Używamy i uzyskujemy dostęp do cookies i podobnych technologii w celach statystycznych. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Więcej...

Związek Pracodawców Business Centre Club

 • Sprawy
 • Rejestry
 • Branże
 • Kategorie
 • Zatrudnieni
Sprawy

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 11)

13 lutego 2020
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 202).
Numer druku sejmowego: 202
Zobacz stenogram
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 183)

02 lipca 2019
Temat: Informacja Ministra Zdrowia na temat możliwości ograniczenia liczby obowiązków dokumentacyjnych związanych ze świadczeniami medycznymi i usprawnienia przepływu informacji.
Lobbysta: Anna Andrzejak
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 178)

16 maja 2019
Temat: Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji do Spraw Kontroli Państwowej sprawozdania z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2018 r. (druk nr 3366) w zakresie działania Komisji Zdrowia.
Temat: Zaopiniowanie projektu zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2019 rok.
Numer druku sejmowego: 3366
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 169)

03 kwietnia 2019
Temat: Pierwsze czytanie i rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz ustawy o działalności leczniczej (druk nr 3303).
Numer druku sejmowego: 3303
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 168)

02 kwietnia 2019
Temat: Informacja ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego na temat odsetka PKB przeznaczanego na zdrowie.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Gospodarki i Rozwoju (Posiedzenie nr 144)

18 marca 2019
Temat: Informacja o stanie przygotowania polskiej gospodarki oraz działaniach rządu wobec przewidywanego spowolnienia gospodarczego w Europie.
Lobbysta: Wojciech Warski
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 167)

14 marca 2019
Temat: Rozpatrzenie informacji Ministra Zdrowia o sytuacji finansowej i organizacyjnej szpitali powiatowych oraz funkcjonowaniu tzw. sieci szpitali po wejściu w życie ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
Temat: Zaopiniowanie projektu zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2019 r.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 163)

21 lutego 2019
Temat: Pierwsze czytanie i rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (druk nr 3201).
Numer druku sejmowego: 3201
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 163)

21 lutego 2019
Temat: Pierwsze czytanie i rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (druk nr 3201).
Numer druku sejmowego: 3201
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 165)

21 lutego 2019
Temat: poprawki zgłoszone w czasie zgłoszone drugiego czytania do projektu ustawy o Agencji Badań Medycznych (druki nr 3106 i 3221),
Temat: poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (druk nr 3201 i 3244).
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 161)

19 lutego 2019
Temat: sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o Agencji Badań Medycznych (druk nr 3106).
Numer druku sejmowego: 3106
 • Obecność na posiedzeniu

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie skierowań wystawianych w postaci elektronicznej w Systemie Informacji Medycznej

Projekt ustawy o elektronizacji doręczeń oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Numer projektu z wykazu: UD462

14 lutego 2019
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie deklaracji rezygnacji z dokonywania wpłat do pracowniczego planu kapitałowego

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą

Projekt ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych

Projekt ustawy - Prawo zamówień publicznych

Numer projektu z wykazu: UD472

24 stycznia 2019
 • Przesłanie opinii

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wykazu produktów lub grup produktów, ze względu na które mogą być zakładane spółdzielnie rolników

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wykazu produktów lub grup produktów, ze względu na które mogą być zakładane spółdzielnie rolników

Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 160)

17 stycznia 2019
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o Agencji Badań Medycznych (druk nr 3106).
Temat: Rozpatrzenie projektu planu pracy Komisji na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 r.
Numer druku sejmowego: 3106
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne

Numer projektu z wykazu: UC146

07 stycznia 2019
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych statutów: publicznej placówki kształcenia ustawicznego oraz publicznego centrum kształcenia zawodowego

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie praktycznej nauki zawodu

Numer projektu z wykazu: 177

27 grudnia 2018
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie doradztwa zawodowego

Numer projektu z wykazu: 179

27 grudnia 2018
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (projekt powstał przez wydzielenie załączników nr 1 i 2 do projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zawodów szkolnictwa branżowego)

Ustawa o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej

Numer projektu z wykazu: UD 470

13 grudnia 2018
 • Udział w konsultacjach publicznych

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 158)

13 grudnia 2018
Temat: Informacja Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego na temat projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci onkologicznej.
Lobbysta: Lubomir Jurczak
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 158)

13 grudnia 2018
Temat: Informacja Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego na temat projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci onkologicznej.
Lobbysta: Anna Andrzejak
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 158)

13 grudnia 2018
Temat: Informacja Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego na temat projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci onkologicznej.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 155)

05 grudnia 2018
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z e-skierowaniami oraz listami oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej (druk nr 3017).
Temat: Sprawozdanie dotyczące przestrzegania praw pacjenta na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. (druk nr 2806) – kontynuacja.
Numer druku sejmowego: 3017
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 166)

04 grudnia 2018
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych (druk nr 2987).
Numer druku sejmowego: 2987
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu i częstotliwości wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania tych orzeczeń

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 163)

20 listopada 2018
Temat: Wniosek o uzupełnienie składu osobowego Prezydium Komisji,
Temat: Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. (druk nr 2941).
Numer druku sejmowego: 2941
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 162)

20 listopada 2018
Temat: Informacja o funkcjonowaniu spółdzielni socjalnych działających na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych za okres 2016–2017 (druk nr 2724);
Temat: Informacja dla Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej o funkcjonowaniu Centrów i Klubów Integracji Społecznej w latach 2016–2017 (druk nr 2942).
Numer druku sejmowego: 2724
Numer druku sejmowego: 2942
 • Obecność na posiedzeniu

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących

Numer projektu z wykazu: 628

14 listopada 2018
 • Udział w konsultacjach publicznych

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 148)

23 października 2018
Temat: Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2019 (druk nr 2864).
Temat: Zaopiniowanie projektu zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2018 rok.
Numer druku sejmowego: 2864
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 147)

23 października 2018
Temat: Pierwsze czytanie i rozpatrzenie rządowego projektu ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2919).
Numer druku sejmowego: 2919
 • Obecność na posiedzeniu

Projekt ustawy o wspieraniu działalności naukowej z Funduszu Nauki Polskiej

Numer projektu z wykazu: UD402

16 października 2018
 • Przesłanie opinii

Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Ustawa o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów

Numer projektu z wykazu: UA39

28 września 2018
 • Udział w konsultacjach publicznych

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 361)

26 września 2018
Temat: Rządowy projekt ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (druk nr 2811).
Numer druku sejmowego: 2811
Lobbysta: Dorota Dula
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Posiedzenie nr 110)

25 września 2018
Temat: Informacja o przygotowaniach do wdrażania technologii 5G.
Temat: Informacja na temat Strategii 5G dla Polski”. Bariery w działalności polskich przedsiębiorstw informatycznych.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 360)

25 września 2018
Temat: Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (druk nr 2811).
Numer druku sejmowego: 2811
Lobbysta: Dorota Dula
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 142)

13 września 2018
Temat: Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2017 r.;
Temat: Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia za rok 2016 r. (druk nr 1825);
Temat: Rozpatrzenie łącznego sprawozdania finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia za rok 2017 (druk nr 2833);
Numer druku sejmowego: 1825
Numer druku sejmowego: 2833
Numer druku sejmowego: 2832
Numer druku sejmowego: 2793
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 141)

11 września 2018
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych  (druk nr 2793).
Numer druku sejmowego: 2793
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2019 r.

rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wyłączenia niektórych obowiązków w zakresie zgłoszeń przewozu towarów

Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wysokości stawek zabezpieczenia roszczeń

Numer projektu z wykazu: 457

03 sierpnia 2018
 • Udział w konsultacjach publicznych

Ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz niektórych innych ustaw

Numer projektu z wykazu: UD419

02 sierpnia 2018
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy - Ordynacja podatkowa

Numer projektu z wykazu: UD409

20 lipca 2018
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych

Numer projektu z wykazu: UC120

18 lipca 2018
 • Udział w konsultacjach publicznych

Komisja Gospodarki i Rozwoju (Posiedzenie nr 122)

18 lipca 2018
Temat: pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy zmieniającej ustawę – Prawo zamówień publicznych oraz ustawę o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2744).
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Gospodarki i Rozwoju (Posiedzenie nr 122)

18 lipca 2018
Temat: pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy zmieniającej ustawę – Prawo zamówień publicznych oraz ustawę o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2744).
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 346)

05 lipca 2018
Temat: Poprawka zgłoszona do komisyjnego projektu uchwały Sejmu w sprawie przyjęcia Sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. oraz wniosku w przedmiocie absolutorium dla Rady Ministrów za ten okres (druk nr 2656).
Temat: Sprawozdanie podkomisji stałej do monitorowania systemu podatkowego o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy – Prawo celne (druk nr 2581).
Temat: Projekt planu pracy Komisji na okres od 1 lipca do 31 grudnia 2018 r.
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 2656
Numer druku sejmowego: 2581
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Ustawa o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz niektórych innych ustaw

Numer projektu z wykazu: UD126

20 czerwca 2018
 • Udział w konsultacjach publicznych

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 135)

20 czerwca 2018
Temat: „Informacja Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej na temat oceny i wyjaśnień okoliczności przebiegu 40-dniowego protestu osób z niepełnosprawnościami i ich bliskich w Sejmie RP w dniach 18 kwietnia – 27 maja 2018 r. ”
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Gospodarki i Rozwoju (Posiedzenie nr 116)

14 czerwca 2018
Temat: Uchwała Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2622)
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2549)
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 2622
Numer druku sejmowego: 2549
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 133)

13 czerwca 2018
Temat: rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. (druk nr 2559) wraz z Analizą Najwyższej Izby Kontroli (druk nr 2620) w zakresie:
Numer druku sejmowego: 2559
Numer druku sejmowego: 2620
 • Obecność na posiedzeniu

Projekt rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie ustalenia obszarów i przypisania ich zarządzającym

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 130)

07 czerwca 2018
Temat: Przedstawiony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy o zmianie ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (druk nr 2281)
Numer druku sejmowego: 2281
Lobbysta: Zbigniew Żurek
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 138)
Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 131)

07 czerwca 2018
Temat: Informacja o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2017 wraz z uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka (druk nr 2422).
Numer druku sejmowego: 2422
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 129)

06 czerwca 2018
Temat: Pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydenta RP projektu ustawy o zmianie ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (druk nr 2281)
Numer druku sejmowego: 2281
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 129)

06 czerwca 2018
Temat: Pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydenta RP projektu ustawy o zmianie ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (druk nr 2281)
Numer druku sejmowego: 2281
Lobbysta: Zbigniew Żurek
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 130)

06 czerwca 2018
Temat: „Informacja Ministra Zdrowia na temat skutków i efektów wprowadzenia w życie systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (tzw. sieci szpitali) na mocy przepisów ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 844), a także dostępności świadczeń zdrowotnych w ramach tejże sieci”.
Lobbysta: Anna Andrzejak
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 130)

06 czerwca 2018
Temat: „Informacja Ministra Zdrowia na temat skutków i efektów wprowadzenia w życie systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (tzw. sieci szpitali) na mocy przepisów ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 844), a także dostępności świadczeń zdrowotnych w ramach tejże sieci”.
 • Obecność na posiedzeniu

rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wyłączenia niektórych obowiązków w zakresie zgłoszeń przewozu towarów

rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zgłoszeń przewozu towarów

Numer projektu z wykazu: 564

04 czerwca 2018
 • Udział w konsultacjach publicznych

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 117)

07 maja 2018
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o pracowniczych programach emerytalnych (druk nr 2391)
Numer druku sejmowego: 2391
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 119)

07 maja 2018
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o rencie socjalnej (druk nr 2472)
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 27 czerwca 2003 roku o rencie socjalnej (druk nr 2469)
Numer druku sejmowego: 2472
Numer druku sejmowego: 2469
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 120)

07 maja 2018
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności (druk nr 2479)
Numer druku sejmowego: 2479
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 118)

07 maja 2018
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2463)
Numer druku sejmowego: 2463
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 116)

13 kwietnia 2018
Temat: Informacja Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej na temat realizacji rządowego Programu „Rodzina 500 plus” wobec rodziców samotnie wychowujących dzieci oraz bieżącej sytuacji kobiet na rynku pracy
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 113)

11 kwietnia 2018
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2215) – kontynuacja
Temat: Propozycja tematów kontroli Najwyższej Izby Kontroli na 2019 r.
Numer druku sejmowego: 2215
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 122)

10 kwietnia 2018
Temat: Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2137 i 2245)
Temat: Pierwsze czytanie i rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2347)
Numer druku sejmowego: 2137
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 2245
Numer druku sejmowego: 2347
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie przesyłek w głosowaniu korespondencyjnym

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie przesyłek w głosowaniu korespondencyjnym

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 110)

27 lutego 2018
Temat: zmiany w składzie osobowym Prezydium Komisji
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2215)
Numer druku sejmowego: 2215
 • Obecność na posiedzeniu

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Posiedzenie nr 83)

06 lutego 2018
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2229)
Numer druku sejmowego: 2229
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 113)

06 lutego 2018
Temat: Sprawozdanie Podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2137)
Numer druku sejmowego: 2137
Lobbysta: Ireneusz Weryk
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 108)

06 lutego 2018
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1100)
Numer druku sejmowego: 1100
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 107)

25 stycznia 2018
Temat: Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli dostępności publicznego transportu zbiorowego dla osób niepełnosprawnych w miastach na prawach powiatu
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 111)

24 stycznia 2018
Temat: Zmiany w składzie prezydium Komisji
Temat: Informacja ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego o kierunkach i strategii planowanych działań Ministerstwa Zdrowia
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 106)

10 stycznia 2018
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej (druk nr 2111)
Numer druku sejmowego: 2111
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 105)

09 stycznia 2018
Temat: Uchwała Senatu w sprawie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (druk nr 2139)
Temat: Projekt planu pracy Komisji na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r.
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 2139
 • Obecność na posiedzeniu

Projekt ustawy zmieniającej ustawę o podatku akcyzowym oraz ustawę o organizacji niektórych rynków rolnych

Zgłoszenie zainteresowania pracami nad ustawąMinisterstwo Finansów

01 stycznia 2017
Numer druku sejmowego: 1865
 • Propozycja wywarła wpływ
  Przedmiot zgłoszenia: Zaproponowano dodanie mechanizmu kontroli wartości nieruchomości przez organ przyjmujący taką formę zabezpieczenia od pośredniczących podmiotów tytoniowych
  Efekt: Propozycja została uwzględniona, dodano przepis art. 69a regulujący kwestię hipoteki na nieruchomości składanej jako zabezpieczenie akcyzowe.

Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego

Zgłoszenie zainteresowania pracami nad ustawąMinisterstwo Finansów

01 stycznia 2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego
 • Przedmiot zgłoszenia: Zaproponowano zmiany przepisów tak, aby skutek nowelizacji w postaci utraty prawa do zwolnienia został odroczony w czasie do kolejnego roku podatkowego.
  Efekt: Propozycja nie została uwzględniona, z uwagi na niezgodność z prawem unijnym.

Komisja Gospodarki i Rozwoju (Posiedzenie nr 91)

22 listopada 2017
Temat: Informacja Ministra Rozwoju i Finansów na temat aktualnego stanu polskiej gospodarki w świetle podstawowych wskaźników makroekonomicznych
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 96)

26 października 2017
Temat: Sprawozdanie podkomisji stałej do spraw rynku pracy o obywatelskim projekcie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele (druk nr 870)
Numer druku sejmowego: 870
Lobbysta: Łukasz Ozga
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Nadzwyczajna do spraw deregulacji (Posiedzenie nr 16)

25 października 2017
Temat: Pierwsze czytanie komisyjnego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy spójności terminologicznej systemu prawnego (druk nr 1891)
Numer druku sejmowego: 1891
Lobbysta: Marta Ignasiak
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Gospodarki i Rozwoju (Posiedzenie nr 86)

11 października 2017
Temat: Informacja o wpływie przystąpienia Polski do strefy euro na stan polskiej gospodarki
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 126)
Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 258)

28 września 2017
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (druk nr 1794)
Numer druku sejmowego: 1794
Lobbysta: Aneta Kurowska
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw

Numer projektu z wykazu: UC90

19 września 2017
 • Udział w konsultacjach publicznych

Komisja Gospodarki i Rozwoju (Posiedzenie nr 84)

14 września 2017
Temat: Informacja o realizacji „Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju”
Lobbysta: Zbigniew Żurek
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 89)

13 września 2017
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (druk nr 1788)
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (druk nr 1799)
Numer druku sejmowego: 1788
Numer druku sejmowego: 1799
Lobbysta: Dorota Dula
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Gospodarki i Rozwoju (Posiedzenie nr 78)
Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa (Posiedzenie nr 63)

20 czerwca 2017
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o wykonywaniu zadań z zakresu promocji polskiej gospodarki przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna (druk nr 1603)
Numer druku sejmowego: 1603
Lobbysta: Wojciech Warski
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Gospodarki i Rozwoju (Posiedzenie nr 75)

25 maja 2017
Temat: Informacja Ministra Rozwoju i Finansów o strategii podatkowej rządu wobec przedsiębiorców
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Posiedzenie nr 56)

06 kwietnia 2017
Temat: Informacja Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości o kompetencjach i strategiach innowacyjnych polskich firm na podstawie wyników badań agencji
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 70)

06 kwietnia 2017
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1256 1306 i 1398)
Numer druku sejmowego: 1256
Numer druku sejmowego: 1306
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 1398
Lobbysta: Wojciech Warski
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Gospodarki i Rozwoju (Posiedzenie nr 68)

23 marca 2017
Temat: Informacja Ministra Rozwoju i Finansów o wpływie zmiany przepisów regulujących zwrot podatku VAT na kondycję polskich przedsiębiorców
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 66)

22 marca 2017
Temat: Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (druk nr 1256)
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1306)
Temat: Sprawozdanie podkomisji stałej do spraw rynku pracy o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1274)
Numer druku sejmowego: 1256
Numer druku sejmowego: 1306
Numer druku sejmowego: 1274
 • Obecność na posiedzeniu

Projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 65)

08 marca 2017
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1274)
Temat: Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli pomocy osobom dotkniętym przemocą domową
Numer druku sejmowego: 1274
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 66)

08 marca 2017
Temat: Pierwsze czytanie i rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (druk nr 1322)
Numer druku sejmowego: 1322
Lobbysta: Anna Andrzejak
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Posiedzenie nr 49)

09 lutego 2017
Temat: Informacja Ministra Cyfryzacji o postępach prac w zakresie inicjatywy swobodnego dostępu i przepływu danych oraz zarządzania internetem
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Nadzwyczajna do spraw deregulacji (Posiedzenie nr 10)

09 lutego 2017
Temat: Informacja na temat sytuacji absolwentów szkół wyższych i szkół ponadgimnazjalnych na rynku pracy z uwzględnieniem kwestii programów nauczania oraz ich adekwatności do potrzeb rynku pracy
Temat: Informacja na temat obowiązków sprawozdawczych przedsiębiorców wobec Głównego Urzędu Statystycznego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (analiza potrzeb deregulacyjnych propozycje rozwiązań służących jak najlepszej korelacji procesów nauczania z rynkiem pracy)
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 61)
Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 165)

07 lutego 2017
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (druk nr 1244)
Numer druku sejmowego: 1244
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Nadzwyczajna do spraw deregulacji (Posiedzenie nr 9)

25 stycznia 2017
Temat: Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne (druk nr 1126)
Numer druku sejmowego: 1126
Lobbysta: Zofia Ulz
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 57)

17 stycznia 2017
Temat: „Zaopiniowanie dla Komisji Nadzwyczajnej do spraw deregulacji poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne (druk nr 1126)”
Numer druku sejmowego: 1126
 • Obecność na posiedzeniu

Projekt ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz niektórych innych ustaw

