Używamy i uzyskujemy dostęp do cookies i podobnych technologii w celach statystycznych. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Więcej...

Marcin Kolasa

 • Sprawy
 • Branże
 • Zatrudnienie
Sprawy

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 13)

14 lipca 2020
Temat: pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz Służby Więziennej (druk nr 432).
Zobacz stenogram
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja do Spraw Petycji (Posiedzenie nr 9)

22 stycznia 2020
Temat: Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej w zakresie granic, w jakich mogą być dokonywane potrącenia ze świadczeń emerytalnych i rentowych (BKSP-145-589/19);
Temat: Rozpatrzenie petycji w sprawie zmiany ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz.U. z 2019 r. poz. 288 ze zm.) w zakresie art. 15a (BKSP-145-582/19);
Temat: Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej w zakresie zasad ustalania wysokości emerytur (BKSP-145-584/19); – rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej w zakresie zmiany roty ślubowania sędziego (BKSP-145-594/19);
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 5)

21 stycznia 2020
Temat: Informacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o realizacji w 2018 r. „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017–2020” (druk nr 71);
Temat: Informacja Najwyższej Izby Kontroli o realizacji „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017–2020”.
Numer druku sejmowego: 71
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 4)

15 stycznia 2020
Temat: Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2020 wraz z autopoprawką (druki nr 112 i 112-A) w zakresie: 1) części budżetowej 16 – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów: a) dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2, b) wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 6, c) dotacje podmiotowe i celowe z zał. nr 8, d) środki europejskie z zał. nr 4 i 15; 2) trzyletniego planu limitu mianowań urzędników w służbie cywilnej na lata 2020–2022; 3) planu finansowego agencji wykonawczej z zał. nr 11: – Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego; 4) planu finansowego instytucji gospodarki budżetowej z zał. nr 12: – Centrum Obsługi Administracji Rządowej; 5) planu finansowego państwowych funduszy celowych z zał. nr 13: – Fundusz Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, – Fundusz Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego; 6) planu finansowego państwowych osób prawnych z zał. nr 14: – Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, – Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego, – Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka; 7) części budżetowej 83 – Rezerwy celowe w zakresie pozycji: – 20 – Środki na szkolenia i wynagrodzenia na nowe mianowania urzędników służby cywilnej oraz skutki przechodzące z roku 2019, – 39 – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich; 8) części budżetowej 75 – Rządowe Centrum Legislacji: a) dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2, b) wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 6; 9) części budżetowej 42 – Sprawy wewnętrzne: a) dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2, b) wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 6, c) dotacje podmiotowe i celowe z zał. nr 8, d) dotacja podmiotowa dla Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji z zał. nr 9, e) środki europejskie z zał. nr 4 i 15; 10) planu finansowego instytucji gospodarki budżetowej z zał. nr 12: – Centrum Usług Logistycznych; 11) planu finansowego państwowych funduszy celowych z zał. nr 13: a) Funduszu Wsparcia Policji, b) Funduszu Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego, c) Funduszu Wsparcia Straży Granicznej, d) Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej; 12) części budżetowej 83 – Rezerwy celowe w zakresie pozycji: – 13 – Pomoc dla repatriantów, – 22 – Budowa, modernizacja i utrzymywanie przejść granicznych (w tym na sfinansowanie zobowiązań wynikających z umów dwustronnych dotyczących przejść granicznych), – 28 – Środki na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka, – 36 – Środki na realizację Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017–2020, – 37 – Środki na realizację Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2018–2020, oraz na realizację przedsięwzięć związanych z ograniczaniem przestępczości gospodarczej, – 64 – Uzupełnienie wydatków, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych RP, z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć: sprzęt transportowy, uzbrojenia i techniki specjalnej, informatyki i łączności oraz wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy, w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017–2020; 13) części budżetowej 85 – Budżety wojewodów ogółem, w zakresie działu: 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: – dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2, – wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 6, – dotacje celowe z zał. nr 8, – zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w części 85 – Budżety wojewodów z zał. nr 7, – środki europejskie z zał. nr 4 i 15; 14) części budżetowej 17 – Administracja publiczna: a) dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2, b) wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 6, c) dotacje celowe z zał. nr 8, d) środki europejskie z zał. nr 4 i 15; 15) planu finansowego państwowych funduszy celowych z zał. nr 13: – Fundusz Rekompensacyjny; 16) części budżetowej 83 – Rezerwy celowe w zakresie pozycji: – 9 – Środki na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 2530 tys. zł, – 14 – Pomoc dla społeczności romskiej wraz z programem wieloletnim z zał. nr 10; 17) części budżetowej 43 – Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne: a) dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2, b) wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 6, c) dotacje podmiotowe i celowe z zał. nr 8; 18) części budżetowej 85 – Budżety wojewodów ogółem, w zakresie działu: 750 – Administracja publiczna: – dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2, – wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 6, – środki europejskie z zał. nr 4 i 15.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 3)

