Używamy i uzyskujemy dostęp do cookies i podobnych technologii w celach statystycznych. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Więcej...

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”

 • Sprawy
 • Branże
 • Kategorie
 • Zatrudnieni
Sprawy

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 9)

15 stycznia 2020
Temat: Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych projektu ustawy budżetowej na rok 2020 (druk nr 112) wraz z autopoprawką (druk nr 112-A) w zakresie:
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 112
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 112-A
Zobacz stenogram
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja do Spraw Petycji (Posiedzenie nr 5)

19 grudnia 2019
Temat: Odpowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na dezyderat nr 176 w sprawie rozliczenia ponadnormatywnego czasu służby policjantów uprawnionych do dodatku funkcyjnego,
Temat: Odpowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na dezyderat nr 179 w sprawie zmiany przepisów dotyczących możliwości uzyskania przez funkcjonariuszy Policji odszkodowania za utratę, zniszczenie lub uszkodzenie przedmiotów osobistego użytku w związku ze służbą,
Temat: Odpowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na dezyderat nr 195 w sprawie terminów i kosztów realizacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 października 2018 r. (sygn. akt K 7/15) w odniesieniu do wysokości ekwiwalentu pieniężnego za jeden dzień niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego lub dodatkowego funkcjonariuszy,
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 6)

11 grudnia 2019
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (druk nr 41).
Numer druku sejmowego: 41
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 2)

11 grudnia 2019
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (druk nr 41).
Numer druku sejmowego: 41
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 3)

20 listopada 2019
Temat: Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw wraz z autopoprawką (druki nr 13 i 13-A).
Numer druku sejmowego: 13
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 13-A
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja do Spraw Petycji (Posiedzenie nr 207)

12 września 2019
Temat: Odpowiedź Ministra Inwestycji i Rozwoju na dezyderat nr 180 w sprawie terminu zawiadomienia właścicieli lokali o zebraniu ogółu właścicieli;
Temat: Petycja w sprawie zmiany ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) w zakresie art. 6 (BKSP-145-555/19);
Temat: Petycja w sprawie uchylenia art. 4 pkt 7 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1924 ze zm.) (BKSP-145-557/19);
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Nadzwyczajna do spraw deregulacji (Posiedzenie nr 40)

21 sierpnia 2019
Temat: Rządowy projekt ustawy – Prawo zamówień publicznych (druk nr 3624) – kontynuacja,
Temat: Rządowy projekt ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych (druk nr 3625).
Numer druku sejmowego: 3625
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 191)

17 lipca 2019
Temat: Rządowy projekt ustawy o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (druk nr 3603).
Numer druku sejmowego: 3603
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 189)

16 lipca 2019
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (druk nr 3524),
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (druk nr 3599).
Numer druku sejmowego: 3524
Numer druku sejmowego: 3599
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 178)

03 kwietnia 2019
Temat: Rządowy projekt ustawy o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów w 2019 r. (druk nr 3311).
Numer druku sejmowego: 3311
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 177)

02 kwietnia 2019
Temat: Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli usług opiekuńczych świadczonych osobom starszym w miejscu zamieszkania.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 152)
Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 159)

20 listopada 2018
Temat: Obywatelski projekt ustawy o utworzeniu Uniwersytetu Medycznego  im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy (druk nr 226)
Numer druku sejmowego: 226
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 162)

20 listopada 2018
Temat: Informacja o funkcjonowaniu spółdzielni socjalnych działających na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych za okres 2016–2017 (druk nr 2724);
Temat: Informacja dla Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej o funkcjonowaniu Centrów i Klubów Integracji Społecznej w latach 2016–2017 (druk nr 2942).
Numer druku sejmowego: 2724
Numer druku sejmowego: 2942
Lobbysta: Jadwiga Smułko
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 160)

07 listopada 2018
Temat: Informacja Rady Ministrów o realizacji w roku 2017 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (druk nr 2834).
Numer druku sejmowego: 2834
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 159)
Komisja do Spraw Kontroli Państwowej (Posiedzenie nr 105)

07 listopada 2018
Temat: Uchwała Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy (druk nr 2952).
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 2952
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 382)

06 listopada 2018
Temat: Rządowy projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019 (druk nr 2915).
Numer druku sejmowego: 2915
Lobbysta: Bogdan Kubiak
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 158)

06 listopada 2018
Temat: Sprawozdanie Rady Ministrów z realizacji ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 w 2017 r. (druk nr 2940),
Temat: Sprawozdanie Rady Ministrów z realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci w latach 2016–2017 (druk nr 2945).
Numer druku sejmowego: 2940
Numer druku sejmowego: 2945
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 155)

22 października 2018
Temat: Wniosek o odwołanie z funkcji wiceprzewodniczącej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny poseł Magdaleny Kochan.
Temat: Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych projektu ustawy budżetowej na rok 2019 (druk nr 2864).
Numer druku sejmowego: 2864
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 244)

27 czerwca 2018
Temat: Informacja ministra rolnictwa i rozwoju wsi o sytuacji kadrowo-finansowej w inspekcjach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo żywności w kontekście realizacji zadań na rzecz rolnictwa konsumentów i wymiany handlowej
Temat: Informacja ministra zdrowia o sytuacji kadrowo-finansowej w inspekcji sanitarnej w kontekście realizacji zadań na rzecz rolnictwa konsumentów i wymiany handlowej
Temat: Informacja ministra nauki i szkolnictwa wyższego na temat przyszłości rozwoju oraz finansowania nadzorowanych przez ministra rolnictwa instytutów badawczych w kontekście postulatów zgłoszonych przez komisje zakładowe NSZZ „Solidarność” instytutów rolniczych
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 160)

20 czerwca 2018
Temat: Informacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o realizacji w 2017 roku „Programu modernizacji Policji Straży Granicznej Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” (druk 2600)
Temat: Informacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat programu i systemu kształcenia służb mundurowych w tym wyższych kadr dowódczych Policji dostosowania programów i form kształcenia szkolenia i doskonalenia do nowych zagrożeń bezpieczeństwa państwa i obywateli
Numer druku sejmowego: 2600
Lobbysta: Robert Osmycki
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 135)

20 czerwca 2018
Temat: „Informacja Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej na temat oceny i wyjaśnień okoliczności przebiegu 40-dniowego protestu osób z niepełnosprawnościami i ich bliskich w Sejmie RP w dniach 18 kwietnia – 27 maja 2018 r. ”
Lobbysta: Jadwiga Smułko
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 130)

07 czerwca 2018
Temat: Przedstawiony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy o zmianie ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (druk nr 2281)
Numer druku sejmowego: 2281
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 129)

06 czerwca 2018
Temat: Pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydenta RP projektu ustawy o zmianie ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (druk nr 2281)
Numer druku sejmowego: 2281
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 116)

13 kwietnia 2018
Temat: Informacja Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej na temat realizacji rządowego Programu „Rodzina 500 plus” wobec rodziców samotnie wychowujących dzieci oraz bieżącej sytuacji kobiet na rynku pracy
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 113)

11 kwietnia 2018
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2215) – kontynuacja
Temat: Propozycja tematów kontroli Najwyższej Izby Kontroli na 2019 r.
Numer druku sejmowego: 2215
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 114)

