Używamy i uzyskujemy dostęp do cookies i podobnych technologii w celach statystycznych. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Więcej...

Jarosław Komża

 • Sprawy
 • Branże
 • Zatrudnienie
Sprawy

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 188)

13 czerwca 2019
Temat: poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3496 i 3523).
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 288)

13 czerwca 2019
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3496 i 3523).
Numer druku sejmowego: 3496
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 287)
Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 187)

12 czerwca 2019
Temat: Pierwsze czytanie i rozpatrzenie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3496).
Numer druku sejmowego: 3496
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 180)

04 kwietnia 2019
Temat: Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu – na podstawie informacji Ministra Edukacji Narodowej – wniosku Klubu Poselskiego Nowoczesna o przedstawienie na posiedzeniu Sejmu „Informacji Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej w sprawie negocjacji płacowych z nauczycielami oraz kwestii zagrożonych egzaminów gimnazjalnych i ósmoklasistów z uwagi na zapowiedziany na kwiecień 2019 r. strajk generalny nauczycieli”.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 179)

04 kwietnia 2019
Temat: Informacja Minister Edukacji Narodowej, pani Anny Zalewskiej w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 marca 2019 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego oraz rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 280)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 276)

02 kwietnia 2019
Temat: Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli realizacji „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016–2019”.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 173)

22 lutego 2019
Temat: Informacja Ministra Edukacji Narodowej na temat zaplanowanych i realizowanych podwyżek płac nauczycieli oraz propozycji nowych regulacji dotyczących systemu wynagrodzeń nauczycieli.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 271)
Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 170)

20 lutego 2019
Temat: Informacja Ministra Edukacji Narodowej o wzmocnieniu roli kuratora oświaty.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 269)

05 lutego 2019
Temat: Informacja na temat działalności Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 167)

06 grudnia 2018
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych (druki nr 2987 i 3062).
Temat: Wniosek o skierowanie do podkomisji stałej do spraw rodziny rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3023).
Numer druku sejmowego: 3023
Numer druku sejmowego: 2987
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 255)

04 grudnia 2018
Temat: informację Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli utrzymania i eksploatacji sieci wodociągowych w miastach.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 401)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 254)

04 grudnia 2018
Temat: sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2787).
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 245)

23 listopada 2018
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2985).
Numer druku sejmowego: 2985
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 253)
Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 162)

22 listopada 2018
Temat: Uchwała Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja do Spraw Petycji (Posiedzenie nr 159)

21 listopada 2018
Temat: Petycja w sprawie zmiany ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1260 ze zm.) w zakresie naboru kandydatów na stanowiska urzędnicze (BKSP-145-361/18),
Temat: Petycja w sprawie zmiany ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1360 ze zm.) w zakresie wprowadzenia możliwości wznowienia postępowania, w przypadku gdy potrzeba taka wynika z rozstrzygnięcia organu międzynarodowego, działającego na podstawie ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską umowy międzynarodowej (BKSP-145-366/18),
Temat: Petycja w sprawie zmiany ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1270 ze zm.) w zakresie warunków nabycia oraz zawieszenia prawa do emerytury (BKSP-145-376/18),
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 250)

08 listopada 2018
Temat: Informacja Ministra Finansów na temat możliwości wprowadzenia zmian w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, zwiększających dywersyfikację źródeł dochodów, w tym przyznanie samorządom udziału we wpływach z podatku od towarów i usług;
Temat: Informacja Ministra Finansów na temat uwarunkowań finansowych i rozwojowych gmin o dużym udziale obszarów chronionych wraz z oceną skuteczności mechanizmów rekompensaty utraconych dochodów;
Temat: Sprawy bieżące.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 248)
Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 156)

25 października 2018
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (druk nr 2592);
Temat: Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe i ustawy o systemie oświaty oraz innych ustaw (druk nr 2861).
Numer druku sejmowego: 2592
Numer druku sejmowego: 2861
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 146)

04 października 2018
Temat: „Informacja Ministra Zdrowia na temat pogarszającej się sytuacji finansowej szpitali wojewódzkich i powiatowych po wprowadzeniu tzw. sieci szpitali”.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 161)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 220)

27 czerwca 2018
Temat: Rządowy projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących gminy Ostrowice w województwie zachodniopomorskim (druk nr 2650)
Numer druku sejmowego: 2650
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Nadzwyczajna do spraw deregulacji (Posiedzenie nr 24)

12 stycznia 2018
Temat: Rządowy projekt ustawy o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców (druk nr 2052)
Temat: Rządowy projekt ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (druk nr 2053)
Temat: Rządowy projekt ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (druk nr 2054)
Numer druku sejmowego: 2054
Numer druku sejmowego: 2052
Numer druku sejmowego: 2053
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja do Spraw Unii Europejskiej (Posiedzenie nr 142)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 132)

04 lipca 2017
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1636)
Numer druku sejmowego: 1636
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 77)

07 czerwca 2017
Temat: Poprawka zgłoszona w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 936 i 1557)
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1494)
Numer druku sejmowego: 936
Numer druku sejmowego: 1494
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 145)

24 maja 2017
Temat: Sprawy ogólne
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o spółdzielniach rolników (druk nr 1425)
Numer druku sejmowego: 1425
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 133)

05 kwietnia 2017
Temat: Dyskusja na temat porządku dziennego posiedzenia zwołanego w celu przeprowadzenia pierwszego czytania poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (druk nr 1308)
Numer druku sejmowego: 1308
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 108)
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 132)

05 kwietnia 2017
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o używaniu siedlisk w celu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej (druk nr 1375)
Numer druku sejmowego: 1375
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 97)
Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 81)

21 lutego 2017
Temat: Rządowy projekt ustawy o związku metropolitalnym w województwie śląskim (druk nr 1211)
Numer druku sejmowego: 1211
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 86)

13 grudnia 2016
Temat: Informacja Ministra Rozwoju i Finansów na temat funkcjonowania instrumentu pn Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT)
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 83)
Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 54)

30 listopada 2016
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1013)
Numer druku sejmowego: 1013
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 78)

15 listopada 2016
Temat: Informacja ministra spraw wewnętrznych i administracji na temat możliwości stworzenia Krajowej Polityki Osiedleńczej jako sposobu na rozwiązanie problemów demograficznych i gospodarczych obszarów metropolitalnych
Temat: Sprawy bieżące
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 34)

28 kwietnia 2016
Temat: Informacja na temat zasad realizacji projektów samorządowych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego
Temat: Propozycja tematów kontroli do planu pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2017 r.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 30)

12 kwietnia 2016
Temat: Opinia dla Komisji Finansów Publicznych poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (druk nr 288)
Numer druku sejmowego: 288
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 25)

31 marca 2016
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (druk nr 283)
Numer druku sejmowego: 283
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu
Sprawy

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 188)

13 czerwca 2019
Temat: poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3496 i 3523).
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 288)

13 czerwca 2019
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3496 i 3523).
Numer druku sejmowego: 3496
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 287)
Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 187)

12 czerwca 2019
Temat: Pierwsze czytanie i rozpatrzenie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3496).
Numer druku sejmowego: 3496
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 180)

04 kwietnia 2019
Temat: Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu – na podstawie informacji Ministra Edukacji Narodowej – wniosku Klubu Poselskiego Nowoczesna o przedstawienie na posiedzeniu Sejmu „Informacji Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej w sprawie negocjacji płacowych z nauczycielami oraz kwestii zagrożonych egzaminów gimnazjalnych i ósmoklasistów z uwagi na zapowiedziany na kwiecień 2019 r. strajk generalny nauczycieli”.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 179)

04 kwietnia 2019
Temat: Informacja Minister Edukacji Narodowej, pani Anny Zalewskiej w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 marca 2019 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego oraz rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 280)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 276)

02 kwietnia 2019
Temat: Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli realizacji „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016–2019”.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 173)

22 lutego 2019
Temat: Informacja Ministra Edukacji Narodowej na temat zaplanowanych i realizowanych podwyżek płac nauczycieli oraz propozycji nowych regulacji dotyczących systemu wynagrodzeń nauczycieli.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 271)
Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 170)

20 lutego 2019
Temat: Informacja Ministra Edukacji Narodowej o wzmocnieniu roli kuratora oświaty.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 269)

05 lutego 2019
Temat: Informacja na temat działalności Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 167)

06 grudnia 2018
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych (druki nr 2987 i 3062).
Temat: Wniosek o skierowanie do podkomisji stałej do spraw rodziny rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3023).
Numer druku sejmowego: 3023
Numer druku sejmowego: 2987
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 255)

04 grudnia 2018
Temat: informację Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli utrzymania i eksploatacji sieci wodociągowych w miastach.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 401)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 254)

04 grudnia 2018
Temat: sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2787).
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 245)

23 listopada 2018
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2985).
Numer druku sejmowego: 2985
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 253)
Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 162)

22 listopada 2018
Temat: Uchwała Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja do Spraw Petycji (Posiedzenie nr 159)

21 listopada 2018
Temat: Petycja w sprawie zmiany ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1260 ze zm.) w zakresie naboru kandydatów na stanowiska urzędnicze (BKSP-145-361/18),
Temat: Petycja w sprawie zmiany ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1360 ze zm.) w zakresie wprowadzenia możliwości wznowienia postępowania, w przypadku gdy potrzeba taka wynika z rozstrzygnięcia organu międzynarodowego, działającego na podstawie ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską umowy międzynarodowej (BKSP-145-366/18),
Temat: Petycja w sprawie zmiany ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1270 ze zm.) w zakresie warunków nabycia oraz zawieszenia prawa do emerytury (BKSP-145-376/18),
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 250)

08 listopada 2018
Temat: Informacja Ministra Finansów na temat możliwości wprowadzenia zmian w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, zwiększających dywersyfikację źródeł dochodów, w tym przyznanie samorządom udziału we wpływach z podatku od towarów i usług;
Temat: Informacja Ministra Finansów na temat uwarunkowań finansowych i rozwojowych gmin o dużym udziale obszarów chronionych wraz z oceną skuteczności mechanizmów rekompensaty utraconych dochodów;
Temat: Sprawy bieżące.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 248)
Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 156)

25 października 2018
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (druk nr 2592);
Temat: Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe i ustawy o systemie oświaty oraz innych ustaw (druk nr 2861).
Numer druku sejmowego: 2592
Numer druku sejmowego: 2861
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 146)

04 października 2018
Temat: „Informacja Ministra Zdrowia na temat pogarszającej się sytuacji finansowej szpitali wojewódzkich i powiatowych po wprowadzeniu tzw. sieci szpitali”.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 161)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 220)

27 czerwca 2018
Temat: Rządowy projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących gminy Ostrowice w województwie zachodniopomorskim (druk nr 2650)
Numer druku sejmowego: 2650
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Nadzwyczajna do spraw deregulacji (Posiedzenie nr 24)

12 stycznia 2018
Temat: Rządowy projekt ustawy o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców (druk nr 2052)
Temat: Rządowy projekt ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (druk nr 2053)
Temat: Rządowy projekt ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (druk nr 2054)
Numer druku sejmowego: 2054
Numer druku sejmowego: 2052
Numer druku sejmowego: 2053
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja do Spraw Unii Europejskiej (Posiedzenie nr 142)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 132)

04 lipca 2017
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1636)
Numer druku sejmowego: 1636
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 77)

07 czerwca 2017
Temat: Poprawka zgłoszona w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 936 i 1557)
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1494)
Numer druku sejmowego: 936
Numer druku sejmowego: 1494
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 145)

24 maja 2017
Temat: Sprawy ogólne
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o spółdzielniach rolników (druk nr 1425)
Numer druku sejmowego: 1425
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 133)

05 kwietnia 2017
Temat: Dyskusja na temat porządku dziennego posiedzenia zwołanego w celu przeprowadzenia pierwszego czytania poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (druk nr 1308)
Numer druku sejmowego: 1308
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 108)
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 132)

05 kwietnia 2017
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o używaniu siedlisk w celu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej (druk nr 1375)
Numer druku sejmowego: 1375
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 97)
Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 81)

21 lutego 2017
Temat: Rządowy projekt ustawy o związku metropolitalnym w województwie śląskim (druk nr 1211)
Numer druku sejmowego: 1211
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 86)

13 grudnia 2016
Temat: Informacja Ministra Rozwoju i Finansów na temat funkcjonowania instrumentu pn Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT)
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 83)
Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 54)

30 listopada 2016
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1013)
Numer druku sejmowego: 1013
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 78)

15 listopada 2016
Temat: Informacja ministra spraw wewnętrznych i administracji na temat możliwości stworzenia Krajowej Polityki Osiedleńczej jako sposobu na rozwiązanie problemów demograficznych i gospodarczych obszarów metropolitalnych
Temat: Sprawy bieżące
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 34)

28 kwietnia 2016
Temat: Informacja na temat zasad realizacji projektów samorządowych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego
Temat: Propozycja tematów kontroli do planu pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2017 r.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 30)

12 kwietnia 2016
Temat: Opinia dla Komisji Finansów Publicznych poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (druk nr 288)
Numer druku sejmowego: 288
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 25)

31 marca 2016
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (druk nr 283)
Numer druku sejmowego: 283
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu