Używamy i uzyskujemy dostęp do cookies i podobnych technologii w celach statystycznych. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Więcej...

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów

 • Sprawy
 • Branże
 • Kategorie
 • Zatrudnieni
Sprawy

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 88)

01 grudnia 2021
Temat: pierwsze czytanie pilnego rządowego projektu ustawy o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022–2025” oraz o zmianie ustawy o Policji i niektórych innych ustaw (druk nr 1789).
Zobacz stenogram
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 88)

01 grudnia 2021
Temat: pierwsze czytanie pilnego rządowego projektu ustawy o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022–2025” oraz o zmianie ustawy o Policji i niektórych innych ustaw (druk nr 1789).
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja do Spraw Petycji (Posiedzenie nr 43)

28 stycznia 2021
Temat: odpowiedź Ministra Zdrowia na dezyderat nr 40 w sprawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w zakresie organizowania i prowadzenia izb wytrzeźwień;
Temat: odpowiedź Ministra Zdrowia na dezyderat nr 53 w sprawie aktualizacji przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii w zakresie odwołania do przepisów o ochronie danych osobowych;
Temat: petycję w sprawie zmiany ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.) w zakresie wysokości obciążenia podatkowego (BKSP-145-IX-143/20);
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 28)

17 listopada 2020
Temat: pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji (druk nr 707);
Temat: zmiany w składzie prezydium Komisji;
Temat: zmiana posła sprawozdawcy do sprawozdania Komisji w sprawie Sprawozdania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z realizacji w 2019 r. ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (druki nr 292 i 639).
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja do Spraw Petycji (Posiedzenie nr 21)

22 września 2020
Temat: rozpatrzenie odpowiedzi Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na dezyderat nr 21 skierowany do Prezesa Rady Ministrów w sprawie zmiany przepisów dotyczących zasad ustalania wysokości emerytury funkcjonariuszy służb mundurowych;
Temat: rozpatrzenie petycji w sprawie zmiany art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 22 listopada 2002 r. o wyrównywaniu strat majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności i praw człowieka i obywatela w zakresie aktualizacji odesłania do przepisów Kodeksu cywilnego (BKSP-145-IX-32/19);
Temat: rozpatrzenie petycji w sprawie zmiany ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych w zakresie wprowadzenia obowiązku stosowania przy publikacji Dziennika Ustaw protokołu HTTPS (BKSP-145-IX-50/20);
Lobbysta: Andrzej Szary
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 15)

20 lipca 2020
Temat: sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz Służby Więziennej (druk nr 432);
Temat: projekt planu pracy Komisji na okres od 1 sierpnia do 31 grudnia 2020 r.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 13)

14 lipca 2020
Temat: pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz Służby Więziennej (druk nr 432).
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja do Spraw Petycji (Posiedzenie nr 10)

22 stycznia 2020
Temat: Rozpatrzenie odpowiedzi ministra kultury i dziedzictwa narodowego na dezyderat nr 189 w sprawie rozszerzenia dostępu do obcojęzycznych programów telewizyjnych
Temat: Rozpatrzenie petycji w sprawie zmiany niektórych ustaw w celu zwiększenia skuteczności egzekucji sądowej i administracyjnej (BKSP-145-577/19)
Temat: Rozpatrzenie petycji w sprawie zmiany ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1360, z późn. zm.) w zakresie art. 830 (BKSP-145-578/19)
Zobacz akt prawny
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja do Spraw Petycji (Posiedzenie nr 9)

22 stycznia 2020
Temat: Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej w zakresie granic, w jakich mogą być dokonywane potrącenia ze świadczeń emerytalnych i rentowych (BKSP-145-589/19);
Temat: Rozpatrzenie petycji w sprawie zmiany ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz.U. z 2019 r. poz. 288 ze zm.) w zakresie art. 15a (BKSP-145-582/19);
Temat: Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej w zakresie zasad ustalania wysokości emerytur (BKSP-145-584/19); – rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej w zakresie zmiany roty ślubowania sędziego (BKSP-145-594/19);
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 4)

15 stycznia 2020
Temat: Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2020 wraz z autopoprawką (druki nr 112 i 112-A) w zakresie: 1) części budżetowej 16 – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów: a) dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2, b) wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 6, c) dotacje podmiotowe i celowe z zał. nr 8, d) środki europejskie z zał. nr 4 i 15; 2) trzyletniego planu limitu mianowań urzędników w służbie cywilnej na lata 2020–2022; 3) planu finansowego agencji wykonawczej z zał. nr 11: – Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego; 4) planu finansowego instytucji gospodarki budżetowej z zał. nr 12: – Centrum Obsługi Administracji Rządowej; 5) planu finansowego państwowych funduszy celowych z zał. nr 13: – Fundusz Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, – Fundusz Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego; 6) planu finansowego państwowych osób prawnych z zał. nr 14: – Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, – Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego, – Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka; 7) części budżetowej 83 – Rezerwy celowe w zakresie pozycji: – 20 – Środki na szkolenia i wynagrodzenia na nowe mianowania urzędników służby cywilnej oraz skutki przechodzące z roku 2019, – 39 – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich; 8) części budżetowej 75 – Rządowe Centrum Legislacji: a) dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2, b) wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 6; 9) części budżetowej 42 – Sprawy wewnętrzne: a) dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2, b) wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 6, c) dotacje podmiotowe i celowe z zał. nr 8, d) dotacja podmiotowa dla Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji z zał. nr 9, e) środki europejskie z zał. nr 4 i 15; 10) planu finansowego instytucji gospodarki budżetowej z zał. nr 12: – Centrum Usług Logistycznych; 11) planu finansowego państwowych funduszy celowych z zał. nr 13: a) Funduszu Wsparcia Policji, b) Funduszu Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego, c) Funduszu Wsparcia Straży Granicznej, d) Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej; 12) części budżetowej 83 – Rezerwy celowe w zakresie pozycji: – 13 – Pomoc dla repatriantów, – 22 – Budowa, modernizacja i utrzymywanie przejść granicznych (w tym na sfinansowanie zobowiązań wynikających z umów dwustronnych dotyczących przejść granicznych), – 28 – Środki na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka, – 36 – Środki na realizację Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017–2020, – 37 – Środki na realizację Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2018–2020, oraz na realizację przedsięwzięć związanych z ograniczaniem przestępczości gospodarczej, – 64 – Uzupełnienie wydatków, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych RP, z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć: sprzęt transportowy, uzbrojenia i techniki specjalnej, informatyki i łączności oraz wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy, w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017–2020; 13) części budżetowej 85 – Budżety wojewodów ogółem, w zakresie działu: 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: – dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2, – wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 6, – dotacje celowe z zał. nr 8, – zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w części 85 – Budżety wojewodów z zał. nr 7, – środki europejskie z zał. nr 4 i 15; 14) części budżetowej 17 – Administracja publiczna: a) dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2, b) wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 6, c) dotacje celowe z zał. nr 8, d) środki europejskie z zał. nr 4 i 15; 15) planu finansowego państwowych funduszy celowych z zał. nr 13: – Fundusz Rekompensacyjny; 16) części budżetowej 83 – Rezerwy celowe w zakresie pozycji: – 9 – Środki na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 2530 tys. zł, – 14 – Pomoc dla społeczności romskiej wraz z programem wieloletnim z zał. nr 10; 17) części budżetowej 43 – Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne: a) dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2, b) wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 6, c) dotacje podmiotowe i celowe z zał. nr 8; 18) części budżetowej 85 – Budżety wojewodów ogółem, w zakresie działu: 750 – Administracja publiczna: – dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2, – wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 6, – środki europejskie z zał. nr 4 i 15.
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 112
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 112-A
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 3)

07 stycznia 2020
Temat: Informacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat stanu realizacji porozumienia zawartego w dniu 8 listopada 2018 r. pomiędzy MSWiA a związkami zawodowymi służb mundurowych;
Temat: Projekt planu pracy Komisji na okres od 1 stycznia do 31 lipca 2020 r.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja do Spraw Petycji (Posiedzenie nr 5)

19 grudnia 2019
Temat: Odpowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na dezyderat nr 176 w sprawie rozliczenia ponadnormatywnego czasu służby policjantów uprawnionych do dodatku funkcyjnego,
Temat: Odpowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na dezyderat nr 179 w sprawie zmiany przepisów dotyczących możliwości uzyskania przez funkcjonariuszy Policji odszkodowania za utratę, zniszczenie lub uszkodzenie przedmiotów osobistego użytku w związku ze służbą,
Temat: Odpowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na dezyderat nr 195 w sprawie terminów i kosztów realizacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 października 2018 r. (sygn. akt K 7/15) w odniesieniu do wysokości ekwiwalentu pieniężnego za jeden dzień niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego lub dodatkowego funkcjonariuszy,
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja do Spraw Petycji (Posiedzenie nr 199)

18 lipca 2019
Temat: Rozpatrzenie odpowiedzi ministra rodziny, pracy i polityki społecznej, ministra spraw wewnętrznych i administracji oraz ministra sprawiedliwości na dezyderat nr 164 skierowany do prezesa Rady Ministrów w sprawie możliwości uwzględniania postulatów mających na celu poprawę przejrzystości i spójności niektórych ustaw w pracach legislacyjnych rządu;
Temat: Rozpatrzenie odpowiedzi ministra inwestycji i rozwoju na dezyderat nr 165 w sprawie uprzątania przez właścicieli nieruchomości błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż tych nieruchomości;
Temat: Rozpatrzenie petycji w sprawie zmiany ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2019 r. poz. 161 ze zm.) w zakresie wypłacania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop (BKSP–145–544/19);
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 209)

16 lipca 2019
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3604).
Numer druku sejmowego: 3604
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 209)

16 lipca 2019
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3604).
Numer druku sejmowego: 3604
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 209)

16 lipca 2019
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3604).
Numer druku sejmowego: 3604
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 209)

16 lipca 2019
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3604).
Numer druku sejmowego: 3604
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 207)

16 lipca 2019
Temat: Pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej oraz ustawy o Służbie Więziennej (druk nr 3543).
Numer druku sejmowego: 3543
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 207)

16 lipca 2019
Temat: Pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej oraz ustawy o Służbie Więziennej (druk nr 3543).
Numer druku sejmowego: 3543
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 207)

16 lipca 2019
Temat: Pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej oraz ustawy o Służbie Więziennej (druk nr 3543).
Numer druku sejmowego: 3543
Lobbysta: Andrzej Szary
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 207)

16 lipca 2019
Temat: Pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej oraz ustawy o Służbie Więziennej (druk nr 3543).
Numer druku sejmowego: 3543
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 207)

16 lipca 2019
Temat: Pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej oraz ustawy o Służbie Więziennej (druk nr 3543).
Numer druku sejmowego: 3543
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 207)

16 lipca 2019
Temat: Pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej oraz ustawy o Służbie Więziennej (druk nr 3543).
Numer druku sejmowego: 3543
Lobbysta: Andrzej Szary
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja do Spraw Petycji (Posiedzenie nr 188)

13 czerwca 2019
Temat: Odpowiedź Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na dezyderat nr 145 w sprawie umożliwienia pobierania świadczenia pielęgnacyjnego osobom mającym ustalone prawo do świadczenia przedemerytalnego;
Temat: Odpowiedź Ministra Finansów na dezyderat nr 148 w sprawie zmiany ustawy o opłacie skarbowej;
Temat: Petycja w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej w zakresie przyznania funkcjonariuszom Policji prawa do odszkodowania za szkodę poniesioną wskutek utraty, zniszczenia lub uszkodzenia podczas pełnienia służby przedmiotów osobistego użytku, niezależnie od tego, czy skutkiem zdarzenia powodującego szkodę był uszczerbek na zdrowiu albo śmierć funkcjonariusza (BKSP-145-502/19);
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 197)

10 kwietnia 2019
Temat: Rozpatrzenie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2185),
Temat: Rozpatrzenie propozycji tematów kontroli do planu pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2020 r.
Numer druku sejmowego: 2185
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja do Spraw Petycji (Posiedzenie nr 170)

06 lutego 2019
Temat: Petycja w sprawie zmiany art. 28 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy, art. 18 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, art. 3 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz art. 31 § 2 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń w zakresie aktualizacji terminologii i odesłań (BKSP-145-445/18).
Temat: Petycja w sprawie zmiany art. 121b ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji w zakresie wysokości uposażenia otrzymywanego przez policjanta w okresie przebywania na zwolnieniu lekarskim (BKSP-145-449/18).
Temat: Petycja w sprawie zmiany ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o kinematografii w zakresie nałożenia na producentów i dystrybutorów polskich filmów obowiązku umieszczania na wszystkich kopiach ścieżki z audiodeskrypcją oraz napisów dla osób niesłyszących (BKSP-145-452/18).
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 175)

09 listopada 2018
Temat: Dyskusja nad propozycją inicjatywy ustawodawczej w sprawie zmiany ustawy o Policji
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 156)

05 czerwca 2018
Temat: Informacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat sytuacji kadrowej oraz rekrutacji do podległych mu służb
Lobbysta: Benedykt Nowak
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 147)

20 marca 2018
Temat: Informacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat sytuacji w resortowej służbie zdrowia warunków dostępu do leczenia i rehabilitacji oceny systemu badań okresowych funkcjonariuszy
Temat: Informacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat systemu pomocy funkcjonariuszom którzy ponoszą szkody w tym uszczerbek na zdrowiu w związku z wykonywaniem zadań służbowych w tym kompleksowa pomoc medyczna prawna i socjalna
Lobbysta: Benedykt Nowak
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 121)

26 października 2017
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 76)
Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 55)

15 grudnia 2016
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Agencji Wywiadu Służby Kontrwywiadu Wojskowego Służby Wywiadu Wojskowego Centralnego Biura Antykorupcyjnego Straży Granicznej Biura Ochrony Rządu Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (druk nr 1061 i 1146)
Numer druku sejmowego: 1061
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 1146
Lobbysta: Andrzej Szary
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 71)

01 grudnia 2016
Temat: Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o zgromadzeniach (druki nr 1044 i 1083)
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji Straży Granicznej Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017–2020” (druk nr 1062)
Numer druku sejmowego: 1044
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 1083
Numer druku sejmowego: 1062
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 51)

13 września 2016
Temat: Informacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat oceny systemu rekrutacji do służby w Policji
Temat: Informacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat szkolenia i doskonalenia zawodowego funkcjonariuszy Policji oraz prezentacja bazy dydaktycznej
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 51)

13 września 2016
Temat: Informacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat oceny systemu rekrutacji do służby w Policji
Temat: Informacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat szkolenia i doskonalenia zawodowego funkcjonariuszy Policji oraz prezentacja bazy dydaktycznej
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 9)

05 stycznia 2016
Temat: Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2016 (druk nr 146)
Numer druku sejmowego: 146
 • Obecność na posiedzeniu
Branże
Administracja państwowaPolityka społeczna
Kategorie
związki zawodowe
Zatrudnieni
Tomasz Krzemieński
Sprawy

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 88)

01 grudnia 2021
Temat: pierwsze czytanie pilnego rządowego projektu ustawy o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022–2025” oraz o zmianie ustawy o Policji i niektórych innych ustaw (druk nr 1789).
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 88)

01 grudnia 2021
Temat: pierwsze czytanie pilnego rządowego projektu ustawy o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022–2025” oraz o zmianie ustawy o Policji i niektórych innych ustaw (druk nr 1789).
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja do Spraw Petycji (Posiedzenie nr 43)

28 stycznia 2021
Temat: odpowiedź Ministra Zdrowia na dezyderat nr 40 w sprawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w zakresie organizowania i prowadzenia izb wytrzeźwień;
Temat: odpowiedź Ministra Zdrowia na dezyderat nr 53 w sprawie aktualizacji przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii w zakresie odwołania do przepisów o ochronie danych osobowych;
Temat: petycję w sprawie zmiany ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.) w zakresie wysokości obciążenia podatkowego (BKSP-145-IX-143/20);
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 28)

17 listopada 2020
Temat: pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji (druk nr 707);
Temat: zmiany w składzie prezydium Komisji;
Temat: zmiana posła sprawozdawcy do sprawozdania Komisji w sprawie Sprawozdania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z realizacji w 2019 r. ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (druki nr 292 i 639).
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja do Spraw Petycji (Posiedzenie nr 21)

22 września 2020
Temat: rozpatrzenie odpowiedzi Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na dezyderat nr 21 skierowany do Prezesa Rady Ministrów w sprawie zmiany przepisów dotyczących zasad ustalania wysokości emerytury funkcjonariuszy służb mundurowych;
Temat: rozpatrzenie petycji w sprawie zmiany art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 22 listopada 2002 r. o wyrównywaniu strat majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności i praw człowieka i obywatela w zakresie aktualizacji odesłania do przepisów Kodeksu cywilnego (BKSP-145-IX-32/19);
Temat: rozpatrzenie petycji w sprawie zmiany ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych w zakresie wprowadzenia obowiązku stosowania przy publikacji Dziennika Ustaw protokołu HTTPS (BKSP-145-IX-50/20);
Lobbysta: Andrzej Szary
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 15)

20 lipca 2020
Temat: sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz Służby Więziennej (druk nr 432);
Temat: projekt planu pracy Komisji na okres od 1 sierpnia do 31 grudnia 2020 r.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 13)

14 lipca 2020
Temat: pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz Służby Więziennej (druk nr 432).
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja do Spraw Petycji (Posiedzenie nr 10)

22 stycznia 2020
Temat: Rozpatrzenie odpowiedzi ministra kultury i dziedzictwa narodowego na dezyderat nr 189 w sprawie rozszerzenia dostępu do obcojęzycznych programów telewizyjnych
Temat: Rozpatrzenie petycji w sprawie zmiany niektórych ustaw w celu zwiększenia skuteczności egzekucji sądowej i administracyjnej (BKSP-145-577/19)
Temat: Rozpatrzenie petycji w sprawie zmiany ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1360, z późn. zm.) w zakresie art. 830 (BKSP-145-578/19)
Zobacz akt prawny
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja do Spraw Petycji (Posiedzenie nr 9)

22 stycznia 2020
Temat: Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej w zakresie granic, w jakich mogą być dokonywane potrącenia ze świadczeń emerytalnych i rentowych (BKSP-145-589/19);
Temat: Rozpatrzenie petycji w sprawie zmiany ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz.U. z 2019 r. poz. 288 ze zm.) w zakresie art. 15a (BKSP-145-582/19);
Temat: Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej w zakresie zasad ustalania wysokości emerytur (BKSP-145-584/19); – rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej w zakresie zmiany roty ślubowania sędziego (BKSP-145-594/19);
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 4)

15 stycznia 2020
Temat: Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2020 wraz z autopoprawką (druki nr 112 i 112-A) w zakresie: 1) części budżetowej 16 – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów: a) dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2, b) wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 6, c) dotacje podmiotowe i celowe z zał. nr 8, d) środki europejskie z zał. nr 4 i 15; 2) trzyletniego planu limitu mianowań urzędników w służbie cywilnej na lata 2020–2022; 3) planu finansowego agencji wykonawczej z zał. nr 11: – Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego; 4) planu finansowego instytucji gospodarki budżetowej z zał. nr 12: – Centrum Obsługi Administracji Rządowej; 5) planu finansowego państwowych funduszy celowych z zał. nr 13: – Fundusz Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, – Fundusz Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego; 6) planu finansowego państwowych osób prawnych z zał. nr 14: – Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, – Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego, – Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka; 7) części budżetowej 83 – Rezerwy celowe w zakresie pozycji: – 20 – Środki na szkolenia i wynagrodzenia na nowe mianowania urzędników służby cywilnej oraz skutki przechodzące z roku 2019, – 39 – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich; 8) części budżetowej 75 – Rządowe Centrum Legislacji: a) dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2, b) wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 6; 9) części budżetowej 42 – Sprawy wewnętrzne: a) dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2, b) wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 6, c) dotacje podmiotowe i celowe z zał. nr 8, d) dotacja podmiotowa dla Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji z zał. nr 9, e) środki europejskie z zał. nr 4 i 15; 10) planu finansowego instytucji gospodarki budżetowej z zał. nr 12: – Centrum Usług Logistycznych; 11) planu finansowego państwowych funduszy celowych z zał. nr 13: a) Funduszu Wsparcia Policji, b) Funduszu Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego, c) Funduszu Wsparcia Straży Granicznej, d) Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej; 12) części budżetowej 83 – Rezerwy celowe w zakresie pozycji: – 13 – Pomoc dla repatriantów, – 22 – Budowa, modernizacja i utrzymywanie przejść granicznych (w tym na sfinansowanie zobowiązań wynikających z umów dwustronnych dotyczących przejść granicznych), – 28 – Środki na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka, – 36 – Środki na realizację Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017–2020, – 37 – Środki na realizację Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2018–2020, oraz na realizację przedsięwzięć związanych z ograniczaniem przestępczości gospodarczej, – 64 – Uzupełnienie wydatków, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych RP, z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć: sprzęt transportowy, uzbrojenia i techniki specjalnej, informatyki i łączności oraz wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy, w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017–2020; 13) części budżetowej 85 – Budżety wojewodów ogółem, w zakresie działu: 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: – dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2, – wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 6, – dotacje celowe z zał. nr 8, – zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w części 85 – Budżety wojewodów z zał. nr 7, – środki europejskie z zał. nr 4 i 15; 14) części budżetowej 17 – Administracja publiczna: a) dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2, b) wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 6, c) dotacje celowe z zał. nr 8, d) środki europejskie z zał. nr 4 i 15; 15) planu finansowego państwowych funduszy celowych z zał. nr 13: – Fundusz Rekompensacyjny; 16) części budżetowej 83 – Rezerwy celowe w zakresie pozycji: – 9 – Środki na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 2530 tys. zł, – 14 – Pomoc dla społeczności romskiej wraz z programem wieloletnim z zał. nr 10; 17) części budżetowej 43 – Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne: a) dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2, b) wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 6, c) dotacje podmiotowe i celowe z zał. nr 8; 18) części budżetowej 85 – Budżety wojewodów ogółem, w zakresie działu: 750 – Administracja publiczna: – dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2, – wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 6, – środki europejskie z zał. nr 4 i 15.
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 112
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 112-A
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 3)

07 stycznia 2020
Temat: Informacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat stanu realizacji porozumienia zawartego w dniu 8 listopada 2018 r. pomiędzy MSWiA a związkami zawodowymi służb mundurowych;
Temat: Projekt planu pracy Komisji na okres od 1 stycznia do 31 lipca 2020 r.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja do Spraw Petycji (Posiedzenie nr 5)

19 grudnia 2019
Temat: Odpowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na dezyderat nr 176 w sprawie rozliczenia ponadnormatywnego czasu służby policjantów uprawnionych do dodatku funkcyjnego,
Temat: Odpowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na dezyderat nr 179 w sprawie zmiany przepisów dotyczących możliwości uzyskania przez funkcjonariuszy Policji odszkodowania za utratę, zniszczenie lub uszkodzenie przedmiotów osobistego użytku w związku ze służbą,
Temat: Odpowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na dezyderat nr 195 w sprawie terminów i kosztów realizacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 października 2018 r. (sygn. akt K 7/15) w odniesieniu do wysokości ekwiwalentu pieniężnego za jeden dzień niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego lub dodatkowego funkcjonariuszy,
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja do Spraw Petycji (Posiedzenie nr 199)

18 lipca 2019
Temat: Rozpatrzenie odpowiedzi ministra rodziny, pracy i polityki społecznej, ministra spraw wewnętrznych i administracji oraz ministra sprawiedliwości na dezyderat nr 164 skierowany do prezesa Rady Ministrów w sprawie możliwości uwzględniania postulatów mających na celu poprawę przejrzystości i spójności niektórych ustaw w pracach legislacyjnych rządu;
Temat: Rozpatrzenie odpowiedzi ministra inwestycji i rozwoju na dezyderat nr 165 w sprawie uprzątania przez właścicieli nieruchomości błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż tych nieruchomości;
Temat: Rozpatrzenie petycji w sprawie zmiany ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2019 r. poz. 161 ze zm.) w zakresie wypłacania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop (BKSP–145–544/19);
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 209)

16 lipca 2019
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3604).
Numer druku sejmowego: 3604
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 209)

16 lipca 2019
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3604).
Numer druku sejmowego: 3604
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 209)

16 lipca 2019
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3604).
Numer druku sejmowego: 3604
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 209)

16 lipca 2019
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3604).
Numer druku sejmowego: 3604
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 207)

16 lipca 2019
Temat: Pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej oraz ustawy o Służbie Więziennej (druk nr 3543).
Numer druku sejmowego: 3543
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 207)

16 lipca 2019
Temat: Pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej oraz ustawy o Służbie Więziennej (druk nr 3543).
Numer druku sejmowego: 3543
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 207)

16 lipca 2019
Temat: Pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej oraz ustawy o Służbie Więziennej (druk nr 3543).
Numer druku sejmowego: 3543
Lobbysta: Andrzej Szary
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 207)

16 lipca 2019
Temat: Pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej oraz ustawy o Służbie Więziennej (druk nr 3543).
Numer druku sejmowego: 3543
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 207)

16 lipca 2019
Temat: Pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej oraz ustawy o Służbie Więziennej (druk nr 3543).
Numer druku sejmowego: 3543
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 207)

16 lipca 2019
Temat: Pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej oraz ustawy o Służbie Więziennej (druk nr 3543).
Numer druku sejmowego: 3543
Lobbysta: Andrzej Szary
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja do Spraw Petycji (Posiedzenie nr 188)

13 czerwca 2019
Temat: Odpowiedź Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na dezyderat nr 145 w sprawie umożliwienia pobierania świadczenia pielęgnacyjnego osobom mającym ustalone prawo do świadczenia przedemerytalnego;
Temat: Odpowiedź Ministra Finansów na dezyderat nr 148 w sprawie zmiany ustawy o opłacie skarbowej;
Temat: Petycja w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej w zakresie przyznania funkcjonariuszom Policji prawa do odszkodowania za szkodę poniesioną wskutek utraty, zniszczenia lub uszkodzenia podczas pełnienia służby przedmiotów osobistego użytku, niezależnie od tego, czy skutkiem zdarzenia powodującego szkodę był uszczerbek na zdrowiu albo śmierć funkcjonariusza (BKSP-145-502/19);
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 197)

10 kwietnia 2019
Temat: Rozpatrzenie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2185),
Temat: Rozpatrzenie propozycji tematów kontroli do planu pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2020 r.
Numer druku sejmowego: 2185
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja do Spraw Petycji (Posiedzenie nr 170)

06 lutego 2019
Temat: Petycja w sprawie zmiany art. 28 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy, art. 18 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, art. 3 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz art. 31 § 2 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń w zakresie aktualizacji terminologii i odesłań (BKSP-145-445/18).
Temat: Petycja w sprawie zmiany art. 121b ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji w zakresie wysokości uposażenia otrzymywanego przez policjanta w okresie przebywania na zwolnieniu lekarskim (BKSP-145-449/18).
Temat: Petycja w sprawie zmiany ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o kinematografii w zakresie nałożenia na producentów i dystrybutorów polskich filmów obowiązku umieszczania na wszystkich kopiach ścieżki z audiodeskrypcją oraz napisów dla osób niesłyszących (BKSP-145-452/18).
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 175)

09 listopada 2018
Temat: Dyskusja nad propozycją inicjatywy ustawodawczej w sprawie zmiany ustawy o Policji
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 156)

05 czerwca 2018
Temat: Informacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat sytuacji kadrowej oraz rekrutacji do podległych mu służb
Lobbysta: Benedykt Nowak
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 147)

20 marca 2018
Temat: Informacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat sytuacji w resortowej służbie zdrowia warunków dostępu do leczenia i rehabilitacji oceny systemu badań okresowych funkcjonariuszy
Temat: Informacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat systemu pomocy funkcjonariuszom którzy ponoszą szkody w tym uszczerbek na zdrowiu w związku z wykonywaniem zadań służbowych w tym kompleksowa pomoc medyczna prawna i socjalna
Lobbysta: Benedykt Nowak
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 121)

26 października 2017
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 76)
Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 55)

15 grudnia 2016
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Agencji Wywiadu Służby Kontrwywiadu Wojskowego Służby Wywiadu Wojskowego Centralnego Biura Antykorupcyjnego Straży Granicznej Biura Ochrony Rządu Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (druk nr 1061 i 1146)
Numer druku sejmowego: 1061
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 1146
Lobbysta: Andrzej Szary
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 71)

01 grudnia 2016
Temat: Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o zgromadzeniach (druki nr 1044 i 1083)
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji Straży Granicznej Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017–2020” (druk nr 1062)
Numer druku sejmowego: 1044
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 1083
Numer druku sejmowego: 1062
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 51)

13 września 2016
Temat: Informacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat oceny systemu rekrutacji do służby w Policji
Temat: Informacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat szkolenia i doskonalenia zawodowego funkcjonariuszy Policji oraz prezentacja bazy dydaktycznej
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 51)

13 września 2016
Temat: Informacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat oceny systemu rekrutacji do służby w Policji
Temat: Informacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat szkolenia i doskonalenia zawodowego funkcjonariuszy Policji oraz prezentacja bazy dydaktycznej
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 9)

05 stycznia 2016
Temat: Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2016 (druk nr 146)
Numer druku sejmowego: 146
 • Obecność na posiedzeniu