Używamy i uzyskujemy dostęp do cookies i podobnych technologii w celach statystycznych. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Więcej...

Grażyna Andziak-Ziemińska

 • Sprawy
 • Branże
 • Zatrudnienie
Sprawy

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 77)

02 lipca 2019
Temat: Informacja Ministra Zdrowia na temat stanu prac nad zmianami w systemie organizacji medycyny uzdrowiskowej oraz rehabilitacji medycznej,
Temat: Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli „Wykorzystywanie naturalnych surowców leczniczych w lecznictwie uzdrowiskowym”.
Zobacz stenogram
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 76)

11 czerwca 2019
Temat: Rozpatrzenie informacji Ministra Sprawiedliwości na temat funkcjonowania więziennej służby zdrowia;
Temat: Rozpatrzenie Informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli „Program bezpłatnych leków dla seniorów Leki 75+”.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 72)

02 kwietnia 2019
Temat: Informacja na temat działań jednostek samorządu terytorialnego na rzecz osób starszych. Przykłady dobrych praktyk;
Temat: Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli dostępności zmodernizowanych obiektów kolejowych dla pasażerów niepełnosprawnych lub o ograniczonej zdolności poruszania się.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 70)

21 lutego 2019
Temat: Informacja Ministra Zdrowia na temat stanu przygotowań projektu „PolSenior 2”.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 69)

15 stycznia 2019
Temat: Rozpatrzenie informacji o sytuacji osób starszych w Polsce za rok 2017 (druk nr 3071);
Temat: Informacja Ministra Zdrowia na temat rozwoju teleopieki w Polsce – uwarunkowania, funkcjonowanie i finansowanie;
Temat: Rozpatrzenie projektu planu pracy Komisji na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 r.
Numer druku sejmowego: 3071
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 68)

11 grudnia 2018
Temat: Informacja Najwyższej Izby Kontroli na temat dostępności przestrzeni publicznej dla osób starszych i niepełnosprawnych.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 67)

04 grudnia 2018
Temat: Informacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na temat aktywności osób starszych w obszarze kultury.
Temat: Informacja Ministra Sportu i Turystyki na temat możliwości rozwoju turystyki osób starszych.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 66)

20 listopada 2018
Temat: Informacja ministra spraw wewnętrznych i administracji na temat nieprawidłowości w zakresie prowadzenia i działalności placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym oraz osobom w podeszłym wieku;
Temat: Informacja Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji na temat działań egzekucyjnych wobec osób starszych, które były zwolnione z opłaty abonamentowej, a nie dopełniły formalności.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 64)

22 października 2018
Temat: Informacja prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na temat ochrony konsumentów oraz rekomendacji dotyczących rynku usług senioralnych.
Temat: Informacja Ministra Przedsiębiorczości i Technologii oraz Ministra Finansów na temat obecnych i przyszłych regulacji dotyczących umowy świadczeń dożywotnich i odwróconego kredytu hipotecznego.
Temat: Sprawy bieżące.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 63)

01 października 2018
Temat: Informacja ministra rodziny, pracy i polityki społecznej na temat realizacji Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014–2020 – edycja 2017.
Temat: Informacja prezesa Najwyższej Izby Kontroli na temat usług świadczonych osobom starszym w miejscu zamieszkania.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 62)

11 września 2018
Temat: Informacja Pełnomocnika Rządu do spraw Równego Traktowania na temat równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na wiek – wnioski i rekomendacje;
Temat: Informacja Rzecznika Praw Obywatelskich na temat sytuacji osób starszych.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 60)

02 lipca 2018
Temat: Rozpatrzenie informacji ministra sprawiedliwości na temat sytuacji prawnej lokatorów oraz skutków społecznych reprywatyzacji ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych
Temat: Rozpatrzenie informacji ministra sprawiedliwości na temat ubezwłasnowolnienia w grupie osób starszych
Temat: Rozpatrzenie projektu planu pracy Komisji na okres od 1 lipca do 31 grudnia 2018 r.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 59)

13 czerwca 2018
Temat: Informacja Ministra Zdrowia na temat obecnego stanu, roli i perspektyw rozwoju telemedycyny w profilaktyce i opiece senioralnej;
Temat: Informacja Ministra Zdrowia na temat rozwiązań w zakresie profilaktyki przeciwgrypowej w populacji osób powyżej 60. roku życia.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 57)

11 kwietnia 2018
Temat: Informacja Ministra Zdrowia na temat problemów związanych z leczeniem i opieką nad osobami starszymi z chorobami wzroku i słuchu
Temat: Propozycja tematów kontroli do planu pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2019 r.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 53)

25 stycznia 2018
Temat: Informacja Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej na temat współpracy Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów Caritas i uniwersytetów III wieku w ramach programu ASOS
Temat: Informacja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na temat działalności uniwersytetów III wieku
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 52)

10 stycznia 2018
Temat: Uzupełnienie składu prezydium Komisji
Temat: Jest parę wariantów: informację prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na temat sytuacji materialnej i dochodowej gospodarstw domowych emerytów i rencistów oraz gospodarstw domowych mających w swoim składzie osoby starsze w wieku 60 lat lub więcej w 2016 r. (w świetle wyników badania budżetu gospodarstw domowych)
Temat: Jest parę wariantów: projekt planu pracy Komisji na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 51)

14 grudnia 2017
Temat: Informacja Ministra Rozwoju na temat możliwości finansowania ze środków europejskich projektów infrastrukturalnych i społecznych związanych z osobami starszymi
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 176)
Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 49)

23 listopada 2017
Temat: Informacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat funkcjonowania gminnych rad seniorów
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 46)

25 października 2017
Temat: Informacja Ministra Zdrowia na temat stanu prac nad zmianami w systemie organizacji rehabilitacji medycznej Aktualne działania
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 45)

11 października 2017
Temat: Rozpatrzenie informacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Infrastruktury i Budownictwa na temat bezpieczeństwa seniorów w ruchu drogowym
Temat: Sprawy różne
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 43)

13 września 2017
Temat: Informacja Ministra Zdrowia na temat dostępności do opieki medycznej dla osób starszych wobec zmian systemowych w ochronie zdrowia
Temat: Informacja Ministra Zdrowia na temat realizacji rozwiązań prawnych przewidzianych w rozporządzeniu w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa leków środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych przysługujących bezpłatnie świadczeniobiorcom po ukończeniu 75 roku życia
Temat: Odpowiedź Ministra Zdrowia na dezyderat nr 4 w sprawie świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 41)

05 lipca 2017
Temat: Informacja Ministra Sprawiedliwości na temat realizacji postanowień ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej
Temat: Informacja Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej na temat wolontariatu jako formy aktywizacji osób starszych możliwości wykorzystania tej formy działalności wśród osób starszych
Temat: Sprawy bieżące
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 39)

07 czerwca 2017
Temat: Informacja Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej na temat Programu Wieloletniego Senior WIGOR na lata 2015-2020 – podsumowanie edycji 2016 i przygotowania do edycji 2017
Temat: Sprawy bieżące
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 36)

20 kwietnia 2017
Temat: Informacja Ministra Infrastruktury i Budownictwa na temat kierunków rozwoju mieszkalnictwa uwzględniającego zmiany demograficzne w kraju
Temat: Informacja Ministra Infrastruktury i Budownictwa na temat planów wypracowania definicji i standardów mieszkalnictwa senioralnego oraz opracowania i promocji wzorcowych rozwiązań
Temat: Informacja Ministra Infrastruktury i Budownictwa na temat narzędzi służących wypracowaniu i realizacji aktywnej polityki mieszkaniowej gminy z uwzględnieniem potrzeb osób starszych
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 34)

23 marca 2017
Temat: Informacja Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej na temat wpływu obniżenia wieku emerytalnego na sytuację finansową osób starszych oraz działań zachęcających pracodawców do zatrudniania osób starszych po osiągnięciu wieku emerytalnego
Temat: Rozpatrzenie projektu dezyderatu w sprawie świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej
Temat: Rozpatrzenie projektu dezyderatu w sprawie opieki paliatywnej i hospicyjnej
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 32)

23 lutego 2017
Temat: Informacja Ministra Zdrowia oraz Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej na temat deinstytucjonalizacji opieki Formy opieki pośredniej pomiędzy opieką domową i opieką stacjonarną – funkcjonowanie dziennych domów opieki medycznej
Temat: Sprawy bieżące
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 29)

12 stycznia 2017
Temat: Projekt planu pracy Komisji na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 roku
Temat: Informacja Ministra Zdrowia na temat wymagań dotyczących standardów usług świadczonych przez podmioty publiczne i prywatne w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych i opiekuńczo-leczniczych oraz zasad wyceny tych świadczeń przez NFZ
Temat: Informacja Ministra Zdrowia na temat opieki paliatywnej i hospicyjnej nad osobami starszymi
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 27)

30 listopada 2016
Temat: Informacja Ministra Zdrowia na temat profilaktyki zdrowotnej osób starszych
Temat: Informacja Ministra Zdrowia na temat chorób cywilizacyjnych wieku podeszłego
Temat: Informacja Ministra Zdrowia na temat wielkich problemów geriatrycznych Dostępność do opieki specjalistycznej
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 26)

16 listopada 2016
Temat: Informacja Ministra Infrastruktury i Budownictwa oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym osób starszych
Temat: Informacja Prezesa Najwyższej Izby Kontroli na temat bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów na drogach publicznych
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 25)

03 listopada 2016
Temat: Rozpatrzenie projektu dezyderatu w sprawie placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku
Temat: Informacja Ministra Rozwoju i Finansów na temat funkcjonowania ustawy z dnia 23 października 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym oraz proponowanych rozwiązań w zakresie regulacji nieodpłatnego świadczenia pieniężnego
Temat: Informacja Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na temat ochrony praw konsumentów w wieku podeszłym
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 24)

20 października 2016
Temat: Informacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej na temat zjawiska przemocy wobec osób starszych w Polsce
Temat: Informacja Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat funkcjonowania domów pomocy społecznej w kontekście nieprawidłowości zaistniałych w placówkach na terenie województwa łódzkiego i wielkopolskiego
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 22)

22 września 2016
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat sytuacji osób starszych w środowiskach wiejskich
Temat: Rozpatrzenie projektu dezyderatu Komisji Polityki Senioralnej do Ministra Zdrowia w sprawie rehabilitacji osób starszych oraz funkcjonowania lecznictwa uzdrowiskowego w zakresie potrzeb osób starszych
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 19)

20 lipca 2016
Temat: Informacja na temat świadczeń i usług adresowanych do osób starszych sprzyjających samodzielności i integracji w środowisku lokalnym
Temat: Projekt planu pracy Komisji na okres od 1 sierpnia do 31 grudnia 2016 roku
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 12)

12 kwietnia 2016
Temat: Informacja na temat opieki długoterminowej nad starszymi osobami niesamodzielnymi
Temat: Informacja na temat stanu realizacji priorytetów i programów dotyczących osób starszych w perspektywie budżetowej 2014-2020
Temat: Sprawy bieżące
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 11)

30 marca 2016
Temat: Informacja Prezesa Najwyższej Izby Kontroli na temat zatrudniania osób powyżej 50 roku życia oraz aktywizacji zawodowej i łagodzenia skutków bezrobocia osób powyżej 50 roku życia
Temat: Informacja na temat: Rynek pracy 50+ Programy wsparcia dla pracodawców zatrudniających osoby po 50 roku życia oraz ocena ich efektywności
Temat: Podjęcie uchwały w sprawie powołania stałych doradców Komisji
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 77)