07 stycznia 2020
Temat: Informacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat stanu realizacji porozumienia zawartego w dniu 8 listopada 2018 r. pomiędzy MSWiA a związkami zawodowymi służb mundurowych;
Temat: Projekt planu pracy Komisji na okres od 1 stycznia do 31 lipca 2020 r.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 212)

18 lipca 2019
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej oraz ustawy o Służbie Więziennej (druk nr 3543 i 3641);
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3604 i 3643).
Numer druku sejmowego: 3543
Numer druku sejmowego: 3604
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 209)

16 lipca 2019
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3604).
Numer druku sejmowego: 3604
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 207)

16 lipca 2019
Temat: Pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej oraz ustawy o Służbie Więziennej (druk nr 3543).
Numer druku sejmowego: 3543
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 209)

16 lipca 2019
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3604).
Numer druku sejmowego: 3604
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 207)

16 lipca 2019
Temat: Pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej oraz ustawy o Służbie Więziennej (druk nr 3543).
Numer druku sejmowego: 3543
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja do Spraw Petycji (Posiedzenie nr 195)

04 lipca 2019
Temat: Odpowiedź Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na dezyderat nr 147 w sprawie nowelizacji ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych;
Temat: Odpowiedź Ministra Sprawiedliwości na dezyderat nr 153 w sprawie zasadności podjęcia inicjatywy ustawodawczej mającej na celu uwzględnienie obowiązujących przepisów w odniesieniu do dekretu o umarzaniu utraconych dokumentów;
Temat: Petycja w sprawie zmiany ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) poprzez umożliwienie dokonania wywłaszczenia na rzecz podmiotów uprawnionych do realizacji celu publicznego na podstawie umowy ze Skarbem Państwa lub jednostką samorządu terytorialnego albo na podstawie koncesji (BKSP-145-538/2019);
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja do Spraw Petycji (Posiedzenie nr 194)

04 lipca 2019
Temat: Odpowiedź ministra sprawiedliwości na dezyderat nr 140 skierowany do Prezesa Rady Ministrów w sprawie dokonania przeglądu obowiązującego ustawodawstwa pod kątem zgodności z Kodeksem karnym z 1997 r.,
Temat: Petycja w sprawie zmiany art. 45c ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1509 ze zm.) w zakresie skrócenia terminu przekazywania przez urzędy skarbowe organizacjom pożytku publicznego 1% podatku (BKSP-145-530/19),
Temat: Petycja w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej w zakresie wyłączenia prawa pracowników oświaty do strajku w przypadku, gdyby skutkował on naruszeniem prawa uczniów do opieki i nauki (BKSP-145-531/19),
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja do Spraw Petycji (Posiedzenie nr 184)

16 maja 2019
Temat: Rozpatrzenie odpowiedzi Ministra Finansów na dezyderat nr 121 w sprawie przywrócenia obowiązku posiadania certyfikatu księgowego przez osoby trudniące się usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych – kontynuacja;
Temat: Rozpatrzenie odpowiedzi Ministra Sprawiedliwości na dezyderat nr 130 skierowany do Prezesa Rady Ministrów w sprawie możliwości zmian w Kodeksie postępowania administracyjnego w zakresie stwierdzenia nieważności decyzji;
Temat: Rozpatrzenie petycji w sprawie zmiany ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1600 ze zm.), w zakresie definicji pojęcia „małoletni” (BKSP-145-454/18);
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 125)

