Używamy i uzyskujemy dostęp do cookies i podobnych technologii w celach statystycznych. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Więcej...

BBGTAX Kancelaria Podatkowa Sp. z o.o

Lobbysta Zawodowy
 • Sprawy
 • Rejestry
 • Poprzednie nazwy
 • Branże
 • Kategorie
 • Zatrudnieni
Sprawy

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 4)

21 listopada 2019
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 13, 13-A i 25),
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (druki nr 15 i 24).
Numer druku sejmowego: 13
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 13-A
Numer druku sejmowego: 25
Numer druku sejmowego: 15
Numer druku sejmowego: 24
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 2)

20 listopada 2019
Temat: Zaopiniowanie wniosku Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie zmiany w planie finansowym Narodowego Centrum Nauki na 2019 rok,
Temat: Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (druk nr 15).
Numer druku sejmowego: 15
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 346)

05 lipca 2018
Temat: Poprawka zgłoszona do komisyjnego projektu uchwały Sejmu w sprawie przyjęcia Sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. oraz wniosku w przedmiocie absolutorium dla Rady Ministrów za ten okres (druk nr 2656).
Temat: Sprawozdanie podkomisji stałej do monitorowania systemu podatkowego o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy – Prawo celne (druk nr 2581).
Temat: Projekt planu pracy Komisji na okres od 1 lipca do 31 grudnia 2018 r.
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 2656
Numer druku sejmowego: 2581
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym w zakresie objęcia opodatkowaniem płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich

Zgłoszenie zainteresowania pracami nad ustawąMinisterstwo Finansów

01 stycznia 2017
Numer druku sejmowego: 1963
 • Propozycja wywarła wpływ
  Przedmiot zgłoszenia: Zaproponowano: - zmianę definicji wyrobów nowatorskich; - podatkowego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego płynu do papierosów elektronicznych lub wyrobów nowatorskich z dniem wprowadzenia tych wyrobów na terytorium kraju — brak takiej regulacji skutkuje możliwością nadużyć; - określenie podstawy opodatkowania wyrobów nowatorskich w zależności od ilości tytoniu i mieszanki; - pozostawienie na rynku przez okres do 18 miesięcy wyrobów nieoznaczonych znakami akcyzy, od których nie został zapłacony podatek.
  Efekt: Propozycje zostały częściowo uwzględnione.
 • Propozycja wywarła wpływ
  Przedmiot zgłoszenia: Zaproponowano: - doprecyzowanie regulacji dotyczących powstania obowiązku podatkowego w odniesieniu do wyrobów spoza załącznika nr 2 ustawy o podatku akcyzowym, opodatkowanych stawką akcyzy inną niż zero, jeśli wyroby te nie zostały wprowadzone do składu podatkowego; - doprecyzowanie, którą średnią ważoną detaliczną cenę sprzedaży zastosować przed ogłoszeniem średniej rocznej pierwszego marca; - wprowadzenie okresu przejściowego na uzyskanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie płynów do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich.
  Efekt: Propozycje zostały uwzględnione.
 • Przedmiot zgłoszenia: Zaproponowano: - umieszczenie definicji papierosów elektronicznych, płynu do papierosów uwzględniona elektronicznych i wyrobów nowatorskich w dziale 1V, w rozdziale 3, aby zachować spójny i logiczny układ ustawy; - rezygnację z obowiązku zapłaty wpłat dziennych od nowych wyrobów akcyzowych, gdyż kwoty są nieznaczne, a koszty dziennej obsługi wpłat zaliczek istotne; - zmianę redakcyjną art. 34, art. 37, mając na względzie logiczny układ aktu prawnego.
  Efekt: Propozycje nie zostały uwzględnione.

Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego

Zgłoszenie zainteresowania pracami nad ustawąMinisterstwo Finansów

01 stycznia 2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego
 • Przedmiot zgłoszenia: Zaproponowano doprecyzowanie rodzaju i zakresu współpracy, jaki obligować będzie do wspólnego rozliczania z wielkości sprzedaży, tj. o wskazanie wprost w przepisie, iż chodzi o współpracę w ramach wytwarzania piwa z wykorzystaniem urządzeń i pomieszczeń.
  Efekt: Propozycja nie została uwzględniona, z uwagi na to, że warunki umowy między stronami nie powinny być regulowane przepisami podatkowymi,

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 298)

12 grudnia 2017
Temat: Zaopiniowanie wniosku Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zmian w planie finansowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na rok 2017
Temat: Rozpatrzenie poprawki zgłoszonej w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (druki nr 1963 i 2093)
Numer druku sejmowego: 1963
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 2093
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 198)

23 listopada 2017
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat możliwości wytwarzania destylatów owocowych i nalewek w Polsce
Temat: Informacja Ministra Rozwoju i Finansów na temat możliwości zalegalizowania sprzedaży destylatów owocowych i nalewek w Polsce
Temat: „Produkcja destylatów owocowych szansą zwiększenia dochodów rolniczych Szanse i dylematy Doświadczenia z innych krajów UE”
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 281)

15 listopada 2017
Temat: Rozpatrzenie wniosku o skierowanie do podkomisji stałej do monitorowania systemu podatkowego rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (druk nr 1963)
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (druk nr 1964)
Numer druku sejmowego: 1963
Numer druku sejmowego: 1964
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 140)

10 maja 2017
Temat: Informacja ministrów: Rozwoju i Finansów oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat udziału przemysłu piwowarskiego w gospodarce i jego znaczenia dla rolnictwa i handlu małoformatowego
Temat: Propozycja tematów kontroli do planu pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2018 r.
Temat: Projekt dezyderatu w sprawie problemów związanych ze sprzedażą słomy na cele energetyczne i negatywnym wpływem tego zjawiska na żyzność i urodzajność gleby
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 122)

23 lutego 2017
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat perspektyw rozwoju rynku tytoniu dla polskich rolników z uwzględnieniem:
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 61)
Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 165)

07 lutego 2017
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (druk nr 1244)
Numer druku sejmowego: 1244
 • Obecność na posiedzeniu

Uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie dokumentu dostawy, warunków i sposobu zwrotu wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie oraz środków skażających alkohol etylowy.

Zgłoszenie zainteresowania pracami nad ustawąMinisterstwo Finansów

01 stycznia 2016
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów z 10 marca 2016 r. w sprawie dokumentu dostawy, warunków i sposobu zwrotu wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie oraz środków skażających alkohol etylowy.
 • Przedmiot zgłoszenia: Zaproponowano uzupełnienie klasyfikacji PKD o klasyfikację w układzie odpowiadającym Nornenidaturze Scalonej (CN).
  Efekt: Uwaga nie została uwzględniona.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

Zgłoszenie zainteresowania pracami nad ustawąMinisterstwo Finansów

01 stycznia 2016
 • Propozycja wywarła wpływ
  Przedmiot zgłoszenia: Zaproponowano wydłużenie terminu wejścia w życie regulacji dotyczących zwolnienia od akcyzy dla wyrobów węglowych.
  Efekt: Propozycja została częściowo uwzględniona - przesunięto datę obowiązywania zmian.

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 66)

21 czerwca 2016
Temat: Zaopiniowanie wniosku Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zmian w planie finansowym Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego na 2016 r.
Temat: Rozpatrzenie sprawozdania podkomisji stałej do monitorowania systemu podatkowego o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – prawo celne oraz niektórych innych ustaw (druk nr 513)
Temat: Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 554)
Numer druku sejmowego: 513
Numer druku sejmowego: 554
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 53)
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 37)

28 kwietnia 2016
Temat: Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (druk nr 303)
Numer druku sejmowego: 303
 • Obecność na posiedzeniu
Rejestry
Rejestr KRS
08.03.2016
Nr KRS: 0000606498
Siedziba: ul. Twarda 18, lok. 7 00-105, Warszawa
Rejestr Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
2016 - 13 lutego 2018
Nr w rejestrze: 371
Wpisany do rejestru: Tak
Wpis usunięty z rejestru: Tak
Sygnatura: DAP-WAR-0234-0234-1-5/2018
Powód usunięcia: Art. 11 ust. 9 ustawy o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa
Data usunięcia z rejestru: 2018-02-13
Poprzednie nazwy
08.03.2016-10.09.2018
BBGTAX Kancelaria podatkowa Bronicki Białas - Giejbatow Sp. z o.o
Kategorie
przedsiębiorstwa i spółdzielnie
Zatrudnieni
Wojciech Bronicki
Wojciech Bronicki
Sprawy