11 kwietnia 2018
Temat: Sprawozdanie podkomisji stałej do spraw rynku pracy o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1933)
Numer druku sejmowego: 1933
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 226)
Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 111)

10 kwietnia 2018
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2334)
Numer druku sejmowego: 2334
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 110)

27 lutego 2018
Temat: zmiany w składzie osobowym Prezydium Komisji
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2215)
Numer druku sejmowego: 2215
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa (Posiedzenie nr 93)

07 lutego 2018
Temat: Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz ustawy o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (druk nr 2235)
Numer druku sejmowego: 2235
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 109)

07 lutego 2018
Temat: Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli wpływu realizacji programu „Maluch” na zwiększenie aktywności zawodowej rodziców i opiekunów
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 108)

06 lutego 2018
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1100)
Numer druku sejmowego: 1100
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 107)

25 stycznia 2018
Temat: Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli dostępności publicznego transportu zbiorowego dla osób niepełnosprawnych w miastach na prawach powiatu
Lobbysta: Jadwiga Smułko
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Nadzwyczajna do spraw deregulacji (Posiedzenie nr 25)

24 stycznia 2018
Temat: Rządowy projekt ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (druk nr 2055)
Numer druku sejmowego: 2055
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 106)

10 stycznia 2018
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej (druk nr 2111)
Numer druku sejmowego: 2111
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 51)

14 grudnia 2017
Temat: Informacja Ministra Rozwoju na temat możliwości finansowania ze środków europejskich projektów infrastrukturalnych i społecznych związanych z osobami starszymi
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 147)
Komisja Gospodarki i Rozwoju (Posiedzenie nr 94)
Komisja do Spraw Unii Europejskiej (Posiedzenie nr 169)

24 listopada 2017
Temat: Informacja komisarz ds transportu pani Violety Bulc na temat przedstawionych przez Komisję Europejską nowych propozycji w zakresie transportu w ramach pakietu „Europa w ruchu” oraz polityki transportowej Unii Europejskiej
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 288)

22 listopada 2017
Temat: Rządowy projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018 (druk nr 1945)
Numer druku sejmowego: 1945
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 99)

21 listopada 2017
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1933)
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1974)
Numer druku sejmowego: 1933
Numer druku sejmowego: 1974
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 172)

21 listopada 2017
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz niektórych innych ustaw wraz z autopoprawką (druki nr 1988 i 1988-A)
Numer druku sejmowego: 1988
Lobbysta: Jan Hałaś
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 172)

21 listopada 2017
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz niektórych innych ustaw wraz z autopoprawką (druki nr 1988 i 1988-A)
Numer druku sejmowego: 1988
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 100)

21 listopada 2017
Temat: Zaopiniowanie dla Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz niektórych innych ustaw wraz z autopoprawką (druki nr 1988 i 1988-A)
Numer druku sejmowego: 1988
Lobbysta: Jan Hałaś
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 125)

07 listopada 2017
Temat: Sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o niektórych uprawnieniach pracowników urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz funkcjonariuszy i pracowników urzędów nadzorowanych przez tego ministra oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1835)
Numer druku sejmowego: 1835
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 96)

26 października 2017
Temat: Sprawozdanie podkomisji stałej do spraw rynku pracy o obywatelskim projekcie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele (druk nr 870)
Numer druku sejmowego: 870
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 97)

25 października 2017
Temat: Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2018 (druk nr 1876) w zakresie: 1) części budżetowej 46 – Zdrowie: a) dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2, b) wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 6, c) dotacje podmiotowe i celowe z zał. nr 8; 2) części budżetowej 83 – Rezerwy celowe, w zakresie pozycji 40, 43, 57, 75 i 91; 3) części budżetowej 85 – Budżety wojewodów ogółem, w zakresie działu 851 – Ochrona zdrowia: a) dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2, b) wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 6, c) dotacje celowe z zał. nr 8; 4) zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami z zał. nr 7; 5) dotacje podmiotowe z zał. nr 9; 6) programy wieloletnie w układzie zadaniowym z zał. nr 10; 7) plan finansowy instytucji gospodarki budżetowej z zał. nr 12 – Profilaktycznego Domu Zdrowia w Juracie; 8) plan finansowy państwowego funduszu celowego z zał. nr 13 – Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych; 9) plan finansowy Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z zał. nr 14; 10) środki europejskie w zakresie zdrowia w zał. nr 4 i 5; 11) części budżetowej 66 – Rzecznik Praw Pacjenta: a) dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2, b) wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 6.
Numer druku sejmowego: 1876
Lobbysta: Marian Zepchła
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 94)

24 października 2017
Temat: Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych projektu ustawy budżetowej na rok 2018 (druk nr 1876)
Numer druku sejmowego: 1876
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 93)
Komisja do Spraw Kontroli Państwowej (Posiedzenie nr 65)

12 października 2017
Temat: Sprawozdanie głównego inspektora pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2016 r. (druk nr 1703) wraz ze stanowiskiem Rady Ochrony Pracy w sprawie działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2016 r.
Numer druku sejmowego: 1703
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 155)
Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 108)

10 października 2017
Temat: Sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (druk nr 1837)
Numer druku sejmowego: 1837
Lobbysta: Roman Laskowski
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 83)

05 lipca 2017
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (druki nr 1625 i 1641)
Temat: Informacja o bieżącej realizacji zadań przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Numer druku sejmowego: 1625
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 1641
Lobbysta: Aneta Wawiernia
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 83)

05 lipca 2017
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (druki nr 1625 i 1641)
Temat: Informacja o bieżącej realizacji zadań przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Numer druku sejmowego: 1625
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 1641
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 82)

22 czerwca 2017
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (druk nr 1625)
Numer druku sejmowego: 1625
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 81)

21 czerwca 2017
Temat: Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. (druk nr 1588) wraz z analizą Najwyższej Izby Kontroli
Numer druku sejmowego: 1588
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 80)

21 czerwca 2017
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1494 i 1595)
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją programu „Za życiem” (druki nr 1638 i 1642)
Numer druku sejmowego: 1494
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 1595
Numer druku sejmowego: 1638
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 1642
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 79)

20 czerwca 2017
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (druk nr 1605)
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją programu „Za życiem” (druk nr 1638)
Temat: Rozpatrzenie projektu planu pracy Komisji na okres od 1 lipca do 31 grudnia 2017 r.
Numer druku sejmowego: 1605
Numer druku sejmowego: 1638
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 104)

08 czerwca 2017
Temat: Informacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat sytuacji emerytowanych funkcjonariuszy służb mundurowych (m in liczba emerytów sytuacja materialna dalsza aktywność zawodowa)
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 77)

07 czerwca 2017
Temat: Poprawka zgłoszona w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 936 i 1557)
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1494)
Numer druku sejmowego: 936
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 1557
Numer druku sejmowego: 1494
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 140)

10 maja 2017
Temat: Informacja ministrów: Rozwoju i Finansów oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat udziału przemysłu piwowarskiego w gospodarce i jego znaczenia dla rolnictwa i handlu małoformatowego
Temat: Propozycja tematów kontroli do planu pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2018 r.
Temat: Projekt dezyderatu w sprawie problemów związanych ze sprzedażą słomy na cele energetyczne i negatywnym wpływem tego zjawiska na żyzność i urodzajność gleby
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 140)

10 maja 2017
Temat: Informacja ministrów: Rozwoju i Finansów oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat udziału przemysłu piwowarskiego w gospodarce i jego znaczenia dla rolnictwa i handlu małoformatowego
Temat: Propozycja tematów kontroli do planu pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2018 r.
Temat: Projekt dezyderatu w sprawie problemów związanych ze sprzedażą słomy na cele energetyczne i negatywnym wpływem tego zjawiska na żyzność i urodzajność gleby
Lobbysta: Andrzej Biegun
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 69)

05 kwietnia 2017
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1274 i 1397)
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (druk nr 1350) – kontynuacja
Numer druku sejmowego: 1274
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 1397
Numer druku sejmowego: 1350
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa (Posiedzenie nr 57)

23 marca 2017
Temat: Dla Marszałka Sejmu – na podstawie informacji Ministra Energii – wniosku Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska o przedstawienie na posiedzeniu Sejmu „Informacji Prezesa Rady Ministrów w sprawie zaplanowanego na 1 kwietnia 2017 r. przeniesienia Kopalni Węgla Kamiennego Krupiński do Spółki Restrukturyzacji Kopalń gdzie czeka ją likwidacja”
Lobbysta: Piotr Duda
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 106)
Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 79)

23 marca 2017
Temat: Informacja Ministra Edukacji Narodowej o przygotowaniu i wdrażaniu reformy edukacji na poszczególnych poziomach – ministerstwo samorządy kuratoria oświaty
Lobbysta: Ryszard Proksa
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 66)

22 marca 2017
Temat: Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (druk nr 1256)
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1306)
Temat: Sprawozdanie podkomisji stałej do spraw rynku pracy o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1274)
Numer druku sejmowego: 1256
Numer druku sejmowego: 1306
Numer druku sejmowego: 1274
Lobbysta: Magdalena Rycek
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Gospodarki i Rozwoju (Posiedzenie nr 66)
Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 182)
Komisja do Spraw Unii Europejskiej (Posiedzenie nr 117)

09 marca 2017
Temat: Informacja Wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Komisarza do spraw euro i dialogu społecznego oraz stabilności finansowej usług finansowych i unii rynków kapitałowych pana Valdisa Dombrovskisa na temat sprawozdania krajowego 2017 roku w ramach semestru europejskiego oraz rocznej analizy wzrostu a także planu pracy Komisji Europejskiej z uwzględnieniem kwestii finansowych oraz gospodarczych
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 65)

08 marca 2017
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1274)
Temat: Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli pomocy osobom dotkniętym przemocą domową
Numer druku sejmowego: 1274
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Kultury i Środków Przekazu (Posiedzenie nr 52)

22 lutego 2017
Temat: „Informacja o planach resortu wobec Muzeum Techniki i Przemysłu NOT – przedstawia Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego”
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 61)

08 lutego 2017
Temat: Rozpatrzenie poprawki zgłoszonej w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (druki nr 1180 i 1220)
Temat: Rozpatrzenie informacji Rady Ministrów dla Sejmu RP o skutkach obowiązywania ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych (Dz U poz 398 z późn zm ) oraz ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (Dz U poz 1717) wraz z propozycjami zmian (druk nr 1205)
Temat: Rozpatrzenie rządowego dokumentu „Przegląd systemu emerytalnego – Informacja Rady Ministrów dla Sejmu RP o skutkach obowiązywania ustawy z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz U poz 637) wraz z propozycjami zmian” (druk nr 1206)
Numer druku sejmowego: 1180
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 1220
Numer druku sejmowego: 1205
Numer druku sejmowego: 1206
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 73)
Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 52)

13 grudnia 2016
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Agencji Wywiadu Służby Kontrwywiadu Wojskowego Służby Wywiadu Wojskowego Centralnego Biura Antykorupcyjnego Straży Granicznej Biura Ochrony Rządu Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (druk nr 1061)
Numer druku sejmowego: 1061
Lobbysta: Robert Osmycki
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 71)

01 grudnia 2016
Temat: Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o zgromadzeniach (druki nr 1044 i 1083)
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji Straży Granicznej Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017–2020” (druk nr 1062)
Numer druku sejmowego: 1044
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 1083
Numer druku sejmowego: 1062
Lobbysta: Robert Osmycki
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Nadzwyczajna do spraw deregulacji (Posiedzenie nr 5)

28 listopada 2016
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (druk nr 994)
Numer druku sejmowego: 994
Lobbysta: Magdalena Rycak
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 134)
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 91)

15 listopada 2016
Temat: Sprawozdanie Podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników (druk nr 935)
Numer druku sejmowego: 935
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 49)

15 listopada 2016
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej (druk nr 998)
Temat: Poprawki zgłoszone podczas drugiego czytania do prezydenckiego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 62 i 919)
Temat: Informacja Rady Ministrów o realizacji w roku 2015 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (druk nr 820)
Numer druku sejmowego: 998
Numer druku sejmowego: 62
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 919
Numer druku sejmowego: 820
Lobbysta: Piotr Duda
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 46)

03 listopada 2016
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i ich rodzin „Za życiem” (druk nr 968)
Temat: Sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 62)
Numer druku sejmowego: 968
Numer druku sejmowego: 62
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 46)

03 listopada 2016
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i ich rodzin „Za życiem” (druk nr 968)
Temat: Sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 62)
Numer druku sejmowego: 968
Numer druku sejmowego: 62
Lobbysta: Bogdan Kubiak
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 44)

19 października 2016
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały w sprawie ustanowienia Dnia Praw Rodziny (druk nr 923)
Temat: Informacja Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o działaniach podejmowanych w 2015 roku na rzecz realizacji postanowień uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r. Karta Praw Osób Niepełnosprawnych (druk nr 855)
Temat: Informacja o funkcjonowaniu spółdzielni socjalnych działających na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych za okres 2014-2015 (druk nr 777)
Numer druku sejmowego: 923
Numer druku sejmowego: 855
Numer druku sejmowego: 777
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 45)

13 września 2016
Temat: Kontynuacja dyskusji nad Informacją Ministra Edukacji Narodowej na temat projektowanych zmian w systemie oświaty w tym propozycji rozwiązań strukturalnych i programowych
Lobbysta: Ryszard Proksa
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 44)

05 września 2016
Temat: Informacja Ministra Edukacji Narodowej na temat projektowanych zmian w systemie oświaty w tym propozycji rozwiązań strukturalnych i programowych
Lobbysta: Ryszard Proksa
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 35)

20 lipca 2016
Temat: Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo lotnicze (druk nr 710)
Numer druku sejmowego: 710
Lobbysta: Marian Górecki
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 34)

19 lipca 2016
Temat: Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 428)
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 679)
Numer druku sejmowego: 428
Numer druku sejmowego: 679
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 33)

06 lipca 2016
Temat: Poprawka i wniosek zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (druki nr 600 i 687)
Temat: Sprawozdanie podkomisji stałej do spraw osób niepełnosprawnych o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 564)
Temat: Projekt planu pracy Komisji na okres od 1 sierpnia do 31 grudnia 2016 r.
Numer druku sejmowego: 600
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 687
Numer druku sejmowego: 564
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Posiedzenie nr 23)
Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 41)

05 lipca 2016
Temat: Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli komercjalizacji wyników badań naukowych
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 32)

05 lipca 2016
Temat: Sprawozdanie podkomisji stałej do spraw rynku pracy o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (druk nr 600)
Numer druku sejmowego: 600
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 31)

22 czerwca 2016
Temat: Informacja ministra rodziny pracy i polityki społecznej na temat realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania za rok 2015”
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 29)

21 czerwca 2016
Temat: Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych Sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. (druk nr 553) wraz z Analizą Najwyższej Izby Kontroli (druk nr 617)
Numer druku sejmowego: 553
Numer druku sejmowego: 617
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 35)

15 czerwca 2016
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (druk nr 559) – kontynuacja
Numer druku sejmowego: 559
Lobbysta: Ryszard Proksa
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 28)

09 czerwca 2016
Temat: Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli wykorzystania przez samorządy powiatowe środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Temat: Informacja Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej na temat sprawowania opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym
Lobbysta: Jadwiga Smułko
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 25)

19 maja 2016
Temat: Poprawka zgłoszona w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (druki nr 370 i 499)
Temat: Informacja Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej na temat przeciwdziałania wykluczeniu ekonomicznemu polskich rodzin z dziećmi
Numer druku sejmowego: 370
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 499
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki (Posiedzenie nr 26)

18 maja 2016
Temat: Informacja na temat wspierania sportu osób niepełnosprawnych
Temat: Informacja na temat priorytetów w zakresie upowszechniania sportu osób niepełnosprawnych
Temat: Informacja na temat dostępu studentów z niepełnosprawnościami do zajęć wychowania fizycznego oraz współzawodnictwa sportowego na uczelniach i w środowiskach studenckich
Lobbysta: Jadwiga Smułko
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 22)

12 maja 2016
Temat: Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli świadczenia pomocy osobom starszym przez gminy i powiaty
Temat: zmiany w składach osobowych podkomisji
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 20)

27 kwietnia 2016
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrożeniem dyrektywy 2014/54 /UE z dnia 16 kwietnia 2014roku w sprawie środków ułatwiających korzystanie z praw przyznanych pracownikom w kontekście swobodnego przepływu pracowników (druk nr 431)
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (druk nr 382)
Temat: Propozycja tematów kontroli do planu pracy Najwyższej Izby Kontroli
Numer druku sejmowego: 431
Numer druku sejmowego: 382
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja do Spraw Kontroli Państwowej (Posiedzenie nr 12)

31 marca 2016
Temat: Uzupełnienie składu prezydium Komisji
Temat: Rozpatrzenie Informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli działań dotyczących uregulowania uprawnień do mienia byłego Funduszu Wczasów Pracowniczych i zarządzania jego majątkiem
Temat: Sprawy bieżące
Lobbysta: Jerzy Jaworski
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja do Spraw Unii Europejskiej (Posiedzenie nr 40)

30 marca 2016
Temat: Poprawka zgłoszona w czasie drugiego czytania do projektu uchwały w sprawie polityki imigracyjnej Polski (druki nr 18 230 i 250)
Temat: W trybie art 7 ust 4 ustawy z dnia 8 października 2010 r. roku o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiego Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniający dyrektywę 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług (COM(2016) 128 wersja ostateczna) i odnoszący się do niego projekt stanowiska RP
Numer druku sejmowego: 18
Numer druku sejmowego: 230
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 250
Lobbysta: Magdalena Rycak
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 23)

30 marca 2016
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o instytutach badawczych (druk nr 292)
Numer druku sejmowego: 292
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 17)

17 marca 2016
Temat: Informacja o wynikach kontroli realizacji przez powiatowe urzędy pracy programów specjalnych
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 16)

10 marca 2016
Temat: Przedstawiony przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 62)
Temat: Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (druk nr 291)
Temat: Informacja o wynikach kontroli pomocy w usamodzielnianiu się pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej
Numer druku sejmowego: 62
Numer druku sejmowego: 291
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 22)
Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 19)

10 marca 2016
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (druk nr 280)
Numer druku sejmowego: 280
Lobbysta: Ryszard Proksa
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 22)
Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 19)

10 marca 2016
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (druk nr 280)
Numer druku sejmowego: 280
Lobbysta: Danuta Utrata
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 14)

25 lutego 2016
Temat: Sprawozdanie Rady Ministrów z realizacji ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 w 2014 r. (druk nr 179)
Numer druku sejmowego: 179
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 12)

24 lutego 2016
Temat: Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. (druk nr 178)
Numer druku sejmowego: 178
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Posiedzenie nr 7)

22 lutego 2016
Temat: Informacja na temat sytuacji stoczni wschodniego wybrzeża
Temat: Informacja na temat działalności portów wschodniego wybrzeża (modernizacja infra- i suprastruktury)
Temat: Informacja na temat budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 9)

10 lutego 2016
Temat: Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli restrukturyzacja Poczty Polskiej SA a dostępność usług pocztowych
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 6)

08 lutego 2016
Temat: Informacja Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej na temat Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014–2020 – podsumowanie edycji 2015 i przygotowania do edycji 2016
Temat: Informacja Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej na temat Programu wieloletniego Senior-WIGOR na lata 2015–2020 – podsumowanie edycji 2015 i przygotowania do edycji 2016
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa (Posiedzenie nr 10)

28 stycznia 2016
Temat: Rozpatrzenie informacji na temat Pakietu Klimatycznego UE w kontekście ustaleń Szczytu Paryskiego COP dla krajowego systemu energetycznego
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o kontroli niektórych inwestycji (druk 212)
Numer druku sejmowego: 212
Lobbysta: Jerzy Goiński
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 9)

28 stycznia 2016
Temat: Informacja Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej na temat realizacji ustawy o pomocy społecznej w zakresie przeciwdziałania skutkom bezdomności
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach (Posiedzenie nr 4)

28 stycznia 2016
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (druk nr 164)
Numer druku sejmowego: 164
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki (Posiedzenie nr 9)

14 stycznia 2016
Temat: Wniosek o zmianę w składzie podkomisji stałej do spraw turystyki
Temat: Informacja na temat działalności resortu w 2016 r.
Lobbysta: Ryszard Proksa
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 7)

13 stycznia 2016
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (druk nr 150)
Temat: Rozpatrzenie projektu planu pracy Komisji na okres od 1 stycznia do 31 lipca 2016 r.
Numer druku sejmowego: 150
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 6)

12 stycznia 2016
Temat: Wysłuchanie publiczne dotyczące przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 62)
Numer druku sejmowego: 62
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 12)

07 stycznia 2016
Temat: Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2016 (druk nr 146)
Numer druku sejmowego: 146
Lobbysta: Ryszard Proksa
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 12)

07 stycznia 2016
Temat: Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2016 (druk nr 146)
Numer druku sejmowego: 146
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 9)

05 stycznia 2016
Temat: Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2016 (druk nr 146)
Numer druku sejmowego: 146
Lobbysta: Robert Barabasz
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 5)

10 grudnia 2015
Temat: Projekt dezyderatu w sprawie ekspansji farm wiatrowych oraz wykorzystania potencjału energetycznego obszarów wiejskich
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii o aktualnych problemach związanych z przypadkami występowania afrykańskiego pomoru świń (ASF) w Polsce oraz działaniach podejmowanych przez rząd w celu zminimalizowania negatywnych skutków wirusa dla producentów oraz eksporterów wieprzowiny
Lobbysta: Maciej Nawrocki
 • Obecność na posiedzeniu
Branże
Administracja państwowaCyfryzacja i technologieŻeglugaUnia EuropejskaEdukacja
Kategorie
związki zawodowe
Zatrudnieni
Agnieszka Kochańska
Sprawy

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 9)

15 stycznia 2020
Temat: Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych projektu ustawy budżetowej na rok 2020 (druk nr 112) wraz z autopoprawką (druk nr 112-A) w zakresie:
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 112
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 112-A
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja do Spraw Petycji (Posiedzenie nr 5)

19 grudnia 2019
Temat: Odpowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na dezyderat nr 176 w sprawie rozliczenia ponadnormatywnego czasu służby policjantów uprawnionych do dodatku funkcyjnego,
Temat: Odpowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na dezyderat nr 179 w sprawie zmiany przepisów dotyczących możliwości uzyskania przez funkcjonariuszy Policji odszkodowania za utratę, zniszczenie lub uszkodzenie przedmiotów osobistego użytku w związku ze służbą,
Temat: Odpowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na dezyderat nr 195 w sprawie terminów i kosztów realizacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 października 2018 r. (sygn. akt K 7/15) w odniesieniu do wysokości ekwiwalentu pieniężnego za jeden dzień niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego lub dodatkowego funkcjonariuszy,
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 6)

11 grudnia 2019
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (druk nr 41).
Numer druku sejmowego: 41
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 2)

11 grudnia 2019
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (druk nr 41).
Numer druku sejmowego: 41
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 3)

20 listopada 2019
Temat: Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw wraz z autopoprawką (druki nr 13 i 13-A).
Numer druku sejmowego: 13
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 13-A
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja do Spraw Petycji (Posiedzenie nr 207)

12 września 2019
Temat: Odpowiedź Ministra Inwestycji i Rozwoju na dezyderat nr 180 w sprawie terminu zawiadomienia właścicieli lokali o zebraniu ogółu właścicieli;
Temat: Petycja w sprawie zmiany ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) w zakresie art. 6 (BKSP-145-555/19);
Temat: Petycja w sprawie uchylenia art. 4 pkt 7 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1924 ze zm.) (BKSP-145-557/19);
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Nadzwyczajna do spraw deregulacji (Posiedzenie nr 40)

21 sierpnia 2019
Temat: Rządowy projekt ustawy – Prawo zamówień publicznych (druk nr 3624) – kontynuacja,
Temat: Rządowy projekt ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych (druk nr 3625).
Numer druku sejmowego: 3625
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 191)

17 lipca 2019
Temat: Rządowy projekt ustawy o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (druk nr 3603).
Numer druku sejmowego: 3603
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 189)

16 lipca 2019
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (druk nr 3524),
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (druk nr 3599).
Numer druku sejmowego: 3524
Numer druku sejmowego: 3599
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 178)

03 kwietnia 2019
Temat: Rządowy projekt ustawy o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów w 2019 r. (druk nr 3311).
Numer druku sejmowego: 3311
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 177)

02 kwietnia 2019
Temat: Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli usług opiekuńczych świadczonych osobom starszym w miejscu zamieszkania.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 152)
Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 159)

20 listopada 2018
Temat: Obywatelski projekt ustawy o utworzeniu Uniwersytetu Medycznego  im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy (druk nr 226)
Numer druku sejmowego: 226
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 162)

20 listopada 2018
Temat: Informacja o funkcjonowaniu spółdzielni socjalnych działających na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych za okres 2016–2017 (druk nr 2724);
Temat: Informacja dla Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej o funkcjonowaniu Centrów i Klubów Integracji Społecznej w latach 2016–2017 (druk nr 2942).
Numer druku sejmowego: 2724
Numer druku sejmowego: 2942
Lobbysta: Jadwiga Smułko
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 160)

07 listopada 2018
Temat: Informacja Rady Ministrów o realizacji w roku 2017 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (druk nr 2834).
Numer druku sejmowego: 2834
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 159)
Komisja do Spraw Kontroli Państwowej (Posiedzenie nr 105)

07 listopada 2018
Temat: Uchwała Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy (druk nr 2952).
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 2952
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 382)

06 listopada 2018
Temat: Rządowy projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019 (druk nr 2915).
Numer druku sejmowego: 2915
Lobbysta: Bogdan Kubiak
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 158)

06 listopada 2018
Temat: Sprawozdanie Rady Ministrów z realizacji ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 w 2017 r. (druk nr 2940),
Temat: Sprawozdanie Rady Ministrów z realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci w latach 2016–2017 (druk nr 2945).
Numer druku sejmowego: 2940
Numer druku sejmowego: 2945
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 155)

22 października 2018
Temat: Wniosek o odwołanie z funkcji wiceprzewodniczącej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny poseł Magdaleny Kochan.
Temat: Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych projektu ustawy budżetowej na rok 2019 (druk nr 2864).
Numer druku sejmowego: 2864
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 244)

27 czerwca 2018
Temat: Informacja ministra rolnictwa i rozwoju wsi o sytuacji kadrowo-finansowej w inspekcjach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo żywności w kontekście realizacji zadań na rzecz rolnictwa konsumentów i wymiany handlowej
Temat: Informacja ministra zdrowia o sytuacji kadrowo-finansowej w inspekcji sanitarnej w kontekście realizacji zadań na rzecz rolnictwa konsumentów i wymiany handlowej
Temat: Informacja ministra nauki i szkolnictwa wyższego na temat przyszłości rozwoju oraz finansowania nadzorowanych przez ministra rolnictwa instytutów badawczych w kontekście postulatów zgłoszonych przez komisje zakładowe NSZZ „Solidarność” instytutów rolniczych
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 160)

20 czerwca 2018
Temat: Informacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o realizacji w 2017 roku „Programu modernizacji Policji Straży Granicznej Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” (druk 2600)
Temat: Informacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat programu i systemu kształcenia służb mundurowych w tym wyższych kadr dowódczych Policji dostosowania programów i form kształcenia szkolenia i doskonalenia do nowych zagrożeń bezpieczeństwa państwa i obywateli
Numer druku sejmowego: 2600
Lobbysta: Robert Osmycki
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 135)

20 czerwca 2018
Temat: „Informacja Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej na temat oceny i wyjaśnień okoliczności przebiegu 40-dniowego protestu osób z niepełnosprawnościami i ich bliskich w Sejmie RP w dniach 18 kwietnia – 27 maja 2018 r. ”
Lobbysta: Jadwiga Smułko
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 130)

07 czerwca 2018
Temat: Przedstawiony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy o zmianie ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (druk nr 2281)
Numer druku sejmowego: 2281
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 129)

06 czerwca 2018
Temat: Pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydenta RP projektu ustawy o zmianie ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (druk nr 2281)
Numer druku sejmowego: 2281
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 116)

13 kwietnia 2018
Temat: Informacja Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej na temat realizacji rządowego Programu „Rodzina 500 plus” wobec rodziców samotnie wychowujących dzieci oraz bieżącej sytuacji kobiet na rynku pracy
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 113)

11 kwietnia 2018
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2215) – kontynuacja
Temat: Propozycja tematów kontroli Najwyższej Izby Kontroli na 2019 r.
Numer druku sejmowego: 2215
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 114)

11 kwietnia 2018
Temat: Sprawozdanie podkomisji stałej do spraw rynku pracy o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1933)
Numer druku sejmowego: 1933
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 226)
Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 111)

10 kwietnia 2018
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2334)
Numer druku sejmowego: 2334
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 110)

27 lutego 2018
Temat: zmiany w składzie osobowym Prezydium Komisji
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2215)
Numer druku sejmowego: 2215
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa (Posiedzenie nr 93)

07 lutego 2018
Temat: Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz ustawy o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (druk nr 2235)
Numer druku sejmowego: 2235
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 109)

07 lutego 2018
Temat: Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli wpływu realizacji programu „Maluch” na zwiększenie aktywności zawodowej rodziców i opiekunów
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 108)

06 lutego 2018
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1100)
Numer druku sejmowego: 1100
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 107)

25 stycznia 2018
Temat: Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli dostępności publicznego transportu zbiorowego dla osób niepełnosprawnych w miastach na prawach powiatu
Lobbysta: Jadwiga Smułko
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Nadzwyczajna do spraw deregulacji (Posiedzenie nr 25)

24 stycznia 2018
Temat: Rządowy projekt ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (druk nr 2055)
Numer druku sejmowego: 2055
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 106)

10 stycznia 2018
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej (druk nr 2111)
Numer druku sejmowego: 2111
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 51)

14 grudnia 2017
Temat: Informacja Ministra Rozwoju na temat możliwości finansowania ze środków europejskich projektów infrastrukturalnych i społecznych związanych z osobami starszymi
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 147)
Komisja Gospodarki i Rozwoju (Posiedzenie nr 94)
Komisja do Spraw Unii Europejskiej (Posiedzenie nr 169)

24 listopada 2017
Temat: Informacja komisarz ds transportu pani Violety Bulc na temat przedstawionych przez Komisję Europejską nowych propozycji w zakresie transportu w ramach pakietu „Europa w ruchu” oraz polityki transportowej Unii Europejskiej
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 288)

22 listopada 2017
Temat: Rządowy projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018 (druk nr 1945)
Numer druku sejmowego: 1945
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 99)

21 listopada 2017
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1933)
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1974)
Numer druku sejmowego: 1933
Numer druku sejmowego: 1974
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 172)

21 listopada 2017
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz niektórych innych ustaw wraz z autopoprawką (druki nr 1988 i 1988-A)
Numer druku sejmowego: 1988
Lobbysta: Jan Hałaś
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 172)

21 listopada 2017
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz niektórych innych ustaw wraz z autopoprawką (druki nr 1988 i 1988-A)
Numer druku sejmowego: 1988
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 100)

21 listopada 2017
Temat: Zaopiniowanie dla Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz niektórych innych ustaw wraz z autopoprawką (druki nr 1988 i 1988-A)
Numer druku sejmowego: 1988
Lobbysta: Jan Hałaś
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 125)

07 listopada 2017
Temat: Sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o niektórych uprawnieniach pracowników urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz funkcjonariuszy i pracowników urzędów nadzorowanych przez tego ministra oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1835)
Numer druku sejmowego: 1835
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 96)

26 października 2017
Temat: Sprawozdanie podkomisji stałej do spraw rynku pracy o obywatelskim projekcie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele (druk nr 870)
Numer druku sejmowego: 870
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 97)

25 października 2017
Temat: Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2018 (druk nr 1876) w zakresie: 1) części budżetowej 46 – Zdrowie: a) dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2, b) wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 6, c) dotacje podmiotowe i celowe z zał. nr 8; 2) części budżetowej 83 – Rezerwy celowe, w zakresie pozycji 40, 43, 57, 75 i 91; 3) części budżetowej 85 – Budżety wojewodów ogółem, w zakresie działu 851 – Ochrona zdrowia: a) dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2, b) wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 6, c) dotacje celowe z zał. nr 8; 4) zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami z zał. nr 7; 5) dotacje podmiotowe z zał. nr 9; 6) programy wieloletnie w układzie zadaniowym z zał. nr 10; 7) plan finansowy instytucji gospodarki budżetowej z zał. nr 12 – Profilaktycznego Domu Zdrowia w Juracie; 8) plan finansowy państwowego funduszu celowego z zał. nr 13 – Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych; 9) plan finansowy Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z zał. nr 14; 10) środki europejskie w zakresie zdrowia w zał. nr 4 i 5; 11) części budżetowej 66 – Rzecznik Praw Pacjenta: a) dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2, b) wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 6.
Numer druku sejmowego: 1876
Lobbysta: Marian Zepchła
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 94)

24 października 2017
Temat: Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych projektu ustawy budżetowej na rok 2018 (druk nr 1876)
Numer druku sejmowego: 1876
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 93)
Komisja do Spraw Kontroli Państwowej (Posiedzenie nr 65)

12 października 2017
Temat: Sprawozdanie głównego inspektora pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2016 r. (druk nr 1703) wraz ze stanowiskiem Rady Ochrony Pracy w sprawie działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2016 r.
Numer druku sejmowego: 1703
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 155)
Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 108)

10 października 2017
Temat: Sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (druk nr 1837)
Numer druku sejmowego: 1837
Lobbysta: Roman Laskowski
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 83)

05 lipca 2017
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (druki nr 1625 i 1641)
Temat: Informacja o bieżącej realizacji zadań przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Numer druku sejmowego: 1625
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 1641
Lobbysta: Aneta Wawiernia
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 83)

05 lipca 2017
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (druki nr 1625 i 1641)
Temat: Informacja o bieżącej realizacji zadań przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Numer druku sejmowego: 1625
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 1641
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 82)

22 czerwca 2017
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (druk nr 1625)
Numer druku sejmowego: 1625
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 81)

21 czerwca 2017
Temat: Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. (druk nr 1588) wraz z analizą Najwyższej Izby Kontroli
Numer druku sejmowego: 1588
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 80)

21 czerwca 2017
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1494 i 1595)
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją programu „Za życiem” (druki nr 1638 i 1642)
Numer druku sejmowego: 1494
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 1595
Numer druku sejmowego: 1638
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 1642
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 79)

20 czerwca 2017
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (druk nr 1605)
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją programu „Za życiem” (druk nr 1638)
Temat: Rozpatrzenie projektu planu pracy Komisji na okres od 1 lipca do 31 grudnia 2017 r.
Numer druku sejmowego: 1605
Numer druku sejmowego: 1638
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 104)

08 czerwca 2017
Temat: Informacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat sytuacji emerytowanych funkcjonariuszy służb mundurowych (m in liczba emerytów sytuacja materialna dalsza aktywność zawodowa)
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 77)

07 czerwca 2017
Temat: Poprawka zgłoszona w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 936 i 1557)
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1494)
Numer druku sejmowego: 936
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 1557
Numer druku sejmowego: 1494
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 140)

10 maja 2017
Temat: Informacja ministrów: Rozwoju i Finansów oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat udziału przemysłu piwowarskiego w gospodarce i jego znaczenia dla rolnictwa i handlu małoformatowego
Temat: Propozycja tematów kontroli do planu pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2018 r.
Temat: Projekt dezyderatu w sprawie problemów związanych ze sprzedażą słomy na cele energetyczne i negatywnym wpływem tego zjawiska na żyzność i urodzajność gleby
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 140)

10 maja 2017
Temat: Informacja ministrów: Rozwoju i Finansów oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat udziału przemysłu piwowarskiego w gospodarce i jego znaczenia dla rolnictwa i handlu małoformatowego
Temat: Propozycja tematów kontroli do planu pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2018 r.
Temat: Projekt dezyderatu w sprawie problemów związanych ze sprzedażą słomy na cele energetyczne i negatywnym wpływem tego zjawiska na żyzność i urodzajność gleby
Lobbysta: Andrzej Biegun
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 69)

05 kwietnia 2017
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1274 i 1397)
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (druk nr 1350) – kontynuacja
Numer druku sejmowego: 1274
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 1397
Numer druku sejmowego: 1350
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa (Posiedzenie nr 57)

23 marca 2017
Temat: Dla Marszałka Sejmu – na podstawie informacji Ministra Energii – wniosku Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska o przedstawienie na posiedzeniu Sejmu „Informacji Prezesa Rady Ministrów w sprawie zaplanowanego na 1 kwietnia 2017 r. przeniesienia Kopalni Węgla Kamiennego Krupiński do Spółki Restrukturyzacji Kopalń gdzie czeka ją likwidacja”
Lobbysta: Piotr Duda
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 106)
Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 79)

23 marca 2017
Temat: Informacja Ministra Edukacji Narodowej o przygotowaniu i wdrażaniu reformy edukacji na poszczególnych poziomach – ministerstwo samorządy kuratoria oświaty
Lobbysta: Ryszard Proksa
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 66)

22 marca 2017
Temat: Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (druk nr 1256)
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1306)
Temat: Sprawozdanie podkomisji stałej do spraw rynku pracy o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1274)
Numer druku sejmowego: 1256
Numer druku sejmowego: 1306
Numer druku sejmowego: 1274
Lobbysta: Magdalena Rycek
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Gospodarki i Rozwoju (Posiedzenie nr 66)
Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 182)
Komisja do Spraw Unii Europejskiej (Posiedzenie nr 117)

09 marca 2017
Temat: Informacja Wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Komisarza do spraw euro i dialogu społecznego oraz stabilności finansowej usług finansowych i unii rynków kapitałowych pana Valdisa Dombrovskisa na temat sprawozdania krajowego 2017 roku w ramach semestru europejskiego oraz rocznej analizy wzrostu a także planu pracy Komisji Europejskiej z uwzględnieniem kwestii finansowych oraz gospodarczych
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 65)

08 marca 2017
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1274)
Temat: Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli pomocy osobom dotkniętym przemocą domową
Numer druku sejmowego: 1274
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Kultury i Środków Przekazu (Posiedzenie nr 52)

22 lutego 2017
Temat: „Informacja o planach resortu wobec Muzeum Techniki i Przemysłu NOT – przedstawia Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego”
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 61)

08 lutego 2017
Temat: Rozpatrzenie poprawki zgłoszonej w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (druki nr 1180 i 1220)
Temat: Rozpatrzenie informacji Rady Ministrów dla Sejmu RP o skutkach obowiązywania ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych (Dz U poz 398 z późn zm ) oraz ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (Dz U poz 1717) wraz z propozycjami zmian (druk nr 1205)
Temat: Rozpatrzenie rządowego dokumentu „Przegląd systemu emerytalnego – Informacja Rady Ministrów dla Sejmu RP o skutkach obowiązywania ustawy z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz U poz 637) wraz z propozycjami zmian” (druk nr 1206)
Numer druku sejmowego: 1180
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 1220
Numer druku sejmowego: 1205
Numer druku sejmowego: 1206
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 73)
Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 52)

13 grudnia 2016
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Agencji Wywiadu Służby Kontrwywiadu Wojskowego Służby Wywiadu Wojskowego Centralnego Biura Antykorupcyjnego Straży Granicznej Biura Ochrony Rządu Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (druk nr 1061)
Numer druku sejmowego: 1061
Lobbysta: Robert Osmycki
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 71)

01 grudnia 2016
Temat: Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o zgromadzeniach (druki nr 1044 i 1083)
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji Straży Granicznej Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017–2020” (druk nr 1062)
Numer druku sejmowego: 1044
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 1083
Numer druku sejmowego: 1062
Lobbysta: Robert Osmycki
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Nadzwyczajna do spraw deregulacji (Posiedzenie nr 5)

28 listopada 2016
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (druk nr 994)
Numer druku sejmowego: 994
Lobbysta: Magdalena Rycak
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 134)
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 91)

15 listopada 2016
Temat: Sprawozdanie Podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników (druk nr 935)
Numer druku sejmowego: 935
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 49)

15 listopada 2016
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej (druk nr 998)
Temat: Poprawki zgłoszone podczas drugiego czytania do prezydenckiego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 62 i 919)
Temat: Informacja Rady Ministrów o realizacji w roku 2015 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (druk nr 820)
Numer druku sejmowego: 998
Numer druku sejmowego: 62
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 919
Numer druku sejmowego: 820
Lobbysta: Piotr Duda
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 46)

03 listopada 2016
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i ich rodzin „Za życiem” (druk nr 968)
Temat: Sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 62)
Numer druku sejmowego: 968
Numer druku sejmowego: 62
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 46)

03 listopada 2016
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i ich rodzin „Za życiem” (druk nr 968)
Temat: Sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 62)
Numer druku sejmowego: 968
Numer druku sejmowego: 62
Lobbysta: Bogdan Kubiak
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 44)

19 października 2016
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały w sprawie ustanowienia Dnia Praw Rodziny (druk nr 923)
Temat: Informacja Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o działaniach podejmowanych w 2015 roku na rzecz realizacji postanowień uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r. Karta Praw Osób Niepełnosprawnych (druk nr 855)
Temat: Informacja o funkcjonowaniu spółdzielni socjalnych działających na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych za okres 2014-2015 (druk nr 777)
Numer druku sejmowego: 923
Numer druku sejmowego: 855
Numer druku sejmowego: 777
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 45)

13 września 2016
Temat: Kontynuacja dyskusji nad Informacją Ministra Edukacji Narodowej na temat projektowanych zmian w systemie oświaty w tym propozycji rozwiązań strukturalnych i programowych
Lobbysta: Ryszard Proksa
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 44)

05 września 2016
Temat: Informacja Ministra Edukacji Narodowej na temat projektowanych zmian w systemie oświaty w tym propozycji rozwiązań strukturalnych i programowych
Lobbysta: Ryszard Proksa
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 35)

20 lipca 2016
Temat: Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo lotnicze (druk nr 710)
Numer druku sejmowego: 710
Lobbysta: Marian Górecki
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 34)

19 lipca 2016
Temat: Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 428)
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 679)
Numer druku sejmowego: 428
Numer druku sejmowego: 679
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 33)

06 lipca 2016
Temat: Poprawka i wniosek zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (druki nr 600 i 687)
Temat: Sprawozdanie podkomisji stałej do spraw osób niepełnosprawnych o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 564)
Temat: Projekt planu pracy Komisji na okres od 1 sierpnia do 31 grudnia 2016 r.
Numer druku sejmowego: 600
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 687
Numer druku sejmowego: 564
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Posiedzenie nr 23)
Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 41)

05 lipca 2016
Temat: Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli komercjalizacji wyników badań naukowych
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 32)

05 lipca 2016
Temat: Sprawozdanie podkomisji stałej do spraw rynku pracy o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (druk nr 600)
Numer druku sejmowego: 600
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 31)

22 czerwca 2016
Temat: Informacja ministra rodziny pracy i polityki społecznej na temat realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania za rok 2015”
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 29)

21 czerwca 2016
Temat: Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych Sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. (druk nr 553) wraz z Analizą Najwyższej Izby Kontroli (druk nr 617)
Numer druku sejmowego: 553
Numer druku sejmowego: 617
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 35)

15 czerwca 2016
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (druk nr 559) – kontynuacja
Numer druku sejmowego: 559
Lobbysta: Ryszard Proksa
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 28)

09 czerwca 2016
Temat: Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli wykorzystania przez samorządy powiatowe środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Temat: Informacja Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej na temat sprawowania opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym
Lobbysta: Jadwiga Smułko
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 25)

19 maja 2016
Temat: Poprawka zgłoszona w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (druki nr 370 i 499)
Temat: Informacja Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej na temat przeciwdziałania wykluczeniu ekonomicznemu polskich rodzin z dziećmi
Numer druku sejmowego: 370
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 499
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki (Posiedzenie nr 26)

18 maja 2016
Temat: Informacja na temat wspierania sportu osób niepełnosprawnych
Temat: Informacja na temat priorytetów w zakresie upowszechniania sportu osób niepełnosprawnych
Temat: Informacja na temat dostępu studentów z niepełnosprawnościami do zajęć wychowania fizycznego oraz współzawodnictwa sportowego na uczelniach i w środowiskach studenckich
Lobbysta: Jadwiga Smułko
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 22)

12 maja 2016
Temat: Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli świadczenia pomocy osobom starszym przez gminy i powiaty
Temat: zmiany w składach osobowych podkomisji
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 20)

27 kwietnia 2016
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrożeniem dyrektywy 2014/54 /UE z dnia 16 kwietnia 2014roku w sprawie środków ułatwiających korzystanie z praw przyznanych pracownikom w kontekście swobodnego przepływu pracowników (druk nr 431)
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (druk nr 382)
Temat: Propozycja tematów kontroli do planu pracy Najwyższej Izby Kontroli
Numer druku sejmowego: 431
Numer druku sejmowego: 382
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja do Spraw Kontroli Państwowej (Posiedzenie nr 12)

31 marca 2016
Temat: Uzupełnienie składu prezydium Komisji
Temat: Rozpatrzenie Informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli działań dotyczących uregulowania uprawnień do mienia byłego Funduszu Wczasów Pracowniczych i zarządzania jego majątkiem
Temat: Sprawy bieżące
Lobbysta: Jerzy Jaworski
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja do Spraw Unii Europejskiej (Posiedzenie nr 40)

30 marca 2016
Temat: Poprawka zgłoszona w czasie drugiego czytania do projektu uchwały w sprawie polityki imigracyjnej Polski (druki nr 18 230 i 250)
Temat: W trybie art 7 ust 4 ustawy z dnia 8 października 2010 r. roku o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiego Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniający dyrektywę 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług (COM(2016) 128 wersja ostateczna) i odnoszący się do niego projekt stanowiska RP
Numer druku sejmowego: 18
Numer druku sejmowego: 230
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 250
Lobbysta: Magdalena Rycak
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 23)

30 marca 2016
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o instytutach badawczych (druk nr 292)
Numer druku sejmowego: 292
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 17)

17 marca 2016
Temat: Informacja o wynikach kontroli realizacji przez powiatowe urzędy pracy programów specjalnych
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 16)

10 marca 2016
Temat: Przedstawiony przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 62)
Temat: Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (druk nr 291)
Temat: Informacja o wynikach kontroli pomocy w usamodzielnianiu się pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej
Numer druku sejmowego: 62
Numer druku sejmowego: 291
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 22)
Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 19)

10 marca 2016
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (druk nr 280)
Numer druku sejmowego: 280
Lobbysta: Ryszard Proksa
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 22)
Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 19)

10 marca 2016
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (druk nr 280)
Numer druku sejmowego: 280
Lobbysta: Danuta Utrata
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 14)

25 lutego 2016
Temat: Sprawozdanie Rady Ministrów z realizacji ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 w 2014 r. (druk nr 179)
Numer druku sejmowego: 179
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 12)

24 lutego 2016
Temat: Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. (druk nr 178)
Numer druku sejmowego: 178
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Posiedzenie nr 7)

22 lutego 2016
Temat: Informacja na temat sytuacji stoczni wschodniego wybrzeża
Temat: Informacja na temat działalności portów wschodniego wybrzeża (modernizacja infra- i suprastruktury)
Temat: Informacja na temat budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 9)

10 lutego 2016
Temat: Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli restrukturyzacja Poczty Polskiej SA a dostępność usług pocztowych
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 6)

08 lutego 2016
Temat: Informacja Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej na temat Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014–2020 – podsumowanie edycji 2015 i przygotowania do edycji 2016
Temat: Informacja Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej na temat Programu wieloletniego Senior-WIGOR na lata 2015–2020 – podsumowanie edycji 2015 i przygotowania do edycji 2016
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa (Posiedzenie nr 10)

28 stycznia 2016
Temat: Rozpatrzenie informacji na temat Pakietu Klimatycznego UE w kontekście ustaleń Szczytu Paryskiego COP dla krajowego systemu energetycznego
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o kontroli niektórych inwestycji (druk 212)
Numer druku sejmowego: 212
Lobbysta: Jerzy Goiński
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 9)

28 stycznia 2016
Temat: Informacja Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej na temat realizacji ustawy o pomocy społecznej w zakresie przeciwdziałania skutkom bezdomności
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach (Posiedzenie nr 4)

28 stycznia 2016
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (druk nr 164)
Numer druku sejmowego: 164
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki (Posiedzenie nr 9)

14 stycznia 2016
Temat: Wniosek o zmianę w składzie podkomisji stałej do spraw turystyki
Temat: Informacja na temat działalności resortu w 2016 r.
Lobbysta: Ryszard Proksa
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 7)

13 stycznia 2016
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (druk nr 150)
Temat: Rozpatrzenie projektu planu pracy Komisji na okres od 1 stycznia do 31 lipca 2016 r.
Numer druku sejmowego: 150
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 6)

12 stycznia 2016
Temat: Wysłuchanie publiczne dotyczące przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 62)
Numer druku sejmowego: 62
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 12)

07 stycznia 2016
Temat: Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2016 (druk nr 146)
Numer druku sejmowego: 146
Lobbysta: Ryszard Proksa
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 12)

07 stycznia 2016
Temat: Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2016 (druk nr 146)
Numer druku sejmowego: 146
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 9)

05 stycznia 2016
Temat: Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2016 (druk nr 146)
Numer druku sejmowego: 146
Lobbysta: Robert Barabasz
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 5)

10 grudnia 2015
Temat: Projekt dezyderatu w sprawie ekspansji farm wiatrowych oraz wykorzystania potencjału energetycznego obszarów wiejskich
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii o aktualnych problemach związanych z przypadkami występowania afrykańskiego pomoru świń (ASF) w Polsce oraz działaniach podejmowanych przez rząd w celu zminimalizowania negatywnych skutków wirusa dla producentów oraz eksporterów wieprzowiny
Lobbysta: Maciej Nawrocki
 • Obecność na posiedzeniu