07 listopada 2017
Temat: Sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o niektórych uprawnieniach pracowników urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz funkcjonariuszy i pracowników urzędów nadzorowanych przez tego ministra oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1835)
Numer druku sejmowego: 1835
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 121)

26 października 2017
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 13)

14 lipca 2020
Temat: pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz Służby Więziennej (druk nr 432).
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja do Spraw Petycji (Posiedzenie nr 9)

22 stycznia 2020
Temat: Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej w zakresie granic, w jakich mogą być dokonywane potrącenia ze świadczeń emerytalnych i rentowych (BKSP-145-589/19);
Temat: Rozpatrzenie petycji w sprawie zmiany ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz.U. z 2019 r. poz. 288 ze zm.) w zakresie art. 15a (BKSP-145-582/19);
Temat: Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej w zakresie zasad ustalania wysokości emerytur (BKSP-145-584/19); – rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej w zakresie zmiany roty ślubowania sędziego (BKSP-145-594/19);
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 5)

21 stycznia 2020
Temat: Informacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o realizacji w 2018 r. „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017–2020” (druk nr 71);
Temat: Informacja Najwyższej Izby Kontroli o realizacji „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017–2020”.
Numer druku sejmowego: 71
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 4)

15 stycznia 2020
Temat: Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2020 wraz z autopoprawką (druki nr 112 i 112-A) w zakresie: 1) części budżetowej 16 – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów: a) dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2, b) wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 6, c) dotacje podmiotowe i celowe z zał. nr 8, d) środki europejskie z zał. nr 4 i 15; 2) trzyletniego planu limitu mianowań urzędników w służbie cywilnej na lata 2020–2022; 3) planu finansowego agencji wykonawczej z zał. nr 11: – Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego; 4) planu finansowego instytucji gospodarki budżetowej z zał. nr 12: – Centrum Obsługi Administracji Rządowej; 5) planu finansowego państwowych funduszy celowych z zał. nr 13: – Fundusz Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, – Fundusz Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego; 6) planu finansowego państwowych osób prawnych z zał. nr 14: – Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, – Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego, – Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka; 7) części budżetowej 83 – Rezerwy celowe w zakresie pozycji: – 20 – Środki na szkolenia i wynagrodzenia na nowe mianowania urzędników służby cywilnej oraz skutki przechodzące z roku 2019, – 39 – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich; 8) części budżetowej 75 – Rządowe Centrum Legislacji: a) dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2, b) wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 6; 9) części budżetowej 42 – Sprawy wewnętrzne: a) dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2, b) wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 6, c) dotacje podmiotowe i celowe z zał. nr 8, d) dotacja podmiotowa dla Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji z zał. nr 9, e) środki europejskie z zał. nr 4 i 15; 10) planu finansowego instytucji gospodarki budżetowej z zał. nr 12: – Centrum Usług Logistycznych; 11) planu finansowego państwowych funduszy celowych z zał. nr 13: a) Funduszu Wsparcia Policji, b) Funduszu Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego, c) Funduszu Wsparcia Straży Granicznej, d) Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej; 12) części budżetowej 83 – Rezerwy celowe w zakresie pozycji: – 13 – Pomoc dla repatriantów, – 22 – Budowa, modernizacja i utrzymywanie przejść granicznych (w tym na sfinansowanie zobowiązań wynikających z umów dwustronnych dotyczących przejść granicznych), – 28 – Środki na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka, – 36 – Środki na realizację Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017–2020, – 37 – Środki na realizację Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2018–2020, oraz na realizację przedsięwzięć związanych z ograniczaniem przestępczości gospodarczej, – 64 – Uzupełnienie wydatków, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych RP, z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć: sprzęt transportowy, uzbrojenia i techniki specjalnej, informatyki i łączności oraz wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy, w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017–2020; 13) części budżetowej 85 – Budżety wojewodów ogółem, w zakresie działu: 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: – dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2, – wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 6, – dotacje celowe z zał. nr 8, – zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w części 85 – Budżety wojewodów z zał. nr 7, – środki europejskie z zał. nr 4 i 15; 14) części budżetowej 17 – Administracja publiczna: a) dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2, b) wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 6, c) dotacje celowe z zał. nr 8, d) środki europejskie z zał. nr 4 i 15; 15) planu finansowego państwowych funduszy celowych z zał. nr 13: – Fundusz Rekompensacyjny; 16) części budżetowej 83 – Rezerwy celowe w zakresie pozycji: – 9 – Środki na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 2530 tys. zł, – 14 – Pomoc dla społeczności romskiej wraz z programem wieloletnim z zał. nr 10; 17) części budżetowej 43 – Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne: a) dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2, b) wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 6, c) dotacje podmiotowe i celowe z zał. nr 8; 18) części budżetowej 85 – Budżety wojewodów ogółem, w zakresie działu: 750 – Administracja publiczna: – dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2, – wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 6, – środki europejskie z zał. nr 4 i 15.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 3)

07 stycznia 2020
Temat: Informacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat stanu realizacji porozumienia zawartego w dniu 8 listopada 2018 r. pomiędzy MSWiA a związkami zawodowymi służb mundurowych;
Temat: Projekt planu pracy Komisji na okres od 1 stycznia do 31 lipca 2020 r.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 212)

18 lipca 2019
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej oraz ustawy o Służbie Więziennej (druk nr 3543 i 3641);
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3604 i 3643).
Numer druku sejmowego: 3543
Numer druku sejmowego: 3604
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 209)

16 lipca 2019
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3604).
Numer druku sejmowego: 3604
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 207)

16 lipca 2019
Temat: Pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej oraz ustawy o Służbie Więziennej (druk nr 3543).
Numer druku sejmowego: 3543
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 209)

16 lipca 2019
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3604).
Numer druku sejmowego: 3604
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 207)

16 lipca 2019
Temat: Pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej oraz ustawy o Służbie Więziennej (druk nr 3543).
Numer druku sejmowego: 3543
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja do Spraw Petycji (Posiedzenie nr 195)

04 lipca 2019
Temat: Odpowiedź Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na dezyderat nr 147 w sprawie nowelizacji ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych;
Temat: Odpowiedź Ministra Sprawiedliwości na dezyderat nr 153 w sprawie zasadności podjęcia inicjatywy ustawodawczej mającej na celu uwzględnienie obowiązujących przepisów w odniesieniu do dekretu o umarzaniu utraconych dokumentów;
Temat: Petycja w sprawie zmiany ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) poprzez umożliwienie dokonania wywłaszczenia na rzecz podmiotów uprawnionych do realizacji celu publicznego na podstawie umowy ze Skarbem Państwa lub jednostką samorządu terytorialnego albo na podstawie koncesji (BKSP-145-538/2019);
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja do Spraw Petycji (Posiedzenie nr 194)

04 lipca 2019
Temat: Odpowiedź ministra sprawiedliwości na dezyderat nr 140 skierowany do Prezesa Rady Ministrów w sprawie dokonania przeglądu obowiązującego ustawodawstwa pod kątem zgodności z Kodeksem karnym z 1997 r.,
Temat: Petycja w sprawie zmiany art. 45c ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1509 ze zm.) w zakresie skrócenia terminu przekazywania przez urzędy skarbowe organizacjom pożytku publicznego 1% podatku (BKSP-145-530/19),
Temat: Petycja w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej w zakresie wyłączenia prawa pracowników oświaty do strajku w przypadku, gdyby skutkował on naruszeniem prawa uczniów do opieki i nauki (BKSP-145-531/19),
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja do Spraw Petycji (Posiedzenie nr 184)

16 maja 2019
Temat: Rozpatrzenie odpowiedzi Ministra Finansów na dezyderat nr 121 w sprawie przywrócenia obowiązku posiadania certyfikatu księgowego przez osoby trudniące się usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych – kontynuacja;
Temat: Rozpatrzenie odpowiedzi Ministra Sprawiedliwości na dezyderat nr 130 skierowany do Prezesa Rady Ministrów w sprawie możliwości zmian w Kodeksie postępowania administracyjnego w zakresie stwierdzenia nieważności decyzji;
Temat: Rozpatrzenie petycji w sprawie zmiany ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1600 ze zm.), w zakresie definicji pojęcia „małoletni” (BKSP-145-454/18);
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 125)

07 listopada 2017
Temat: Sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o niektórych uprawnieniach pracowników urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz funkcjonariuszy i pracowników urzędów nadzorowanych przez tego ministra oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1835)
Numer druku sejmowego: 1835
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 121)

26 października 2017
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu
Branże
Administracja państwowa
Zatrudnienie
NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej
Sprawy

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 13)

14 lipca 2020
Temat: pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz Służby Więziennej (druk nr 432).
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja do Spraw Petycji (Posiedzenie nr 9)

22 stycznia 2020
Temat: Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej w zakresie granic, w jakich mogą być dokonywane potrącenia ze świadczeń emerytalnych i rentowych (BKSP-145-589/19);
Temat: Rozpatrzenie petycji w sprawie zmiany ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz.U. z 2019 r. poz. 288 ze zm.) w zakresie art. 15a (BKSP-145-582/19);
Temat: Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej w zakresie zasad ustalania wysokości emerytur (BKSP-145-584/19); – rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej w zakresie zmiany roty ślubowania sędziego (BKSP-145-594/19);
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 5)

21 stycznia 2020
Temat: Informacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o realizacji w 2018 r. „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017–2020” (druk nr 71);
Temat: Informacja Najwyższej Izby Kontroli o realizacji „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017–2020”.
Numer druku sejmowego: 71
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 4)

15 stycznia 2020
Temat: Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2020 wraz z autopoprawką (druki nr 112 i 112-A) w zakresie: 1) części budżetowej 16 – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów: a) dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2, b) wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 6, c) dotacje podmiotowe i celowe z zał. nr 8, d) środki europejskie z zał. nr 4 i 15; 2) trzyletniego planu limitu mianowań urzędników w służbie cywilnej na lata 2020–2022; 3) planu finansowego agencji wykonawczej z zał. nr 11: – Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego; 4) planu finansowego instytucji gospodarki budżetowej z zał. nr 12: – Centrum Obsługi Administracji Rządowej; 5) planu finansowego państwowych funduszy celowych z zał. nr 13: – Fundusz Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, – Fundusz Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego; 6) planu finansowego państwowych osób prawnych z zał. nr 14: – Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, – Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego, – Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka; 7) części budżetowej 83 – Rezerwy celowe w zakresie pozycji: – 20 – Środki na szkolenia i wynagrodzenia na nowe mianowania urzędników służby cywilnej oraz skutki przechodzące z roku 2019, – 39 – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich; 8) części budżetowej 75 – Rządowe Centrum Legislacji: a) dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2, b) wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 6; 9) części budżetowej 42 – Sprawy wewnętrzne: a) dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2, b) wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 6, c) dotacje podmiotowe i celowe z zał. nr 8, d) dotacja podmiotowa dla Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji z zał. nr 9, e) środki europejskie z zał. nr 4 i 15; 10) planu finansowego instytucji gospodarki budżetowej z zał. nr 12: – Centrum Usług Logistycznych; 11) planu finansowego państwowych funduszy celowych z zał. nr 13: a) Funduszu Wsparcia Policji, b) Funduszu Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego, c) Funduszu Wsparcia Straży Granicznej, d) Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej; 12) części budżetowej 83 – Rezerwy celowe w zakresie pozycji: – 13 – Pomoc dla repatriantów, – 22 – Budowa, modernizacja i utrzymywanie przejść granicznych (w tym na sfinansowanie zobowiązań wynikających z umów dwustronnych dotyczących przejść granicznych), – 28 – Środki na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka, – 36 – Środki na realizację Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017–2020, – 37 – Środki na realizację Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2018–2020, oraz na realizację przedsięwzięć związanych z ograniczaniem przestępczości gospodarczej, – 64 – Uzupełnienie wydatków, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych RP, z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć: sprzęt transportowy, uzbrojenia i techniki specjalnej, informatyki i łączności oraz wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy, w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017–2020; 13) części budżetowej 85 – Budżety wojewodów ogółem, w zakresie działu: 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: – dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2, – wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 6, – dotacje celowe z zał. nr 8, – zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w części 85 – Budżety wojewodów z zał. nr 7, – środki europejskie z zał. nr 4 i 15; 14) części budżetowej 17 – Administracja publiczna: a) dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2, b) wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 6, c) dotacje celowe z zał. nr 8, d) środki europejskie z zał. nr 4 i 15; 15) planu finansowego państwowych funduszy celowych z zał. nr 13: – Fundusz Rekompensacyjny; 16) części budżetowej 83 – Rezerwy celowe w zakresie pozycji: – 9 – Środki na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 2530 tys. zł, – 14 – Pomoc dla społeczności romskiej wraz z programem wieloletnim z zał. nr 10; 17) części budżetowej 43 – Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne: a) dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2, b) wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 6, c) dotacje podmiotowe i celowe z zał. nr 8; 18) części budżetowej 85 – Budżety wojewodów ogółem, w zakresie działu: 750 – Administracja publiczna: – dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2, – wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 6, – środki europejskie z zał. nr 4 i 15.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 3)

07 stycznia 2020
Temat: Informacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat stanu realizacji porozumienia zawartego w dniu 8 listopada 2018 r. pomiędzy MSWiA a związkami zawodowymi służb mundurowych;
Temat: Projekt planu pracy Komisji na okres od 1 stycznia do 31 lipca 2020 r.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 212)

18 lipca 2019
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej oraz ustawy o Służbie Więziennej (druk nr 3543 i 3641);
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3604 i 3643).
Numer druku sejmowego: 3543
Numer druku sejmowego: 3604
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 209)

16 lipca 2019
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3604).
Numer druku sejmowego: 3604
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 207)

16 lipca 2019
Temat: Pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej oraz ustawy o Służbie Więziennej (druk nr 3543).
Numer druku sejmowego: 3543
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 209)

16 lipca 2019
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3604).
Numer druku sejmowego: 3604
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 207)

16 lipca 2019
Temat: Pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej oraz ustawy o Służbie Więziennej (druk nr 3543).
Numer druku sejmowego: 3543
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja do Spraw Petycji (Posiedzenie nr 195)

04 lipca 2019
Temat: Odpowiedź Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na dezyderat nr 147 w sprawie nowelizacji ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych;
Temat: Odpowiedź Ministra Sprawiedliwości na dezyderat nr 153 w sprawie zasadności podjęcia inicjatywy ustawodawczej mającej na celu uwzględnienie obowiązujących przepisów w odniesieniu do dekretu o umarzaniu utraconych dokumentów;
Temat: Petycja w sprawie zmiany ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) poprzez umożliwienie dokonania wywłaszczenia na rzecz podmiotów uprawnionych do realizacji celu publicznego na podstawie umowy ze Skarbem Państwa lub jednostką samorządu terytorialnego albo na podstawie koncesji (BKSP-145-538/2019);
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja do Spraw Petycji (Posiedzenie nr 194)

04 lipca 2019
Temat: Odpowiedź ministra sprawiedliwości na dezyderat nr 140 skierowany do Prezesa Rady Ministrów w sprawie dokonania przeglądu obowiązującego ustawodawstwa pod kątem zgodności z Kodeksem karnym z 1997 r.,
Temat: Petycja w sprawie zmiany art. 45c ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1509 ze zm.) w zakresie skrócenia terminu przekazywania przez urzędy skarbowe organizacjom pożytku publicznego 1% podatku (BKSP-145-530/19),
Temat: Petycja w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej w zakresie wyłączenia prawa pracowników oświaty do strajku w przypadku, gdyby skutkował on naruszeniem prawa uczniów do opieki i nauki (BKSP-145-531/19),
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja do Spraw Petycji (Posiedzenie nr 184)

16 maja 2019
Temat: Rozpatrzenie odpowiedzi Ministra Finansów na dezyderat nr 121 w sprawie przywrócenia obowiązku posiadania certyfikatu księgowego przez osoby trudniące się usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych – kontynuacja;
Temat: Rozpatrzenie odpowiedzi Ministra Sprawiedliwości na dezyderat nr 130 skierowany do Prezesa Rady Ministrów w sprawie możliwości zmian w Kodeksie postępowania administracyjnego w zakresie stwierdzenia nieważności decyzji;
Temat: Rozpatrzenie petycji w sprawie zmiany ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1600 ze zm.), w zakresie definicji pojęcia „małoletni” (BKSP-145-454/18);
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 125)

07 listopada 2017
Temat: Sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o niektórych uprawnieniach pracowników urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz funkcjonariuszy i pracowników urzędów nadzorowanych przez tego ministra oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1835)
Numer druku sejmowego: 1835
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 121)

26 października 2017
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 13)

14 lipca 2020
Temat: pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz Służby Więziennej (druk nr 432).
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja do Spraw Petycji (Posiedzenie nr 9)

22 stycznia 2020
Temat: Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej w zakresie granic, w jakich mogą być dokonywane potrącenia ze świadczeń emerytalnych i rentowych (BKSP-145-589/19);
Temat: Rozpatrzenie petycji w sprawie zmiany ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz.U. z 2019 r. poz. 288 ze zm.) w zakresie art. 15a (BKSP-145-582/19);
Temat: Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej w zakresie zasad ustalania wysokości emerytur (BKSP-145-584/19); – rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej w zakresie zmiany roty ślubowania sędziego (BKSP-145-594/19);
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 5)

21 stycznia 2020
Temat: Informacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o realizacji w 2018 r. „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017–2020” (druk nr 71);
Temat: Informacja Najwyższej Izby Kontroli o realizacji „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017–2020”.
Numer druku sejmowego: 71
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 4)

15 stycznia 2020
Temat: Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2020 wraz z autopoprawką (druki nr 112 i 112-A) w zakresie: 1) części budżetowej 16 – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów: a) dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2, b) wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 6, c) dotacje podmiotowe i celowe z zał. nr 8, d) środki europejskie z zał. nr 4 i 15; 2) trzyletniego planu limitu mianowań urzędników w służbie cywilnej na lata 2020–2022; 3) planu finansowego agencji wykonawczej z zał. nr 11: – Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego; 4) planu finansowego instytucji gospodarki budżetowej z zał. nr 12: – Centrum Obsługi Administracji Rządowej; 5) planu finansowego państwowych funduszy celowych z zał. nr 13: – Fundusz Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, – Fundusz Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego; 6) planu finansowego państwowych osób prawnych z zał. nr 14: – Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, – Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego, – Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka; 7) części budżetowej 83 – Rezerwy celowe w zakresie pozycji: – 20 – Środki na szkolenia i wynagrodzenia na nowe mianowania urzędników służby cywilnej oraz skutki przechodzące z roku 2019, – 39 – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich; 8) części budżetowej 75 – Rządowe Centrum Legislacji: a) dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2, b) wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 6; 9) części budżetowej 42 – Sprawy wewnętrzne: a) dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2, b) wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 6, c) dotacje podmiotowe i celowe z zał. nr 8, d) dotacja podmiotowa dla Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji z zał. nr 9, e) środki europejskie z zał. nr 4 i 15; 10) planu finansowego instytucji gospodarki budżetowej z zał. nr 12: – Centrum Usług Logistycznych; 11) planu finansowego państwowych funduszy celowych z zał. nr 13: a) Funduszu Wsparcia Policji, b) Funduszu Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego, c) Funduszu Wsparcia Straży Granicznej, d) Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej; 12) części budżetowej 83 – Rezerwy celowe w zakresie pozycji: – 13 – Pomoc dla repatriantów, – 22 – Budowa, modernizacja i utrzymywanie przejść granicznych (w tym na sfinansowanie zobowiązań wynikających z umów dwustronnych dotyczących przejść granicznych), – 28 – Środki na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka, – 36 – Środki na realizację Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017–2020, – 37 – Środki na realizację Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2018–2020, oraz na realizację przedsięwzięć związanych z ograniczaniem przestępczości gospodarczej, – 64 – Uzupełnienie wydatków, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych RP, z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć: sprzęt transportowy, uzbrojenia i techniki specjalnej, informatyki i łączności oraz wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy, w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017–2020; 13) części budżetowej 85 – Budżety wojewodów ogółem, w zakresie działu: 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: – dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2, – wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 6, – dotacje celowe z zał. nr 8, – zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w części 85 – Budżety wojewodów z zał. nr 7, – środki europejskie z zał. nr 4 i 15; 14) części budżetowej 17 – Administracja publiczna: a) dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2, b) wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 6, c) dotacje celowe z zał. nr 8, d) środki europejskie z zał. nr 4 i 15; 15) planu finansowego państwowych funduszy celowych z zał. nr 13: – Fundusz Rekompensacyjny; 16) części budżetowej 83 – Rezerwy celowe w zakresie pozycji: – 9 – Środki na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 2530 tys. zł, – 14 – Pomoc dla społeczności romskiej wraz z programem wieloletnim z zał. nr 10; 17) części budżetowej 43 – Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne: a) dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2, b) wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 6, c) dotacje podmiotowe i celowe z zał. nr 8; 18) części budżetowej 85 – Budżety wojewodów ogółem, w zakresie działu: 750 – Administracja publiczna: – dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2, – wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 6, – środki europejskie z zał. nr 4 i 15.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 3)