02 lipca 2019
Temat: Informacja Ministra Zdrowia na temat stanu prac nad zmianami w systemie organizacji medycyny uzdrowiskowej oraz rehabilitacji medycznej,
Temat: Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli „Wykorzystywanie naturalnych surowców leczniczych w lecznictwie uzdrowiskowym”.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 76)

11 czerwca 2019
Temat: Rozpatrzenie informacji Ministra Sprawiedliwości na temat funkcjonowania więziennej służby zdrowia;
Temat: Rozpatrzenie Informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli „Program bezpłatnych leków dla seniorów Leki 75+”.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 72)

02 kwietnia 2019
Temat: Informacja na temat działań jednostek samorządu terytorialnego na rzecz osób starszych. Przykłady dobrych praktyk;
Temat: Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli dostępności zmodernizowanych obiektów kolejowych dla pasażerów niepełnosprawnych lub o ograniczonej zdolności poruszania się.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 70)

21 lutego 2019
Temat: Informacja Ministra Zdrowia na temat stanu przygotowań projektu „PolSenior 2”.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 69)

15 stycznia 2019
Temat: Rozpatrzenie informacji o sytuacji osób starszych w Polsce za rok 2017 (druk nr 3071);
Temat: Informacja Ministra Zdrowia na temat rozwoju teleopieki w Polsce – uwarunkowania, funkcjonowanie i finansowanie;
Temat: Rozpatrzenie projektu planu pracy Komisji na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 r.
Numer druku sejmowego: 3071
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 68)

11 grudnia 2018
Temat: Informacja Najwyższej Izby Kontroli na temat dostępności przestrzeni publicznej dla osób starszych i niepełnosprawnych.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 67)

04 grudnia 2018
Temat: Informacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na temat aktywności osób starszych w obszarze kultury.
Temat: Informacja Ministra Sportu i Turystyki na temat możliwości rozwoju turystyki osób starszych.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 66)

20 listopada 2018
Temat: Informacja ministra spraw wewnętrznych i administracji na temat nieprawidłowości w zakresie prowadzenia i działalności placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym oraz osobom w podeszłym wieku;
Temat: Informacja Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji na temat działań egzekucyjnych wobec osób starszych, które były zwolnione z opłaty abonamentowej, a nie dopełniły formalności.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 64)

22 października 2018
Temat: Informacja prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na temat ochrony konsumentów oraz rekomendacji dotyczących rynku usług senioralnych.
Temat: Informacja Ministra Przedsiębiorczości i Technologii oraz Ministra Finansów na temat obecnych i przyszłych regulacji dotyczących umowy świadczeń dożywotnich i odwróconego kredytu hipotecznego.
Temat: Sprawy bieżące.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 63)

01 października 2018
Temat: Informacja ministra rodziny, pracy i polityki społecznej na temat realizacji Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014–2020 – edycja 2017.
Temat: Informacja prezesa Najwyższej Izby Kontroli na temat usług świadczonych osobom starszym w miejscu zamieszkania.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 62)

11 września 2018
Temat: Informacja Pełnomocnika Rządu do spraw Równego Traktowania na temat równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na wiek – wnioski i rekomendacje;
Temat: Informacja Rzecznika Praw Obywatelskich na temat sytuacji osób starszych.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 60)

02 lipca 2018
Temat: Rozpatrzenie informacji ministra sprawiedliwości na temat sytuacji prawnej lokatorów oraz skutków społecznych reprywatyzacji ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych
Temat: Rozpatrzenie informacji ministra sprawiedliwości na temat ubezwłasnowolnienia w grupie osób starszych
Temat: Rozpatrzenie projektu planu pracy Komisji na okres od 1 lipca do 31 grudnia 2018 r.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 59)

13 czerwca 2018
Temat: Informacja Ministra Zdrowia na temat obecnego stanu, roli i perspektyw rozwoju telemedycyny w profilaktyce i opiece senioralnej;
Temat: Informacja Ministra Zdrowia na temat rozwiązań w zakresie profilaktyki przeciwgrypowej w populacji osób powyżej 60. roku życia.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 57)

11 kwietnia 2018
Temat: Informacja Ministra Zdrowia na temat problemów związanych z leczeniem i opieką nad osobami starszymi z chorobami wzroku i słuchu
Temat: Propozycja tematów kontroli do planu pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2019 r.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 53)

25 stycznia 2018
Temat: Informacja Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej na temat współpracy Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów Caritas i uniwersytetów III wieku w ramach programu ASOS
Temat: Informacja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na temat działalności uniwersytetów III wieku
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 52)

10 stycznia 2018
Temat: Uzupełnienie składu prezydium Komisji
Temat: Jest parę wariantów: informację prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na temat sytuacji materialnej i dochodowej gospodarstw domowych emerytów i rencistów oraz gospodarstw domowych mających w swoim składzie osoby starsze w wieku 60 lat lub więcej w 2016 r. (w świetle wyników badania budżetu gospodarstw domowych)
Temat: Jest parę wariantów: projekt planu pracy Komisji na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 51)

14 grudnia 2017
Temat: Informacja Ministra Rozwoju na temat możliwości finansowania ze środków europejskich projektów infrastrukturalnych i społecznych związanych z osobami starszymi
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 176)
Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 49)

23 listopada 2017
Temat: Informacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat funkcjonowania gminnych rad seniorów
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 46)

25 października 2017
Temat: Informacja Ministra Zdrowia na temat stanu prac nad zmianami w systemie organizacji rehabilitacji medycznej Aktualne działania
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 45)

11 października 2017
Temat: Rozpatrzenie informacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Infrastruktury i Budownictwa na temat bezpieczeństwa seniorów w ruchu drogowym
Temat: Sprawy różne
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 43)

13 września 2017
Temat: Informacja Ministra Zdrowia na temat dostępności do opieki medycznej dla osób starszych wobec zmian systemowych w ochronie zdrowia
Temat: Informacja Ministra Zdrowia na temat realizacji rozwiązań prawnych przewidzianych w rozporządzeniu w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa leków środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych przysługujących bezpłatnie świadczeniobiorcom po ukończeniu 75 roku życia
Temat: Odpowiedź Ministra Zdrowia na dezyderat nr 4 w sprawie świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 41)

05 lipca 2017
Temat: Informacja Ministra Sprawiedliwości na temat realizacji postanowień ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej
Temat: Informacja Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej na temat wolontariatu jako formy aktywizacji osób starszych możliwości wykorzystania tej formy działalności wśród osób starszych
Temat: Sprawy bieżące
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 39)

07 czerwca 2017
Temat: Informacja Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej na temat Programu Wieloletniego Senior WIGOR na lata 2015-2020 – podsumowanie edycji 2016 i przygotowania do edycji 2017
Temat: Sprawy bieżące
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 36)

20 kwietnia 2017
Temat: Informacja Ministra Infrastruktury i Budownictwa na temat kierunków rozwoju mieszkalnictwa uwzględniającego zmiany demograficzne w kraju
Temat: Informacja Ministra Infrastruktury i Budownictwa na temat planów wypracowania definicji i standardów mieszkalnictwa senioralnego oraz opracowania i promocji wzorcowych rozwiązań
Temat: Informacja Ministra Infrastruktury i Budownictwa na temat narzędzi służących wypracowaniu i realizacji aktywnej polityki mieszkaniowej gminy z uwzględnieniem potrzeb osób starszych
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 34)

23 marca 2017
Temat: Informacja Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej na temat wpływu obniżenia wieku emerytalnego na sytuację finansową osób starszych oraz działań zachęcających pracodawców do zatrudniania osób starszych po osiągnięciu wieku emerytalnego
Temat: Rozpatrzenie projektu dezyderatu w sprawie świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej
Temat: Rozpatrzenie projektu dezyderatu w sprawie opieki paliatywnej i hospicyjnej
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 32)

23 lutego 2017
Temat: Informacja Ministra Zdrowia oraz Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej na temat deinstytucjonalizacji opieki Formy opieki pośredniej pomiędzy opieką domową i opieką stacjonarną – funkcjonowanie dziennych domów opieki medycznej
Temat: Sprawy bieżące
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 29)

12 stycznia 2017
Temat: Projekt planu pracy Komisji na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 roku
Temat: Informacja Ministra Zdrowia na temat wymagań dotyczących standardów usług świadczonych przez podmioty publiczne i prywatne w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych i opiekuńczo-leczniczych oraz zasad wyceny tych świadczeń przez NFZ
Temat: Informacja Ministra Zdrowia na temat opieki paliatywnej i hospicyjnej nad osobami starszymi
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 27)

30 listopada 2016
Temat: Informacja Ministra Zdrowia na temat profilaktyki zdrowotnej osób starszych
Temat: Informacja Ministra Zdrowia na temat chorób cywilizacyjnych wieku podeszłego
Temat: Informacja Ministra Zdrowia na temat wielkich problemów geriatrycznych Dostępność do opieki specjalistycznej
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 26)

16 listopada 2016
Temat: Informacja Ministra Infrastruktury i Budownictwa oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym osób starszych
Temat: Informacja Prezesa Najwyższej Izby Kontroli na temat bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów na drogach publicznych
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 25)

03 listopada 2016
Temat: Rozpatrzenie projektu dezyderatu w sprawie placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku
Temat: Informacja Ministra Rozwoju i Finansów na temat funkcjonowania ustawy z dnia 23 października 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym oraz proponowanych rozwiązań w zakresie regulacji nieodpłatnego świadczenia pieniężnego
Temat: Informacja Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na temat ochrony praw konsumentów w wieku podeszłym
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 24)

20 października 2016
Temat: Informacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej na temat zjawiska przemocy wobec osób starszych w Polsce
Temat: Informacja Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat funkcjonowania domów pomocy społecznej w kontekście nieprawidłowości zaistniałych w placówkach na terenie województwa łódzkiego i wielkopolskiego
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 22)

22 września 2016
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat sytuacji osób starszych w środowiskach wiejskich
Temat: Rozpatrzenie projektu dezyderatu Komisji Polityki Senioralnej do Ministra Zdrowia w sprawie rehabilitacji osób starszych oraz funkcjonowania lecznictwa uzdrowiskowego w zakresie potrzeb osób starszych
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 19)

20 lipca 2016
Temat: Informacja na temat świadczeń i usług adresowanych do osób starszych sprzyjających samodzielności i integracji w środowisku lokalnym
Temat: Projekt planu pracy Komisji na okres od 1 sierpnia do 31 grudnia 2016 roku
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 12)

12 kwietnia 2016
Temat: Informacja na temat opieki długoterminowej nad starszymi osobami niesamodzielnymi
Temat: Informacja na temat stanu realizacji priorytetów i programów dotyczących osób starszych w perspektywie budżetowej 2014-2020
Temat: Sprawy bieżące
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 11)

30 marca 2016
Temat: Informacja Prezesa Najwyższej Izby Kontroli na temat zatrudniania osób powyżej 50 roku życia oraz aktywizacji zawodowej i łagodzenia skutków bezrobocia osób powyżej 50 roku życia
Temat: Informacja na temat: Rynek pracy 50+ Programy wsparcia dla pracodawców zatrudniających osoby po 50 roku życia oraz ocena ich efektywności
Temat: Podjęcie uchwały w sprawie powołania stałych doradców Komisji
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu
Branże
Administracja państwowaInfrastrukturaPolityka społeczna
Zatrudnienie
obywatele
Sprawy