Numer projektu z wykazu: UB3

12 stycznia 2017
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt założeń do projektu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej

Numer projektu z wykazu: ZD6

11 stycznia 2017
 • Udział w konsultacjach publicznych

projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania lichwie

Numer projektu z wykazu: UD145

08 grudnia 2016
 • Udział w konsultacjach publicznych

projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania lichwie

Numer projektu z wykazu: UD145

08 grudnia 2016
 • Udział w konsultacjach publicznych

Komisja Nadzwyczajna do spraw deregulacji (Posiedzenie nr 5)

28 listopada 2016
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (druk nr 994)
Numer druku sejmowego: 994
Lobbysta: Tomasz Szarek
 • Obecność na posiedzeniu

Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Numer projektu z wykazu: UD116

22 listopada 2016
 • Udział w konsultacjach publicznych

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 44)

19 października 2016
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały w sprawie ustanowienia Dnia Praw Rodziny (druk nr 923)
Temat: Informacja Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o działaniach podejmowanych w 2015 roku na rzecz realizacji postanowień uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r. Karta Praw Osób Niepełnosprawnych (druk nr 855)
Temat: Informacja o funkcjonowaniu spółdzielni socjalnych działających na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych za okres 2014-2015 (druk nr 777)
Numer druku sejmowego: 923
Numer druku sejmowego: 855
Numer druku sejmowego: 777
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Nadzwyczajna do spraw deregulacji (Posiedzenie nr 4)

04 października 2016
Temat: Informacja ministra infrastruktury i budownictwa na temat prowadzonych prac legislacyjnych nad nowelizacją ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw wraz z aktami wykonawczymi dotyczących zmian w systemie badań technicznych
Temat: Sprawy bieżące
Lobbysta: Tomasz Szarek
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Nadzwyczajna do spraw deregulacji (Posiedzenie nr 3)

13 września 2016
Temat: Informacja na temat planów Ministerstwa Rozwoju w zakresie poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców
Temat: Sprawy bieżące
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 77)

05 lipca 2016
Temat: Rządowy projekt ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej (druk nr 615)
Numer druku sejmowego: 615
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 30)

22 czerwca 2016
Temat: Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (druk nr 600)
Temat: Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (druk nr 608)
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 564)
Numer druku sejmowego: 600
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 608
Numer druku sejmowego: 564
 • Obecność na posiedzeniu

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej

Projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw

Numer projektu z wykazu: UA12

13 czerwca 2016
 • Udział w konsultacjach publicznych

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 28)

09 czerwca 2016
Temat: Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli wykorzystania przez samorządy powiatowe środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Temat: Informacja Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej na temat sprawowania opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Posiedzenie nr 15)
Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 15)

30 marca 2016
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 323)
Numer druku sejmowego: 323
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 13)

09 marca 2016
Temat: Informacja Ministra Środowiska nt realizacji programów związanych z ochroną powietrza na przykładzie projektu zintegrowanego LIFE „Wdrażanie programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”
Lobbysta: Ryszard Pazdan
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 12)

09 lutego 2016
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat wprowadzenia instrumentów wsparcia dla produkcji tytoniu ze środków krajowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w Nowej Perspektywie Finansowej 2014-2020 Obrona interesów polskich producentów tytoniu
Temat: Informacja Ministra Zdrowia na temat stanu prac nad implementacją dyrektywy 2014/40/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 kwietnia 2014 r. dotyczącej produkcji prezentowania i sprzedaży wyrobów tytoniowych a w szczególności nad projektem ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych w tym które regulacje projektu ustawy są bardziej restrykcyjne niż nakazują to przepisy dyrektywy
Temat: Projekt dezyderatu w sprawie implementacji dyrektywy 2014/40/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 kwietnia 2014 r. dotyczącej produkcji prezentowania i sprzedaży wyrobów tytoniowych
 • Obecność na posiedzeniu

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw

Numer projektu z wykazu: UC44

20 stycznia 2016
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw

Numer projektu z wykazu: UA11

20 stycznia 2016
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznych i okresowych sprawozdaniach z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia oraz zakresu i sposobu ich przekazywania ministrowi właściwemu do spraw zdrowia oraz wojewodom i marszałkom województw

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 15)

12 stycznia 2016
Temat: Wnioski w sprawie wyboru członków Rady Polityki Pieniężnej (druk nr 151)
Numer druku sejmowego: 151
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 10)

22 grudnia 2015
Temat: Rozpatrzenie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 136)
Temat: Rozpatrzenie poselskiego projektu ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych (druk nr 75)
Temat: Zaopiniowanie wniosku Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zmian w planie finansowym Agencji Nieruchomości Rolnych oraz Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa na 2015 r.
Numer druku sejmowego: 136
Numer druku sejmowego: 75
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 147
 • Obecność na posiedzeniu

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych

Numer projektu z wykazu: UC177

19 sierpnia 2015
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy - Kodeks budowlany

Numer projektu z wykazu: UA38

25 maja 2015
Projekt ustawy - Kodeks budowlany
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym

Numer projektu z wykazu: 103

14 kwietnia 2015
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym
 • Przesłanie opinii

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego

Numer projektu z wykazu: UD213

14 kwietnia 2015
Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego

Numer projektu z wykazu: UD213

14 kwietnia 2015
Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym

Numer projektu z wykazu: 140

23 marca 2015
Projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym
 • Udział w konsultacjach publicznych

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie niektórych rodzajów porozumień dotyczących transferu technologii spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję

Numer projektu z wykazu: RD392

05 marca 2015
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie niektórych rodzajów porozumień dotyczących transferu technologii spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów

Numer projektu z wykazu: UA55

12 lutego 2015
Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt założeń do ustawy nowelizującej ustawę z dnia 16 września 2011 r.o prawach nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego

Numer projektu z wykazu: ZD117

31 grudnia 2014
Projekt założeń do ustawy nowelizującej ustawę z dnia 16 września 2011 r.o prawach nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej

Numer projektu z wykazu: MZ198

16 grudnia 2014
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt założeń projektu ustawy - Prawo działalności gospodarczej

Numer projektu z wykazu: ZD111

12 grudnia 2014
Projekt założeń projektu ustawy - Prawo działalności gospodarczej
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zakresu map potrzeb zdrowotnych

Numer projektu z wykazu: MZ179

01 grudnia 2014
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zakresu map potrzeb zdrowotnych
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy o zmianie ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz niektórych innych ustaw

Numer projektu z wykazu: UD184

24 października 2014
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych

Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych

Rejestry
Rejestr KRS
20.12.2001
Nr KRS: 0000070444
Siedziba: Pl. Żelaznej Bramy 10 00-136, Warszawa
Branże
Cyfryzacja i technologieEdukacjaFinanse publiczneGospodarkaInfrastruktura
Kategorie
związki zawodowe
Zatrudnieni
Karolina Bursa-Moczulska
Stanisław Gomułka
Karolina Bursa-Moczulska
Sprawy