07 stycznia 2020
Temat: Informacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat stanu realizacji porozumienia zawartego w dniu 8 listopada 2018 r. pomiędzy MSWiA a związkami zawodowymi służb mundurowych;
Temat: Projekt planu pracy Komisji na okres od 1 stycznia do 31 lipca 2020 r.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 212)

18 lipca 2019
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej oraz ustawy o Służbie Więziennej (druk nr 3543 i 3641);
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3604 i 3643).
Numer druku sejmowego: 3543
Numer druku sejmowego: 3604
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 209)

16 lipca 2019
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3604).
Numer druku sejmowego: 3604
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 207)

16 lipca 2019
Temat: Pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej oraz ustawy o Służbie Więziennej (druk nr 3543).
Numer druku sejmowego: 3543
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 209)

16 lipca 2019
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3604).
Numer druku sejmowego: 3604
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 207)

16 lipca 2019
Temat: Pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej oraz ustawy o Służbie Więziennej (druk nr 3543).
Numer druku sejmowego: 3543
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja do Spraw Petycji (Posiedzenie nr 195)

04 lipca 2019
Temat: Odpowiedź Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na dezyderat nr 147 w sprawie nowelizacji ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych;
Temat: Odpowiedź Ministra Sprawiedliwości na dezyderat nr 153 w sprawie zasadności podjęcia inicjatywy ustawodawczej mającej na celu uwzględnienie obowiązujących przepisów w odniesieniu do dekretu o umarzaniu utraconych dokumentów;
Temat: Petycja w sprawie zmiany ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) poprzez umożliwienie dokonania wywłaszczenia na rzecz podmiotów uprawnionych do realizacji celu publicznego na podstawie umowy ze Skarbem Państwa lub jednostką samorządu terytorialnego albo na podstawie koncesji (BKSP-145-538/2019);
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja do Spraw Petycji (Posiedzenie nr 194)

04 lipca 2019
Temat: Odpowiedź ministra sprawiedliwości na dezyderat nr 140 skierowany do Prezesa Rady Ministrów w sprawie dokonania przeglądu obowiązującego ustawodawstwa pod kątem zgodności z Kodeksem karnym z 1997 r.,
Temat: Petycja w sprawie zmiany art. 45c ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1509 ze zm.) w zakresie skrócenia terminu przekazywania przez urzędy skarbowe organizacjom pożytku publicznego 1% podatku (BKSP-145-530/19),
Temat: Petycja w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej w zakresie wyłączenia prawa pracowników oświaty do strajku w przypadku, gdyby skutkował on naruszeniem prawa uczniów do opieki i nauki (BKSP-145-531/19),
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja do Spraw Petycji (Posiedzenie nr 184)

16 maja 2019
Temat: Rozpatrzenie odpowiedzi Ministra Finansów na dezyderat nr 121 w sprawie przywrócenia obowiązku posiadania certyfikatu księgowego przez osoby trudniące się usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych – kontynuacja;
Temat: Rozpatrzenie odpowiedzi Ministra Sprawiedliwości na dezyderat nr 130 skierowany do Prezesa Rady Ministrów w sprawie możliwości zmian w Kodeksie postępowania administracyjnego w zakresie stwierdzenia nieważności decyzji;
Temat: Rozpatrzenie petycji w sprawie zmiany ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1600 ze zm.), w zakresie definicji pojęcia „małoletni” (BKSP-145-454/18);
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 125)

07 listopada 2017
Temat: Sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o niektórych uprawnieniach pracowników urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz funkcjonariuszy i pracowników urzędów nadzorowanych przez tego ministra oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1835)
Numer druku sejmowego: 1835
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 121)

26 października 2017
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu