Używamy i uzyskujemy dostęp do cookies i podobnych technologii w celach statystycznych. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Więcej...

Analiza wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2017 r.

  • Sprawy
  • Pełna nazwa
  • Branże
21
czerwca
2018

Debata w komisji

Komisja
Komisja Finansów Publicznych
Tematy
Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. (druk nr 2559) wraz z przedstawioną przez prezesa Najwyższej Izby Kontroli „Analizą wykonania w 2017 r. budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej” (druk nr 2620) oraz wniosek w przedmiocie absolutorium dla Rady Ministrów, Sprawozdanie z wykonania założeń polityki pieniężnej na rok 2017 (druk nr 2598), 2) Sprawozdanie z działalności Narodowego Banku Polskiego w 2017 r. (druk nr 2599)
Uczestnicy

Andrzej Szlachta

Przewodniczący poseł, /PiS/

Anna Woźniak

z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych

Błażej Parda

Poseł, /Kukiz15/

Jarosław Borowski

Wicedyrektor Departamentu Budżetu i Finansów Najwyższej Izby Kontroli

Zofia Szpringer

naczelnik Wydziału Analiz Społecznych i Ekonomicznych w Biurze Analiz Sejmowych
21
czerwca
2018

Raport komisji

Pokaż na stronie Sejmu
14
czerwca
2018

Debata w komisji

Komisja
Komisja do Spraw Unii Europejskiej
Tematy
I. informację o dokumentach UE, w stosunku do których prezydium wnosi o niezgłaszanie uwag: COM(2018) 209, 231, 289, 312 (w trybie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 8 października 2010 r.), COM(2018) 272, 288, 290, 291, 294, 295, 299, 311 (w trybie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 października 2010 r.), COM(2018) 267, 268, 269, 297, 301, 304, 305, 308, 309, 330 (w trybie art. 151 ust. 1 regulaminu Sejmu z uwzględnieniem art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 8 października 2010 r.);, II. rozpatrzyła i zaopiniowała dla Komisji Finansów Publicznych sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. (druk nr 2559) wraz z analizą Najwyższej Izby Kontroli (druk nr 2620) w zakresie:, III. w trybie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 8 października 2010 r. informację o stanowisku, jakie Rada Ministrów ma zamiar zająć podczas rozpatrywania projektów aktów prawnych UE na posiedzeniu Rady ds. Ekonomiczno-Finansowych (22 czerwca 2018 r.) w związku z zasięgnięciem opinii Komisji w tych sprawach (COM(2015) 586, COM(2017) 567, 569, 706);, IV. w trybie art. 151 ust. 1 regulaminu Sejmu z uwzględnieniem art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 8 października 2010 r. komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Nowoczesny budżet dla Unii, która chroni, wspiera i broni: Wieloletnie ramy finansowe na lata 2021–2027 (COM(2018) 321 – wersja ostateczna), w trybie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia  8 października 2010 r. wniosek dotyczący rozporządzenia Rady określającego wieloletnie ramy finansowe na lata 2021–2027 (COM(2018) 322 – wersja ostateczna) oraz w trybie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 października 2010 r. wniosek – Porozumienie międzyinstytucjonalne pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami (COM(2018) 323 – wersja ostateczna) i odnoszące się do nich stanowiska rządu;, V. w trybie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 8 października 2010 r. wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony budżetu Unii w przypadku uogólnionych braków w zakresie praworządności w państwach członkowskich (COM(2018) 324 – wersja ostateczna) i odnoszący się do niego projekt stanowiska Rzeczypospolitej Polskiej;, VI. w trybie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 8 października 2010 r. wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej (COM(2018) 325 – wersja ostateczna) i odnoszący się do niego projekt stanowiska Rzeczypospolitej Polskiej;, VII. w trybie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 8 października 2010 r. wniosek dotyczący rozporządzenia Rady w sprawie metod i procedury udostępniania zasobów własnych opartych na wspólnej skonsolidowanej podstawie opodatkowania osób prawnych, na unijnym systemie handlu uprawnieniami do emisji i na niepoddawanych recyklingowi odpadach opakowaniowych z tworzyw sztucznych oraz w sprawie środków w celu zaspokojenia potrzeb gotówkowych COM(2018) 326 – wersja ostateczna) i odnoszący się do niego projekt stanowiska Rzeczypospolitej Polskiej;, VIII. w trybie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 8 października 2010 r. wniosek dotyczący rozporządzenia Rady określającego środki wykonawcze dotyczące systemu zasobów własnych Unii Europejskiej (COM(2018) 327 – wersja ostateczna) i odnoszący się do niego projekt stanowiska Rzeczypospolitej Polskiej;, IX. w trybie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 października 2010 r. wniosek dotyczący rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (EWG, Euratom) nr 1553/89 w sprawie ostatecznych jednolitych warunków poboru środków własnych pochodzących z podatku od wartości dodanej (COM(2018) 328 – wersja ostateczna) i odnoszący się do niego projekt stanowiska Rzeczypospolitej Polskiej.
Uczestnicy

Tomasz Roskosz

główni specjaliści w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Agata Jackiewicz

z sekretariatu Komisji w BSM

Marcin Święcicki

Poseł, /PO/

Konrad Szymański

sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych wraz ze współpracownikami, Sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych

Zofia Szpringer

naczelnik Wydziału Analiz Społecznych i Ekonomicznych z BAS, Naczelnik Wydziału Analiz Społecznych i Ekonomicznych w Biurze Analiz Sejmowych
13
czerwca
2018

Debata w komisji

Komisja
Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Tematy
Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych Sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. (druk nr 2559) wraz z Analizą Najwyższej Izby Kontroli (druk nr 2620) w zakresie: ) części budżetowej 21 – Gospodarka morska: a) dochody i wydatki, b) wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych, c) dotacje podmiotowe i celowe, d) wydatki budżetu środków europejskich na realizację programów operacyjnych, e) programy wieloletnie w układzie zadaniowym: „Program ochrony brzegów morskich” oraz „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską”; 2) części budżetowej 62 – Rybołówstwo: a) dochody i wydatki, b) wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych, c) dotacje celowe, d) wydatki budżetu środków europejskich na realizację Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020; 3) części budżetowej 69 – Żegluga śródlądowa: a) dochody i wydatki, b) wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych, c) wydatki budżetu środków europejskich na realizację Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020; 4) części budżetowej 83 – Rezerwy celowe, w zakresie pozycji 8 i 19; 5) części budżetowej 85 – Budżety wojewodów ogółem, w zakresie działu 050 – Rybołówstwo i rybactwo: a) dochody i wydatki, b) wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych.
Uczestnicy

Tadeusz Aziewicz

Poseł, /PO/

Elżbieta Milewska

zastępca dyrektora Departamentu Finansowania Sfery Gospodarczej Ministerstwa Finansów wraz ze współpracownikami, Zastępca dyrektora Departamentu Finansowania Sfery Gospodarczej Ministerstwa Finansów

Kamil Wojnar

zastępca dyrektora Departamentu Rybołówstwa

Tomasz Emiljan

dyrektor Departamentu Infrastruktury Najwyższej Izby Kontroli wraz ze współpracownikami, Dyrektor Departamentu Infrastruktury Najwyższej Izby Kontroli

Przemysław Żukowski

zastępca dyrektora Departamentu Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej wraz ze współpracownikami
13
czerwca
2018

Debata w komisji

Komisja
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Tematy
Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych Sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. (druk nr 2559) wraz z Analizą wykonania budżetu i założeń polityki pieniężnej w 2017 r. Najwyższej Izby Kontroli (druk nr 2620) w zakresie:
Uczestnicy

Krzysztof Tołwiński

przewodniczący Federacji Gospodarstw Rodzinnych, Przewodniczący Federacji Gospodarstw Rodzinnych

Dorota Niedziela

Poseł, /PO/

Jan Krzysztof Ardanowski

Jarosław Sachajko

Przewodniczący poseł, /Kukiz15/

Agnieszka Jasińska

z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych
13
czerwca
2018

Debata w komisji

Komisja
Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa
Tematy
Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych Sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. (druk nr 2559) wraz z Analizą Najwyższej Izby Kontroli (druk nr 2620) w zakresie:
Uczestnicy

Paweł Bańkowski

Poseł, /PO/

Sławomir Grzelak

dyrektor Departamentu Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji Najwyższej Izby Kontroli, Dyrektor Departamentu Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji Najwyższej Izby Kontroli

Tomasz Iwański

zastępca dyrektora Departamentu Administracji Publicznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Zastępca dyrektora Departamentu Administracji Publicznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Wiesław Kozioł

z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych, Sekretarz Komisji

Maciej Bando

prezes Urzędu Regulacji Energetyki, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki
13
czerwca
2018

Debata w komisji

Komisja
Komisja Finansów Publicznych
Tematy
Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. (druk nr 2559) wraz z przedstawioną przez Prezesa Najwyższej Izby Kontroli Analizą wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2017 roku (druk nr 2620), Rozpatrzenie „Informacji o poręczeniach i gwarancjach udzielonych w 2017 roku przez Skarb Państwa niektóre osoby prawne oraz Bank Gospodarstwa Krajowego” (druk nr 2525)
Uczestnicy

Izabela Leszczyna

Poseł, /PO/

Andrzej Szlachta

Przewodniczący poseł, /PiS/

Anna Woźniak

z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych

Kazimierz Smoliński

Poseł, /PiS/

Jarosław Borowski

wicedyrektor Departamentu Budżetu i Finansów Najwyższej Izby Kontroli wraz ze współpracownikami, Wicedyrektor Departamentu Budżetu i Finansów Najwyższej Izby Kontroli
13
czerwca
2018

Debata w komisji

Komisja
Komisja Polityki Społecznej i Rodziny
Tematy
rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. (druk nr 2559) wraz z Analizą Najwyższej Izby Kontroli (druk nr 2620) w zakresie:
Uczestnicy

Brygida Śliwka

z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych

Maria Kałuska

Dyrektor Biura Budżetu i Finansów w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Ewa Kozanecka

Poseł, /PiS/

Halina Szydełko

Poseł, /PiS/

Janusz Śniadek

Poseł, /PiS/
08
czerwca
2018

Wniesienie projektu do Sejmu

Pokaż na stronie Sejmu
Pełna nazwa
Analiza wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2017 r.
21
czerwca
2018

Debata w komisji

Komisja
Komisja Finansów Publicznych
Tematy
Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. (druk nr 2559) wraz z przedstawioną przez prezesa Najwyższej Izby Kontroli „Analizą wykonania w 2017 r. budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej” (druk nr 2620) oraz wniosek w przedmiocie absolutorium dla Rady Ministrów, Sprawozdanie z wykonania założeń polityki pieniężnej na rok 2017 (druk nr 2598), 2) Sprawozdanie z działalności Narodowego Banku Polskiego w 2017 r. (druk nr 2599)
Uczestnicy

Andrzej Szlachta

Przewodniczący poseł, /PiS/

Anna Woźniak

z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych

Błażej Parda

Poseł, /Kukiz15/

Jarosław Borowski

Wicedyrektor Departamentu Budżetu i Finansów Najwyższej Izby Kontroli

Zofia Szpringer

naczelnik Wydziału Analiz Społecznych i Ekonomicznych w Biurze Analiz Sejmowych
21
czerwca
2018

Raport komisji

Pokaż na stronie Sejmu
14
czerwca
2018

Debata w komisji

Komisja
Komisja do Spraw Unii Europejskiej
Tematy
I. informację o dokumentach UE, w stosunku do których prezydium wnosi o niezgłaszanie uwag: COM(2018) 209, 231, 289, 312 (w trybie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 8 października 2010 r.), COM(2018) 272, 288, 290, 291, 294, 295, 299, 311 (w trybie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 października 2010 r.), COM(2018) 267, 268, 269, 297, 301, 304, 305, 308, 309, 330 (w trybie art. 151 ust. 1 regulaminu Sejmu z uwzględnieniem art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 8 października 2010 r.);, II. rozpatrzyła i zaopiniowała dla Komisji Finansów Publicznych sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. (druk nr 2559) wraz z analizą Najwyższej Izby Kontroli (druk nr 2620) w zakresie:, III. w trybie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 8 października 2010 r. informację o stanowisku, jakie Rada Ministrów ma zamiar zająć podczas rozpatrywania projektów aktów prawnych UE na posiedzeniu Rady ds. Ekonomiczno-Finansowych (22 czerwca 2018 r.) w związku z zasięgnięciem opinii Komisji w tych sprawach (COM(2015) 586, COM(2017) 567, 569, 706);, IV. w trybie art. 151 ust. 1 regulaminu Sejmu z uwzględnieniem art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 8 października 2010 r. komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Nowoczesny budżet dla Unii, która chroni, wspiera i broni: Wieloletnie ramy finansowe na lata 2021–2027 (COM(2018) 321 – wersja ostateczna), w trybie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia  8 października 2010 r. wniosek dotyczący rozporządzenia Rady określającego wieloletnie ramy finansowe na lata 2021–2027 (COM(2018) 322 – wersja ostateczna) oraz w trybie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 października 2010 r. wniosek – Porozumienie międzyinstytucjonalne pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami (COM(2018) 323 – wersja ostateczna) i odnoszące się do nich stanowiska rządu;, V. w trybie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 8 października 2010 r. wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony budżetu Unii w przypadku uogólnionych braków w zakresie praworządności w państwach członkowskich (COM(2018) 324 – wersja ostateczna) i odnoszący się do niego projekt stanowiska Rzeczypospolitej Polskiej;, VI. w trybie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 8 października 2010 r. wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej (COM(2018) 325 – wersja ostateczna) i odnoszący się do niego projekt stanowiska Rzeczypospolitej Polskiej;, VII. w trybie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 8 października 2010 r. wniosek dotyczący rozporządzenia Rady w sprawie metod i procedury udostępniania zasobów własnych opartych na wspólnej skonsolidowanej podstawie opodatkowania osób prawnych, na unijnym systemie handlu uprawnieniami do emisji i na niepoddawanych recyklingowi odpadach opakowaniowych z tworzyw sztucznych oraz w sprawie środków w celu zaspokojenia potrzeb gotówkowych COM(2018) 326 – wersja ostateczna) i odnoszący się do niego projekt stanowiska Rzeczypospolitej Polskiej;, VIII. w trybie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 8 października 2010 r. wniosek dotyczący rozporządzenia Rady określającego środki wykonawcze dotyczące systemu zasobów własnych Unii Europejskiej (COM(2018) 327 – wersja ostateczna) i odnoszący się do niego projekt stanowiska Rzeczypospolitej Polskiej;, IX. w trybie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 października 2010 r. wniosek dotyczący rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (EWG, Euratom) nr 1553/89 w sprawie ostatecznych jednolitych warunków poboru środków własnych pochodzących z podatku od wartości dodanej (COM(2018) 328 – wersja ostateczna) i odnoszący się do niego projekt stanowiska Rzeczypospolitej Polskiej.
Uczestnicy

Tomasz Roskosz

główni specjaliści w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Agata Jackiewicz

z sekretariatu Komisji w BSM

Marcin Święcicki

Poseł, /PO/

Konrad Szymański

sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych wraz ze współpracownikami, Sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych

Zofia Szpringer

naczelnik Wydziału Analiz Społecznych i Ekonomicznych z BAS, Naczelnik Wydziału Analiz Społecznych i Ekonomicznych w Biurze Analiz Sejmowych
13
czerwca
2018

Debata w komisji

Komisja
Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Tematy
Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych Sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. (druk nr 2559) wraz z Analizą Najwyższej Izby Kontroli (druk nr 2620) w zakresie: ) części budżetowej 21 – Gospodarka morska: a) dochody i wydatki, b) wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych, c) dotacje podmiotowe i celowe, d) wydatki budżetu środków europejskich na realizację programów operacyjnych, e) programy wieloletnie w układzie zadaniowym: „Program ochrony brzegów morskich” oraz „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską”; 2) części budżetowej 62 – Rybołówstwo: a) dochody i wydatki, b) wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych, c) dotacje celowe, d) wydatki budżetu środków europejskich na realizację Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020; 3) części budżetowej 69 – Żegluga śródlądowa: a) dochody i wydatki, b) wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych, c) wydatki budżetu środków europejskich na realizację Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020; 4) części budżetowej 83 – Rezerwy celowe, w zakresie pozycji 8 i 19; 5) części budżetowej 85 – Budżety wojewodów ogółem, w zakresie działu 050 – Rybołówstwo i rybactwo: a) dochody i wydatki, b) wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych.
Uczestnicy

Tadeusz Aziewicz

Poseł, /PO/

Elżbieta Milewska

zastępca dyrektora Departamentu Finansowania Sfery Gospodarczej Ministerstwa Finansów wraz ze współpracownikami, Zastępca dyrektora Departamentu Finansowania Sfery Gospodarczej Ministerstwa Finansów

Kamil Wojnar

zastępca dyrektora Departamentu Rybołówstwa

Tomasz Emiljan

dyrektor Departamentu Infrastruktury Najwyższej Izby Kontroli wraz ze współpracownikami, Dyrektor Departamentu Infrastruktury Najwyższej Izby Kontroli

Przemysław Żukowski

zastępca dyrektora Departamentu Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej wraz ze współpracownikami
13
czerwca
2018

Debata w komisji

Komisja
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Tematy
Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych Sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. (druk nr 2559) wraz z Analizą wykonania budżetu i założeń polityki pieniężnej w 2017 r. Najwyższej Izby Kontroli (druk nr 2620) w zakresie:
Uczestnicy

Krzysztof Tołwiński

przewodniczący Federacji Gospodarstw Rodzinnych, Przewodniczący Federacji Gospodarstw Rodzinnych

Dorota Niedziela

Poseł, /PO/

Jan Krzysztof Ardanowski

Jarosław Sachajko

Przewodniczący poseł, /Kukiz15/

Agnieszka Jasińska

z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych
13
czerwca
2018

Debata w komisji

Komisja
Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa
Tematy
Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych Sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. (druk nr 2559) wraz z Analizą Najwyższej Izby Kontroli (druk nr 2620) w zakresie:
Uczestnicy

Paweł Bańkowski

Poseł, /PO/

Sławomir Grzelak

dyrektor Departamentu Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji Najwyższej Izby Kontroli, Dyrektor Departamentu Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji Najwyższej Izby Kontroli

Tomasz Iwański

zastępca dyrektora Departamentu Administracji Publicznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Zastępca dyrektora Departamentu Administracji Publicznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Wiesław Kozioł

z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych, Sekretarz Komisji

Maciej Bando

prezes Urzędu Regulacji Energetyki, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki
13
czerwca
2018

Debata w komisji

Komisja
Komisja Finansów Publicznych
Tematy
Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. (druk nr 2559) wraz z przedstawioną przez Prezesa Najwyższej Izby Kontroli Analizą wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2017 roku (druk nr 2620), Rozpatrzenie „Informacji o poręczeniach i gwarancjach udzielonych w 2017 roku przez Skarb Państwa niektóre osoby prawne oraz Bank Gospodarstwa Krajowego” (druk nr 2525)
Uczestnicy

Izabela Leszczyna

Poseł, /PO/

Andrzej Szlachta

Przewodniczący poseł, /PiS/

Anna Woźniak

z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych

Kazimierz Smoliński

Poseł, /PiS/

Jarosław Borowski

wicedyrektor Departamentu Budżetu i Finansów Najwyższej Izby Kontroli wraz ze współpracownikami, Wicedyrektor Departamentu Budżetu i Finansów Najwyższej Izby Kontroli
13
czerwca
2018

Debata w komisji

Komisja
Komisja Polityki Społecznej i Rodziny
Tematy
rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. (druk nr 2559) wraz z Analizą Najwyższej Izby Kontroli (druk nr 2620) w zakresie:
Uczestnicy

Brygida Śliwka

z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych

Maria Kałuska

Dyrektor Biura Budżetu i Finansów w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Ewa Kozanecka

Poseł, /PiS/

Halina Szydełko

Poseł, /PiS/

Janusz Śniadek

Poseł, /PiS/
08
czerwca
2018

Wniesienie projektu do Sejmu

Pokaż na stronie Sejmu
Pełna nazwa
Analiza wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2017 r.
Zobacz proces legislacyjny w Sejmie