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 11)

13 lutego 2020
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 202).
Numer druku sejmowego: 202
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 183)

02 lipca 2019
Temat: Informacja Ministra Zdrowia na temat możliwości ograniczenia liczby obowiązków dokumentacyjnych związanych ze świadczeniami medycznymi i usprawnienia przepływu informacji.
Lobbysta: Anna Andrzejak
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 178)

16 maja 2019
Temat: Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji do Spraw Kontroli Państwowej sprawozdania z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2018 r. (druk nr 3366) w zakresie działania Komisji Zdrowia.
Temat: Zaopiniowanie projektu zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2019 rok.
Numer druku sejmowego: 3366
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 169)

03 kwietnia 2019
Temat: Pierwsze czytanie i rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz ustawy o działalności leczniczej (druk nr 3303).
Numer druku sejmowego: 3303
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 168)

02 kwietnia 2019
Temat: Informacja ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego na temat odsetka PKB przeznaczanego na zdrowie.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Gospodarki i Rozwoju (Posiedzenie nr 144)

18 marca 2019
Temat: Informacja o stanie przygotowania polskiej gospodarki oraz działaniach rządu wobec przewidywanego spowolnienia gospodarczego w Europie.
Lobbysta: Wojciech Warski
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 167)

14 marca 2019
Temat: Rozpatrzenie informacji Ministra Zdrowia o sytuacji finansowej i organizacyjnej szpitali powiatowych oraz funkcjonowaniu tzw. sieci szpitali po wejściu w życie ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
Temat: Zaopiniowanie projektu zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2019 r.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 163)

21 lutego 2019
Temat: Pierwsze czytanie i rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (druk nr 3201).
Numer druku sejmowego: 3201
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 163)

21 lutego 2019
Temat: Pierwsze czytanie i rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (druk nr 3201).
Numer druku sejmowego: 3201
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 165)

21 lutego 2019
Temat: poprawki zgłoszone w czasie zgłoszone drugiego czytania do projektu ustawy o Agencji Badań Medycznych (druki nr 3106 i 3221),
Temat: poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (druk nr 3201 i 3244).
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 161)

19 lutego 2019
Temat: sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o Agencji Badań Medycznych (druk nr 3106).
Numer druku sejmowego: 3106
 • Obecność na posiedzeniu

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie skierowań wystawianych w postaci elektronicznej w Systemie Informacji Medycznej

Projekt ustawy o elektronizacji doręczeń oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Numer projektu z wykazu: UD462

14 lutego 2019
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie deklaracji rezygnacji z dokonywania wpłat do pracowniczego planu kapitałowego

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą

Projekt ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych

Projekt ustawy - Prawo zamówień publicznych

Numer projektu z wykazu: UD472

24 stycznia 2019
 • Przesłanie opinii

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wykazu produktów lub grup produktów, ze względu na które mogą być zakładane spółdzielnie rolników

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wykazu produktów lub grup produktów, ze względu na które mogą być zakładane spółdzielnie rolników

Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 160)

17 stycznia 2019
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o Agencji Badań Medycznych (druk nr 3106).
Temat: Rozpatrzenie projektu planu pracy Komisji na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 r.
Numer druku sejmowego: 3106
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne

Numer projektu z wykazu: UC146

07 stycznia 2019
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych statutów: publicznej placówki kształcenia ustawicznego oraz publicznego centrum kształcenia zawodowego

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie praktycznej nauki zawodu

Numer projektu z wykazu: 177

27 grudnia 2018
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie doradztwa zawodowego

Numer projektu z wykazu: 179

27 grudnia 2018
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (projekt powstał przez wydzielenie załączników nr 1 i 2 do projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zawodów szkolnictwa branżowego)

Ustawa o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej

Numer projektu z wykazu: UD 470

13 grudnia 2018
 • Udział w konsultacjach publicznych

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 158)

13 grudnia 2018
Temat: Informacja Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego na temat projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci onkologicznej.
Lobbysta: Lubomir Jurczak
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 158)

13 grudnia 2018
Temat: Informacja Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego na temat projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci onkologicznej.
Lobbysta: Anna Andrzejak
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 158)

13 grudnia 2018
Temat: Informacja Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego na temat projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci onkologicznej.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 155)

05 grudnia 2018
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z e-skierowaniami oraz listami oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej (druk nr 3017).
Temat: Sprawozdanie dotyczące przestrzegania praw pacjenta na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. (druk nr 2806) – kontynuacja.
Numer druku sejmowego: 3017
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 166)

04 grudnia 2018
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych (druk nr 2987).
Numer druku sejmowego: 2987
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu i częstotliwości wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania tych orzeczeń

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 163)

20 listopada 2018
Temat: Wniosek o uzupełnienie składu osobowego Prezydium Komisji,
Temat: Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. (druk nr 2941).
Numer druku sejmowego: 2941
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 162)

20 listopada 2018
Temat: Informacja o funkcjonowaniu spółdzielni socjalnych działających na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych za okres 2016–2017 (druk nr 2724);
Temat: Informacja dla Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej o funkcjonowaniu Centrów i Klubów Integracji Społecznej w latach 2016–2017 (druk nr 2942).
Numer druku sejmowego: 2724
Numer druku sejmowego: 2942
 • Obecność na posiedzeniu

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących

Numer projektu z wykazu: 628

14 listopada 2018
 • Udział w konsultacjach publicznych

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 148)

23 października 2018
Temat: Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2019 (druk nr 2864).
Temat: Zaopiniowanie projektu zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2018 rok.
Numer druku sejmowego: 2864
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 147)

23 października 2018
Temat: Pierwsze czytanie i rozpatrzenie rządowego projektu ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2919).
Numer druku sejmowego: 2919
 • Obecność na posiedzeniu

Projekt ustawy o wspieraniu działalności naukowej z Funduszu Nauki Polskiej

Numer projektu z wykazu: UD402

16 października 2018
 • Przesłanie opinii

Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Ustawa o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów

Numer projektu z wykazu: UA39

28 września 2018
 • Udział w konsultacjach publicznych

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 361)

26 września 2018
Temat: Rządowy projekt ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (druk nr 2811).
Numer druku sejmowego: 2811
Lobbysta: Dorota Dula
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Posiedzenie nr 110)

25 września 2018
Temat: Informacja o przygotowaniach do wdrażania technologii 5G.
Temat: Informacja na temat Strategii 5G dla Polski”. Bariery w działalności polskich przedsiębiorstw informatycznych.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 360)

25 września 2018
Temat: Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (druk nr 2811).
Numer druku sejmowego: 2811
Lobbysta: Dorota Dula
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 142)

13 września 2018
Temat: Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2017 r.;
Temat: Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia za rok 2016 r. (druk nr 1825);
Temat: Rozpatrzenie łącznego sprawozdania finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia za rok 2017 (druk nr 2833);
Numer druku sejmowego: 1825
Numer druku sejmowego: 2833
Numer druku sejmowego: 2832
Numer druku sejmowego: 2793
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 141)

11 września 2018
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych  (druk nr 2793).
Numer druku sejmowego: 2793
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2019 r.

rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wyłączenia niektórych obowiązków w zakresie zgłoszeń przewozu towarów

Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wysokości stawek zabezpieczenia roszczeń

Numer projektu z wykazu: 457

03 sierpnia 2018
 • Udział w konsultacjach publicznych

Ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz niektórych innych ustaw

Numer projektu z wykazu: UD419

02 sierpnia 2018
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy - Ordynacja podatkowa

Numer projektu z wykazu: UD409

20 lipca 2018
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych

Numer projektu z wykazu: UC120

18 lipca 2018
 • Udział w konsultacjach publicznych

Komisja Gospodarki i Rozwoju (Posiedzenie nr 122)

18 lipca 2018
Temat: pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy zmieniającej ustawę – Prawo zamówień publicznych oraz ustawę o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2744).
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Gospodarki i Rozwoju (Posiedzenie nr 122)

18 lipca 2018
Temat: pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy zmieniającej ustawę – Prawo zamówień publicznych oraz ustawę o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2744).
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 346)

05 lipca 2018
Temat: Poprawka zgłoszona do komisyjnego projektu uchwały Sejmu w sprawie przyjęcia Sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. oraz wniosku w przedmiocie absolutorium dla Rady Ministrów za ten okres (druk nr 2656).
Temat: Sprawozdanie podkomisji stałej do monitorowania systemu podatkowego o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy – Prawo celne (druk nr 2581).
Temat: Projekt planu pracy Komisji na okres od 1 lipca do 31 grudnia 2018 r.
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 2656
Numer druku sejmowego: 2581
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Ustawa o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz niektórych innych ustaw

Numer projektu z wykazu: UD126

20 czerwca 2018
 • Udział w konsultacjach publicznych

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 135)

20 czerwca 2018
Temat: „Informacja Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej na temat oceny i wyjaśnień okoliczności przebiegu 40-dniowego protestu osób z niepełnosprawnościami i ich bliskich w Sejmie RP w dniach 18 kwietnia – 27 maja 2018 r. ”
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Gospodarki i Rozwoju (Posiedzenie nr 116)

14 czerwca 2018
Temat: Uchwała Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2622)
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2549)
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 2622
Numer druku sejmowego: 2549
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 133)

13 czerwca 2018
Temat: rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. (druk nr 2559) wraz z Analizą Najwyższej Izby Kontroli (druk nr 2620) w zakresie:
Numer druku sejmowego: 2559
Numer druku sejmowego: 2620
 • Obecność na posiedzeniu

Projekt rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie ustalenia obszarów i przypisania ich zarządzającym

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 130)

07 czerwca 2018
Temat: Przedstawiony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy o zmianie ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (druk nr 2281)
Numer druku sejmowego: 2281
Lobbysta: Zbigniew Żurek
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 138)
Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 131)

07 czerwca 2018
Temat: Informacja o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2017 wraz z uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka (druk nr 2422).
Numer druku sejmowego: 2422
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 129)

06 czerwca 2018
Temat: Pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydenta RP projektu ustawy o zmianie ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (druk nr 2281)
Numer druku sejmowego: 2281
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 129)

06 czerwca 2018
Temat: Pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydenta RP projektu ustawy o zmianie ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (druk nr 2281)
Numer druku sejmowego: 2281
Lobbysta: Zbigniew Żurek
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 130)

06 czerwca 2018
Temat: „Informacja Ministra Zdrowia na temat skutków i efektów wprowadzenia w życie systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (tzw. sieci szpitali) na mocy przepisów ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 844), a także dostępności świadczeń zdrowotnych w ramach tejże sieci”.
Lobbysta: Anna Andrzejak
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 130)

06 czerwca 2018
Temat: „Informacja Ministra Zdrowia na temat skutków i efektów wprowadzenia w życie systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (tzw. sieci szpitali) na mocy przepisów ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 844), a także dostępności świadczeń zdrowotnych w ramach tejże sieci”.
 • Obecność na posiedzeniu

rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wyłączenia niektórych obowiązków w zakresie zgłoszeń przewozu towarów

rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zgłoszeń przewozu towarów

Numer projektu z wykazu: 564

04 czerwca 2018
 • Udział w konsultacjach publicznych

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 117)

07 maja 2018
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o pracowniczych programach emerytalnych (druk nr 2391)
Numer druku sejmowego: 2391
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 119)

07 maja 2018
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o rencie socjalnej (druk nr 2472)
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 27 czerwca 2003 roku o rencie socjalnej (druk nr 2469)
Numer druku sejmowego: 2472
Numer druku sejmowego: 2469
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 120)

07 maja 2018
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności (druk nr 2479)
Numer druku sejmowego: 2479
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 118)

07 maja 2018
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2463)
Numer druku sejmowego: 2463
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 116)

13 kwietnia 2018
Temat: Informacja Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej na temat realizacji rządowego Programu „Rodzina 500 plus” wobec rodziców samotnie wychowujących dzieci oraz bieżącej sytuacji kobiet na rynku pracy
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 113)

11 kwietnia 2018
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2215) – kontynuacja
Temat: Propozycja tematów kontroli Najwyższej Izby Kontroli na 2019 r.
Numer druku sejmowego: 2215
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 122)

10 kwietnia 2018
Temat: Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2137 i 2245)
Temat: Pierwsze czytanie i rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2347)
Numer druku sejmowego: 2137
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 2245
Numer druku sejmowego: 2347
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie przesyłek w głosowaniu korespondencyjnym

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie przesyłek w głosowaniu korespondencyjnym

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 110)

27 lutego 2018
Temat: zmiany w składzie osobowym Prezydium Komisji
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2215)
Numer druku sejmowego: 2215
 • Obecność na posiedzeniu

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Posiedzenie nr 83)

06 lutego 2018
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2229)
Numer druku sejmowego: 2229
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 113)

06 lutego 2018
Temat: Sprawozdanie Podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2137)
Numer druku sejmowego: 2137
Lobbysta: Ireneusz Weryk
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 108)

06 lutego 2018
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1100)
Numer druku sejmowego: 1100
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 107)

25 stycznia 2018
Temat: Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli dostępności publicznego transportu zbiorowego dla osób niepełnosprawnych w miastach na prawach powiatu
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 111)

24 stycznia 2018
Temat: Zmiany w składzie prezydium Komisji
Temat: Informacja ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego o kierunkach i strategii planowanych działań Ministerstwa Zdrowia
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 106)

10 stycznia 2018
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej (druk nr 2111)
Numer druku sejmowego: 2111
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 105)

09 stycznia 2018
Temat: Uchwała Senatu w sprawie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (druk nr 2139)
Temat: Projekt planu pracy Komisji na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r.
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 2139
 • Obecność na posiedzeniu

Projekt ustawy zmieniającej ustawę o podatku akcyzowym oraz ustawę o organizacji niektórych rynków rolnych

Zgłoszenie zainteresowania pracami nad ustawąMinisterstwo Finansów

01 stycznia 2017
Numer druku sejmowego: 1865
 • Propozycja wywarła wpływ
  Przedmiot zgłoszenia: Zaproponowano dodanie mechanizmu kontroli wartości nieruchomości przez organ przyjmujący taką formę zabezpieczenia od pośredniczących podmiotów tytoniowych
  Efekt: Propozycja została uwzględniona, dodano przepis art. 69a regulujący kwestię hipoteki na nieruchomości składanej jako zabezpieczenie akcyzowe.

Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego

Zgłoszenie zainteresowania pracami nad ustawąMinisterstwo Finansów

01 stycznia 2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego
 • Przedmiot zgłoszenia: Zaproponowano zmiany przepisów tak, aby skutek nowelizacji w postaci utraty prawa do zwolnienia został odroczony w czasie do kolejnego roku podatkowego.
  Efekt: Propozycja nie została uwzględniona, z uwagi na niezgodność z prawem unijnym.

Komisja Gospodarki i Rozwoju (Posiedzenie nr 91)

22 listopada 2017
Temat: Informacja Ministra Rozwoju i Finansów na temat aktualnego stanu polskiej gospodarki w świetle podstawowych wskaźników makroekonomicznych
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 96)

26 października 2017
Temat: Sprawozdanie podkomisji stałej do spraw rynku pracy o obywatelskim projekcie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele (druk nr 870)
Numer druku sejmowego: 870
Lobbysta: Łukasz Ozga
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Nadzwyczajna do spraw deregulacji (Posiedzenie nr 16)

25 października 2017
Temat: Pierwsze czytanie komisyjnego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy spójności terminologicznej systemu prawnego (druk nr 1891)
Numer druku sejmowego: 1891
Lobbysta: Marta Ignasiak
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Gospodarki i Rozwoju (Posiedzenie nr 86)

11 października 2017
Temat: Informacja o wpływie przystąpienia Polski do strefy euro na stan polskiej gospodarki
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 126)
Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 258)

28 września 2017
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (druk nr 1794)
Numer druku sejmowego: 1794
Lobbysta: Aneta Kurowska
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw

Numer projektu z wykazu: UC90

19 września 2017
 • Udział w konsultacjach publicznych

Komisja Gospodarki i Rozwoju (Posiedzenie nr 84)

14 września 2017
Temat: Informacja o realizacji „Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju”
Lobbysta: Zbigniew Żurek
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 89)

13 września 2017
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (druk nr 1788)
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (druk nr 1799)
Numer druku sejmowego: 1788
Numer druku sejmowego: 1799
Lobbysta: Dorota Dula
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Gospodarki i Rozwoju (Posiedzenie nr 78)
Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa (Posiedzenie nr 63)

20 czerwca 2017
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o wykonywaniu zadań z zakresu promocji polskiej gospodarki przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna (druk nr 1603)
Numer druku sejmowego: 1603
Lobbysta: Wojciech Warski
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Gospodarki i Rozwoju (Posiedzenie nr 75)

25 maja 2017
Temat: Informacja Ministra Rozwoju i Finansów o strategii podatkowej rządu wobec przedsiębiorców
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Posiedzenie nr 56)

06 kwietnia 2017
Temat: Informacja Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości o kompetencjach i strategiach innowacyjnych polskich firm na podstawie wyników badań agencji
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 70)

06 kwietnia 2017
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1256 1306 i 1398)
Numer druku sejmowego: 1256
Numer druku sejmowego: 1306
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 1398
Lobbysta: Wojciech Warski
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Gospodarki i Rozwoju (Posiedzenie nr 68)

23 marca 2017
Temat: Informacja Ministra Rozwoju i Finansów o wpływie zmiany przepisów regulujących zwrot podatku VAT na kondycję polskich przedsiębiorców
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 66)

22 marca 2017
Temat: Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (druk nr 1256)
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1306)
Temat: Sprawozdanie podkomisji stałej do spraw rynku pracy o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1274)
Numer druku sejmowego: 1256
Numer druku sejmowego: 1306
Numer druku sejmowego: 1274
 • Obecność na posiedzeniu

Projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 65)

08 marca 2017
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1274)
Temat: Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli pomocy osobom dotkniętym przemocą domową
Numer druku sejmowego: 1274
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 66)

08 marca 2017
Temat: Pierwsze czytanie i rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (druk nr 1322)
Numer druku sejmowego: 1322
Lobbysta: Anna Andrzejak
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Posiedzenie nr 49)

09 lutego 2017
Temat: Informacja Ministra Cyfryzacji o postępach prac w zakresie inicjatywy swobodnego dostępu i przepływu danych oraz zarządzania internetem
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Nadzwyczajna do spraw deregulacji (Posiedzenie nr 10)

09 lutego 2017
Temat: Informacja na temat sytuacji absolwentów szkół wyższych i szkół ponadgimnazjalnych na rynku pracy z uwzględnieniem kwestii programów nauczania oraz ich adekwatności do potrzeb rynku pracy
Temat: Informacja na temat obowiązków sprawozdawczych przedsiębiorców wobec Głównego Urzędu Statystycznego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (analiza potrzeb deregulacyjnych propozycje rozwiązań służących jak najlepszej korelacji procesów nauczania z rynkiem pracy)
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 61)
Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 165)

07 lutego 2017
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (druk nr 1244)
Numer druku sejmowego: 1244
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Nadzwyczajna do spraw deregulacji (Posiedzenie nr 9)

25 stycznia 2017
Temat: Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne (druk nr 1126)
Numer druku sejmowego: 1126
Lobbysta: Zofia Ulz
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 57)

17 stycznia 2017
Temat: „Zaopiniowanie dla Komisji Nadzwyczajnej do spraw deregulacji poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne (druk nr 1126)”
Numer druku sejmowego: 1126
 • Obecność na posiedzeniu

Projekt ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz niektórych innych ustaw

Numer projektu z wykazu: UB3

12 stycznia 2017
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt założeń do projektu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej

Numer projektu z wykazu: ZD6

11 stycznia 2017
 • Udział w konsultacjach publicznych

projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania lichwie

Numer projektu z wykazu: UD145

08 grudnia 2016
 • Udział w konsultacjach publicznych

projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania lichwie

Numer projektu z wykazu: UD145

08 grudnia 2016
 • Udział w konsultacjach publicznych

Komisja Nadzwyczajna do spraw deregulacji (Posiedzenie nr 5)

28 listopada 2016
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (druk nr 994)
Numer druku sejmowego: 994
Lobbysta: Tomasz Szarek
 • Obecność na posiedzeniu

Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Numer projektu z wykazu: UD116

22 listopada 2016
 • Udział w konsultacjach publicznych

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 44)

19 października 2016
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały w sprawie ustanowienia Dnia Praw Rodziny (druk nr 923)
Temat: Informacja Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o działaniach podejmowanych w 2015 roku na rzecz realizacji postanowień uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r. Karta Praw Osób Niepełnosprawnych (druk nr 855)
Temat: Informacja o funkcjonowaniu spółdzielni socjalnych działających na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych za okres 2014-2015 (druk nr 777)
Numer druku sejmowego: 923
Numer druku sejmowego: 855
Numer druku sejmowego: 777
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Nadzwyczajna do spraw deregulacji (Posiedzenie nr 4)

04 października 2016
Temat: Informacja ministra infrastruktury i budownictwa na temat prowadzonych prac legislacyjnych nad nowelizacją ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw wraz z aktami wykonawczymi dotyczących zmian w systemie badań technicznych
Temat: Sprawy bieżące
Lobbysta: Tomasz Szarek
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Nadzwyczajna do spraw deregulacji (Posiedzenie nr 3)

13 września 2016
Temat: Informacja na temat planów Ministerstwa Rozwoju w zakresie poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców
Temat: Sprawy bieżące
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 77)

05 lipca 2016
Temat: Rządowy projekt ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej (druk nr 615)
Numer druku sejmowego: 615
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 30)

22 czerwca 2016
Temat: Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (druk nr 600)
Temat: Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (druk nr 608)
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 564)
Numer druku sejmowego: 600
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 608
Numer druku sejmowego: 564
 • Obecność na posiedzeniu

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej

Projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw

Numer projektu z wykazu: UA12

13 czerwca 2016
 • Udział w konsultacjach publicznych

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 28)

09 czerwca 2016
Temat: Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli wykorzystania przez samorządy powiatowe środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Temat: Informacja Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej na temat sprawowania opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Posiedzenie nr 15)
Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 15)

30 marca 2016
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 323)
Numer druku sejmowego: 323
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 13)

09 marca 2016
Temat: Informacja Ministra Środowiska nt realizacji programów związanych z ochroną powietrza na przykładzie projektu zintegrowanego LIFE „Wdrażanie programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”
Lobbysta: Ryszard Pazdan
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 12)

09 lutego 2016
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat wprowadzenia instrumentów wsparcia dla produkcji tytoniu ze środków krajowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w Nowej Perspektywie Finansowej 2014-2020 Obrona interesów polskich producentów tytoniu
Temat: Informacja Ministra Zdrowia na temat stanu prac nad implementacją dyrektywy 2014/40/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 kwietnia 2014 r. dotyczącej produkcji prezentowania i sprzedaży wyrobów tytoniowych a w szczególności nad projektem ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych w tym które regulacje projektu ustawy są bardziej restrykcyjne niż nakazują to przepisy dyrektywy
Temat: Projekt dezyderatu w sprawie implementacji dyrektywy 2014/40/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 kwietnia 2014 r. dotyczącej produkcji prezentowania i sprzedaży wyrobów tytoniowych
 • Obecność na posiedzeniu

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw

Numer projektu z wykazu: UC44

20 stycznia 2016
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw

Numer projektu z wykazu: UA11

20 stycznia 2016
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznych i okresowych sprawozdaniach z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia oraz zakresu i sposobu ich przekazywania ministrowi właściwemu do spraw zdrowia oraz wojewodom i marszałkom województw

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 15)

12 stycznia 2016
Temat: Wnioski w sprawie wyboru członków Rady Polityki Pieniężnej (druk nr 151)
Numer druku sejmowego: 151
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 10)

22 grudnia 2015
Temat: Rozpatrzenie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 136)
Temat: Rozpatrzenie poselskiego projektu ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych (druk nr 75)
Temat: Zaopiniowanie wniosku Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zmian w planie finansowym Agencji Nieruchomości Rolnych oraz Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa na 2015 r.
Numer druku sejmowego: 136
Numer druku sejmowego: 75
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 147
 • Obecność na posiedzeniu

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych

Numer projektu z wykazu: UC177

19 sierpnia 2015
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy - Kodeks budowlany

Numer projektu z wykazu: UA38

25 maja 2015
Projekt ustawy - Kodeks budowlany
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym

Numer projektu z wykazu: 103

14 kwietnia 2015
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym
 • Przesłanie opinii

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego

Numer projektu z wykazu: UD213

14 kwietnia 2015
Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego

Numer projektu z wykazu: UD213

14 kwietnia 2015
Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym

Numer projektu z wykazu: 140

23 marca 2015
Projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym
 • Udział w konsultacjach publicznych

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie niektórych rodzajów porozumień dotyczących transferu technologii spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję

Numer projektu z wykazu: RD392

05 marca 2015
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie niektórych rodzajów porozumień dotyczących transferu technologii spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów

Numer projektu z wykazu: UA55

12 lutego 2015
Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt założeń do ustawy nowelizującej ustawę z dnia 16 września 2011 r.o prawach nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego

Numer projektu z wykazu: ZD117

31 grudnia 2014
Projekt założeń do ustawy nowelizującej ustawę z dnia 16 września 2011 r.o prawach nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej

Numer projektu z wykazu: MZ198

16 grudnia 2014
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt założeń projektu ustawy - Prawo działalności gospodarczej

Numer projektu z wykazu: ZD111

12 grudnia 2014
Projekt założeń projektu ustawy - Prawo działalności gospodarczej
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zakresu map potrzeb zdrowotnych

Numer projektu z wykazu: MZ179

01 grudnia 2014
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zakresu map potrzeb zdrowotnych
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy o zmianie ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz niektórych innych ustaw

Numer projektu z wykazu: UD184

24 października 2014
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych

Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych

Rejestry
Rejestr KRS
20.12.2001
Nr KRS: 0000070444
Siedziba: Pl. Żelaznej Bramy 10 00-136, Warszawa
Kategorie
związki zawodowe
Zatrudnieni
Karolina Bursa-Moczulska
Karolina Bursa-Moczulska