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 77)

02 lipca 2019
Temat: Informacja Ministra Zdrowia na temat stanu prac nad zmianami w systemie organizacji medycyny uzdrowiskowej oraz rehabilitacji medycznej,
Temat: Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli „Wykorzystywanie naturalnych surowców leczniczych w lecznictwie uzdrowiskowym”.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 76)

11 czerwca 2019
Temat: Rozpatrzenie informacji Ministra Sprawiedliwości na temat funkcjonowania więziennej służby zdrowia;
Temat: Rozpatrzenie Informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli „Program bezpłatnych leków dla seniorów Leki 75+”.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 72)

02 kwietnia 2019
Temat: Informacja na temat działań jednostek samorządu terytorialnego na rzecz osób starszych. Przykłady dobrych praktyk;
Temat: Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli dostępności zmodernizowanych obiektów kolejowych dla pasażerów niepełnosprawnych lub o ograniczonej zdolności poruszania się.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 70)

21 lutego 2019
Temat: Informacja Ministra Zdrowia na temat stanu przygotowań projektu „PolSenior 2”.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 69)

15 stycznia 2019
Temat: Rozpatrzenie informacji o sytuacji osób starszych w Polsce za rok 2017 (druk nr 3071);
Temat: Informacja Ministra Zdrowia na temat rozwoju teleopieki w Polsce – uwarunkowania, funkcjonowanie i finansowanie;
Temat: Rozpatrzenie projektu planu pracy Komisji na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 r.
Numer druku sejmowego: 3071
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 68)

11 grudnia 2018
Temat: Informacja Najwyższej Izby Kontroli na temat dostępności przestrzeni publicznej dla osób starszych i niepełnosprawnych.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 67)

04 grudnia 2018
Temat: Informacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na temat aktywności osób starszych w obszarze kultury.
Temat: Informacja Ministra Sportu i Turystyki na temat możliwości rozwoju turystyki osób starszych.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 66)

20 listopada 2018
Temat: Informacja ministra spraw wewnętrznych i administracji na temat nieprawidłowości w zakresie prowadzenia i działalności placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym oraz osobom w podeszłym wieku;
Temat: Informacja Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji na temat działań egzekucyjnych wobec osób starszych, które były zwolnione z opłaty abonamentowej, a nie dopełniły formalności.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 64)

22 października 2018
Temat: Informacja prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na temat ochrony konsumentów oraz rekomendacji dotyczących rynku usług senioralnych.
Temat: Informacja Ministra Przedsiębiorczości i Technologii oraz Ministra Finansów na temat obecnych i przyszłych regulacji dotyczących umowy świadczeń dożywotnich i odwróconego kredytu hipotecznego.
Temat: Sprawy bieżące.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 63)

01 października 2018
Temat: Informacja ministra rodziny, pracy i polityki społecznej na temat realizacji Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014–2020 – edycja 2017.
Temat: Informacja prezesa Najwyższej Izby Kontroli na temat usług świadczonych osobom starszym w miejscu zamieszkania.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 62)

11 września 2018
Temat: Informacja Pełnomocnika Rządu do spraw Równego Traktowania na temat równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na wiek – wnioski i rekomendacje;
Temat: Informacja Rzecznika Praw Obywatelskich na temat sytuacji osób starszych.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 60)

02 lipca 2018
Temat: Rozpatrzenie informacji ministra sprawiedliwości na temat sytuacji prawnej lokatorów oraz skutków społecznych reprywatyzacji ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych
Temat: Rozpatrzenie informacji ministra sprawiedliwości na temat ubezwłasnowolnienia w grupie osób starszych
Temat: Rozpatrzenie projektu planu pracy Komisji na okres od 1 lipca do 31 grudnia 2018 r.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 59)

13 czerwca 2018
Temat: Informacja Ministra Zdrowia na temat obecnego stanu, roli i perspektyw rozwoju telemedycyny w profilaktyce i opiece senioralnej;
Temat: Informacja Ministra Zdrowia na temat rozwiązań w zakresie profilaktyki przeciwgrypowej w populacji osób powyżej 60. roku życia.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 57)

11 kwietnia 2018
Temat: Informacja Ministra Zdrowia na temat problemów związanych z leczeniem i opieką nad osobami starszymi z chorobami wzroku i słuchu
Temat: Propozycja tematów kontroli do planu pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2019 r.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 53)

25 stycznia 2018
Temat: Informacja Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej na temat współpracy Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów Caritas i uniwersytetów III wieku w ramach programu ASOS
Temat: Informacja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na temat działalności uniwersytetów III wieku
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 52)

10 stycznia 2018
Temat: Uzupełnienie składu prezydium Komisji
Temat: Jest parę wariantów: informację prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na temat sytuacji materialnej i dochodowej gospodarstw domowych emerytów i rencistów oraz gospodarstw domowych mających w swoim składzie osoby starsze w wieku 60 lat lub więcej w 2016 r. (w świetle wyników badania budżetu gospodarstw domowych)
Temat: Jest parę wariantów: projekt planu pracy Komisji na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 51)

14 grudnia 2017
Temat: Informacja Ministra Rozwoju na temat możliwości finansowania ze środków europejskich projektów infrastrukturalnych i społecznych związanych z osobami starszymi
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 176)
Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 49)

23 listopada 2017
Temat: Informacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat funkcjonowania gminnych rad seniorów
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 46)

25 października 2017
Temat: Informacja Ministra Zdrowia na temat stanu prac nad zmianami w systemie organizacji rehabilitacji medycznej Aktualne działania
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 45)

11 października 2017
Temat: Rozpatrzenie informacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Infrastruktury i Budownictwa na temat bezpieczeństwa seniorów w ruchu drogowym
Temat: Sprawy różne
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 43)

13 września 2017
Temat: Informacja Ministra Zdrowia na temat dostępności do opieki medycznej dla osób starszych wobec zmian systemowych w ochronie zdrowia
Temat: Informacja Ministra Zdrowia na temat realizacji rozwiązań prawnych przewidzianych w rozporządzeniu w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa leków środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych przysługujących bezpłatnie świadczeniobiorcom po ukończeniu 75 roku życia
Temat: Odpowiedź Ministra Zdrowia na dezyderat nr 4 w sprawie świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 41)

05 lipca 2017
Temat: Informacja Ministra Sprawiedliwości na temat realizacji postanowień ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej
Temat: Informacja Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej na temat wolontariatu jako formy aktywizacji osób starszych możliwości wykorzystania tej formy działalności wśród osób starszych
Temat: Sprawy bieżące
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 39)

07 czerwca 2017
Temat: Informacja Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej na temat Programu Wieloletniego Senior WIGOR na lata 2015-2020 – podsumowanie edycji 2016 i przygotowania do edycji 2017
Temat: Sprawy bieżące
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 36)

20 kwietnia 2017
Temat: Informacja Ministra Infrastruktury i Budownictwa na temat kierunków rozwoju mieszkalnictwa uwzględniającego zmiany demograficzne w kraju
Temat: Informacja Ministra Infrastruktury i Budownictwa na temat planów wypracowania definicji i standardów mieszkalnictwa senioralnego oraz opracowania i promocji wzorcowych rozwiązań
Temat: Informacja Ministra Infrastruktury i Budownictwa na temat narzędzi służących wypracowaniu i realizacji aktywnej polityki mieszkaniowej gminy z uwzględnieniem potrzeb osób starszych
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 34)

23 marca 2017
Temat: Informacja Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej na temat wpływu obniżenia wieku emerytalnego na sytuację finansową osób starszych oraz działań zachęcających pracodawców do zatrudniania osób starszych po osiągnięciu wieku emerytalnego
Temat: Rozpatrzenie projektu dezyderatu w sprawie świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej
Temat: Rozpatrzenie projektu dezyderatu w sprawie opieki paliatywnej i hospicyjnej
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 32)

23 lutego 2017
Temat: Informacja Ministra Zdrowia oraz Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej na temat deinstytucjonalizacji opieki Formy opieki pośredniej pomiędzy opieką domową i opieką stacjonarną – funkcjonowanie dziennych domów opieki medycznej
Temat: Sprawy bieżące
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 29)

12 stycznia 2017
Temat: Projekt planu pracy Komisji na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 roku
Temat: Informacja Ministra Zdrowia na temat wymagań dotyczących standardów usług świadczonych przez podmioty publiczne i prywatne w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych i opiekuńczo-leczniczych oraz zasad wyceny tych świadczeń przez NFZ
Temat: Informacja Ministra Zdrowia na temat opieki paliatywnej i hospicyjnej nad osobami starszymi
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 27)

30 listopada 2016
Temat: Informacja Ministra Zdrowia na temat profilaktyki zdrowotnej osób starszych
Temat: Informacja Ministra Zdrowia na temat chorób cywilizacyjnych wieku podeszłego
Temat: Informacja Ministra Zdrowia na temat wielkich problemów geriatrycznych Dostępność do opieki specjalistycznej
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 26)

16 listopada 2016
Temat: Informacja Ministra Infrastruktury i Budownictwa oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym osób starszych
Temat: Informacja Prezesa Najwyższej Izby Kontroli na temat bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów na drogach publicznych
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 25)

03 listopada 2016
Temat: Rozpatrzenie projektu dezyderatu w sprawie placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku
Temat: Informacja Ministra Rozwoju i Finansów na temat funkcjonowania ustawy z dnia 23 października 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym oraz proponowanych rozwiązań w zakresie regulacji nieodpłatnego świadczenia pieniężnego
Temat: Informacja Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na temat ochrony praw konsumentów w wieku podeszłym
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 24)

20 października 2016
Temat: Informacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej na temat zjawiska przemocy wobec osób starszych w Polsce
Temat: Informacja Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat funkcjonowania domów pomocy społecznej w kontekście nieprawidłowości zaistniałych w placówkach na terenie województwa łódzkiego i wielkopolskiego
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 22)

22 września 2016
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat sytuacji osób starszych w środowiskach wiejskich
Temat: Rozpatrzenie projektu dezyderatu Komisji Polityki Senioralnej do Ministra Zdrowia w sprawie rehabilitacji osób starszych oraz funkcjonowania lecznictwa uzdrowiskowego w zakresie potrzeb osób starszych
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 19)

20 lipca 2016
Temat: Informacja na temat świadczeń i usług adresowanych do osób starszych sprzyjających samodzielności i integracji w środowisku lokalnym
Temat: Projekt planu pracy Komisji na okres od 1 sierpnia do 31 grudnia 2016 roku
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 12)

12 kwietnia 2016
Temat: Informacja na temat opieki długoterminowej nad starszymi osobami niesamodzielnymi
Temat: Informacja na temat stanu realizacji priorytetów i programów dotyczących osób starszych w perspektywie budżetowej 2014-2020
Temat: Sprawy bieżące
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 11)

30 marca 2016
Temat: Informacja Prezesa Najwyższej Izby Kontroli na temat zatrudniania osób powyżej 50 roku życia oraz aktywizacji zawodowej i łagodzenia skutków bezrobocia osób powyżej 50 roku życia
Temat: Informacja na temat: Rynek pracy 50+ Programy wsparcia dla pracodawców zatrudniających osoby po 50 roku życia oraz ocena ich efektywności
Temat: Podjęcie uchwały w sprawie powołania stałych doradców Komisji
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 77)

