Używamy i uzyskujemy dostęp do cookies i podobnych technologii w celach statystycznych. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Więcej...

Andrzej Maciążek

 • Sprawy
 • Branże
 • Zatrudnienie
Sprawy

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 80)

14 lipca 2020
Temat: rządowy projekt ustawy o wsparciu dla rynku ubezpieczeń należności handlowych w związku z przeciwdziałaniem skutkom gospodarczym  COVID-19 (druk nr 431).
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 206)
Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 301)

02 lipca 2019
Temat: Informacja na temat funkcjonowania przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, dotyczących rowerzystów i innych użytkowników jednośladów elektrycznych w ruchu drogowym, ich bezpieczeństwa i rozbudowy infrastruktury dla ruchu rowerowego.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja do Spraw Petycji (Posiedzenie nr 187)

12 czerwca 2019
Temat: Petycja w sprawie zmiany art. 140 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) poprzez nałożenie na rektorów uczelni publicznych, głównych księgowych oraz pracowników naukowych obowiązku składania oświadczenia o swoim stanie majątkowym (BKSP-145-489/19);
Temat: Uzupełniona odpowiedź Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na dezyderat nr 125 w sprawie nowych rozwiązań kierowanych do osób z niepełnosprawnościami,
Temat: Odpowiedź Ministra Sprawiedliwości na dezyderat nr 131 w sprawie planowanych zmian Kodeksu karnego w odniesieniu do przestępstw popełnianych z nienawiści,
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 315)

15 maja 2019
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat działań podejmowanych przez rząd w związku z zagrożeniem wystąpienia suszy rolniczej.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 269)

22 października 2018
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (druk nr 2909).
Numer druku sejmowego: 2909
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 363)

02 października 2018
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (druk nr 2847).
Numer druku sejmowego: 2847
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 212)

05 lipca 2018
Temat: Rządowy dokument „Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2017 r.”
Numer druku sejmowego: 2595
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 306)

21 lutego 2018
Temat: Uzupełnienie składu osobowego podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o restrukturyzacji kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty innej niż waluta polska oraz o wprowadzeniu zakazu udzielania takich kredytów (druk nr 729) przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zasadach zwrotu niektórych należności wynikających z umów kredytów i pożyczek (druk nr 811) poselskiego projektu ustawy o szczególnych zasadach restrukturyzacji walutowych kredytów mieszkaniowych w związku ze zmianą kursów walut obcych do waluty polskiej (druk nr 877)
Temat: Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (druk nr 2233)
Numer druku sejmowego: 811
Numer druku sejmowego: 729
Numer druku sejmowego: 877
Numer druku sejmowego: 2233
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Posiedzenie nr 82)

25 stycznia 2018
Temat: Informacja Ministra Inwestycji i Rozwoju na temat polityki rozwoju inteligentnych miast
Temat: Informacja Ministra Finansów o barierach i ograniczeniach prawnych utrudniających rozwój FinTech oraz o sposobach ich eliminacji
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 203)

13 grudnia 2017
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o realizacji ustawy z dnia  23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat pomocy dla rolników i możliwości utworzenia funduszu klęskowego
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki (Posiedzenie nr 88)

26 października 2017
Temat: Sprawozdanie Podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (druk nr 1784)
Numer druku sejmowego: 1784
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 128)

11 października 2017
Temat: Sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1543)
Numer druku sejmowego: 1543
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Posiedzenie nr 66)
Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 118)

12 września 2017
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1740)
Numer druku sejmowego: 1740
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 101)

23 maja 2017
Temat: Informacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym
Temat: Informacja Prezesa Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli funkcjonowania systemu gromadzenia i wykorzystywania danych dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego
Temat: Informacja Prezesa Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli realizacji przez Policję i straże miejskie (gminne) zadań w celu zapewnienia bezpieczeństwa pieszym i rowerzystom
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 141)

10 maja 2017
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat strat poniesionych przez producentów owoców w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych występujących w ostatnim czasie na terenie Polski
Temat: Informacja ministrów: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Rozwoju i Finansów na temat realizacji ubezpieczeń rolniczych przez firmy które przystąpiły do systemu ubezpieczeń upraw rolnych
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 105)

13 grudnia 2016
Temat: Uchwała Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (druk nr 1108)
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 104)

13 grudnia 2016
Temat: Sprawy bieżące
Temat: Uchwała Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1109)
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 137)

15 listopada 2016
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o niektórych innych ustaw (druk nr 965)
Numer druku sejmowego: 965
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 93)

15 listopada 2016
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (druki nr 791 i 956)
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (druki nr 469 i 838)
Numer druku sejmowego: 469
Numer druku sejmowego: 791
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 66)

13 września 2016
Temat: Rozpatrzenie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (druk nr 469)
Temat: Informacja ministra rolnictwa i rozwoju wsi na temat pomocy rolnikom którzy ponieśli straty w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych ze szczególnym uwzględnieniem systemu monitoringu zjawiska suszy rolniczej
Numer druku sejmowego: 469
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 94)
Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki (Posiedzenie nr 35)

19 lipca 2016
Temat: Sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (druk nr 629)
Numer druku sejmowego: 629
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki (Posiedzenie nr 33)
Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 82)

05 lipca 2016
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (druk nr 629)
Numer druku sejmowego: 629
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki (Posiedzenie nr 8)

13 stycznia 2016
Temat: Informacja na temat zmian w prawie dotyczących bezpieczeństwa ruchu turystycznego w górach
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 5)

15 grudnia 2015
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska (druk nr 103)
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (druk nr 104)
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo wodne (druk nr 105)
Numer druku sejmowego: 103
Numer druku sejmowego: 105
Numer druku sejmowego: 104
 • Obecność na posiedzeniu
Sprawy

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 80)

14 lipca 2020
Temat: rządowy projekt ustawy o wsparciu dla rynku ubezpieczeń należności handlowych w związku z przeciwdziałaniem skutkom gospodarczym  COVID-19 (druk nr 431).
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 206)
Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 301)

02 lipca 2019
Temat: Informacja na temat funkcjonowania przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, dotyczących rowerzystów i innych użytkowników jednośladów elektrycznych w ruchu drogowym, ich bezpieczeństwa i rozbudowy infrastruktury dla ruchu rowerowego.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja do Spraw Petycji (Posiedzenie nr 187)

12 czerwca 2019
Temat: Petycja w sprawie zmiany art. 140 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) poprzez nałożenie na rektorów uczelni publicznych, głównych księgowych oraz pracowników naukowych obowiązku składania oświadczenia o swoim stanie majątkowym (BKSP-145-489/19);
Temat: Uzupełniona odpowiedź Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na dezyderat nr 125 w sprawie nowych rozwiązań kierowanych do osób z niepełnosprawnościami,
Temat: Odpowiedź Ministra Sprawiedliwości na dezyderat nr 131 w sprawie planowanych zmian Kodeksu karnego w odniesieniu do przestępstw popełnianych z nienawiści,
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 315)

15 maja 2019
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat działań podejmowanych przez rząd w związku z zagrożeniem wystąpienia suszy rolniczej.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 269)

22 października 2018
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (druk nr 2909).
Numer druku sejmowego: 2909
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 363)

02 października 2018
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (druk nr 2847).
Numer druku sejmowego: 2847
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 212)

05 lipca 2018
Temat: Rządowy dokument „Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2017 r.”
Numer druku sejmowego: 2595
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 306)

21 lutego 2018
Temat: Uzupełnienie składu osobowego podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o restrukturyzacji kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty innej niż waluta polska oraz o wprowadzeniu zakazu udzielania takich kredytów (druk nr 729) przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zasadach zwrotu niektórych należności wynikających z umów kredytów i pożyczek (druk nr 811) poselskiego projektu ustawy o szczególnych zasadach restrukturyzacji walutowych kredytów mieszkaniowych w związku ze zmianą kursów walut obcych do waluty polskiej (druk nr 877)
Temat: Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (druk nr 2233)
Numer druku sejmowego: 811
Numer druku sejmowego: 729
Numer druku sejmowego: 877
Numer druku sejmowego: 2233
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Posiedzenie nr 82)

25 stycznia 2018
Temat: Informacja Ministra Inwestycji i Rozwoju na temat polityki rozwoju inteligentnych miast
Temat: Informacja Ministra Finansów o barierach i ograniczeniach prawnych utrudniających rozwój FinTech oraz o sposobach ich eliminacji
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 203)

13 grudnia 2017
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o realizacji ustawy z dnia  23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat pomocy dla rolników i możliwości utworzenia funduszu klęskowego
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki (Posiedzenie nr 88)

26 października 2017
Temat: Sprawozdanie Podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (druk nr 1784)
Numer druku sejmowego: 1784
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 128)

11 października 2017
Temat: Sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1543)
Numer druku sejmowego: 1543
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Posiedzenie nr 66)
Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 118)

12 września 2017
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1740)
Numer druku sejmowego: 1740
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 101)

23 maja 2017
Temat: Informacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym
Temat: Informacja Prezesa Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli funkcjonowania systemu gromadzenia i wykorzystywania danych dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego
Temat: Informacja Prezesa Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli realizacji przez Policję i straże miejskie (gminne) zadań w celu zapewnienia bezpieczeństwa pieszym i rowerzystom
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 141)

10 maja 2017
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat strat poniesionych przez producentów owoców w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych występujących w ostatnim czasie na terenie Polski
Temat: Informacja ministrów: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Rozwoju i Finansów na temat realizacji ubezpieczeń rolniczych przez firmy które przystąpiły do systemu ubezpieczeń upraw rolnych
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 105)

13 grudnia 2016
Temat: Uchwała Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (druk nr 1108)
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 104)

13 grudnia 2016
Temat: Sprawy bieżące
Temat: Uchwała Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1109)
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 137)

15 listopada 2016
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o niektórych innych ustaw (druk nr 965)
Numer druku sejmowego: 965
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 93)

15 listopada 2016
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (druki nr 791 i 956)
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (druki nr 469 i 838)
Numer druku sejmowego: 469
Numer druku sejmowego: 791
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 66)

13 września 2016
Temat: Rozpatrzenie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (druk nr 469)
Temat: Informacja ministra rolnictwa i rozwoju wsi na temat pomocy rolnikom którzy ponieśli straty w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych ze szczególnym uwzględnieniem systemu monitoringu zjawiska suszy rolniczej
Numer druku sejmowego: 469
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 94)
Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki (Posiedzenie nr 35)

19 lipca 2016
Temat: Sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (druk nr 629)
Numer druku sejmowego: 629
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki (Posiedzenie nr 33)
Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 82)

05 lipca 2016
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (druk nr 629)
Numer druku sejmowego: 629
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki (Posiedzenie nr 8)

13 stycznia 2016
Temat: Informacja na temat zmian w prawie dotyczących bezpieczeństwa ruchu turystycznego w górach
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 5)

15 grudnia 2015
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska (druk nr 103)
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (druk nr 104)
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo wodne (druk nr 105)
Numer druku sejmowego: 103
Numer druku sejmowego: 105
Numer druku sejmowego: 104
 • Obecność na posiedzeniu