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 4)

21 listopada 2019
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 13, 13-A i 25),
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (druki nr 15 i 24).
Numer druku sejmowego: 13
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 13-A
Numer druku sejmowego: 25
Numer druku sejmowego: 15
Numer druku sejmowego: 24
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 2)

20 listopada 2019
Temat: Zaopiniowanie wniosku Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie zmiany w planie finansowym Narodowego Centrum Nauki na 2019 rok,
Temat: Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (druk nr 15).
Numer druku sejmowego: 15
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 346)

05 lipca 2018
Temat: Poprawka zgłoszona do komisyjnego projektu uchwały Sejmu w sprawie przyjęcia Sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. oraz wniosku w przedmiocie absolutorium dla Rady Ministrów za ten okres (druk nr 2656).
Temat: Sprawozdanie podkomisji stałej do monitorowania systemu podatkowego o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy – Prawo celne (druk nr 2581).
Temat: Projekt planu pracy Komisji na okres od 1 lipca do 31 grudnia 2018 r.
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 2656
Numer druku sejmowego: 2581
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym w zakresie objęcia opodatkowaniem płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich

Zgłoszenie zainteresowania pracami nad ustawąMinisterstwo Finansów

01 stycznia 2017
Numer druku sejmowego: 1963
 • Propozycja wywarła wpływ
  Przedmiot zgłoszenia: Zaproponowano: - zmianę definicji wyrobów nowatorskich; - podatkowego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego płynu do papierosów elektronicznych lub wyrobów nowatorskich z dniem wprowadzenia tych wyrobów na terytorium kraju — brak takiej regulacji skutkuje możliwością nadużyć; - określenie podstawy opodatkowania wyrobów nowatorskich w zależności od ilości tytoniu i mieszanki; - pozostawienie na rynku przez okres do 18 miesięcy wyrobów nieoznaczonych znakami akcyzy, od których nie został zapłacony podatek.
  Efekt: Propozycje zostały częściowo uwzględnione.
 • Propozycja wywarła wpływ
  Przedmiot zgłoszenia: Zaproponowano: - doprecyzowanie regulacji dotyczących powstania obowiązku podatkowego w odniesieniu do wyrobów spoza załącznika nr 2 ustawy o podatku akcyzowym, opodatkowanych stawką akcyzy inną niż zero, jeśli wyroby te nie zostały wprowadzone do składu podatkowego; - doprecyzowanie, którą średnią ważoną detaliczną cenę sprzedaży zastosować przed ogłoszeniem średniej rocznej pierwszego marca; - wprowadzenie okresu przejściowego na uzyskanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie płynów do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich.
  Efekt: Propozycje zostały uwzględnione.
 • Przedmiot zgłoszenia: Zaproponowano: - umieszczenie definicji papierosów elektronicznych, płynu do papierosów uwzględniona elektronicznych i wyrobów nowatorskich w dziale 1V, w rozdziale 3, aby zachować spójny i logiczny układ ustawy; - rezygnację z obowiązku zapłaty wpłat dziennych od nowych wyrobów akcyzowych, gdyż kwoty są nieznaczne, a koszty dziennej obsługi wpłat zaliczek istotne; - zmianę redakcyjną art. 34, art. 37, mając na względzie logiczny układ aktu prawnego.
  Efekt: Propozycje nie zostały uwzględnione.

Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego

Zgłoszenie zainteresowania pracami nad ustawąMinisterstwo Finansów

01 stycznia 2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego
 • Przedmiot zgłoszenia: Zaproponowano doprecyzowanie rodzaju i zakresu współpracy, jaki obligować będzie do wspólnego rozliczania z wielkości sprzedaży, tj. o wskazanie wprost w przepisie, iż chodzi o współpracę w ramach wytwarzania piwa z wykorzystaniem urządzeń i pomieszczeń.
  Efekt: Propozycja nie została uwzględniona, z uwagi na to, że warunki umowy między stronami nie powinny być regulowane przepisami podatkowymi,

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 298)

12 grudnia 2017
Temat: Zaopiniowanie wniosku Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zmian w planie finansowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na rok 2017
Temat: Rozpatrzenie poprawki zgłoszonej w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (druki nr 1963 i 2093)
Numer druku sejmowego: 1963
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 2093
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 198)

23 listopada 2017
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat możliwości wytwarzania destylatów owocowych i nalewek w Polsce
Temat: Informacja Ministra Rozwoju i Finansów na temat możliwości zalegalizowania sprzedaży destylatów owocowych i nalewek w Polsce
Temat: „Produkcja destylatów owocowych szansą zwiększenia dochodów rolniczych Szanse i dylematy Doświadczenia z innych krajów UE”
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 281)

15 listopada 2017
Temat: Rozpatrzenie wniosku o skierowanie do podkomisji stałej do monitorowania systemu podatkowego rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (druk nr 1963)
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (druk nr 1964)
Numer druku sejmowego: 1963
Numer druku sejmowego: 1964
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 140)

10 maja 2017
Temat: Informacja ministrów: Rozwoju i Finansów oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat udziału przemysłu piwowarskiego w gospodarce i jego znaczenia dla rolnictwa i handlu małoformatowego
Temat: Propozycja tematów kontroli do planu pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2018 r.
Temat: Projekt dezyderatu w sprawie problemów związanych ze sprzedażą słomy na cele energetyczne i negatywnym wpływem tego zjawiska na żyzność i urodzajność gleby
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 122)

23 lutego 2017
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat perspektyw rozwoju rynku tytoniu dla polskich rolników z uwzględnieniem:
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 61)
Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 165)

07 lutego 2017
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (druk nr 1244)
Numer druku sejmowego: 1244
 • Obecność na posiedzeniu

Uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie dokumentu dostawy, warunków i sposobu zwrotu wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie oraz środków skażających alkohol etylowy.

Zgłoszenie zainteresowania pracami nad ustawąMinisterstwo Finansów

01 stycznia 2016
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów z 10 marca 2016 r. w sprawie dokumentu dostawy, warunków i sposobu zwrotu wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie oraz środków skażających alkohol etylowy.
 • Przedmiot zgłoszenia: Zaproponowano uzupełnienie klasyfikacji PKD o klasyfikację w układzie odpowiadającym Nornenidaturze Scalonej (CN).
  Efekt: Uwaga nie została uwzględniona.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

Zgłoszenie zainteresowania pracami nad ustawąMinisterstwo Finansów

01 stycznia 2016
 • Propozycja wywarła wpływ
  Przedmiot zgłoszenia: Zaproponowano wydłużenie terminu wejścia w życie regulacji dotyczących zwolnienia od akcyzy dla wyrobów węglowych.
  Efekt: Propozycja została częściowo uwzględniona - przesunięto datę obowiązywania zmian.

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 66)

21 czerwca 2016
Temat: Zaopiniowanie wniosku Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zmian w planie finansowym Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego na 2016 r.
Temat: Rozpatrzenie sprawozdania podkomisji stałej do monitorowania systemu podatkowego o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – prawo celne oraz niektórych innych ustaw (druk nr 513)
Temat: Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 554)
Numer druku sejmowego: 513
Numer druku sejmowego: 554
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 53)
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 37)

28 kwietnia 2016
Temat: Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (druk nr 303)
Numer druku sejmowego: 303
 • Obecność na posiedzeniu
Rejestry
Rejestr KRS
08.03.2016
Nr KRS: 0000606498
Siedziba: ul. Twarda 18, lok. 7 00-105, Warszawa
Rejestr Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
2016 - 13 lutego 2018
Nr w rejestrze: 371
Wpisany do rejestru: Tak
Wpis usunięty z rejestru: Tak
Sygnatura: DAP-WAR-0234-0234-1-5/2018
Powód usunięcia: Art. 11 ust. 9 ustawy o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa
Data usunięcia z rejestru: 2018-02-13
Poprzednie nazwy
08.03.2016-10.09.2018
BBGTAX Kancelaria podatkowa Bronicki Białas - Giejbatow Sp. z o.o
Kategorie
przedsiębiorstwa i spółdzielnie
Zatrudnieni
Wojciech Bronicki
Wojciech Bronicki