02 lipca 2019
Temat: Informacja Ministra Zdrowia na temat stanu prac nad zmianami w systemie organizacji medycyny uzdrowiskowej oraz rehabilitacji medycznej,
Temat: Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli „Wykorzystywanie naturalnych surowców leczniczych w lecznictwie uzdrowiskowym”.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 76)

11 czerwca 2019
Temat: Rozpatrzenie informacji Ministra Sprawiedliwości na temat funkcjonowania więziennej służby zdrowia;
Temat: Rozpatrzenie Informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli „Program bezpłatnych leków dla seniorów Leki 75+”.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 72)

02 kwietnia 2019
Temat: Informacja na temat działań jednostek samorządu terytorialnego na rzecz osób starszych. Przykłady dobrych praktyk;
Temat: Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli dostępności zmodernizowanych obiektów kolejowych dla pasażerów niepełnosprawnych lub o ograniczonej zdolności poruszania się.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 70)

21 lutego 2019
Temat: Informacja Ministra Zdrowia na temat stanu przygotowań projektu „PolSenior 2”.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 69)

15 stycznia 2019
Temat: Rozpatrzenie informacji o sytuacji osób starszych w Polsce za rok 2017 (druk nr 3071);
Temat: Informacja Ministra Zdrowia na temat rozwoju teleopieki w Polsce – uwarunkowania, funkcjonowanie i finansowanie;
Temat: Rozpatrzenie projektu planu pracy Komisji na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 r.
Numer druku sejmowego: 3071
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 68)

11 grudnia 2018
Temat: Informacja Najwyższej Izby Kontroli na temat dostępności przestrzeni publicznej dla osób starszych i niepełnosprawnych.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 67)

04 grudnia 2018
Temat: Informacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na temat aktywności osób starszych w obszarze kultury.
Temat: Informacja Ministra Sportu i Turystyki na temat możliwości rozwoju turystyki osób starszych.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 66)

20 listopada 2018
Temat: Informacja ministra spraw wewnętrznych i administracji na temat nieprawidłowości w zakresie prowadzenia i działalności placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym oraz osobom w podeszłym wieku;
Temat: Informacja Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji na temat działań egzekucyjnych wobec osób starszych, które były zwolnione z opłaty abonamentowej, a nie dopełniły formalności.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 64)

22 października 2018
Temat: Informacja prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na temat ochrony konsumentów oraz rekomendacji dotyczących rynku usług senioralnych.
Temat: Informacja Ministra Przedsiębiorczości i Technologii oraz Ministra Finansów na temat obecnych i przyszłych regulacji dotyczących umowy świadczeń dożywotnich i odwróconego kredytu hipotecznego.
Temat: Sprawy bieżące.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 63)

01 października 2018
Temat: Informacja ministra rodziny, pracy i polityki społecznej na temat realizacji Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014–2020 – edycja 2017.
Temat: Informacja prezesa Najwyższej Izby Kontroli na temat usług świadczonych osobom starszym w miejscu zamieszkania.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 62)

11 września 2018
Temat: Informacja Pełnomocnika Rządu do spraw Równego Traktowania na temat równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na wiek – wnioski i rekomendacje;
Temat: Informacja Rzecznika Praw Obywatelskich na temat sytuacji osób starszych.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 60)

02 lipca 2018
Temat: Rozpatrzenie informacji ministra sprawiedliwości na temat sytuacji prawnej lokatorów oraz skutków społecznych reprywatyzacji ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych
Temat: Rozpatrzenie informacji ministra sprawiedliwości na temat ubezwłasnowolnienia w grupie osób starszych
Temat: Rozpatrzenie projektu planu pracy Komisji na okres od 1 lipca do 31 grudnia 2018 r.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 59)

13 czerwca 2018
Temat: Informacja Ministra Zdrowia na temat obecnego stanu, roli i perspektyw rozwoju telemedycyny w profilaktyce i opiece senioralnej;
Temat: Informacja Ministra Zdrowia na temat rozwiązań w zakresie profilaktyki przeciwgrypowej w populacji osób powyżej 60. roku życia.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 57)

11 kwietnia 2018
Temat: Informacja Ministra Zdrowia na temat problemów związanych z leczeniem i opieką nad osobami starszymi z chorobami wzroku i słuchu
Temat: Propozycja tematów kontroli do planu pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2019 r.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 53)

25 stycznia 2018
Temat: Informacja Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej na temat współpracy Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów Caritas i uniwersytetów III wieku w ramach programu ASOS
Temat: Informacja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na temat działalności uniwersytetów III wieku
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 52)

10 stycznia 2018
Temat: Uzupełnienie składu prezydium Komisji
Temat: Jest parę wariantów: informację prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na temat sytuacji materialnej i dochodowej gospodarstw domowych emerytów i rencistów oraz gospodarstw domowych mających w swoim składzie osoby starsze w wieku 60 lat lub więcej w 2016 r. (w świetle wyników badania budżetu gospodarstw domowych)
Temat: Jest parę wariantów: projekt planu pracy Komisji na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 51)

14 grudnia 2017
Temat: Informacja Ministra Rozwoju na temat możliwości finansowania ze środków europejskich projektów infrastrukturalnych i społecznych związanych z osobami starszymi
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 176)
Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 49)

23 listopada 2017
Temat: Informacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat funkcjonowania gminnych rad seniorów
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 46)

25 października 2017
Temat: Informacja Ministra Zdrowia na temat stanu prac nad zmianami w systemie organizacji rehabilitacji medycznej Aktualne działania
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 45)

11 października 2017
Temat: Rozpatrzenie informacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Infrastruktury i Budownictwa na temat bezpieczeństwa seniorów w ruchu drogowym
Temat: Sprawy różne
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 43)

13 września 2017
Temat: Informacja Ministra Zdrowia na temat dostępności do opieki medycznej dla osób starszych wobec zmian systemowych w ochronie zdrowia
Temat: Informacja Ministra Zdrowia na temat realizacji rozwiązań prawnych przewidzianych w rozporządzeniu w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa leków środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych przysługujących bezpłatnie świadczeniobiorcom po ukończeniu 75 roku życia
Temat: Odpowiedź Ministra Zdrowia na dezyderat nr 4 w sprawie świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 41)

05 lipca 2017
Temat: Informacja Ministra Sprawiedliwości na temat realizacji postanowień ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej
Temat: Informacja Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej na temat wolontariatu jako formy aktywizacji osób starszych możliwości wykorzystania tej formy działalności wśród osób starszych
Temat: Sprawy bieżące
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 39)

07 czerwca 2017
Temat: Informacja Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej na temat Programu Wieloletniego Senior WIGOR na lata 2015-2020 – podsumowanie edycji 2016 i przygotowania do edycji 2017
Temat: Sprawy bieżące
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 36)

20 kwietnia 2017
Temat: Informacja Ministra Infrastruktury i Budownictwa na temat kierunków rozwoju mieszkalnictwa uwzględniającego zmiany demograficzne w kraju
Temat: Informacja Ministra Infrastruktury i Budownictwa na temat planów wypracowania definicji i standardów mieszkalnictwa senioralnego oraz opracowania i promocji wzorcowych rozwiązań
Temat: Informacja Ministra Infrastruktury i Budownictwa na temat narzędzi służących wypracowaniu i realizacji aktywnej polityki mieszkaniowej gminy z uwzględnieniem potrzeb osób starszych
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 34)

23 marca 2017
Temat: Informacja Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej na temat wpływu obniżenia wieku emerytalnego na sytuację finansową osób starszych oraz działań zachęcających pracodawców do zatrudniania osób starszych po osiągnięciu wieku emerytalnego
Temat: Rozpatrzenie projektu dezyderatu w sprawie świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej
Temat: Rozpatrzenie projektu dezyderatu w sprawie opieki paliatywnej i hospicyjnej
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 32)

23 lutego 2017
Temat: Informacja Ministra Zdrowia oraz Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej na temat deinstytucjonalizacji opieki Formy opieki pośredniej pomiędzy opieką domową i opieką stacjonarną – funkcjonowanie dziennych domów opieki medycznej
Temat: Sprawy bieżące
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 29)

12 stycznia 2017
Temat: Projekt planu pracy Komisji na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 roku
Temat: Informacja Ministra Zdrowia na temat wymagań dotyczących standardów usług świadczonych przez podmioty publiczne i prywatne w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych i opiekuńczo-leczniczych oraz zasad wyceny tych świadczeń przez NFZ
Temat: Informacja Ministra Zdrowia na temat opieki paliatywnej i hospicyjnej nad osobami starszymi
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 27)

30 listopada 2016
Temat: Informacja Ministra Zdrowia na temat profilaktyki zdrowotnej osób starszych
Temat: Informacja Ministra Zdrowia na temat chorób cywilizacyjnych wieku podeszłego
Temat: Informacja Ministra Zdrowia na temat wielkich problemów geriatrycznych Dostępność do opieki specjalistycznej
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 26)

16 listopada 2016
Temat: Informacja Ministra Infrastruktury i Budownictwa oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym osób starszych
Temat: Informacja Prezesa Najwyższej Izby Kontroli na temat bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów na drogach publicznych
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 25)

03 listopada 2016
Temat: Rozpatrzenie projektu dezyderatu w sprawie placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku
Temat: Informacja Ministra Rozwoju i Finansów na temat funkcjonowania ustawy z dnia 23 października 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym oraz proponowanych rozwiązań w zakresie regulacji nieodpłatnego świadczenia pieniężnego
Temat: Informacja Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na temat ochrony praw konsumentów w wieku podeszłym
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 24)

20 października 2016
Temat: Informacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej na temat zjawiska przemocy wobec osób starszych w Polsce
Temat: Informacja Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat funkcjonowania domów pomocy społecznej w kontekście nieprawidłowości zaistniałych w placówkach na terenie województwa łódzkiego i wielkopolskiego
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 22)

22 września 2016
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat sytuacji osób starszych w środowiskach wiejskich
Temat: Rozpatrzenie projektu dezyderatu Komisji Polityki Senioralnej do Ministra Zdrowia w sprawie rehabilitacji osób starszych oraz funkcjonowania lecznictwa uzdrowiskowego w zakresie potrzeb osób starszych
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 19)

20 lipca 2016
Temat: Informacja na temat świadczeń i usług adresowanych do osób starszych sprzyjających samodzielności i integracji w środowisku lokalnym
Temat: Projekt planu pracy Komisji na okres od 1 sierpnia do 31 grudnia 2016 roku
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 12)

12 kwietnia 2016
Temat: Informacja na temat opieki długoterminowej nad starszymi osobami niesamodzielnymi
Temat: Informacja na temat stanu realizacji priorytetów i programów dotyczących osób starszych w perspektywie budżetowej 2014-2020
Temat: Sprawy bieżące
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 11)

30 marca 2016
Temat: Informacja Prezesa Najwyższej Izby Kontroli na temat zatrudniania osób powyżej 50 roku życia oraz aktywizacji zawodowej i łagodzenia skutków bezrobocia osób powyżej 50 roku życia
Temat: Informacja na temat: Rynek pracy 50+ Programy wsparcia dla pracodawców zatrudniających osoby po 50 roku życia oraz ocena ich efektywności
Temat: Podjęcie uchwały w sprawie powołania stałych doradców Komisji
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu