)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 107)

23 marca 2017
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych (druk nr 1173)
Temat: Rozpatrzenie komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku rolnym oraz ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (druk nr 1232)
Numer druku sejmowego: 1173
Numer druku sejmowego: 1232
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 102)

08 marca 2017
Temat: Informacja na temat funkcjonowania ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 66)

08 marca 2017
Temat: Pierwsze czytanie i rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (druk nr 1322)
Numer druku sejmowego: 1322
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 58)

07 marca 2017
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody (druk nr 1317)
Temat: Rozpatrzenie i zaopiniowanie poselskiego wniosku o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra środowiska Jana Szyszko (druk nr 1320)
Numer druku sejmowego: 1320
Numer druku sejmowego: 1317
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 32)

23 lutego 2017
Temat: Informacja Ministra Zdrowia oraz Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej na temat deinstytucjonalizacji opieki Formy opieki pośredniej pomiędzy opieką domową i opieką stacjonarną – funkcjonowanie dziennych domów opieki medycznej
Temat: Sprawy bieżące
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 64)

23 lutego 2017
Temat: Rozpatrzenie wniosku o powołanie podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 936)
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (druk nr 434)
Numer druku sejmowego: 936
Numer druku sejmowego: 434
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 66)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 99)

22 lutego 2017
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie drogowym (druk nr 1200)
Numer druku sejmowego: 1200
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 97)
Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 81)

21 lutego 2017
Temat: Rządowy projekt ustawy o związku metropolitalnym w województwie śląskim (druk nr 1211)
Numer druku sejmowego: 1211
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 96)

09 lutego 2017
Temat: Informacja Ministra Zdrowia na temat założeń projektów ustaw o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym
Temat: Informacja Ministra Zdrowia na temat założeń projektu ustawy o sieci szpitali
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 93)

26 stycznia 2017
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (druk nr 1050)
Numer druku sejmowego: 1050
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 92)
Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 71)

26 stycznia 2017
Temat: Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli systemu informacji oświatowej wraz ze stanowiskiem Ministra Edukacji Narodowej
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 91)

25 stycznia 2017
Temat: Informacja Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego na temat kontroli w urzędach marszałkowskich szesnastu województw
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 29)

12 stycznia 2017
Temat: Projekt planu pracy Komisji na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 roku
Temat: Informacja Ministra Zdrowia na temat wymagań dotyczących standardów usług świadczonych przez podmioty publiczne i prywatne w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych i opiekuńczo-leczniczych oraz zasad wyceny tych świadczeń przez NFZ
Temat: Informacja Ministra Zdrowia na temat opieki paliatywnej i hospicyjnej nad osobami starszymi
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 90)

12 stycznia 2017
Temat: Przyjęcie planu pracy Komisji na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 r.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 89)

15 grudnia 2016
Temat: Informacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat ujednolicania rozstrzygnięć nadzorczych wojewodów w stosunku do aktów prawnych wydawanych przez organy jednostek samorządu terytorialnego
Temat: Informacja Ministra Rozwoju i Finansów na temat wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 3 kwartały 2016 r.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 87)
Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 66)

14 grudnia 2016
Temat: Wniosek i poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy – Prawo oświatowe (druki nr 1030 526 i 1119)
Temat: Wniosek i poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (druki nr 1031 i 1120)
Numer druku sejmowego: 526
Numer druku sejmowego: 1031
Numer druku sejmowego: 1030
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 88)

14 grudnia 2016
Temat: Informacja Ministra Rozwoju i Finansów na temat realizacji programów operacyjnych finansowanych ze środków europejskich za lata 2007-2013
Temat: Informacja Ministra Rozwoju i Finansów na temat realizacji programów operacyjnych finansowanych ze środków europejskich na lata 2014-2020
Temat: Uzupełnienie składów osobowych podkomisji stałych
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 55)

14 grudnia 2016
Temat: Rządowy dokument „Informacja o realizacji działań wynikających z Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w 2015 r. ” (druk nr 976)
Temat: Informacja na temat problemów w realizacji Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego (nakłady finansowe kształcenie kadry dostępność leczenia i warunki leczenia niezaspokojone potrzeby)
Numer druku sejmowego: 976
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 85)
Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 64)

09 grudnia 2016
Temat: Rozpatrzenie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy – Prawo oświatowe (druk nr 1030) oraz komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty (druk nr 526)
Temat: Rozpatrzenie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (druk nr 1031)
Numer druku sejmowego: 1031
Numer druku sejmowego: 1030
Numer druku sejmowego: 526
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 63)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 84)

08 grudnia 2016
Temat: Sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy – Prawo oświatowe (druk nr 1030) oraz komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty (druk nr 526)
Temat: Sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (druk nr 1031)
Numer druku sejmowego: 1030
Numer druku sejmowego: 1031
Numer druku sejmowego: 526
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 83)
Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 54)

30 listopada 2016
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1013)
Numer druku sejmowego: 1013
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 52)

30 listopada 2016
Temat: „Informacja Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła dotycząca planowanej reformy w opiece zdrowotnej wprowadzającej rozwiązania w zakresie utworzenia tzw sieci szpitali”
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 82)
Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 61)

30 listopada 2016
Temat: Rozpatrzenie wniosku o przeprowadzenie wysłuchania publicznego dotyczącego rządowych projektów ustaw: Prawo oświatowe (druk nr 1030) oraz Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (druk nr 1031)
Temat: Rozpatrzenie wniosku o powołanie podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowych projektów ustaw: Prawo oświatowe (druk nr 1030) i Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (druk nr 1031) oraz komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty (druk nr 526)
Numer druku sejmowego: 1030
Numer druku sejmowego: 526
Numer druku sejmowego: 1031
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 147)

29 listopada 2016
Temat: Uchwała Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa (druk nr 1066)
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 81)
Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 60)

29 listopada 2016
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1058)
Numer druku sejmowego: 1058
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 46)

03 listopada 2016
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i ich rodzin „Za życiem” (druk nr 968)
Temat: Sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 62)
Numer druku sejmowego: 62
Numer druku sejmowego: 968
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 69)

19 października 2016
Temat: Informacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o konsekwencjach prawnych i finansowych wynikających ze zmian granic gmin: Dąbrowa Dobrzeń Wielki Komprachcice Prószków i Opole będących następstwem rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2016 roku w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz zmiany nazwy gminy
Temat: Informacja przedstawicieli gmin: Dąbrowa Dobrzeń Wielki Komprachcice Prószków i Opole na temat skutków finansowych wynikających ze zmiany granic tychże gmin
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 70)

19 października 2016
Temat: Informacja Prezydent miasta stołecznego Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz na temat decyzji reprywatyzacyjnych oraz działań podjętych w celu wyjaśnienia sprawy afery reprywatyzacyjnej
Temat: Informacja Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego na temat działań prokuratury mających na celu wyjaśnienie tzw „afery reprywatyzacyjnej w Warszawie”
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja do Spraw Unii Europejskiej (Posiedzenie nr 85)

05 października 2016
Temat: Opracowanie pt. „Kompetencje parlamentów narodowych w procesie legislacyjnym Unii Europejskiej”
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 65)

05 października 2016
Temat: Projekt inicjatywy ustawodawczej w sprawie zmiany ustawy – Prawo energetyczne
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 45)

13 września 2016
Temat: Kontynuacja dyskusji nad Informacją Ministra Edukacji Narodowej na temat projektowanych zmian w systemie oświaty w tym propozycji rozwiązań strukturalnych i programowych
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 60)

13 września 2016
Temat: Informacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat oceny regulacji dotyczących zmian granic
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 20)

05 września 2016
Temat: Informacja Ministra Rozwoju na temat uwzględnienia potrzeb osób starszych w: projekcie Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju Krajowej Polityce Miejskiej 2023 oraz programach operacyjnych na lata 2014-2020
Temat: Informacja Ministra Infrastruktury i Budownictwa na temat warunków mieszkaniowych osób starszych oraz działań podejmowanych w obszarze optymalizacji zasobów mieszkaniowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą stosownie do specyfiki wyzwań zmieniającej się struktury wiekowej społeczeństwa
Temat: Informacja Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na temat warunków mieszkaniowych osób starszych
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 36)

21 lipca 2016
Temat: Poprawka zgłoszona w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (druki nr 679 i 739)
Temat: Uchwała Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw
Numer druku sejmowego: 679
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 57)
Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 47)

21 lipca 2016
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych oraz zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 247)
Numer druku sejmowego: 247
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 19)

20 lipca 2016
Temat: Informacja na temat świadczeń i usług adresowanych do osób starszych sprzyjających samodzielności i integracji w środowisku lokalnym
Temat: Projekt planu pracy Komisji na okres od 1 sierpnia do 31 grudnia 2016 roku
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 35)

20 lipca 2016
Temat: Sprawozdanie podkomisji stałej do spraw rodziny o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 679)
Numer druku sejmowego: 679
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 54)
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 60)

19 lipca 2016
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o używaniu siedlisk w celu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej (druk nr 702)
Numer druku sejmowego: 702
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 34)

19 lipca 2016
Temat: Pierwsze czytanie i rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 711)
Numer druku sejmowego: 711
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 34)

19 lipca 2016
Temat: Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 428)
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 679)
Numer druku sejmowego: 428
Numer druku sejmowego: 679
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 32)

06 lipca 2016
Temat: „Informacja Ministra Zdrowia na temat zmian kompetencyjnych w nadzorze Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w odniesieniu do informacji medialnych dotyczących wiceministra Krzysztofa Łandy”
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 31)

05 lipca 2016
Temat: Projekt planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2017 rok
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Gospodarki i Rozwoju (Posiedzenie nr 34)

21 czerwca 2016
Temat: Rozpatrzenie uchwały Senatu w spawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 607)
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 27)

09 czerwca 2016
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 562)
Numer druku sejmowego: 562
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Posiedzenie nr 21)
Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 26)

08 czerwca 2016
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 323 i 540)
Numer druku sejmowego: 323
Numer druku sejmowego: 54
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 25)

08 czerwca 2016
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy zmieniającego ustawę o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (druk nr 561)
Numer druku sejmowego: 561
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych (Posiedzenie nr 14)

11 maja 2016
Temat: Informacja Ministra Edukacji Narodowej na temat funkcjonowania strategii oświaty mniejszości narodowych w Polsce
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Gospodarki i Rozwoju (Posiedzenie nr 27)

10 maja 2016
Temat: Sprawozdanie Podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr366)
Numer druku sejmowego: 366
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 34)

28 kwietnia 2016
Temat: Informacja na temat zasad realizacji projektów samorządowych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego
Temat: Propozycja tematów kontroli do planu pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2017 r.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Posiedzenie nr 17)

28 kwietnia 2016
Temat: Informacja Ministra Cyfryzacji o wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dla inwestycji telekomunikacyjnych i ich wpływie na utrzymanie regionalnych sieci szerokopasmowych realizowanych przez samorządy województw
Temat: Propozycja tematów kontroli do planu pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2017 r.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 32)

27 kwietnia 2016
Temat: Informacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat funkcjonowania w 2015 roku ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim
Temat: Sprawy bieżące
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 46)

13 kwietnia 2016
Temat: Wniosek o skierowanie:
Temat: Przedstawiony przez Prezydenta RP projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 51)
Temat: Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (druk nr 287)
Numer druku sejmowego: 51
Numer druku sejmowego: 287
Numer druku sejmowego: 288
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 18)

12 kwietnia 2016
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o lasach (druk nr 394)
Numer druku sejmowego: 394
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 26)

30 marca 2016
Temat: Zaopiniowanie dla Komisji Cyfryzacji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii oraz Komisji Infrastruktury rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 323)
Temat: Sprawy bieżące
Numer druku sejmowego: 323
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 13)

30 marca 2016
Temat: „Informacja o realizacji działań wynikających z Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2014 r. ” (druk nr 192)
Temat: Informacja dotyczącą sytuacji związanej z problemem używania tzw dopalaczy sposobach zwalczania i zapobiegania następstwom ich używania oraz przeciwdziałania przedmiotowemu zjawisku
Numer druku sejmowego: 192
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 24)

17 marca 2016
Temat: Informacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat wdrażania ustawy z dnia 9 października 2015 r. o związkach metropolitalnych
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 6)

27 stycznia 2016
Temat: Informacja dotyczącą utworzenia sieci szpitali publicznych – powrót do koncepcji
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 6)

12 stycznia 2016
Temat: Wysłuchanie publiczne dotyczące przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 62)
Numer druku sejmowego: 62
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 2)

01 grudnia 2015
Temat: Informacja Ministra Zdrowia o kierunkach planowanych działań resortu w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli w latach 2015-2019
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu