Używamy i uzyskujemy dostęp do cookies i podobnych technologii w celach statystycznych. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Więcej...

Związek Zawodowy Celnicy PL

 • Sprawy
 • Branże
 • Kategorie
 • Zatrudnieni
Sprawy

Komisja do Spraw Petycji (Posiedzenie nr 30)

15 października 2020
Temat: odpowiedź Ministra Finansów na dezyderat nr 28 w sprawie przywrócenia praw do emerytury mundurowej części funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej,
Temat: petycję w sprawie zmiany ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji w zakresie art. 42 ust. 5 i 6 (BKSP-145-IX-57/20),
Temat: petycję w sprawie zmiany dekretu z dnia 27 lipca 1949 r. o zaciąganiu nowych i określaniu wysokości nieumorzonych zobowiązań pieniężnych w zakresie zmiany tytułu oraz uchylenia rozdziału I (BKSP-145-IX-63/20),
Lobbysta: Sławomir Siwy
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja do Spraw Petycji (Posiedzenie nr 21)

22 września 2020
Temat: rozpatrzenie odpowiedzi Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na dezyderat nr 21 skierowany do Prezesa Rady Ministrów w sprawie zmiany przepisów dotyczących zasad ustalania wysokości emerytury funkcjonariuszy służb mundurowych;
Temat: rozpatrzenie petycji w sprawie zmiany art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 22 listopada 2002 r. o wyrównywaniu strat majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności i praw człowieka i obywatela w zakresie aktualizacji odesłania do przepisów Kodeksu cywilnego (BKSP-145-IX-32/19);
Temat: rozpatrzenie petycji w sprawie zmiany ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych w zakresie wprowadzenia obowiązku stosowania przy publikacji Dziennika Ustaw protokołu HTTPS (BKSP-145-IX-50/20);
Lobbysta: Sławomir Siwy
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 16)

22 lipca 2020
Temat: poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych                oraz Służby Więziennej (druki nr 432 i 493).
Lobbysta: Sławomir Siwy
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 15)

20 lipca 2020
Temat: sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz Służby Więziennej (druk nr 432);
Temat: projekt planu pracy Komisji na okres od 1 sierpnia do 31 grudnia 2020 r.
Lobbysta: Sławomir Siwy
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja do Spraw Petycji (Posiedzenie nr 11)

12 lutego 2020
Temat: Petycja w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej w zakresie uprawnień emerytalnych funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, którzy świadczyli poprzednio pracę w urzędach kontroli skarbowej oraz Inspekcji Celnej (BKSP-145-585/19);
Temat: Petycja w sprawie zmiany ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta oraz w niektóre inne dni (Dz.U. z 2019 r. poz. 466) poprzez rozszerzenie ograniczenia handlu na placówki gastronomiczne (BKSP-145-587/19);
Temat: Petycja w sprawie uchylenia ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (BKSP-145-591/19);
Lobbysta: Jolanta Haron
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 3)

07 stycznia 2020
Temat: Informacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat stanu realizacji porozumienia zawartego w dniu 8 listopada 2018 r. pomiędzy MSWiA a związkami zawodowymi służb mundurowych;
Temat: Projekt planu pracy Komisji na okres od 1 stycznia do 31 lipca 2020 r.
Lobbysta: Sławomir Siwy
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 209)

16 lipca 2019
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3604).
Numer druku sejmowego: 3604
Lobbysta: Sławomir Siwy
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 209)

16 lipca 2019
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3604).
Numer druku sejmowego: 3604
Lobbysta: Maria Mrugała
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 209)

16 lipca 2019
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3604).
Numer druku sejmowego: 3604
Lobbysta: Sławomir Siwy
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 209)

16 lipca 2019
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3604).
Numer druku sejmowego: 3604
Lobbysta: Maria Mrugała
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja do Spraw Petycji (Posiedzenie nr 169)

06 lutego 2019
Temat: Petycja w sprawie zmiany ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2018 roku poz. 1044 ze zm.) w zakresie zwolnienia od tej opłaty kuratora (BKSP-145-370/18).
Temat: Petycja w sprawie zmiany ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 roku poz. 917 ze zm.) w zakresie urlopów wypoczynkowych (BKSP-145-387/18).
Temat: Petycja w sprawie zmiany ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2017 roku poz. 1260 ze zm.) w zakresie art. 26 ust. 1 (BKSP-145-390/18).
Numer druku sejmowego: 3178
Lobbysta: Maria Mrugała
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja do Spraw Petycji (Posiedzenie nr 168)

17 stycznia 2019
Temat: Odpowiedź Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na dezyderat nr 126 skierowany do Prezesa Rady Ministrów w sprawie stosowania przepisów dotyczących ochrony zwierząt.
Temat: Odpowiedź Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na dezyderat nr 127 w sprawie wieku emerytalnego rolników.
Temat: Petycja w sprawie zmiany art. 244 § 1, art. 250 § 2, art. 282 § 2, art. 324 § 1 oraz art. 367 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. 2018 r. poz. 754 ze zm.) w zakresie dostosowania ich do aktualnej struktury Sądu Najwyższego (BKSP-145-439/18).
Lobbysta: Maria Mrugała
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 398)

22 listopada 2018
Temat: Przyczyn zaniedbań i zaniechań organów publicznych w zakresie zapewnienia dochodów skarbu państwa z tytułu podatku od towarów i usług i podatku akcyzowego w okresie od listopada 2015 roku do dnia dzisiejszego, w szczególności opóźnień i zaniedbań w zakresie wprowadzenia rejestru faktur online oraz demontażu kontroli skarbowej;
Temat: Oceny działań Szefa Krajowej Administracji Skarbowej oraz podległych dyrektorów izb administracji skarbowej w zakresie przestrzegania prawa, transparentności i sprawiedliwości przy przedkładaniu propozycji pracy lub służby pracownikom lub funkcjonariuszom.
Lobbysta: Sławomir Siwy
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 398)

22 listopada 2018
Temat: Przyczyn zaniedbań i zaniechań organów publicznych w zakresie zapewnienia dochodów skarbu państwa z tytułu podatku od towarów i usług i podatku akcyzowego w okresie od listopada 2015 roku do dnia dzisiejszego, w szczególności opóźnień i zaniedbań w zakresie wprowadzenia rejestru faktur online oraz demontażu kontroli skarbowej;
Temat: Oceny działań Szefa Krajowej Administracji Skarbowej oraz podległych dyrektorów izb administracji skarbowej w zakresie przestrzegania prawa, transparentności i sprawiedliwości przy przedkładaniu propozycji pracy lub służby pracownikom lub funkcjonariuszom.
Lobbysta: Maria Mrugała
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 394)

09 listopada 2018
Temat: „Przyczyny zaniedbań i zaniechań organów publicznych w zakresie zapewnienia dochodów skarbu państwa z tytułu podatku od towarów i usług i podatku akcyzowego w okresie od listopada 2015 r. do dnia dzisiejszego, w szczególności opóźnień i zaniedbań w zakresie wprowadzenia rejestru faktur online oraz demontażu kontroli skarbowej”
Temat: „Ocena działań szefa Krajowej Administracji Skarbowej oraz podległych dyrektorów izb administracji skarbowej w zakresie przestrzegania prawa, transparentności i sprawiedliwości przy przedkładaniu propozycji pracy lub służby pracownikom lub funkcjonariuszom”.
Lobbysta: Sławomir Siwy
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 384)

06 listopada 2018
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2905).
Numer druku sejmowego: 2905
Lobbysta: Sławomir Siwy
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 384)

06 listopada 2018
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2905).
Numer druku sejmowego: 2905
Lobbysta: Maria Mrugała
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja do Spraw Petycji (Posiedzenie nr 137)

06 czerwca 2018
Temat: rozpatrzenie petycji w sprawie zmiany art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 1509 ze zm.) poprzez objęcie nim właścicieli nieruchomości, w stosunku do których nie wszczęto jeszcze postępowania w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej, ale w dniu wejścia ustawy w życie było to możliwe z uwagi na nieupłynięcie terminu określonego w art. 145 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (BKSP-145-320/18);
Temat: rozpatrzenie odpowiedzi ministra finansów na dezyderat nr 93 skierowany do prezesa Rady Ministrów w sprawie uprawnień emerytalnych byłych funkcjonariuszy Służby Celnej;
Temat: rozpatrzenie petycji w sprawie zmiany ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1383 ze zm.) w zakresie stworzenia możliwości pobierania przez osoby niepełnosprawne wcześniejszej emerytury pracowników opiekujących się dziećmi wymagającymi stałej opieki, która przysługiwała ich zmarłym rodzicom (BKSP-145-318/18);
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja do Spraw Petycji (Posiedzenie nr 137)

06 czerwca 2018
Temat: rozpatrzenie petycji w sprawie zmiany art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 1509 ze zm.) poprzez objęcie nim właścicieli nieruchomości, w stosunku do których nie wszczęto jeszcze postępowania w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej, ale w dniu wejścia ustawy w życie było to możliwe z uwagi na nieupłynięcie terminu określonego w art. 145 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (BKSP-145-320/18);
Temat: rozpatrzenie odpowiedzi ministra finansów na dezyderat nr 93 skierowany do prezesa Rady Ministrów w sprawie uprawnień emerytalnych byłych funkcjonariuszy Służby Celnej;
Temat: rozpatrzenie petycji w sprawie zmiany ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1383 ze zm.) w zakresie stworzenia możliwości pobierania przez osoby niepełnosprawne wcześniejszej emerytury pracowników opiekujących się dziećmi wymagającymi stałej opieki, która przysługiwała ich zmarłym rodzicom (BKSP-145-318/18);
Lobbysta: Maria Mrugała
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 139)

23 stycznia 2018
Temat: Sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia komisyjnego projektu ustawy o Straży Marszałkowskiej (druk nr 1971)
Temat: Sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia komisyjnego projektu ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o Straży Marszałkowskiej (druk nr 1972)
Numer druku sejmowego: 1971
Numer druku sejmowego: 1972
Lobbysta: Maria Mrugała
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja do Spraw Petycji (Posiedzenie nr 109)

13 grudnia 2017
Temat: Rozpatrzenie petycji w sprawie zmiany ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz U z 2016 r. poz 446 ze zm ) w zakresie umożliwienia miastom na prawach powiatu przekazania jednostkom pomocniczym gminy zadań z zakresu właściwości powiatu a także umożliwienia gminom wprowadzenia w statucie zakazu łączenia mandatu radnego oraz funkcji wójta i jego zastępcy z członkostwem w organach jednostek pomocniczych gminy (BKSP-145-274/17)
Temat: Rozpatrzenie petycji w sprawie świadczeń przysługujących emerytom rencistom oraz sierotom i ich opiekunom (BKSP-145-276/17)
Temat: Rozpatrzenie odpowiedzi Ministra Infrastruktury i Budownictwa na dezyderat nr 52 w sprawie zmian w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym
Lobbysta: Maria Mrugała
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 129)

21 listopada 2017
Temat: Rozpatrzenie uchwały Senatu RP w sprawie ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2010)
Temat: Rozpatrzenie wniosku o powołanie podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o Służbie Ochrony Państwa (druk nr 1916) oraz komisyjnych projektów ustaw: o Straży Marszałkowskiej (druk nr 1971) i Przepisy wprowadzające ustawę o Straży Marszałkowskiej (druk nr 1972)
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 2010
Numer druku sejmowego: 1916
Numer druku sejmowego: 1971
Numer druku sejmowego: 1972
Lobbysta: Marta Gzik
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja do Spraw Petycji (Posiedzenie nr 96)

10 października 2017
Temat: Odpowiedź Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na dezyderat nr 19 w sprawie wprowadzenia udogodnień zapewniających większą dostępność audycji dla osób niepełnosprawnych
Temat: Uzupełniona odpowiedź Ministra Spraw Zagranicznych na dezyderat nr 30 w sprawie zbrodni popełnianych na jazydach oraz pomocy dla jej ofiar
Temat: Odpowiedź Ministra Sprawiedliwości na dezyderat nr 35 w sprawie osób które ukończyły aplikację adwokacką lub radcowską oraz egzaminu adwokackiego i radcowskiego
Lobbysta: Jolanta Haron
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja do Spraw Petycji (Posiedzenie nr 90)

14 września 2017
Temat: Rozpatrzenie petycji w sprawie zmiany art 61 64 oraz 64a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz U z 2016 r. poz 930 ze zm ) w zakresie dotyczącym katalogu osób zobowiązanych do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej (BKSP-145-218/17)
Temat: Rozpatrzenie wniosku Komisji o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w sprawie nowelizacji ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny
Temat: Rozpatrzenie wniosku Komisji o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w sprawie nowelizacji ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej
Lobbysta: Sławomir Siwy
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 252)

14 września 2017
Temat: Informacja Ministra Rozwoju i Finansów dotyczącą wdrożenia ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej
Lobbysta: Sławomir Siwy
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 252)

14 września 2017
Temat: Informacja Ministra Rozwoju i Finansów dotyczącą wdrożenia ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej
Lobbysta: Maria Mrugała
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 203)
Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 74)
Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 100)

11 maja 2017
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Agencji Wywiadu Służby Kontrwywiadu Wojskowego Służby Wywiadu Wojskowego Centralnego Biura Antykorupcyjnego Straży Granicznej Biura Ochrony Rządu Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw (druki nr 30 i 1521)
Numer druku sejmowego: 30
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 1521
Lobbysta: Maria Mrugała
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja do Spraw Petycji (Posiedzenie nr 75)

10 maja 2017
Temat: Rozpatrzenie petycji w sprawie zmiany obowiązującego prawodawstwa (BKSP-145-157/16)
Temat: Rozpatrzenie petycji w sprawie zmiany ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz U z 2016 r. poz 1947) w zakresie zaskarżenia rozmowy dyscyplinującej oraz instytucji przedawnienia karalności przewinienia dyscyplinarnego (BKSP-145-159/16)
Temat: Rozpatrzenie petycji w sprawie zmiany art 130 § 1 oraz art 147z § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz U z 2015 r. poz 1094 ze zm ) (BKSP-145-174/17)
Lobbysta: Sławomir Siwy
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja do Spraw Petycji (Posiedzenie nr 75)

10 maja 2017
Temat: Rozpatrzenie petycji w sprawie zmiany obowiązującego prawodawstwa (BKSP-145-157/16)
Temat: Rozpatrzenie petycji w sprawie zmiany ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz U z 2016 r. poz 1947) w zakresie zaskarżenia rozmowy dyscyplinującej oraz instytucji przedawnienia karalności przewinienia dyscyplinarnego (BKSP-145-159/16)
Temat: Rozpatrzenie petycji w sprawie zmiany art 130 § 1 oraz art 147z § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz U z 2015 r. poz 1094 ze zm ) (BKSP-145-174/17)
Lobbysta: Andrzej Halicki
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja do Spraw Petycji (Posiedzenie nr 75)

10 maja 2017
Temat: Rozpatrzenie petycji w sprawie zmiany obowiązującego prawodawstwa (BKSP-145-157/16)
Temat: Rozpatrzenie petycji w sprawie zmiany ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz U z 2016 r. poz 1947) w zakresie zaskarżenia rozmowy dyscyplinującej oraz instytucji przedawnienia karalności przewinienia dyscyplinarnego (BKSP-145-159/16)
Temat: Rozpatrzenie petycji w sprawie zmiany art 130 § 1 oraz art 147z § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz U z 2015 r. poz 1094 ze zm ) (BKSP-145-174/17)
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja do Spraw Petycji (Posiedzenie nr 75)

10 maja 2017
Temat: Rozpatrzenie petycji w sprawie zmiany obowiązującego prawodawstwa (BKSP-145-157/16)
Temat: Rozpatrzenie petycji w sprawie zmiany ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz U z 2016 r. poz 1947) w zakresie zaskarżenia rozmowy dyscyplinującej oraz instytucji przedawnienia karalności przewinienia dyscyplinarnego (BKSP-145-159/16)
Temat: Rozpatrzenie petycji w sprawie zmiany art 130 § 1 oraz art 147z § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz U z 2015 r. poz 1094 ze zm ) (BKSP-145-174/17)
Lobbysta: Maria Mrugała
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 98)
Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 200)
Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 72)

09 maja 2017
Temat: Sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o obywatelskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Agencji Wywiadu Służby Kontrwywiadu Wojskowego Służby Wywiadu Wojskowego Centralnego Biura Antykorupcyjnego Straży Granicznej Biura Ochrony Rządu Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw (druk nr 30)
Numer druku sejmowego: 30
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 98)
Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 200)
Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 72)

09 maja 2017
Temat: Sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o obywatelskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Agencji Wywiadu Służby Kontrwywiadu Wojskowego Służby Wywiadu Wojskowego Centralnego Biura Antykorupcyjnego Straży Granicznej Biura Ochrony Rządu Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw (druk nr 30)
Numer druku sejmowego: 30
Lobbysta: Maria Mrugała
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 199)

21 kwietnia 2017
Temat: „Informacja dotycząca wdrożenia ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej”
Lobbysta: Sławomir Siwy
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 199)

21 kwietnia 2017
Temat: „Informacja dotycząca wdrożenia ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej”
Lobbysta: Andrzej Halicki
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 199)

21 kwietnia 2017
Temat: „Informacja dotycząca wdrożenia ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej”
Lobbysta: Maria Mrugała
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 179)

08 marca 2017
Temat: Informacja w sprawie przebiegu wdrożenia ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz U 2016 r. poz 1947 z późn zm ) ze szczególnym uwzględnieniem zatrudnienia pracowników w tym funkcjonariuszy Służby Celnej
Lobbysta: Sławomir Siwy
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 179)

08 marca 2017
Temat: Informacja w sprawie przebiegu wdrożenia ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz U 2016 r. poz 1947 z późn zm ) ze szczególnym uwzględnieniem zatrudnienia pracowników w tym funkcjonariuszy Służby Celnej
Lobbysta: Mariusz Konkol
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 179)

08 marca 2017
Temat: Informacja w sprawie przebiegu wdrożenia ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz U 2016 r. poz 1947 z późn zm ) ze szczególnym uwzględnieniem zatrudnienia pracowników w tym funkcjonariuszy Służby Celnej
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 179)

08 marca 2017
Temat: Informacja w sprawie przebiegu wdrożenia ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz U 2016 r. poz 1947 z późn zm ) ze szczególnym uwzględnieniem zatrudnienia pracowników w tym funkcjonariuszy Służby Celnej
Lobbysta: Maria Mrugała
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 173)

23 lutego 2017
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (druki nr 1210 i 1285)
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej i ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (druk nr 1297)
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy – Kodeks karny skarbowy (druki nr 1258 i 1301)
Numer druku sejmowego: 1210
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 1285
Numer druku sejmowego: 1297
Numer druku sejmowego: 1258
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 1301
Lobbysta: Sławomir Siwy
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 173)

23 lutego 2017
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (druki nr 1210 i 1285)
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej i ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (druk nr 1297)
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy – Kodeks karny skarbowy (druki nr 1258 i 1301)
Numer druku sejmowego: 1210
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 1285
Numer druku sejmowego: 1297
Numer druku sejmowego: 1258
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 1301
Lobbysta: Maria Mrugała
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 174)

23 lutego 2017
Temat: Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej i ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (druki nr 1297 i 1313)
Temat: Zaopiniowanie wniosku Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zmian w planie finansowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na rok 2017
Numer druku sejmowego: 1297
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 1313
Lobbysta: Maria Mrugała
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 116)

18 października 2016
Temat: O Krajowej Administracji Skarbowej (druk nr 826)
Temat: Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (druk nr 827)
Numer druku sejmowego: 826
Numer druku sejmowego: 827
Lobbysta: Sławomir Siwy
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 116)

18 października 2016
Temat: O Krajowej Administracji Skarbowej (druk nr 826)
Temat: Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (druk nr 827)
Numer druku sejmowego: 826
Numer druku sejmowego: 827
Lobbysta: Maria Mrugała
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 55)

22 września 2016
Temat: Informacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat bezpieczeństwa na przejściach granicznych z uwzględnieniem współpracy Straży Granicznej i Służby Celnej
Lobbysta: Sławomir Siwy
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 55)

22 września 2016
Temat: Informacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat bezpieczeństwa na przejściach granicznych z uwzględnieniem współpracy Straży Granicznej i Służby Celnej
Lobbysta: Maria Mrugała
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 93)
Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 45)

19 lipca 2016
Temat: „Informacja Ministra Spraw Wewnętrznych oraz Ministra Finansów na temat sytuacji na przejściach granicznych oraz jej wpływowi na bezpieczeństwo kraju w związku z protestami funkcjonariuszy Służby Celnej oraz informacjami o wymuszaniu na celnikach odstępowania od prawidłowego wykonywania czynności w celu przyspieszenia odpraw”
Lobbysta: Maria Mrugała
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 41)
Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 15)
Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 22)

09 marca 2016
Temat: Obywatelski projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Agencji Wywiadu Służby Kontrwywiadu Wojskowego Służby Wywiadu Wojskowego Centralnego Biura Antykorupcyjnego Straży Granicznej Biura Ochrony Rządu Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw (druk nr 30)
Numer druku sejmowego: 30
Lobbysta: Sławomir Siwy
 • Obecność na posiedzeniu
Kategorie
związki zawodowe
Sprawy

Komisja do Spraw Petycji (Posiedzenie nr 30)

15 października 2020
Temat: odpowiedź Ministra Finansów na dezyderat nr 28 w sprawie przywrócenia praw do emerytury mundurowej części funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej,
Temat: petycję w sprawie zmiany ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji w zakresie art. 42 ust. 5 i 6 (BKSP-145-IX-57/20),
Temat: petycję w sprawie zmiany dekretu z dnia 27 lipca 1949 r. o zaciąganiu nowych i określaniu wysokości nieumorzonych zobowiązań pieniężnych w zakresie zmiany tytułu oraz uchylenia rozdziału I (BKSP-145-IX-63/20),
Lobbysta: Sławomir Siwy
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja do Spraw Petycji (Posiedzenie nr 21)

22 września 2020
Temat: rozpatrzenie odpowiedzi Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na dezyderat nr 21 skierowany do Prezesa Rady Ministrów w sprawie zmiany przepisów dotyczących zasad ustalania wysokości emerytury funkcjonariuszy służb mundurowych;
Temat: rozpatrzenie petycji w sprawie zmiany art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 22 listopada 2002 r. o wyrównywaniu strat majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności i praw człowieka i obywatela w zakresie aktualizacji odesłania do przepisów Kodeksu cywilnego (BKSP-145-IX-32/19);
Temat: rozpatrzenie petycji w sprawie zmiany ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych w zakresie wprowadzenia obowiązku stosowania przy publikacji Dziennika Ustaw protokołu HTTPS (BKSP-145-IX-50/20);
Lobbysta: Sławomir Siwy
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 16)

22 lipca 2020
Temat: poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych                oraz Służby Więziennej (druki nr 432 i 493).
Lobbysta: Sławomir Siwy
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 15)

20 lipca 2020
Temat: sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz Służby Więziennej (druk nr 432);
Temat: projekt planu pracy Komisji na okres od 1 sierpnia do 31 grudnia 2020 r.
Lobbysta: Sławomir Siwy
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja do Spraw Petycji (Posiedzenie nr 11)

12 lutego 2020
Temat: Petycja w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej w zakresie uprawnień emerytalnych funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, którzy świadczyli poprzednio pracę w urzędach kontroli skarbowej oraz Inspekcji Celnej (BKSP-145-585/19);
Temat: Petycja w sprawie zmiany ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta oraz w niektóre inne dni (Dz.U. z 2019 r. poz. 466) poprzez rozszerzenie ograniczenia handlu na placówki gastronomiczne (BKSP-145-587/19);
Temat: Petycja w sprawie uchylenia ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (BKSP-145-591/19);
Lobbysta: Jolanta Haron
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 3)

07 stycznia 2020
Temat: Informacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat stanu realizacji porozumienia zawartego w dniu 8 listopada 2018 r. pomiędzy MSWiA a związkami zawodowymi służb mundurowych;
Temat: Projekt planu pracy Komisji na okres od 1 stycznia do 31 lipca 2020 r.
Lobbysta: Sławomir Siwy
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 209)

16 lipca 2019
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3604).
Numer druku sejmowego: 3604
Lobbysta: Sławomir Siwy
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 209)

16 lipca 2019
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3604).
Numer druku sejmowego: 3604
Lobbysta: Maria Mrugała
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 209)

16 lipca 2019
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3604).
Numer druku sejmowego: 3604
Lobbysta: Sławomir Siwy
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 209)

16 lipca 2019
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3604).
Numer druku sejmowego: 3604
Lobbysta: Maria Mrugała
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja do Spraw Petycji (Posiedzenie nr 169)

06 lutego 2019
Temat: Petycja w sprawie zmiany ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2018 roku poz. 1044 ze zm.) w zakresie zwolnienia od tej opłaty kuratora (BKSP-145-370/18).
Temat: Petycja w sprawie zmiany ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 roku poz. 917 ze zm.) w zakresie urlopów wypoczynkowych (BKSP-145-387/18).
Temat: Petycja w sprawie zmiany ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2017 roku poz. 1260 ze zm.) w zakresie art. 26 ust. 1 (BKSP-145-390/18).
Numer druku sejmowego: 3178
Lobbysta: Maria Mrugała
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja do Spraw Petycji (Posiedzenie nr 168)

17 stycznia 2019
Temat: Odpowiedź Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na dezyderat nr 126 skierowany do Prezesa Rady Ministrów w sprawie stosowania przepisów dotyczących ochrony zwierząt.
Temat: Odpowiedź Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na dezyderat nr 127 w sprawie wieku emerytalnego rolników.
Temat: Petycja w sprawie zmiany art. 244 § 1, art. 250 § 2, art. 282 § 2, art. 324 § 1 oraz art. 367 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. 2018 r. poz. 754 ze zm.) w zakresie dostosowania ich do aktualnej struktury Sądu Najwyższego (BKSP-145-439/18).
Lobbysta: Maria Mrugała
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 398)

22 listopada 2018
Temat: Przyczyn zaniedbań i zaniechań organów publicznych w zakresie zapewnienia dochodów skarbu państwa z tytułu podatku od towarów i usług i podatku akcyzowego w okresie od listopada 2015 roku do dnia dzisiejszego, w szczególności opóźnień i zaniedbań w zakresie wprowadzenia rejestru faktur online oraz demontażu kontroli skarbowej;
Temat: Oceny działań Szefa Krajowej Administracji Skarbowej oraz podległych dyrektorów izb administracji skarbowej w zakresie przestrzegania prawa, transparentności i sprawiedliwości przy przedkładaniu propozycji pracy lub służby pracownikom lub funkcjonariuszom.
Lobbysta: Sławomir Siwy
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 398)

22 listopada 2018
Temat: Przyczyn zaniedbań i zaniechań organów publicznych w zakresie zapewnienia dochodów skarbu państwa z tytułu podatku od towarów i usług i podatku akcyzowego w okresie od listopada 2015 roku do dnia dzisiejszego, w szczególności opóźnień i zaniedbań w zakresie wprowadzenia rejestru faktur online oraz demontażu kontroli skarbowej;
Temat: Oceny działań Szefa Krajowej Administracji Skarbowej oraz podległych dyrektorów izb administracji skarbowej w zakresie przestrzegania prawa, transparentności i sprawiedliwości przy przedkładaniu propozycji pracy lub służby pracownikom lub funkcjonariuszom.
Lobbysta: Maria Mrugała
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 394)

09 listopada 2018
Temat: „Przyczyny zaniedbań i zaniechań organów publicznych w zakresie zapewnienia dochodów skarbu państwa z tytułu podatku od towarów i usług i podatku akcyzowego w okresie od listopada 2015 r. do dnia dzisiejszego, w szczególności opóźnień i zaniedbań w zakresie wprowadzenia rejestru faktur online oraz demontażu kontroli skarbowej”
Temat: „Ocena działań szefa Krajowej Administracji Skarbowej oraz podległych dyrektorów izb administracji skarbowej w zakresie przestrzegania prawa, transparentności i sprawiedliwości przy przedkładaniu propozycji pracy lub służby pracownikom lub funkcjonariuszom”.
Lobbysta: Sławomir Siwy
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 384)

06 listopada 2018
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2905).
Numer druku sejmowego: 2905
Lobbysta: Sławomir Siwy
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 384)

06 listopada 2018
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2905).
Numer druku sejmowego: 2905
Lobbysta: Maria Mrugała
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja do Spraw Petycji (Posiedzenie nr 137)

06 czerwca 2018
Temat: rozpatrzenie petycji w sprawie zmiany art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 1509 ze zm.) poprzez objęcie nim właścicieli nieruchomości, w stosunku do których nie wszczęto jeszcze postępowania w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej, ale w dniu wejścia ustawy w życie było to możliwe z uwagi na nieupłynięcie terminu określonego w art. 145 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (BKSP-145-320/18);
Temat: rozpatrzenie odpowiedzi ministra finansów na dezyderat nr 93 skierowany do prezesa Rady Ministrów w sprawie uprawnień emerytalnych byłych funkcjonariuszy Służby Celnej;
Temat: rozpatrzenie petycji w sprawie zmiany ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1383 ze zm.) w zakresie stworzenia możliwości pobierania przez osoby niepełnosprawne wcześniejszej emerytury pracowników opiekujących się dziećmi wymagającymi stałej opieki, która przysługiwała ich zmarłym rodzicom (BKSP-145-318/18);
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja do Spraw Petycji (Posiedzenie nr 137)

06 czerwca 2018
Temat: rozpatrzenie petycji w sprawie zmiany art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 1509 ze zm.) poprzez objęcie nim właścicieli nieruchomości, w stosunku do których nie wszczęto jeszcze postępowania w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej, ale w dniu wejścia ustawy w życie było to możliwe z uwagi na nieupłynięcie terminu określonego w art. 145 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (BKSP-145-320/18);
Temat: rozpatrzenie odpowiedzi ministra finansów na dezyderat nr 93 skierowany do prezesa Rady Ministrów w sprawie uprawnień emerytalnych byłych funkcjonariuszy Służby Celnej;
Temat: rozpatrzenie petycji w sprawie zmiany ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1383 ze zm.) w zakresie stworzenia możliwości pobierania przez osoby niepełnosprawne wcześniejszej emerytury pracowników opiekujących się dziećmi wymagającymi stałej opieki, która przysługiwała ich zmarłym rodzicom (BKSP-145-318/18);
Lobbysta: Maria Mrugała
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 139)

23 stycznia 2018
Temat: Sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia komisyjnego projektu ustawy o Straży Marszałkowskiej (druk nr 1971)
Temat: Sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia komisyjnego projektu ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o Straży Marszałkowskiej (druk nr 1972)
Numer druku sejmowego: 1971
Numer druku sejmowego: 1972
Lobbysta: Maria Mrugała
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja do Spraw Petycji (Posiedzenie nr 109)

13 grudnia 2017
Temat: Rozpatrzenie petycji w sprawie zmiany ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz U z 2016 r. poz 446 ze zm ) w zakresie umożliwienia miastom na prawach powiatu przekazania jednostkom pomocniczym gminy zadań z zakresu właściwości powiatu a także umożliwienia gminom wprowadzenia w statucie zakazu łączenia mandatu radnego oraz funkcji wójta i jego zastępcy z członkostwem w organach jednostek pomocniczych gminy (BKSP-145-274/17)
Temat: Rozpatrzenie petycji w sprawie świadczeń przysługujących emerytom rencistom oraz sierotom i ich opiekunom (BKSP-145-276/17)
Temat: Rozpatrzenie odpowiedzi Ministra Infrastruktury i Budownictwa na dezyderat nr 52 w sprawie zmian w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym
Lobbysta: Maria Mrugała
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 129)

21 listopada 2017
Temat: Rozpatrzenie uchwały Senatu RP w sprawie ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2010)
Temat: Rozpatrzenie wniosku o powołanie podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o Służbie Ochrony Państwa (druk nr 1916) oraz komisyjnych projektów ustaw: o Straży Marszałkowskiej (druk nr 1971) i Przepisy wprowadzające ustawę o Straży Marszałkowskiej (druk nr 1972)
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 2010
Numer druku sejmowego: 1916
Numer druku sejmowego: 1971
Numer druku sejmowego: 1972
Lobbysta: Marta Gzik
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja do Spraw Petycji (Posiedzenie nr 96)

10 października 2017
Temat: Odpowiedź Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na dezyderat nr 19 w sprawie wprowadzenia udogodnień zapewniających większą dostępność audycji dla osób niepełnosprawnych
Temat: Uzupełniona odpowiedź Ministra Spraw Zagranicznych na dezyderat nr 30 w sprawie zbrodni popełnianych na jazydach oraz pomocy dla jej ofiar
Temat: Odpowiedź Ministra Sprawiedliwości na dezyderat nr 35 w sprawie osób które ukończyły aplikację adwokacką lub radcowską oraz egzaminu adwokackiego i radcowskiego
Lobbysta: Jolanta Haron
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja do Spraw Petycji (Posiedzenie nr 90)

14 września 2017
Temat: Rozpatrzenie petycji w sprawie zmiany art 61 64 oraz 64a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz U z 2016 r. poz 930 ze zm ) w zakresie dotyczącym katalogu osób zobowiązanych do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej (BKSP-145-218/17)
Temat: Rozpatrzenie wniosku Komisji o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w sprawie nowelizacji ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny
Temat: Rozpatrzenie wniosku Komisji o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w sprawie nowelizacji ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej
Lobbysta: Sławomir Siwy
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 252)

14 września 2017
Temat: Informacja Ministra Rozwoju i Finansów dotyczącą wdrożenia ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej
Lobbysta: Sławomir Siwy
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 252)

14 września 2017
Temat: Informacja Ministra Rozwoju i Finansów dotyczącą wdrożenia ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej
Lobbysta: Maria Mrugała
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 203)
Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 74)
Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 100)

11 maja 2017
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Agencji Wywiadu Służby Kontrwywiadu Wojskowego Służby Wywiadu Wojskowego Centralnego Biura Antykorupcyjnego Straży Granicznej Biura Ochrony Rządu Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw (druki nr 30 i 1521)
Numer druku sejmowego: 30
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 1521
Lobbysta: Maria Mrugała
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja do Spraw Petycji (Posiedzenie nr 75)

10 maja 2017
Temat: Rozpatrzenie petycji w sprawie zmiany obowiązującego prawodawstwa (BKSP-145-157/16)
Temat: Rozpatrzenie petycji w sprawie zmiany ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz U z 2016 r. poz 1947) w zakresie zaskarżenia rozmowy dyscyplinującej oraz instytucji przedawnienia karalności przewinienia dyscyplinarnego (BKSP-145-159/16)
Temat: Rozpatrzenie petycji w sprawie zmiany art 130 § 1 oraz art 147z § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz U z 2015 r. poz 1094 ze zm ) (BKSP-145-174/17)
Lobbysta: Sławomir Siwy
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja do Spraw Petycji (Posiedzenie nr 75)

10 maja 2017
Temat: Rozpatrzenie petycji w sprawie zmiany obowiązującego prawodawstwa (BKSP-145-157/16)
Temat: Rozpatrzenie petycji w sprawie zmiany ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz U z 2016 r. poz 1947) w zakresie zaskarżenia rozmowy dyscyplinującej oraz instytucji przedawnienia karalności przewinienia dyscyplinarnego (BKSP-145-159/16)
Temat: Rozpatrzenie petycji w sprawie zmiany art 130 § 1 oraz art 147z § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz U z 2015 r. poz 1094 ze zm ) (BKSP-145-174/17)
Lobbysta: Andrzej Halicki
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja do Spraw Petycji (Posiedzenie nr 75)

10 maja 2017
Temat: Rozpatrzenie petycji w sprawie zmiany obowiązującego prawodawstwa (BKSP-145-157/16)
Temat: Rozpatrzenie petycji w sprawie zmiany ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz U z 2016 r. poz 1947) w zakresie zaskarżenia rozmowy dyscyplinującej oraz instytucji przedawnienia karalności przewinienia dyscyplinarnego (BKSP-145-159/16)
Temat: Rozpatrzenie petycji w sprawie zmiany art 130 § 1 oraz art 147z § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz U z 2015 r. poz 1094 ze zm ) (BKSP-145-174/17)
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja do Spraw Petycji (Posiedzenie nr 75)

10 maja 2017
Temat: Rozpatrzenie petycji w sprawie zmiany obowiązującego prawodawstwa (BKSP-145-157/16)
Temat: Rozpatrzenie petycji w sprawie zmiany ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz U z 2016 r. poz 1947) w zakresie zaskarżenia rozmowy dyscyplinującej oraz instytucji przedawnienia karalności przewinienia dyscyplinarnego (BKSP-145-159/16)
Temat: Rozpatrzenie petycji w sprawie zmiany art 130 § 1 oraz art 147z § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz U z 2015 r. poz 1094 ze zm ) (BKSP-145-174/17)
Lobbysta: Maria Mrugała
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 98)
Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 200)
Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 72)

09 maja 2017
Temat: Sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o obywatelskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Agencji Wywiadu Służby Kontrwywiadu Wojskowego Służby Wywiadu Wojskowego Centralnego Biura Antykorupcyjnego Straży Granicznej Biura Ochrony Rządu Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw (druk nr 30)
Numer druku sejmowego: 30
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 98)
Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 200)
Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 72)

09 maja 2017
Temat: Sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o obywatelskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Agencji Wywiadu Służby Kontrwywiadu Wojskowego Służby Wywiadu Wojskowego Centralnego Biura Antykorupcyjnego Straży Granicznej Biura Ochrony Rządu Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw (druk nr 30)
Numer druku sejmowego: 30
Lobbysta: Maria Mrugała
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 199)

21 kwietnia 2017
Temat: „Informacja dotycząca wdrożenia ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej”
Lobbysta: Sławomir Siwy
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 199)

21 kwietnia 2017
Temat: „Informacja dotycząca wdrożenia ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej”
Lobbysta: Andrzej Halicki
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 199)

21 kwietnia 2017
Temat: „Informacja dotycząca wdrożenia ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej”
Lobbysta: Maria Mrugała
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 179)

08 marca 2017
Temat: Informacja w sprawie przebiegu wdrożenia ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz U 2016 r. poz 1947 z późn zm ) ze szczególnym uwzględnieniem zatrudnienia pracowników w tym funkcjonariuszy Służby Celnej
Lobbysta: Sławomir Siwy
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 179)

08 marca 2017
Temat: Informacja w sprawie przebiegu wdrożenia ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz U 2016 r. poz 1947 z późn zm ) ze szczególnym uwzględnieniem zatrudnienia pracowników w tym funkcjonariuszy Służby Celnej
Lobbysta: Mariusz Konkol
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 179)

08 marca 2017
Temat: Informacja w sprawie przebiegu wdrożenia ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz U 2016 r. poz 1947 z późn zm ) ze szczególnym uwzględnieniem zatrudnienia pracowników w tym funkcjonariuszy Służby Celnej
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 179)

08 marca 2017
Temat: Informacja w sprawie przebiegu wdrożenia ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz U 2016 r. poz 1947 z późn zm ) ze szczególnym uwzględnieniem zatrudnienia pracowników w tym funkcjonariuszy Służby Celnej
Lobbysta: Maria Mrugała
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 173)

23 lutego 2017
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (druki nr 1210 i 1285)
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej i ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (druk nr 1297)
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy – Kodeks karny skarbowy (druki nr 1258 i 1301)
Numer druku sejmowego: 1210
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 1285
Numer druku sejmowego: 1297
Numer druku sejmowego: 1258
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 1301
Lobbysta: Sławomir Siwy
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 173)

23 lutego 2017
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (druki nr 1210 i 1285)
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej i ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (druk nr 1297)
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy – Kodeks karny skarbowy (druki nr 1258 i 1301)
Numer druku sejmowego: 1210
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 1285
Numer druku sejmowego: 1297
Numer druku sejmowego: 1258
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 1301
Lobbysta: Maria Mrugała
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 174)

23 lutego 2017
Temat: Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej i ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (druki nr 1297 i 1313)
Temat: Zaopiniowanie wniosku Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zmian w planie finansowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na rok 2017
Numer druku sejmowego: 1297
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 1313
Lobbysta: Maria Mrugała
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 116)

18 października 2016
Temat: O Krajowej Administracji Skarbowej (druk nr 826)
Temat: Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (druk nr 827)
Numer druku sejmowego: 826
Numer druku sejmowego: 827
Lobbysta: Sławomir Siwy
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 116)

18 października 2016
Temat: O Krajowej Administracji Skarbowej (druk nr 826)
Temat: Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (druk nr 827)
Numer druku sejmowego: 826
Numer druku sejmowego: 827
Lobbysta: Maria Mrugała
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 55)

22 września 2016
Temat: Informacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat bezpieczeństwa na przejściach granicznych z uwzględnieniem współpracy Straży Granicznej i Służby Celnej
Lobbysta: Sławomir Siwy
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 55)

22 września 2016
Temat: Informacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat bezpieczeństwa na przejściach granicznych z uwzględnieniem współpracy Straży Granicznej i Służby Celnej
Lobbysta: Maria Mrugała
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 93)
Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 45)

19 lipca 2016
Temat: „Informacja Ministra Spraw Wewnętrznych oraz Ministra Finansów na temat sytuacji na przejściach granicznych oraz jej wpływowi na bezpieczeństwo kraju w związku z protestami funkcjonariuszy Służby Celnej oraz informacjami o wymuszaniu na celnikach odstępowania od prawidłowego wykonywania czynności w celu przyspieszenia odpraw”
Lobbysta: Maria Mrugała
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 41)
Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 15)
Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 22)

09 marca 2016
Temat: Obywatelski projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Agencji Wywiadu Służby Kontrwywiadu Wojskowego Służby Wywiadu Wojskowego Centralnego Biura Antykorupcyjnego Straży Granicznej Biura Ochrony Rządu Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw (druk nr 30)
Numer druku sejmowego: 30
Lobbysta: Sławomir Siwy
 • Obecność na posiedzeniu