Używamy i uzyskujemy dostęp do cookies i podobnych technologii w celach statystycznych. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Więcej...

Dariusz Walczak

Lobbysta Zawodowy
 • Sprawy
 • Rejestr Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
 • Branże
 • Zatrudnienie
 • Klienci
 • Przepustki do sejmu
Sprawy

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 260)

01 października 2018
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (druk nr 2858).
Numer druku sejmowego: 2858
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Gospodarki i Rozwoju (Posiedzenie nr 125)
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 261)

01 października 2018
Temat: rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi (druk nr 2791).
 • Obecność na posiedzeniu

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne

Ustawa o jawności życia publicznego

Numer projektu z wykazu: UD314

13 listopada 2017
 • Zgłoszenie lobbingowe

Ustawa o jawności życia publicznego

Numer projektu z wykazu: UD314

13 listopada 2017
 • Zgłoszenie lobbingowe

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne

Zgłoszenie zainteresowania pracami nad ustawąMinisterstwo Środowiska

09 listopada 2017
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne
 • Przedmiot zgłoszenia: Postuluję o podwyższenie stawek opłat za wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi zanieczyszczonych w szczególności fenolami lotnymi. Rozwój branży biotechnologicznej pozwala w sposób skuteczny na zmniejszenie a nawet eliminację niektórych zanieczyszczeń w tym fenoli. W związku powyższym, w poczuciu dbałości środowisko odprowadzane ścieki winny być w jak najwyższym stopniu pozbawione zanieczyszczeń możliwych do eliminacji przed ich wprowadzeniem do środowiska.
  Efekt: Uwaga nie została uwzględniona

Projekt ustawy o jawności życia publicznego

Zgłoszenie zainteresowania pracami nad ustawą

09 listopada 2017
Projekt ustawy o jawności życia publicznego
 • Przedmiot zgłoszenia: Postulowane rozwiązanie prawne dotyczyło transparentności procesu stanowienia prawa oraz przejrzystości działań lobbingowych. Pan Dariusz Walczak wnioskował, aby instytucja działań lobbingowych, podejmowanych w szczególności przez zawodowych lobbystów lub podmioty wykonujące działalność lobbingową, została uregulowana w odrębnej ustawie.
  Efekt: Postulat ten nie został uwzględniony przez autorów projektu ustawy o jawności życia publicznego.

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne

Numer projektu z wykazu: RD297

06 listopada 2017
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne

Numer projektu z wykazu: RD297

06 listopada 2017
 • Udział w konsultacjach publicznych

Ustawa o jawności życia publicznego

Numer projektu z wykazu: UD314

25 października 2017
 • Udział w konsultacjach publicznych

Ustawa o jawności życia publicznego

Numer projektu z wykazu: UD314

25 października 2017
 • Udział w konsultacjach publicznych

Prezentacja produktów służących do utrzymania czystości, opartych o mikroorganizmy zamiast o chemię przemysłową

Spotkanie z ministerstwemMinisterstwo Obrony Narodowej

07 marca 2017
 • Przedmiot zgłoszenia: Przedstawiciele bezpośrednio reprezentujący firmę CleanBacter sp. z o. o. zaprezentowali przedmiot działalności spółki oraz produkt, którego dotyczyło wystąpienie lobbysty, tj. gamę produktów służących do utrzymania czystości opartych o mikroorganizmy zamiast o chemię przemysłową, wskazując na korzyści ekologiczne i finansowe płynące z potencjalnego wdrożenia tych produktów do stosowania w Siłach Zbrojnych RP. Odpowiadając na pytanie przedstawiciela Oddziału Prawnego IWspSZ wyjaśnili, że nie ma żadnych przepisów, które uniemożliwiały by zamawiającemu w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (lub innej procedurze wyboru środków czyszczących) wybór produktu reprezentowanej spółki. Przytoczono przykład jednostki wojskowej, w której te produkty są stosowane podkreślając, że istotnym zagadnieniem jest informowanie o istnieniu i możliwościach prezentowanych produktów. Na pytanie o propozycję zmian przepisów prawa lub inicjatywy legislacyjnej, która de facto stanowi istotę zawodowego lobbingu, p. Dariusz Walczak wskazał, że celem przyjęcia do stosowania w SZ RP oferowanego przez spółkę produktu konieczne jest wydanie „aktu prawa wewnętrznego Ministra Obrony Narodowej stwierdzającego zasadność stosowania środków czystości alternatywnych, np. biologicznych dla chemicznych celem ochrony środowiska. Zarządzenia, okólnika lub innego aktu ogólnego zastosowania" (cyt. za wystąpieniem p. Dariusza Walczaka). Po przyjęciu powyższego wniosku spotkanie zakończono.
  Efekt: W ocenie IWspSZ spotkanie miało na celu bardziej promocję produktu niż faktyczny lobbing dotyczący działalności legislacyjnej. Nie zachodzi konieczność ani możliwość przyjęcia proponowanego aktu prawa wewnętrznego. Promocja produktu w gospodarce wolnorynkowej stanowi podstawę działalności jego producenta lub dostawcy, nie potencjalnego odbiorcy tego produktu. Jednocześnie przedstawione wnioski proponuję przekazać do rozpatrzenia Dyrektorowi Departamentu Infrastruktury Ministerstwa Obrony Narodowej, który, zgodnie z zarządzeniem nr 33/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 250 ze zm.) właściwy jest w zakresie określania zasad ochrony środowiska w resorcie (§ 23 ust. 1 tego regulaminu), implementacji w resorcie rozwiązań z zakresu ochrony środowiska (§ 23 ust. 3 pkt 5 tego regulaminu).

Przesłanie pisma

15 grudnia 2016
 • Przedmiot zgłoszenia: b.d.
  Efekt: Wystąpienie zostało przekazane do załatwienia przez właściwy w sprawie organ Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych. Na dzień składania informacji sprawa jest w toku. W celu omówienie kwestii na dzień 7 marca 2017 r. zaplanowano spotkanie w Inspektoracie Wsparcia Sił Zbrojnych z udziałem lobbysty i przedstawicieli firmy CleanBacter Instytut Technologii Biologicznych Sp. z o.o., na rzecz której działa Dariusz Walczak.
Rejestr Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
10 stycznia 2012 -
Nr w rejestrze: 221
Wpisany do rejestru: Tak
Wpis usunięty z rejestru: Nie
Sygnatura: DAP-WAR-0234-26/11
Klienci
EIG PL Sp z o.o.
Kancelaria Konsultacje Doradztwo Ekonomiczno-Gospodarcze
Przepustki do sejmu
07.01.2015 - 31.12.2015
Przedmiot lobbingu: Regulacje z zakresu prawa energetycznego, komercjalizacji i przedsiębiorczości, systemu ubezpieczeń społecznych, ochrony zdrowia, ochrony środowiska, a także projektów aktów prawnych procedowanych obecnie przez Rząd RP
24.01.2018 - 31.12.2018
Przedmiot lobbingu: Regulacje z zakresu prawa energetycznego, OZE, komercjalizacji i przedsiębiorczości, systemu ubezpieczeń społecznych, ochrony zdrowia, ochrony środowiska, prawa łowieckiego, o broni i amunicji, a także projektów aktów prawnych procedowanych przez Rząd RP
03.02.2016 - 31.12.2016
Przedmiot lobbingu: Regulacje z zakresu prawa energetycznego, komercjalizacji i przedsiębiorczości, prawa łowieckiego, o broni i amunicji, systemu ubezpieczeń społecznych, ochrony zdrowia, ochrony środowiska, a także projektów aktów prawnych procedowanych obecnie przez Rząd RP
27.12.2016 - 31.12.2017
Przedmiot lobbingu: Regulacje z zakresu prawa energetycznego, OZE, komercjalizacji i przedsiębiorczości, systemu ubezpieczeń społecznych, ochrony zdrowia, ochrony środowiska, prawa łowieckiego, o broni i amunicji, a także projektów aktów prawnych procedowanych przez Rząd RP
02.01.2019 - 31.12.2019
Przedmiot lobbingu: Regulacje z zakresu prawa energetycznego, OZE, o odpadach, komercjalizacji i przedsiębiorczości, systemu ubezpieczeń społecznych, ochrony zdrowia, ochrony środowiska, prawa łowieckiego, o broni i amunicji, a także projektów aktów prawnych procedowanych przez Rząd RP jak i grupy posłów.
Sprawy

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 260)

01 października 2018
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (druk nr 2858).
Numer druku sejmowego: 2858
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Gospodarki i Rozwoju (Posiedzenie nr 125)
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 261)

01 października 2018
Temat: rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi (druk nr 2791).
 • Obecność na posiedzeniu

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne

Ustawa o jawności życia publicznego

Numer projektu z wykazu: UD314

13 listopada 2017
 • Zgłoszenie lobbingowe

Ustawa o jawności życia publicznego

Numer projektu z wykazu: UD314

13 listopada 2017
 • Zgłoszenie lobbingowe

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne

Zgłoszenie zainteresowania pracami nad ustawąMinisterstwo Środowiska

09 listopada 2017
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne
 • Przedmiot zgłoszenia: Postuluję o podwyższenie stawek opłat za wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi zanieczyszczonych w szczególności fenolami lotnymi. Rozwój branży biotechnologicznej pozwala w sposób skuteczny na zmniejszenie a nawet eliminację niektórych zanieczyszczeń w tym fenoli. W związku powyższym, w poczuciu dbałości środowisko odprowadzane ścieki winny być w jak najwyższym stopniu pozbawione zanieczyszczeń możliwych do eliminacji przed ich wprowadzeniem do środowiska.
  Efekt: Uwaga nie została uwzględniona

Projekt ustawy o jawności życia publicznego

Zgłoszenie zainteresowania pracami nad ustawą

09 listopada 2017
Projekt ustawy o jawności życia publicznego
 • Przedmiot zgłoszenia: Postulowane rozwiązanie prawne dotyczyło transparentności procesu stanowienia prawa oraz przejrzystości działań lobbingowych. Pan Dariusz Walczak wnioskował, aby instytucja działań lobbingowych, podejmowanych w szczególności przez zawodowych lobbystów lub podmioty wykonujące działalność lobbingową, została uregulowana w odrębnej ustawie.
  Efekt: Postulat ten nie został uwzględniony przez autorów projektu ustawy o jawności życia publicznego.

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne

Numer projektu z wykazu: RD297

06 listopada 2017
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne

Numer projektu z wykazu: RD297

06 listopada 2017
 • Udział w konsultacjach publicznych

Ustawa o jawności życia publicznego

Numer projektu z wykazu: UD314

25 października 2017
 • Udział w konsultacjach publicznych

Ustawa o jawności życia publicznego

Numer projektu z wykazu: UD314

25 października 2017
 • Udział w konsultacjach publicznych

Prezentacja produktów służących do utrzymania czystości, opartych o mikroorganizmy zamiast o chemię przemysłową

Spotkanie z ministerstwemMinisterstwo Obrony Narodowej

07 marca 2017
 • Przedmiot zgłoszenia: Przedstawiciele bezpośrednio reprezentujący firmę CleanBacter sp. z o. o. zaprezentowali przedmiot działalności spółki oraz produkt, którego dotyczyło wystąpienie lobbysty, tj. gamę produktów służących do utrzymania czystości opartych o mikroorganizmy zamiast o chemię przemysłową, wskazując na korzyści ekologiczne i finansowe płynące z potencjalnego wdrożenia tych produktów do stosowania w Siłach Zbrojnych RP. Odpowiadając na pytanie przedstawiciela Oddziału Prawnego IWspSZ wyjaśnili, że nie ma żadnych przepisów, które uniemożliwiały by zamawiającemu w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (lub innej procedurze wyboru środków czyszczących) wybór produktu reprezentowanej spółki. Przytoczono przykład jednostki wojskowej, w której te produkty są stosowane podkreślając, że istotnym zagadnieniem jest informowanie o istnieniu i możliwościach prezentowanych produktów. Na pytanie o propozycję zmian przepisów prawa lub inicjatywy legislacyjnej, która de facto stanowi istotę zawodowego lobbingu, p. Dariusz Walczak wskazał, że celem przyjęcia do stosowania w SZ RP oferowanego przez spółkę produktu konieczne jest wydanie „aktu prawa wewnętrznego Ministra Obrony Narodowej stwierdzającego zasadność stosowania środków czystości alternatywnych, np. biologicznych dla chemicznych celem ochrony środowiska. Zarządzenia, okólnika lub innego aktu ogólnego zastosowania" (cyt. za wystąpieniem p. Dariusza Walczaka). Po przyjęciu powyższego wniosku spotkanie zakończono.
  Efekt: W ocenie IWspSZ spotkanie miało na celu bardziej promocję produktu niż faktyczny lobbing dotyczący działalności legislacyjnej. Nie zachodzi konieczność ani możliwość przyjęcia proponowanego aktu prawa wewnętrznego. Promocja produktu w gospodarce wolnorynkowej stanowi podstawę działalności jego producenta lub dostawcy, nie potencjalnego odbiorcy tego produktu. Jednocześnie przedstawione wnioski proponuję przekazać do rozpatrzenia Dyrektorowi Departamentu Infrastruktury Ministerstwa Obrony Narodowej, który, zgodnie z zarządzeniem nr 33/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 250 ze zm.) właściwy jest w zakresie określania zasad ochrony środowiska w resorcie (§ 23 ust. 1 tego regulaminu), implementacji w resorcie rozwiązań z zakresu ochrony środowiska (§ 23 ust. 3 pkt 5 tego regulaminu).

Przesłanie pisma

15 grudnia 2016
 • Przedmiot zgłoszenia: b.d.
  Efekt: Wystąpienie zostało przekazane do załatwienia przez właściwy w sprawie organ Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych. Na dzień składania informacji sprawa jest w toku. W celu omówienie kwestii na dzień 7 marca 2017 r. zaplanowano spotkanie w Inspektoracie Wsparcia Sił Zbrojnych z udziałem lobbysty i przedstawicieli firmy CleanBacter Instytut Technologii Biologicznych Sp. z o.o., na rzecz której działa Dariusz Walczak.
Rejestr Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
10 stycznia 2012 -
Nr w rejestrze: 221
Wpisany do rejestru: Tak
Wpis usunięty z rejestru: Nie
Sygnatura: DAP-WAR-0234-26/11
Klienci
EIG PL Sp z o.o.
Kancelaria Konsultacje Doradztwo Ekonomiczno-Gospodarcze
Przepustki do sejmu
07.01.2015 - 31.12.2015
Przedmiot lobbingu: Regulacje z zakresu prawa energetycznego, komercjalizacji i przedsiębiorczości, systemu ubezpieczeń społecznych, ochrony zdrowia, ochrony środowiska, a także projektów aktów prawnych procedowanych obecnie przez Rząd RP
24.01.2018 - 31.12.2018
Przedmiot lobbingu: Regulacje z zakresu prawa energetycznego, OZE, komercjalizacji i przedsiębiorczości, systemu ubezpieczeń społecznych, ochrony zdrowia, ochrony środowiska, prawa łowieckiego, o broni i amunicji, a także projektów aktów prawnych procedowanych przez Rząd RP
03.02.2016 - 31.12.2016
Przedmiot lobbingu: Regulacje z zakresu prawa energetycznego, komercjalizacji i przedsiębiorczości, prawa łowieckiego, o broni i amunicji, systemu ubezpieczeń społecznych, ochrony zdrowia, ochrony środowiska, a także projektów aktów prawnych procedowanych obecnie przez Rząd RP
27.12.2016 - 31.12.2017
Przedmiot lobbingu: Regulacje z zakresu prawa energetycznego, OZE, komercjalizacji i przedsiębiorczości, systemu ubezpieczeń społecznych, ochrony zdrowia, ochrony środowiska, prawa łowieckiego, o broni i amunicji, a także projektów aktów prawnych procedowanych przez Rząd RP
02.01.2019 - 31.12.2019
Przedmiot lobbingu: Regulacje z zakresu prawa energetycznego, OZE, o odpadach, komercjalizacji i przedsiębiorczości, systemu ubezpieczeń społecznych, ochrony zdrowia, ochrony środowiska, prawa łowieckiego, o broni i amunicji, a także projektów aktów prawnych procedowanych przez Rząd RP jak i grupy posłów.