Używamy i uzyskujemy dostęp do cookies i podobnych technologii w celach statystycznych. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Więcej...

Analizy / Artykuł

Nowe prawa: zmiany w VAT i podatkach oraz nowa kategoria sądów (cz.2)

Początek lipca w polskim prawie to m.in. dostosowanie handlu transgranicznego do dyrektyw unijnych, darmowe leki dla kobiet w ciąży, zmiany w VAT oraz nowy rodzaj sądów - do spraw własności intelektualnej.

#weszło w życie częściowo, 1 lipca

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN) przejęła od Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS) nadzór nad wprowadzaniem do obrotu określonych nawozów i środków wspomagających uprawę roślin.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o nawozach i nawożeniu oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Zlikwidowano Państwową Inspekcję Sanitarną Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Jej zadania przejmie Państwowa Inspekcja Sanitarna.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Duże firmy mogą występować do szefa Krajowej Administracji Skarbowej o zawarcie umowy o współdziałanie w zakresie realizacji obowiązków podatkowych. KAS przed zawarciem umowy sprawdza podatnika oraz przeprowadza audyt podatkowy. Jeśli firma zostanie pozytywnie zaopiniowana, może podpisać umowę. Jedna z korzyści to zabezpieczenie przed dodatkowymi kontrolami skarbowymi, bo wtedy kontroli może dokonywać tylko Szef KAS. Przedsiębiorstwo może także indywidualnie uzgodnić z KAS np. wysokość zaliczek na PIT.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych

Przedsiębiorca prowadzący hurtownię farmaceutyczną nie może zlecać podwykonawcom przechowywania lub dostarczania w jego imieniu leków. Ma to związek z procesem weryfikacji autentyczności produktów leczniczych. Gdy hurtownia zawiera umowę z producentem leków, staje się hurtownią desygnowaną, a leki, którymi obraca, są zwolnione z obowiązku potwierdzenia autentyczności. Nie dotyczyłoby to jednak podwykonawcy, od którego leki musiałyby zostać zweryfikowane np. przez aptekę, która je skupuje.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw

Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS) to decyzja wydana dla danego towaru lub usługi, która zawiera jego opis z klasyfikacją oraz określoną stawkę VAT. Teraz taka decyzja w formie WIS będzie chronić podatników np. w sytuacji, gdy dojdzie do kontroli organu podatkowego. Instytucje podatkowe nie mogą kwestionować stawki VAT, jeśli została określona w WIS.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Inaczej rozliczymy podatek od importu towarów. Podatek VAT od importu towarów można rozliczyć bezpośrednio w deklaracji VAT. Dzięki temu podatnik ma zyskać co najmniej 15 dni na rozliczenie i większą płynność finansową (wcześniej przez czas między zapłatą VAT-u, a odliczeniem go w deklaracji środki były zamrożone). Skorzystać z tej opcji mogą wszyscy czynni podatnicy, którzy spełnią wymagania:

- zaświadczenie o braku zaległości w płatnościach podatków i składek, 

- potwierdzenie, że są podatnikiem czynnym 

- zgłoszenie celne wydane w ciągu 6 miesięcy przed dokonaniem importu.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych

Na elektronicznej recepcie refundowanej nie trzeba już umieszczać numeru oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. To odpowiedź na wątpliwość zgłaszaną przez aptekarzy – czy powinni wydawać leki, jeśli na e-recepcie nie widać takiego oznaczenia. Wiceminister zdrowia sygnalizował, że można receptę uznać, a teraz uregulowano to w prawie.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia

Minister klimatu w drodze rozporządzenia określi nowe oznakowania pistoletów wydawczych i dystrybutorów paliw ciekłych na stacjach benzynowych. Nowe oznaczenia mają odpowiadać rodzajom paliw i być ujednolicone z oznaczeniami unijnymi.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw

#weszło w życie 1 lipca

Od 1 stycznia działają indywidualne mikrorachunki podatkowe dla podatników do wpłat podatku PIT, CIT i VAT. Za ich pośrednictwem mają być płacone wszystkie podatki, a także inne opłaty. Szczegółową listę podatków ma określać minister finansów w rozporządzeniu. Lista będzie aktualizowana. Indywidualny rachunek można wygenerować na stronie ministerstwa finansów lub w urzędzie skarbowym.

Ustawa wprowadza także zmiany w podatku PIT-40A/11A. W rozporządzeniu Ministerstwo Finansów określi nowy formularz podatkowy dostosowany do zmian.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw

Z początkiem lipca wszyscy przedsiębiorcy prowadzący handel transgraniczny w ramach UE będą musieli stosować nowe przepisy dostosowane do unijnych dyrektyw. Zmieniły się m.in. wymagania do stosowania zerowej stawki VAT, procedury dostarczania towarów do magazynów na terytorium innego państwa czy zasady dokumentowania takich dostaw.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw

Szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejął od Głównego Inspektora Transportu Drogowego (GITD) odpowiedzialność za pobieranie opłat od kierowców za przejazd autostradami oraz za przejazd drogach krajowych pojazdów powyżej 3,5 t. Dotychczasowy Krajowy System Poboru Opłat będzie obowiązywać jeszcze do lipca 2021 r.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw

Od 1 lipca w aptekach powinny pojawić się bezpłatne leki dla kobiet w ciąży. Leki będą dostępne na podstawie recepty z oznaczeniem C, wystawionej na podstawie zaświadczenia o stwierdzeniu ciąży od lekarza ze specjalizacją w zakresie ginekologii i położnictwa lub położną. Przepisy weszły w życie, ale minister zdrowia musi jeszcze opublikować wykaz bezpłatnych leków – ma na to 4 miesiące. 

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Zgodnie z nowelizacją kodeksu postępowania cywilnego powstały wyspecjalizowane sądy własności intelektualnej oraz odrębna procedura dla tego typu spraw. Nowe sądy, zgodnie z rozporządzeniami ministra sprawiedliwości z 29 czerwca, mieszczą się w Gdańsku, Lublinie, Poznaniu, Katowicach i Warszawie (są to sądy okręgowe). Wskazano także dwa właściwe do takich spraw sądy apelacyjne: w Poznaniu i Warszawie. 

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS) przejęła od Inspekcji Handlowej (podległej prezesowi UOKiK) pełen nadzór nad jakością artykułów rolno-spożywczych, tak aby te zadania były skupione w jednej instytucji. Laboratoria Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wykorzystywane do badania jakości weszły w skład IJHARS.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz niektórych innych ustaw

Sejm po raz kolejny przesunął obowiązywanie podatku od sprzedaży detalicznej od sklepów wielkopowierzchniowych. Zamiast od 1 lipca 2020 r., ma obowiązywać od 1 stycznia 2021 r.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej

#weszło w życie 3 lipca

Stabilizująca reguła wydatkowa (SRW) to mechanizm, który ma ograniczać wydatki budżetowe przez limit związany z tempem wzrostu PKB. Dotychczasowo zawieszenie reguły było możliwe tylko w przypadku stanu wojennego, stanu wyjątkowego lub stanu klęski żywiołowej na terenie całego kraju. Teraz można zawiesić SRW także w stanie epidemii, jeśli prognozowany na dany rok wzrost gospodarczy jest niższy, niż sześcioletni średni wzrost pomniejszony o dwa punkty procentowe. Automatyczny, stopniowy powrót do przestrzegania SRW ma nastąpić w ciągu od dwóch do czterech lat w zależności „od sytuacji gospodarczej i tempa odbudowy PKB”.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych