Używamy i uzyskujemy dostęp do cookies i podobnych technologii w celach statystycznych. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Więcej...

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

 • Sprawy
 • Rejestry
 • Branże
 • Kategorie
 • Zatrudnieni
Sprawy

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Posiedzenie nr 31)

10 grudnia 2020
Temat: informację na temat sytuacji finansowej i planów rozwoju portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu (z uwzględnieniem sytuacji dzierżawców terenów portu w Szczecinie),
Temat: informację na temat działań podejmowanych w celu poprawy dostępu drogowego i kolejowego oraz od strony morza do portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu,
Temat: informację na temat stanu zaawansowania prac w ramach pogłębiania toru wodnego Szczecin – Świnoujście.
Zobacz stenogram
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 42)

16 września 2020
Temat: informację na temat realizacji Krajowego Programu Kolejowego do 2023 r.;
Temat: informację na temat modernizacji linii i przejazdów kolejowych w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa ruchu.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 25)

13 lutego 2020
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw (druki nr 171 i 198).
Numer druku sejmowego: 171
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 198
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 22)

12 lutego 2020
Temat: Uchwała Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów (druk nr 222),
Temat: Uchwała Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (druk nr 221),
Temat: Uchwała Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 218).
Numer druku sejmowego: 222
Numer druku sejmowego: 221
Numer druku sejmowego: 218
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 21)

12 lutego 2020
Temat: Informacja Ministra Infrastruktury na temat stopnia zaawansowania prac przygotowawczych i planów finansowych zabezpieczających realizację inwestycji w zakresie Centralnego Portu Komunikacyjnego.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 35)

30 stycznia 2020
Temat: Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2020 wraz z autopoprawką (druki nr 122 i 112-A) – głosowanie poprawek.
Numer druku sejmowego: 122
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 112-A
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 19)

28 stycznia 2020
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 171).
Numer druku sejmowego: 171
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 9)

09 stycznia 2020
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw (druki nr 43 i 91).
Numer druku sejmowego: 43
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 91
Lobbysta: Arnold Bresch
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 3)

18 grudnia 2019
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 43).
Numer druku sejmowego: 43
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 3)

18 grudnia 2019
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 43).
Numer druku sejmowego: 43
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 309)

29 sierpnia 2019
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym (druk nr 3668).
Numer druku sejmowego: 3668
Lobbysta: Marek Olkiewicz
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 304)

16 lipca 2019
Temat: Informacja Ministra Infrastruktury na temat poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i poprawy przepustowości na drogach województwa śląskiego, w szczególności: 1. planu budowy bezkolizyjnych skrzyżowań i przejść dla pieszych w ciągu drogi krajowej nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach i w Pszczynie; 2. planu budowy bezkolizyjnych skrzyżowań i przejść dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 941 w Ustroniu; 3. przebiegu inwestycji polegającej na budowie drogi ekspresowej S1 na odcinku Bielsko-Biała – Mysłowice i Przybędza – Milówka (tzw. Obejście Węgierskiej Górki); 4. postępów w przygotowaniu do realizacji inwestycji polegającej na budowie drogi ekspresowej S52 (tzw. Beskidzka Droga Integracyjna)
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 457)

02 lipca 2019
Temat: Opinia Komisji Infrastruktury oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o: a) części budżetowej 83 – Rezerwy celowe, w zakresie pozycji 29, 41, 54, 65 i 70, b) części budżetowej 85 – Budżety wojewodów ogółem, w zakresie działów: – 700 – Gospodarka mieszkaniowa: – dochody i wydatki, – 710 – Działalność usługowa: – dochody i wydatki, – wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych
Temat: Opinia Komisji Infrastruktury o: a) instytucji gospodarki budżetowej – Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, b) państwowym funduszu celowym – Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, c) części budżetowej 18 – Budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo: – dochody i wydatki, – wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych, – dotacje podmiotowe i celowe, d) części budżetowej 26 – Łączność: – dochody i wydatki, – wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych, e) części budżetowej 39 – Transport: – dochody i wydatki, – wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych, – dotacje podmiotowe i celowe, f) części budżetowej 71 – Urząd Transportu Kolejowego: – dochody i wydatki, – wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych, g) części budżetowej 85 – Budżety wojewodów ogółem, w zakresie działu 600 – Transport i łączność: – dochody i wydatki, – wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych, – dotacje celowe, h) zadaniach z zakresu administracji rządowej i innych zadaniach zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w części 85 – Budżety wojewodów ogółem; i) dotacjach podmiotowych i celowych; j) programach wieloletnich w układzie zadaniowym; k) państwowych osobach prawnych: – Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, – Transportowy Dozór Techniczny, – Krajowy Zasób Nieruchomości.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 299)

26 czerwca 2019
Temat: Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych Sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. (druk nr 3490) wraz z Analizą NIK (druk nr 3539) w zakresie:
Numer druku sejmowego: 3539
Numer druku sejmowego: 3490
Lobbysta: Robert Sobczak
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 299)

26 czerwca 2019
Temat: Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych Sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. (druk nr 3490) wraz z Analizą NIK (druk nr 3539) w zakresie:
Numer druku sejmowego: 3539
Numer druku sejmowego: 3490
Lobbysta: Piotr Majerczak
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 274)

12 marca 2019
Temat: Informacja ministra infrastruktury na temat zarządzania tzw. drugorzędną infrastrukturą kolejową.
Lobbysta: Piotr Majerczak
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 265)

20 lutego 2019
Temat: Informacja na temat zagrożeń w cyberprzestrzeni związanych z funkcjonowaniem transportu kolejowego oraz działań podjętych w tym zakresie w kontekście tworzenia Narodowej Platformy Cyberbezpieczeństwa.
Lobbysta: Robert Sobczak
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 251)

05 grudnia 2018
Temat: Stan kontraktów realizowanych na linii kolejowej nr 7, na odcinku Dęblin–Lublin oraz linii Poznań–Leszno, w związku z przerwaniem prac przez firmę Astaldi S.p.A. i decyzji PKP PLK S.A. jako zamawiającego o odstąpieniu od obu umów z winy konsorcjantów, po nieskutecznym wezwaniu do kontynuacji robót
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 251)

05 grudnia 2018
Temat: Stan kontraktów realizowanych na linii kolejowej nr 7, na odcinku Dęblin–Lublin oraz linii Poznań–Leszno, w związku z przerwaniem prac przez firmę Astaldi S.p.A. i decyzji PKP PLK S.A. jako zamawiającego o odstąpieniu od obu umów z winy konsorcjantów, po nieskutecznym wezwaniu do kontynuacji robót
Lobbysta: Arnold Bresch
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Gospodarki i Rozwoju (Posiedzenie nr 134)
Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 399)
Komisja do Spraw Unii Europejskiej (Posiedzenie nr 246)

23 listopada 2018
Temat: Informacja wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej odpowiedzialnego za euro i dialog społeczny oraz stabilność finansową, usługi finansowe i unię rynków kapitałowych Pana Valdisa Dombrovskisa na temat Rocznej Analizy Wzrostu na rok 2019 oraz prezentacją Programu Prac Komisji Europejskiej na rok 2019.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 387)

07 listopada 2018
Temat: Opinie komisji sejmowych o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2019 (druk nr 2864):
Numer druku sejmowego: 2864
 • Obecność na posiedzeniu

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw

Numer projektu z wykazu: uc134

10 października 2018
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw

Numer projektu z wykazu: uc134

10 października 2018
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw

Numer projektu z wykazu: UC142

05 października 2018
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw

Numer projektu z wykazu: UC142

05 października 2018
 • Udział w konsultacjach publicznych

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Posiedzenie nr 100)

03 października 2018
Temat: Informacja na temat sytuacji portów zachodniego wybrzeża ze szczególnym uwzględnieniem modernizacji infra- i suprastruktury (m.in. stan zaawansowania prac nad rozbudową infrastruktury portowej w Ostrowie Grabowskim i Ostrowie Mieleńskim, modernizacja linii kolejowej CE-59, perspektywy budowy nowego mostu kolejowego w Szczecinie-Podjuchach, plany rewitalizacji bulwarów w Szczecinie);
Temat: Informacja na temat przystosowania części morskiej terminalu portu Police do obsługi planowanych przeładunków w związku z realizacją projektu PHD (projekt budowy instalacji odwodornienia propanu do propylenu).
Lobbysta: Michał Jasiak
 • Obecność na posiedzeniu

Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wizyjnego sytemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów

Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wizyjnego sytemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów

Ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz niektórych innych ustaw

Numer projektu z wykazu: UD419

02 sierpnia 2018
 • Udział w konsultacjach publicznych

Ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz niektórych innych ustaw

Numer projektu z wykazu: UD419

02 sierpnia 2018
 • Udział w konsultacjach publicznych

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 209)

04 lipca 2018
Temat: Informacja Ministra Infrastruktury na temat stopnia zaawansowania prac przygotowawczych i planów finansowych zabezpieczających realizację inwestycji w zakresie Centralnego Portu Komunikacyjnego
 • Obecność na posiedzeniu

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 341)

20 czerwca 2018
Temat: Rozpatrzenie opinii komisji sejmowych o sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. (druk nr 2559):
Numer druku sejmowego: 2559
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 192)

30 maja 2018
Temat: Informacja Ministra Infrastruktury na temat stanu przygotowań, realizacji i koordynacji inwestycji drogowych i kolejowych w perspektywie budżetu Unii Europejskiej na lata 2017-2023 oraz planów do 2030 roku. Wymiana doświadczeń polsko-słowackich.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 186)

08 maja 2018
Temat: Informacja ministra infrastruktury oraz prezesa Urzędu Transportu Kolejowego na temat terminali na wschodniej granicy państwa i dostępu do rynku azjatyckiego
Lobbysta: Marek Olkiewicz
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja do Spraw Unii Europejskiej (Posiedzenie nr 199)

17 kwietnia 2018
Temat: Informacja o dokumentach UE w stosunku do których prezydium wnosi o niezgłaszanie uwag: COM(2018) 127 143 144 (art 7 ust 4 ustawy z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej) C(2018) 1650 COM(2018) 142 151 156 (art 8 ust 2 ustawy z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej) COM(2018) 145 146 152 159 (art 151 ust 1 regulaminu Sejmu z uwzględnieniem art 3 ust 2 ustawy z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej)
Temat: Informacja na temat bieżącego stanu debaty na temat roli parlamentów narodowych w Unii Europejskiej
Temat: Zaopiniowanie (w trybie art 20 ust 2 w powiązaniu z art 19 ustawy z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej) kandydatury pana Piotra Nowaka na stanowisko członka Rady Dyrektorów Europejskiego Banku Inwestycyjnego
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 182)

12 kwietnia 2018
Temat: Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli bezpieczeństwa przewozów kolejowych
Lobbysta: Marek Olkiewicz
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 175)

20 marca 2018
Temat: Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym (druki nr 2286 i 2314)
Temat: Informacja prezesa Urzędu Transportu Kolejowego na temat roli czynnika ludzkiego w zdarzeniach kolejowych – nowe podejście do czasu pracy i egzaminowania pracowników związanych z bezpieczeństwem ruchu kolejowego w związku z utworzeniem przy prezesie UTK Centrum Monitorowania i Egzaminowania Maszynistów
Numer druku sejmowego: 2286
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 2314
Lobbysta: Marek Olkiewicz
 • Obecność na posiedzeniu

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących na obszarze kolejowym, w pociągach i innych pojazdach kolejowych

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących na obszarze kolejowym, w pociągach i innych pojazdach kolejowych

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie krajowego rejestru pojazdów kolejowych

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie krajowego rejestru pojazdów kolejowych

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 171)

06 marca 2018
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym (druk nr 2286)
Numer druku sejmowego: 2286
Lobbysta: Marek Olkiewicz
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 166)

27 lutego 2018
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji Przedsiębiorstwa Państwowego „Polskie Koleje Państwowe” oraz ustawy o transporcie kolejowym (druk nr 2263)
Numer druku sejmowego: 2263
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 164)

07 lutego 2018
Temat: Informacja ministra infrastruktury na temat programu wieloletniego „Pomoc w zakresie finansowania kosztów zarządzania infrastrukturą kolejową w tym jej utrzymania i remontów do 2023 r. ”
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 151)

06 grudnia 2017
Temat: Informacja Ministra Infrastruktury i Budownictwa oraz autorów studium wykonalności KDP na temat przeglądu projektu budowy Kolei Dużych Prędkości
Temat: Informacja Ministra Infrastruktury i Budownictwa oraz Ministra Rozwoju i Finansów na temat wykorzystania partnerstwa innowacyjnego w rozwoju krajowej produkcji na potrzeby transportu kolejowego w kontekście przygotowań do budowy Kolei Dużych Prędkości
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 151)

06 grudnia 2017
Temat: Informacja Ministra Infrastruktury i Budownictwa oraz autorów studium wykonalności KDP na temat przeglądu projektu budowy Kolei Dużych Prędkości
Temat: Informacja Ministra Infrastruktury i Budownictwa oraz Ministra Rozwoju i Finansów na temat wykorzystania partnerstwa innowacyjnego w rozwoju krajowej produkcji na potrzeby transportu kolejowego w kontekście przygotowań do budowy Kolei Dużych Prędkości
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 147)
Komisja Gospodarki i Rozwoju (Posiedzenie nr 94)
Komisja do Spraw Unii Europejskiej (Posiedzenie nr 169)

24 listopada 2017
Temat: Informacja komisarz ds transportu pani Violety Bulc na temat przedstawionych przez Komisję Europejską nowych propozycji w zakresie transportu w ramach pakietu „Europa w ruchu” oraz polityki transportowej Unii Europejskiej
Lobbysta: Maarten Gutt
 • Obecność na posiedzeniu

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectwa maszynisty

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectwa maszynisty

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie ośrodków szkolenia i egzaminowania maszynistów oraz kandydatów na maszynistów

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie ośrodków szkolenia i egzaminowania maszynistów oraz kandydatów na maszynistów

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 127)
Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 139)

08 listopada 2017
Temat: Informacja na temat przejazdów zorganizowanych grup kibiców pociągami specjalnymi
Lobbysta: Marek Olkiewicz
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 136)

26 października 2017
Temat: Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2018 (druk nr 1876)
Numer druku sejmowego: 1876
 • Obecność na posiedzeniu

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 224)

21 czerwca 2017
Temat: Opinie komisji sejmowych o sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. (druk nr 1588):
Numer druku sejmowego: 1588
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 92)

08 czerwca 2017
Temat: Informacja Ministra Infrastruktury i Budownictwa na temat przeglądu wdrażania ERTMS w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem eksploatacji ED250 Pendolino na trasie Gdynia – Warszawa – Kraków – Katowice – Bielsko-Biała – Gliwice – Wrocław – Rzeszów
Lobbysta: Karol Gruszka
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 92)

08 czerwca 2017
Temat: Informacja Ministra Infrastruktury i Budownictwa na temat przeglądu wdrażania ERTMS w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem eksploatacji ED250 Pendolino na trasie Gdynia – Warszawa – Kraków – Katowice – Bielsko-Biała – Gliwice – Wrocław – Rzeszów
Lobbysta: Arnold Bresch
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 85)

25 maja 2017
Temat: Informacja Ministra Infrastruktury i Budownictwa oraz Prezesa PKP PLK S A na temat zastosowania automatyki (interfejsów) w inwestycjach kolejowych – stan prawny przetargi oraz przykłady rozwiązań w innych krajach
Lobbysta: Tomasz Rólka
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 85)

25 maja 2017
Temat: Informacja Ministra Infrastruktury i Budownictwa oraz Prezesa PKP PLK S A na temat zastosowania automatyki (interfejsów) w inwestycjach kolejowych – stan prawny przetargi oraz przykłady rozwiązań w innych krajach
Lobbysta: Karol Gruszka
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 85)

25 maja 2017
Temat: Informacja Ministra Infrastruktury i Budownictwa oraz Prezesa PKP PLK S A na temat zastosowania automatyki (interfejsów) w inwestycjach kolejowych – stan prawny przetargi oraz przykłady rozwiązań w innych krajach
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 85)

25 maja 2017
Temat: Informacja Ministra Infrastruktury i Budownictwa oraz Prezesa PKP PLK S A na temat zastosowania automatyki (interfejsów) w inwestycjach kolejowych – stan prawny przetargi oraz przykłady rozwiązań w innych krajach
Lobbysta: Marek Białek
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 85)

25 maja 2017
Temat: Informacja Ministra Infrastruktury i Budownictwa oraz Prezesa PKP PLK S A na temat zastosowania automatyki (interfejsów) w inwestycjach kolejowych – stan prawny przetargi oraz przykłady rozwiązań w innych krajach
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 85)

25 maja 2017
Temat: Informacja Ministra Infrastruktury i Budownictwa oraz Prezesa PKP PLK S A na temat zastosowania automatyki (interfejsów) w inwestycjach kolejowych – stan prawny przetargi oraz przykłady rozwiązań w innych krajach
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 79)

18 maja 2017
Temat: Omówienie perspektyw realizacji Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016–2019 ze szczególnym uwzględnieniem województwa pomorskiego
Temat: Bezpieczeństwo ruchu drogowego na drogach powiatowych i gminnych na przykładzie powiatów chojnickiego i starogardzkiego
Temat: Perspektywy budowy obwodnicy Starogardu Gdańskiego na drodze krajowej nr 22
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 80)

18 maja 2017
Temat: Komunikacja i infrastruktura kolejowa w południowej części województwa pomorskiego i sąsiednich województw – diagnoza stanu obecnego i perspektywy rozwoju
Temat: Problemy budowy i utrzymania infrastruktury drogowej w powiecie chojnickim
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja do Spraw Unii Europejskiej (Posiedzenie nr 128)

10 maja 2017
Temat: Pierwsze czytanie komisyjnego projektu uchwały w sprawie uznania projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wewnętrznego rynku energii elektrycznej (wersja przekształcona) za niezgodny z zasadą pomocniczości (druk nr 1515)
Temat: Sprawy bieżące
Numer druku sejmowego: 1515
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja do Spraw Unii Europejskiej (Posiedzenie nr 123)

20 kwietnia 2017
Temat: Informacja o dokumentach UE w stosunku do których prezydium wnosi o niezgłaszanie uwag COM(2017) 8 136 (art 7 ust 4 ustawy z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej) COM(2017) 125 132 133 137 (art 8 ust 2 ustawy z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej) JOIN(2017) 11 COM(2017) 94 131 135 138 143 147 156 195 (art 151 ust 1 regulaminu Sejmu z uwzględnieniem art 3 ust 2 ustawy z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej)
Temat: W trybie art 151 ust 1 regulaminu Sejmu z uwzględnieniem art 3 ust 2 ustawy z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej informację Rady Ministrów o posiedzeniu Rady Europejskiej które odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2017 r.
Temat: W trybie art 11 ust 1 ustawy z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej informację o stanowisku jakie Rada Ministrów ma zamiar zająć podczas rozpatrywania projektów aktów prawnych UE na posiedzeniu Rady ds Ogólnych (25 kwietnia 2017 r. ) w związku z zasięgnięciem opinii Komisji w tych sprawach (COM(2012) 363 COM(2016) 745 COM(2016) 603 COM(2015) 294 COM(2016) 493 COM(2015) 750 COM(2016) 399 COM(2016) 43 COM(2016) 778 COM(2016) 605)
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 74)

06 kwietnia 2017
Temat: Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli bezpieczeństwa ruchu na przejściach i przejazdach kolejowo-drogowych
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo pocztowe (druk nr 1426)
Numer druku sejmowego: 1426
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 72)

23 marca 2017
Temat: Informacja Ministra Infrastruktury i Budownictwa oraz Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej na temat ułatwień dla osób niepełnosprawnych w zakresie korzystania z transportu zbiorowego
Temat: Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli dostępności publicznego transportu zbiorowego dla osób niepełnosprawnych w miastach na prawach powiatu
Lobbysta: Marek Olkiewicz
 • Obecność na posiedzeniu

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie czynności wykonywanych przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, za które pobierane są opłaty, oraz wysokości tych opłat i trybu ich pobierania

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie czynności wykonywanych przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, za które pobierane są opłaty, oraz wysokości tych opłat i trybu ich pobierania

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie form współdziałania straży ochrony kolei z organami Krajowej Administracji Skarbowej

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie form współdziałania straży ochrony kolei z organami Krajowej Administracji Skarbowej

Komisja do Spraw Kontroli Państwowej (Posiedzenie nr 42)

23 lutego 2017
Temat: Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli realizacji zadań Urzędu Dozoru Technicznego
Temat: Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli realizacji Wieloletniego Planu Inwestycji Kolejowych
Lobbysta: Arnold Bresch
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 62)

08 lutego 2017
Temat: Informacja Ministra Infrastruktury i Budownictwa na temat realizacji Wieloletniego Programu Inwestycji Kolejowych oraz Krajowego Programu Kolejowego do 2023 r.
Temat: Informacja Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w sprawie implementacji Rozporządzenia 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie pasażerów niepełnosprawnych oraz pasażerów o ograniczonych możliwościach ruchowych
Temat: Informacja Najwyższej Izby Kontroli: „Realizacja Wieloletniego Programu Inwestycji Kolejowych”
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Posiedzenie nr 41)

13 grudnia 2016
Temat: Odpowiedź Rady Ministrów na dezyderat nr 3 Komisji w sprawie przywrócenia funkcjonalności i poprawy komunikacyjnej dostępności do portu morskiego w Ustce
Temat: Informacja Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej na temat implementacji ustawy o aktywizacji przemysłu okrętowego i produkcji komplementarnej oraz aktów wykonawczych do ustawy
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 52)

23 listopada 2016
Temat: Informacja na temat możliwości przywrócenia komunikacji kolejowej na trasie Przemyśl – Lwów
Temat: Informacja na temat perspektyw poprawy infrastruktury drogowej po otwarciu planowanego przejścia granicznego Malhowice – Niżankowice
Temat: Informacja na temat perspektyw rozwoju infrastruktury drogowej i kolejowej na pograniczu ukraińsko-polskim w kontekście rozbudowy Via Carpatia
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 144)

16 listopada 2016
Temat: Rozpatrzenie opinii komisji sejmowych o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2017 (druk nr 881)
Numer druku sejmowego: 881
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja do Spraw Unii Europejskiej (Posiedzenie nr 94)

03 listopada 2016
Temat: Informacja o dokumentach UE w stosunku do których prezydium wnosi o niezgłaszanie uwag: COM(2016) 623 (art 7 ust 4 ustawy z dnia 8 października 2010 r. ) COM(2016) 640 641 642 643 644 645 648 649 651 653 (art 8 ust 2 ustawy z dnia 8 października 2010 r. ) COM(2016) 510 584 585 639 646 650 (art 151 ust 1 regulaminu Sejmu z uwzględnieniem art 3 ust 2 ustawy z dnia 8 października 2010 r. )
Temat: W trybie art 11 ust 1 ustawy z dnia 8 października 2010 r. Informację o stanowisku jakie Rada Ministrów ma zamiar zająć podczas rozpatrywania projektów aktów prawnych UE na posiedzeniu Rady ds Ekonomicznych i Finansowych (8 listopada 2016 r. ) w związku z zasięgnięciem opinii Komisji w tych sprawach (COM(2013) 71 COM(2016) 452 COM(2016) 682 683 686 i 687)
Temat: W trybie art 11 ust 1 ustawy z dnia 8 października 2010 r. Informację o stanowisku jakie Rada Ministrów ma zamiar zająć podczas rozpatrywania projektów aktów prawnych UE na posiedzeniu Rady ds Ekonomicznych i Finansowych (16 listopada 2016 r. ) w związku z zasięgnięciem opinii Komisji w tych sprawach (COM(2016) 300)
Numer druku sejmowego: 881
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja do Spraw Unii Europejskiej (Posiedzenie nr 94)

03 listopada 2016
Temat: Informacja o dokumentach UE w stosunku do których prezydium wnosi o niezgłaszanie uwag: COM(2016) 623 (art 7 ust 4 ustawy z dnia 8 października 2010 r. ) COM(2016) 640 641 642 643 644 645 648 649 651 653 (art 8 ust 2 ustawy z dnia 8 października 2010 r. ) COM(2016) 510 584 585 639 646 650 (art 151 ust 1 regulaminu Sejmu z uwzględnieniem art 3 ust 2 ustawy z dnia 8 października 2010 r. )
Temat: W trybie art 11 ust 1 ustawy z dnia 8 października 2010 r. Informację o stanowisku jakie Rada Ministrów ma zamiar zająć podczas rozpatrywania projektów aktów prawnych UE na posiedzeniu Rady ds Ekonomicznych i Finansowych (8 listopada 2016 r. ) w związku z zasięgnięciem opinii Komisji w tych sprawach (COM(2013) 71 COM(2016) 452 COM(2016) 682 683 686 i 687)
Temat: W trybie art 11 ust 1 ustawy z dnia 8 października 2010 r. Informację o stanowisku jakie Rada Ministrów ma zamiar zająć podczas rozpatrywania projektów aktów prawnych UE na posiedzeniu Rady ds Ekonomicznych i Finansowych (16 listopada 2016 r. ) w związku z zasięgnięciem opinii Komisji w tych sprawach (COM(2016) 300)
Numer druku sejmowego: 881
Lobbysta: Izabela Gibała
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 47)

03 listopada 2016
Temat: Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2017 (druk nr 881)
Numer druku sejmowego: 881
 • Obecność na posiedzeniu

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w zakresie sieci komunikacyjnej w międzywojewódzkich i międzynarodowych przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w zakresie sieci komunikacyjnej w międzywojewódzkich i międzynarodowych przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 42)

04 października 2016
Temat: Wniosek o powołanie podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 840)
Temat: Sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym (druk nr 459)
Numer druku sejmowego: 840
Numer druku sejmowego: 459
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 88)

06 lipca 2016
Temat: Opinie komisji sejmowych o sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. (druk nr 553):
Numer druku sejmowego: 553
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 32)

06 lipca 2016
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw (druki nr 648 i 658)
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (druki nr 642 i 657)
Numer druku sejmowego: 648
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 658
Numer druku sejmowego: 642
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 657
Lobbysta: Ewa Świniarska
 • Obecność na posiedzeniu

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 30)

23 czerwca 2016
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 648).
Temat: Rozpatrzenie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 642).
Numer druku sejmowego: 648
Numer druku sejmowego: 642
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 28)

21 czerwca 2016
Temat: Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych Sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. (druk nr 553) wraz z Analizą NIK (druk nr 617)
Temat: Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Kontroli Państwowej Sprawozdania z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2015 roku (druk nr 618) w zakresie działania Komisji
Numer druku sejmowego: 553
Numer druku sejmowego: 617
Numer druku sejmowego: 618
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 24)

24 maja 2016
Temat: Informacja Ministra Infrastruktury i Budownictwa na temat założeń programu drogowego i kolejowego do roku 2023 ze szczególnym uwzględnieniem województwa podkarpackiego – kontynuacja
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 24)

24 maja 2016
Temat: Informacja Ministra Infrastruktury i Budownictwa na temat założeń programu drogowego i kolejowego do roku 2023 ze szczególnym uwzględnieniem województwa podkarpackiego – kontynuacja
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 23)

23 maja 2016
Temat: Informacja Ministra Infrastruktury i Budownictwa na temat założeń programu drogowego i kolejowego do roku 2023 ze szczególnym uwzględnieniem województwa podkarpackiego
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu linii kolejowych o znaczeniu państwowym

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu linii kolejowych o znaczeniu państwowym

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Posiedzenie nr 15)

29 kwietnia 2016
Temat: Odpowiedź Ministra Infrastruktury i Budownictwa na dezyderat nr 1 Komisji w sprawie lądowej infrastruktury dostępowej do portu w Gdyni
Temat: Propozycja tematów kontroli do planu pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2017 r.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 17)

27 kwietnia 2016
Temat: Informacja Ministra Infrastruktury i Budownictwa na temat aktualnego stanu realizacji i zamykania projektów kolejowych z perspektywy finansowej 2007-2013
Temat: Informacja Ministra Infrastruktury i Budownictwa na temat szczegółowego planu realizacji oraz aktualizacji Krajowego Programu Kolejowego do 2023 r.
Temat: Propozycja Komisji w sprawie tematów kontroli do planu pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2017 r.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 17)

27 kwietnia 2016
Temat: Informacja Ministra Infrastruktury i Budownictwa na temat aktualnego stanu realizacji i zamykania projektów kolejowych z perspektywy finansowej 2007-2013
Temat: Informacja Ministra Infrastruktury i Budownictwa na temat szczegółowego planu realizacji oraz aktualizacji Krajowego Programu Kolejowego do 2023 r.
Temat: Propozycja Komisji w sprawie tematów kontroli do planu pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2017 r.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 17)

27 kwietnia 2016
Temat: Informacja Ministra Infrastruktury i Budownictwa na temat aktualnego stanu realizacji i zamykania projektów kolejowych z perspektywy finansowej 2007-2013
Temat: Informacja Ministra Infrastruktury i Budownictwa na temat szczegółowego planu realizacji oraz aktualizacji Krajowego Programu Kolejowego do 2023 r.
Temat: Propozycja Komisji w sprawie tematów kontroli do planu pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2017 r.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw

Numer projektu z wykazu: UC30

13 kwietnia 2016
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw

Numer projektu z wykazu: UC30

13 kwietnia 2016
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw

Numer projektu z wykazu: UC30

13 kwietnia 2016
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw

Numer projektu z wykazu: UC30

13 kwietnia 2016
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw

Numer projektu z wykazu: UC30

13 kwietnia 2016
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw

Numer projektu z wykazu: UC30

13 kwietnia 2016
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie krajowego rejestru pojazdów kolejowych

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie krajowego rejestru pojazdów kolejowych

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie poważnych wypadków, wypadków i incydentów w transporcie kolejowym

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie poważnych wypadków, wypadków i incydentów w transporcie kolejowym

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie trybu uznawania praktyki zawodowej

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie trybu uznawania praktyki zawodowej

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 11)

10 marca 2016
Temat: Informacja ministra infrastruktury i budownictwa na temat zamierzeń i planu pracy resortu we wszystkich obszarach jego działania
 • Obecność na posiedzeniu

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinni odpowiadać funkcjonariusze straży ochrony kolei, zasad oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby oraz trybu i jednostek uprawnionych do orzekania o tej zdolności

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinni odpowiadać funkcjonariusze straży ochrony kolei, zasad oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby oraz trybu i jednostek uprawnionych do orzekania o tej zdolności

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie interoperacyjności systemu kolei

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie interoperacyjności systemu kolei

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw

Numer projektu z wykazu: UC44

20 stycznia 2016
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw

Numer projektu z wykazu: UC44

20 stycznia 2016
 • Udział w konsultacjach publicznych

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 28)

14 stycznia 2016
Temat: Rozpatrzenie opinii Komisji sejmowych o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2016 (druk nr 146)
Numer druku sejmowego: 146
 • Obecność na posiedzeniu

projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi

projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu linii kolejowych o znaczeniu państwowym

Numer projektu z wykazu: RD462

29 września 2015
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu linii kolejowych o znaczeniu państwowym
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu linii kolejowych o znaczeniu państwowym

Numer projektu z wykazu: RD462

29 września 2015
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu linii kolejowych o znaczeniu państwowym
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia umundurowania, legitymacji, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych funkcjonariuszy straży ochrony kolei

Numer projektu z wykazu: 549, 553

11 września 2015
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia umundurowania, legitymacji, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych funkcjonariuszy straży ochrony kolei
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia umundurowania, legitymacji, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych funkcjonariuszy straży ochrony kolei

Numer projektu z wykazu: 549, 553

11 września 2015
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia umundurowania, legitymacji, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych funkcjonariuszy straży ochrony kolei
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji

Numer projektu z wykazu: 577

08 września 2015
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji

Numer projektu z wykazu: 577

08 września 2015
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie krajowego rejestru infrastruktury kolejowej

Numer projektu z wykazu: 518

12 sierpnia 2015
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie krajowego rejestru infrastruktury kolejowej
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie krajowego rejestru infrastruktury kolejowej

Numer projektu z wykazu: 518

12 sierpnia 2015
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie krajowego rejestru infrastruktury kolejowej
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych lub bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie oraz warunków technicznych użytkowania tych obiektów

Numer projektu z wykazu: 483

22 lipca 2015
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych lub bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie oraz warunków technicznych użytkowania tych obiektów
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych lub bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie oraz warunków technicznych użytkowania tych obiektów

Numer projektu z wykazu: 483

22 lipca 2015
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych lub bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie oraz warunków technicznych użytkowania tych obiektów
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków dostępu i korzystania z infrastruktury kolejowej

Numer projektu z wykazu: 527

15 czerwca 2015
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków dostępu i korzystania z infrastruktury kolejowej
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków dostępu i korzystania z infrastruktury kolejowej

Numer projektu z wykazu: 527

15 czerwca 2015
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków dostępu i korzystania z infrastruktury kolejowej
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy - Kodeks budowlany

Numer projektu z wykazu: UA38

25 maja 2015
Projekt ustawy - Kodeks budowlany
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy - Kodeks budowlany

Numer projektu z wykazu: UA38

25 maja 2015
Projekt ustawy - Kodeks budowlany
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie granicy portu morskiego w Gdyni

Numer projektu z wykazu: 404

18 maja 2015
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie granicy portu morskiego w Gdyni
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie granicy portu morskiego w Gdyni

Numer projektu z wykazu: 404

18 maja 2015
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie granicy portu morskiego w Gdyni
 • Udział w konsultacjach publicznych

projekt ustawy - Prawo zamówień publicznych

Numer projektu z wykazu: UC158

21 kwietnia 2015
projekt ustawy - Prawo zamówień publicznych
 • Udział w konsultacjach publicznych

projekt ustawy - Prawo zamówień publicznych

Numer projektu z wykazu: UC158

21 kwietnia 2015
projekt ustawy - Prawo zamówień publicznych
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie licencji maszynisty

Numer projektu z wykazu: 505

17 marca 2015
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie licencji maszynisty
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie licencji maszynisty

Numer projektu z wykazu: 505

17 marca 2015
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie licencji maszynisty
 • Udział w konsultacjach publicznych
Rejestry
Rejestr KRS
22.08.2001
Nr KRS: 0000037568
Siedziba: ul. Targowa 74 03-734, Warszawa
Branże
Administracja państwowaŻeglugaUnia EuropejskaFinanse publiczneGospodarka
Kategorie
przedsiębiorstwa i spółdzielnie, spółki skarbu państwa i przedsiębiorstwa państwowe
Zatrudnieni
Izabela Walińska-Trzewik
Marek Olkiewicz
Robert Żulewski
Dorota Iwanowska
Sprawy

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Posiedzenie nr 31)

10 grudnia 2020
Temat: informację na temat sytuacji finansowej i planów rozwoju portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu (z uwzględnieniem sytuacji dzierżawców terenów portu w Szczecinie),
Temat: informację na temat działań podejmowanych w celu poprawy dostępu drogowego i kolejowego oraz od strony morza do portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu,
Temat: informację na temat stanu zaawansowania prac w ramach pogłębiania toru wodnego Szczecin – Świnoujście.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 42)

16 września 2020
Temat: informację na temat realizacji Krajowego Programu Kolejowego do 2023 r.;
Temat: informację na temat modernizacji linii i przejazdów kolejowych w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa ruchu.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 25)

13 lutego 2020
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw (druki nr 171 i 198).
Numer druku sejmowego: 171
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 198
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 22)

12 lutego 2020
Temat: Uchwała Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów (druk nr 222),
Temat: Uchwała Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (druk nr 221),
Temat: Uchwała Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 218).
Numer druku sejmowego: 222
Numer druku sejmowego: 221
Numer druku sejmowego: 218
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 21)

12 lutego 2020
Temat: Informacja Ministra Infrastruktury na temat stopnia zaawansowania prac przygotowawczych i planów finansowych zabezpieczających realizację inwestycji w zakresie Centralnego Portu Komunikacyjnego.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 35)

30 stycznia 2020
Temat: Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2020 wraz z autopoprawką (druki nr 122 i 112-A) – głosowanie poprawek.
Numer druku sejmowego: 122
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 112-A
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 19)

28 stycznia 2020
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 171).
Numer druku sejmowego: 171
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 9)

09 stycznia 2020
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw (druki nr 43 i 91).
Numer druku sejmowego: 43
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 91
Lobbysta: Arnold Bresch
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 3)

18 grudnia 2019
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 43).
Numer druku sejmowego: 43
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 3)

18 grudnia 2019
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 43).
Numer druku sejmowego: 43
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 309)

29 sierpnia 2019
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym (druk nr 3668).
Numer druku sejmowego: 3668
Lobbysta: Marek Olkiewicz
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 304)

16 lipca 2019
Temat: Informacja Ministra Infrastruktury na temat poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i poprawy przepustowości na drogach województwa śląskiego, w szczególności: 1. planu budowy bezkolizyjnych skrzyżowań i przejść dla pieszych w ciągu drogi krajowej nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach i w Pszczynie; 2. planu budowy bezkolizyjnych skrzyżowań i przejść dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 941 w Ustroniu; 3. przebiegu inwestycji polegającej na budowie drogi ekspresowej S1 na odcinku Bielsko-Biała – Mysłowice i Przybędza – Milówka (tzw. Obejście Węgierskiej Górki); 4. postępów w przygotowaniu do realizacji inwestycji polegającej na budowie drogi ekspresowej S52 (tzw. Beskidzka Droga Integracyjna)
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 457)

02 lipca 2019
Temat: Opinia Komisji Infrastruktury oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o: a) części budżetowej 83 – Rezerwy celowe, w zakresie pozycji 29, 41, 54, 65 i 70, b) części budżetowej 85 – Budżety wojewodów ogółem, w zakresie działów: – 700 – Gospodarka mieszkaniowa: – dochody i wydatki, – 710 – Działalność usługowa: – dochody i wydatki, – wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych
Temat: Opinia Komisji Infrastruktury o: a) instytucji gospodarki budżetowej – Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, b) państwowym funduszu celowym – Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, c) części budżetowej 18 – Budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo: – dochody i wydatki, – wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych, – dotacje podmiotowe i celowe, d) części budżetowej 26 – Łączność: – dochody i wydatki, – wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych, e) części budżetowej 39 – Transport: – dochody i wydatki, – wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych, – dotacje podmiotowe i celowe, f) części budżetowej 71 – Urząd Transportu Kolejowego: – dochody i wydatki, – wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych, g) części budżetowej 85 – Budżety wojewodów ogółem, w zakresie działu 600 – Transport i łączność: – dochody i wydatki, – wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych, – dotacje celowe, h) zadaniach z zakresu administracji rządowej i innych zadaniach zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w części 85 – Budżety wojewodów ogółem; i) dotacjach podmiotowych i celowych; j) programach wieloletnich w układzie zadaniowym; k) państwowych osobach prawnych: – Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, – Transportowy Dozór Techniczny, – Krajowy Zasób Nieruchomości.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 299)

26 czerwca 2019
Temat: Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych Sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. (druk nr 3490) wraz z Analizą NIK (druk nr 3539) w zakresie:
Numer druku sejmowego: 3539
Numer druku sejmowego: 3490
Lobbysta: Robert Sobczak
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 299)

26 czerwca 2019
Temat: Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych Sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. (druk nr 3490) wraz z Analizą NIK (druk nr 3539) w zakresie:
Numer druku sejmowego: 3539
Numer druku sejmowego: 3490
Lobbysta: Piotr Majerczak
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 274)

12 marca 2019
Temat: Informacja ministra infrastruktury na temat zarządzania tzw. drugorzędną infrastrukturą kolejową.
Lobbysta: Piotr Majerczak
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 265)

20 lutego 2019
Temat: Informacja na temat zagrożeń w cyberprzestrzeni związanych z funkcjonowaniem transportu kolejowego oraz działań podjętych w tym zakresie w kontekście tworzenia Narodowej Platformy Cyberbezpieczeństwa.
Lobbysta: Robert Sobczak
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 251)

05 grudnia 2018
Temat: Stan kontraktów realizowanych na linii kolejowej nr 7, na odcinku Dęblin–Lublin oraz linii Poznań–Leszno, w związku z przerwaniem prac przez firmę Astaldi S.p.A. i decyzji PKP PLK S.A. jako zamawiającego o odstąpieniu od obu umów z winy konsorcjantów, po nieskutecznym wezwaniu do kontynuacji robót
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 251)

05 grudnia 2018
Temat: Stan kontraktów realizowanych na linii kolejowej nr 7, na odcinku Dęblin–Lublin oraz linii Poznań–Leszno, w związku z przerwaniem prac przez firmę Astaldi S.p.A. i decyzji PKP PLK S.A. jako zamawiającego o odstąpieniu od obu umów z winy konsorcjantów, po nieskutecznym wezwaniu do kontynuacji robót
Lobbysta: Arnold Bresch
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Gospodarki i Rozwoju (Posiedzenie nr 134)
Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 399)
Komisja do Spraw Unii Europejskiej (Posiedzenie nr 246)

23 listopada 2018
Temat: Informacja wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej odpowiedzialnego za euro i dialog społeczny oraz stabilność finansową, usługi finansowe i unię rynków kapitałowych Pana Valdisa Dombrovskisa na temat Rocznej Analizy Wzrostu na rok 2019 oraz prezentacją Programu Prac Komisji Europejskiej na rok 2019.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 387)

07 listopada 2018
Temat: Opinie komisji sejmowych o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2019 (druk nr 2864):
Numer druku sejmowego: 2864
 • Obecność na posiedzeniu

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw

Numer projektu z wykazu: uc134

10 października 2018
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw

Numer projektu z wykazu: uc134

10 października 2018
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw

Numer projektu z wykazu: UC142

05 października 2018
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw

Numer projektu z wykazu: UC142

05 października 2018
 • Udział w konsultacjach publicznych

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Posiedzenie nr 100)

03 października 2018
Temat: Informacja na temat sytuacji portów zachodniego wybrzeża ze szczególnym uwzględnieniem modernizacji infra- i suprastruktury (m.in. stan zaawansowania prac nad rozbudową infrastruktury portowej w Ostrowie Grabowskim i Ostrowie Mieleńskim, modernizacja linii kolejowej CE-59, perspektywy budowy nowego mostu kolejowego w Szczecinie-Podjuchach, plany rewitalizacji bulwarów w Szczecinie);
Temat: Informacja na temat przystosowania części morskiej terminalu portu Police do obsługi planowanych przeładunków w związku z realizacją projektu PHD (projekt budowy instalacji odwodornienia propanu do propylenu).
Lobbysta: Michał Jasiak
 • Obecność na posiedzeniu

Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wizyjnego sytemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów

Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wizyjnego sytemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów

Ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz niektórych innych ustaw

Numer projektu z wykazu: UD419

02 sierpnia 2018
 • Udział w konsultacjach publicznych

Ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz niektórych innych ustaw

Numer projektu z wykazu: UD419

02 sierpnia 2018
 • Udział w konsultacjach publicznych

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 209)

04 lipca 2018
Temat: Informacja Ministra Infrastruktury na temat stopnia zaawansowania prac przygotowawczych i planów finansowych zabezpieczających realizację inwestycji w zakresie Centralnego Portu Komunikacyjnego
 • Obecność na posiedzeniu

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 341)

20 czerwca 2018
Temat: Rozpatrzenie opinii komisji sejmowych o sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. (druk nr 2559):
Numer druku sejmowego: 2559
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 192)

30 maja 2018
Temat: Informacja Ministra Infrastruktury na temat stanu przygotowań, realizacji i koordynacji inwestycji drogowych i kolejowych w perspektywie budżetu Unii Europejskiej na lata 2017-2023 oraz planów do 2030 roku. Wymiana doświadczeń polsko-słowackich.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 186)

08 maja 2018
Temat: Informacja ministra infrastruktury oraz prezesa Urzędu Transportu Kolejowego na temat terminali na wschodniej granicy państwa i dostępu do rynku azjatyckiego
Lobbysta: Marek Olkiewicz
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja do Spraw Unii Europejskiej (Posiedzenie nr 199)

17 kwietnia 2018
Temat: Informacja o dokumentach UE w stosunku do których prezydium wnosi o niezgłaszanie uwag: COM(2018) 127 143 144 (art 7 ust 4 ustawy z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej) C(2018) 1650 COM(2018) 142 151 156 (art 8 ust 2 ustawy z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej) COM(2018) 145 146 152 159 (art 151 ust 1 regulaminu Sejmu z uwzględnieniem art 3 ust 2 ustawy z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej)
Temat: Informacja na temat bieżącego stanu debaty na temat roli parlamentów narodowych w Unii Europejskiej
Temat: Zaopiniowanie (w trybie art 20 ust 2 w powiązaniu z art 19 ustawy z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej) kandydatury pana Piotra Nowaka na stanowisko członka Rady Dyrektorów Europejskiego Banku Inwestycyjnego
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 182)

12 kwietnia 2018
Temat: Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli bezpieczeństwa przewozów kolejowych
Lobbysta: Marek Olkiewicz
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 175)

20 marca 2018
Temat: Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym (druki nr 2286 i 2314)
Temat: Informacja prezesa Urzędu Transportu Kolejowego na temat roli czynnika ludzkiego w zdarzeniach kolejowych – nowe podejście do czasu pracy i egzaminowania pracowników związanych z bezpieczeństwem ruchu kolejowego w związku z utworzeniem przy prezesie UTK Centrum Monitorowania i Egzaminowania Maszynistów
Numer druku sejmowego: 2286
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 2314
Lobbysta: Marek Olkiewicz
 • Obecność na posiedzeniu

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących na obszarze kolejowym, w pociągach i innych pojazdach kolejowych

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących na obszarze kolejowym, w pociągach i innych pojazdach kolejowych

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie krajowego rejestru pojazdów kolejowych

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie krajowego rejestru pojazdów kolejowych

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 171)

06 marca 2018
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym (druk nr 2286)
Numer druku sejmowego: 2286
Lobbysta: Marek Olkiewicz
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 166)

27 lutego 2018
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji Przedsiębiorstwa Państwowego „Polskie Koleje Państwowe” oraz ustawy o transporcie kolejowym (druk nr 2263)
Numer druku sejmowego: 2263
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 164)

07 lutego 2018
Temat: Informacja ministra infrastruktury na temat programu wieloletniego „Pomoc w zakresie finansowania kosztów zarządzania infrastrukturą kolejową w tym jej utrzymania i remontów do 2023 r. ”
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 151)

06 grudnia 2017
Temat: Informacja Ministra Infrastruktury i Budownictwa oraz autorów studium wykonalności KDP na temat przeglądu projektu budowy Kolei Dużych Prędkości
Temat: Informacja Ministra Infrastruktury i Budownictwa oraz Ministra Rozwoju i Finansów na temat wykorzystania partnerstwa innowacyjnego w rozwoju krajowej produkcji na potrzeby transportu kolejowego w kontekście przygotowań do budowy Kolei Dużych Prędkości
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 151)

06 grudnia 2017
Temat: Informacja Ministra Infrastruktury i Budownictwa oraz autorów studium wykonalności KDP na temat przeglądu projektu budowy Kolei Dużych Prędkości
Temat: Informacja Ministra Infrastruktury i Budownictwa oraz Ministra Rozwoju i Finansów na temat wykorzystania partnerstwa innowacyjnego w rozwoju krajowej produkcji na potrzeby transportu kolejowego w kontekście przygotowań do budowy Kolei Dużych Prędkości
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 147)
Komisja Gospodarki i Rozwoju (Posiedzenie nr 94)
Komisja do Spraw Unii Europejskiej (Posiedzenie nr 169)

24 listopada 2017
Temat: Informacja komisarz ds transportu pani Violety Bulc na temat przedstawionych przez Komisję Europejską nowych propozycji w zakresie transportu w ramach pakietu „Europa w ruchu” oraz polityki transportowej Unii Europejskiej
Lobbysta: Maarten Gutt
 • Obecność na posiedzeniu

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectwa maszynisty

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectwa maszynisty

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie ośrodków szkolenia i egzaminowania maszynistów oraz kandydatów na maszynistów

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie ośrodków szkolenia i egzaminowania maszynistów oraz kandydatów na maszynistów

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 127)
Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 139)

08 listopada 2017
Temat: Informacja na temat przejazdów zorganizowanych grup kibiców pociągami specjalnymi
Lobbysta: Marek Olkiewicz
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 136)

26 października 2017
Temat: Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2018 (druk nr 1876)
Numer druku sejmowego: 1876
 • Obecność na posiedzeniu

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 224)

21 czerwca 2017
Temat: Opinie komisji sejmowych o sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. (druk nr 1588):
Numer druku sejmowego: 1588
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 92)

08 czerwca 2017
Temat: Informacja Ministra Infrastruktury i Budownictwa na temat przeglądu wdrażania ERTMS w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem eksploatacji ED250 Pendolino na trasie Gdynia – Warszawa – Kraków – Katowice – Bielsko-Biała – Gliwice – Wrocław – Rzeszów
Lobbysta: Karol Gruszka
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 92)

08 czerwca 2017
Temat: Informacja Ministra Infrastruktury i Budownictwa na temat przeglądu wdrażania ERTMS w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem eksploatacji ED250 Pendolino na trasie Gdynia – Warszawa – Kraków – Katowice – Bielsko-Biała – Gliwice – Wrocław – Rzeszów
Lobbysta: Arnold Bresch
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 85)

25 maja 2017
Temat: Informacja Ministra Infrastruktury i Budownictwa oraz Prezesa PKP PLK S A na temat zastosowania automatyki (interfejsów) w inwestycjach kolejowych – stan prawny przetargi oraz przykłady rozwiązań w innych krajach
Lobbysta: Tomasz Rólka
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 85)

25 maja 2017
Temat: Informacja Ministra Infrastruktury i Budownictwa oraz Prezesa PKP PLK S A na temat zastosowania automatyki (interfejsów) w inwestycjach kolejowych – stan prawny przetargi oraz przykłady rozwiązań w innych krajach
Lobbysta: Karol Gruszka
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 85)

25 maja 2017
Temat: Informacja Ministra Infrastruktury i Budownictwa oraz Prezesa PKP PLK S A na temat zastosowania automatyki (interfejsów) w inwestycjach kolejowych – stan prawny przetargi oraz przykłady rozwiązań w innych krajach
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 85)

25 maja 2017
Temat: Informacja Ministra Infrastruktury i Budownictwa oraz Prezesa PKP PLK S A na temat zastosowania automatyki (interfejsów) w inwestycjach kolejowych – stan prawny przetargi oraz przykłady rozwiązań w innych krajach
Lobbysta: Marek Białek
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 85)

25 maja 2017
Temat: Informacja Ministra Infrastruktury i Budownictwa oraz Prezesa PKP PLK S A na temat zastosowania automatyki (interfejsów) w inwestycjach kolejowych – stan prawny przetargi oraz przykłady rozwiązań w innych krajach
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 85)

25 maja 2017
Temat: Informacja Ministra Infrastruktury i Budownictwa oraz Prezesa PKP PLK S A na temat zastosowania automatyki (interfejsów) w inwestycjach kolejowych – stan prawny przetargi oraz przykłady rozwiązań w innych krajach
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 79)

18 maja 2017
Temat: Omówienie perspektyw realizacji Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016–2019 ze szczególnym uwzględnieniem województwa pomorskiego
Temat: Bezpieczeństwo ruchu drogowego na drogach powiatowych i gminnych na przykładzie powiatów chojnickiego i starogardzkiego
Temat: Perspektywy budowy obwodnicy Starogardu Gdańskiego na drodze krajowej nr 22
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 80)

18 maja 2017
Temat: Komunikacja i infrastruktura kolejowa w południowej części województwa pomorskiego i sąsiednich województw – diagnoza stanu obecnego i perspektywy rozwoju
Temat: Problemy budowy i utrzymania infrastruktury drogowej w powiecie chojnickim
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja do Spraw Unii Europejskiej (Posiedzenie nr 128)

10 maja 2017
Temat: Pierwsze czytanie komisyjnego projektu uchwały w sprawie uznania projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wewnętrznego rynku energii elektrycznej (wersja przekształcona) za niezgodny z zasadą pomocniczości (druk nr 1515)
Temat: Sprawy bieżące
Numer druku sejmowego: 1515
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja do Spraw Unii Europejskiej (Posiedzenie nr 123)

20 kwietnia 2017
Temat: Informacja o dokumentach UE w stosunku do których prezydium wnosi o niezgłaszanie uwag COM(2017) 8 136 (art 7 ust 4 ustawy z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej) COM(2017) 125 132 133 137 (art 8 ust 2 ustawy z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej) JOIN(2017) 11 COM(2017) 94 131 135 138 143 147 156 195 (art 151 ust 1 regulaminu Sejmu z uwzględnieniem art 3 ust 2 ustawy z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej)
Temat: W trybie art 151 ust 1 regulaminu Sejmu z uwzględnieniem art 3 ust 2 ustawy z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej informację Rady Ministrów o posiedzeniu Rady Europejskiej które odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2017 r.
Temat: W trybie art 11 ust 1 ustawy z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej informację o stanowisku jakie Rada Ministrów ma zamiar zająć podczas rozpatrywania projektów aktów prawnych UE na posiedzeniu Rady ds Ogólnych (25 kwietnia 2017 r. ) w związku z zasięgnięciem opinii Komisji w tych sprawach (COM(2012) 363 COM(2016) 745 COM(2016) 603 COM(2015) 294 COM(2016) 493 COM(2015) 750 COM(2016) 399 COM(2016) 43 COM(2016) 778 COM(2016) 605)
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 74)

06 kwietnia 2017
Temat: Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli bezpieczeństwa ruchu na przejściach i przejazdach kolejowo-drogowych
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo pocztowe (druk nr 1426)
Numer druku sejmowego: 1426
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 72)

23 marca 2017
Temat: Informacja Ministra Infrastruktury i Budownictwa oraz Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej na temat ułatwień dla osób niepełnosprawnych w zakresie korzystania z transportu zbiorowego
Temat: Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli dostępności publicznego transportu zbiorowego dla osób niepełnosprawnych w miastach na prawach powiatu
Lobbysta: Marek Olkiewicz
 • Obecność na posiedzeniu

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie czynności wykonywanych przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, za które pobierane są opłaty, oraz wysokości tych opłat i trybu ich pobierania

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie czynności wykonywanych przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, za które pobierane są opłaty, oraz wysokości tych opłat i trybu ich pobierania

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie form współdziałania straży ochrony kolei z organami Krajowej Administracji Skarbowej

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie form współdziałania straży ochrony kolei z organami Krajowej Administracji Skarbowej

Komisja do Spraw Kontroli Państwowej (Posiedzenie nr 42)

23 lutego 2017
Temat: Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli realizacji zadań Urzędu Dozoru Technicznego
Temat: Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli realizacji Wieloletniego Planu Inwestycji Kolejowych
Lobbysta: Arnold Bresch
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 62)

08 lutego 2017
Temat: Informacja Ministra Infrastruktury i Budownictwa na temat realizacji Wieloletniego Programu Inwestycji Kolejowych oraz Krajowego Programu Kolejowego do 2023 r.
Temat: Informacja Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w sprawie implementacji Rozporządzenia 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie pasażerów niepełnosprawnych oraz pasażerów o ograniczonych możliwościach ruchowych
Temat: Informacja Najwyższej Izby Kontroli: „Realizacja Wieloletniego Programu Inwestycji Kolejowych”
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Posiedzenie nr 41)

13 grudnia 2016
Temat: Odpowiedź Rady Ministrów na dezyderat nr 3 Komisji w sprawie przywrócenia funkcjonalności i poprawy komunikacyjnej dostępności do portu morskiego w Ustce
Temat: Informacja Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej na temat implementacji ustawy o aktywizacji przemysłu okrętowego i produkcji komplementarnej oraz aktów wykonawczych do ustawy
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 52)

23 listopada 2016
Temat: Informacja na temat możliwości przywrócenia komunikacji kolejowej na trasie Przemyśl – Lwów
Temat: Informacja na temat perspektyw poprawy infrastruktury drogowej po otwarciu planowanego przejścia granicznego Malhowice – Niżankowice
Temat: Informacja na temat perspektyw rozwoju infrastruktury drogowej i kolejowej na pograniczu ukraińsko-polskim w kontekście rozbudowy Via Carpatia
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 144)

16 listopada 2016
Temat: Rozpatrzenie opinii komisji sejmowych o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2017 (druk nr 881)
Numer druku sejmowego: 881
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja do Spraw Unii Europejskiej (Posiedzenie nr 94)

03 listopada 2016
Temat: Informacja o dokumentach UE w stosunku do których prezydium wnosi o niezgłaszanie uwag: COM(2016) 623 (art 7 ust 4 ustawy z dnia 8 października 2010 r. ) COM(2016) 640 641 642 643 644 645 648 649 651 653 (art 8 ust 2 ustawy z dnia 8 października 2010 r. ) COM(2016) 510 584 585 639 646 650 (art 151 ust 1 regulaminu Sejmu z uwzględnieniem art 3 ust 2 ustawy z dnia 8 października 2010 r. )
Temat: W trybie art 11 ust 1 ustawy z dnia 8 października 2010 r. Informację o stanowisku jakie Rada Ministrów ma zamiar zająć podczas rozpatrywania projektów aktów prawnych UE na posiedzeniu Rady ds Ekonomicznych i Finansowych (8 listopada 2016 r. ) w związku z zasięgnięciem opinii Komisji w tych sprawach (COM(2013) 71 COM(2016) 452 COM(2016) 682 683 686 i 687)
Temat: W trybie art 11 ust 1 ustawy z dnia 8 października 2010 r. Informację o stanowisku jakie Rada Ministrów ma zamiar zająć podczas rozpatrywania projektów aktów prawnych UE na posiedzeniu Rady ds Ekonomicznych i Finansowych (16 listopada 2016 r. ) w związku z zasięgnięciem opinii Komisji w tych sprawach (COM(2016) 300)
Numer druku sejmowego: 881
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja do Spraw Unii Europejskiej (Posiedzenie nr 94)

03 listopada 2016
Temat: Informacja o dokumentach UE w stosunku do których prezydium wnosi o niezgłaszanie uwag: COM(2016) 623 (art 7 ust 4 ustawy z dnia 8 października 2010 r. ) COM(2016) 640 641 642 643 644 645 648 649 651 653 (art 8 ust 2 ustawy z dnia 8 października 2010 r. ) COM(2016) 510 584 585 639 646 650 (art 151 ust 1 regulaminu Sejmu z uwzględnieniem art 3 ust 2 ustawy z dnia 8 października 2010 r. )
Temat: W trybie art 11 ust 1 ustawy z dnia 8 października 2010 r. Informację o stanowisku jakie Rada Ministrów ma zamiar zająć podczas rozpatrywania projektów aktów prawnych UE na posiedzeniu Rady ds Ekonomicznych i Finansowych (8 listopada 2016 r. ) w związku z zasięgnięciem opinii Komisji w tych sprawach (COM(2013) 71 COM(2016) 452 COM(2016) 682 683 686 i 687)
Temat: W trybie art 11 ust 1 ustawy z dnia 8 października 2010 r. Informację o stanowisku jakie Rada Ministrów ma zamiar zająć podczas rozpatrywania projektów aktów prawnych UE na posiedzeniu Rady ds Ekonomicznych i Finansowych (16 listopada 2016 r. ) w związku z zasięgnięciem opinii Komisji w tych sprawach (COM(2016) 300)
Numer druku sejmowego: 881
Lobbysta: Izabela Gibała
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 47)

03 listopada 2016
Temat: Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2017 (druk nr 881)
Numer druku sejmowego: 881
 • Obecność na posiedzeniu

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w zakresie sieci komunikacyjnej w międzywojewódzkich i międzynarodowych przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w zakresie sieci komunikacyjnej w międzywojewódzkich i międzynarodowych przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 42)

04 października 2016
Temat: Wniosek o powołanie podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 840)
Temat: Sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym (druk nr 459)
Numer druku sejmowego: 840
Numer druku sejmowego: 459
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 88)

06 lipca 2016
Temat: Opinie komisji sejmowych o sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. (druk nr 553):
Numer druku sejmowego: 553
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 32)

06 lipca 2016
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw (druki nr 648 i 658)
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (druki nr 642 i 657)
Numer druku sejmowego: 648
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 658
Numer druku sejmowego: 642
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 657
Lobbysta: Ewa Świniarska
 • Obecność na posiedzeniu

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 30)

23 czerwca 2016
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 648).
Temat: Rozpatrzenie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 642).
Numer druku sejmowego: 648
Numer druku sejmowego: 642
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 28)

21 czerwca 2016
Temat: Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych Sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. (druk nr 553) wraz z Analizą NIK (druk nr 617)
Temat: Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Kontroli Państwowej Sprawozdania z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2015 roku (druk nr 618) w zakresie działania Komisji
Numer druku sejmowego: 553
Numer druku sejmowego: 617
Numer druku sejmowego: 618
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 24)

24 maja 2016
Temat: Informacja Ministra Infrastruktury i Budownictwa na temat założeń programu drogowego i kolejowego do roku 2023 ze szczególnym uwzględnieniem województwa podkarpackiego – kontynuacja
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 24)

24 maja 2016
Temat: Informacja Ministra Infrastruktury i Budownictwa na temat założeń programu drogowego i kolejowego do roku 2023 ze szczególnym uwzględnieniem województwa podkarpackiego – kontynuacja
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 23)

23 maja 2016
Temat: Informacja Ministra Infrastruktury i Budownictwa na temat założeń programu drogowego i kolejowego do roku 2023 ze szczególnym uwzględnieniem województwa podkarpackiego
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu linii kolejowych o znaczeniu państwowym

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu linii kolejowych o znaczeniu państwowym

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Posiedzenie nr 15)

29 kwietnia 2016
Temat: Odpowiedź Ministra Infrastruktury i Budownictwa na dezyderat nr 1 Komisji w sprawie lądowej infrastruktury dostępowej do portu w Gdyni
Temat: Propozycja tematów kontroli do planu pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2017 r.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 17)

27 kwietnia 2016
Temat: Informacja Ministra Infrastruktury i Budownictwa na temat aktualnego stanu realizacji i zamykania projektów kolejowych z perspektywy finansowej 2007-2013
Temat: Informacja Ministra Infrastruktury i Budownictwa na temat szczegółowego planu realizacji oraz aktualizacji Krajowego Programu Kolejowego do 2023 r.
Temat: Propozycja Komisji w sprawie tematów kontroli do planu pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2017 r.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 17)

27 kwietnia 2016
Temat: Informacja Ministra Infrastruktury i Budownictwa na temat aktualnego stanu realizacji i zamykania projektów kolejowych z perspektywy finansowej 2007-2013
Temat: Informacja Ministra Infrastruktury i Budownictwa na temat szczegółowego planu realizacji oraz aktualizacji Krajowego Programu Kolejowego do 2023 r.
Temat: Propozycja Komisji w sprawie tematów kontroli do planu pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2017 r.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 17)

27 kwietnia 2016
Temat: Informacja Ministra Infrastruktury i Budownictwa na temat aktualnego stanu realizacji i zamykania projektów kolejowych z perspektywy finansowej 2007-2013
Temat: Informacja Ministra Infrastruktury i Budownictwa na temat szczegółowego planu realizacji oraz aktualizacji Krajowego Programu Kolejowego do 2023 r.
Temat: Propozycja Komisji w sprawie tematów kontroli do planu pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2017 r.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw

Numer projektu z wykazu: UC30

13 kwietnia 2016
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw

Numer projektu z wykazu: UC30

13 kwietnia 2016
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw

Numer projektu z wykazu: UC30

13 kwietnia 2016
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw

Numer projektu z wykazu: UC30

13 kwietnia 2016
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw

Numer projektu z wykazu: UC30

13 kwietnia 2016
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw

Numer projektu z wykazu: UC30

13 kwietnia 2016
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie krajowego rejestru pojazdów kolejowych

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie krajowego rejestru pojazdów kolejowych

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie poważnych wypadków, wypadków i incydentów w transporcie kolejowym

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie poważnych wypadków, wypadków i incydentów w transporcie kolejowym

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie trybu uznawania praktyki zawodowej

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie trybu uznawania praktyki zawodowej

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 11)

10 marca 2016
Temat: Informacja ministra infrastruktury i budownictwa na temat zamierzeń i planu pracy resortu we wszystkich obszarach jego działania
 • Obecność na posiedzeniu

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinni odpowiadać funkcjonariusze straży ochrony kolei, zasad oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby oraz trybu i jednostek uprawnionych do orzekania o tej zdolności

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinni odpowiadać funkcjonariusze straży ochrony kolei, zasad oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby oraz trybu i jednostek uprawnionych do orzekania o tej zdolności

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie interoperacyjności systemu kolei

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie interoperacyjności systemu kolei

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw

Numer projektu z wykazu: UC44

20 stycznia 2016
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw

Numer projektu z wykazu: UC44

20 stycznia 2016
 • Udział w konsultacjach publicznych

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 28)

14 stycznia 2016
Temat: Rozpatrzenie opinii Komisji sejmowych o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2016 (druk nr 146)
Numer druku sejmowego: 146
 • Obecność na posiedzeniu

projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi

projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu linii kolejowych o znaczeniu państwowym

Numer projektu z wykazu: RD462

29 września 2015
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu linii kolejowych o znaczeniu państwowym
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu linii kolejowych o znaczeniu państwowym

Numer projektu z wykazu: RD462

29 września 2015
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu linii kolejowych o znaczeniu państwowym
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia umundurowania, legitymacji, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych funkcjonariuszy straży ochrony kolei

Numer projektu z wykazu: 549, 553

11 września 2015
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia umundurowania, legitymacji, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych funkcjonariuszy straży ochrony kolei
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia umundurowania, legitymacji, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych funkcjonariuszy straży ochrony kolei

Numer projektu z wykazu: 549, 553

11 września 2015
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia umundurowania, legitymacji, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych funkcjonariuszy straży ochrony kolei
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji

Numer projektu z wykazu: 577

08 września 2015
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji

Numer projektu z wykazu: 577

08 września 2015
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie krajowego rejestru infrastruktury kolejowej

Numer projektu z wykazu: 518

12 sierpnia 2015
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie krajowego rejestru infrastruktury kolejowej
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie krajowego rejestru infrastruktury kolejowej

Numer projektu z wykazu: 518

12 sierpnia 2015
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie krajowego rejestru infrastruktury kolejowej
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych lub bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie oraz warunków technicznych użytkowania tych obiektów

Numer projektu z wykazu: 483

22 lipca 2015
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych lub bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie oraz warunków technicznych użytkowania tych obiektów
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych lub bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie oraz warunków technicznych użytkowania tych obiektów

Numer projektu z wykazu: 483

22 lipca 2015
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych lub bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie oraz warunków technicznych użytkowania tych obiektów
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków dostępu i korzystania z infrastruktury kolejowej

Numer projektu z wykazu: 527

15 czerwca 2015
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków dostępu i korzystania z infrastruktury kolejowej
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków dostępu i korzystania z infrastruktury kolejowej

Numer projektu z wykazu: 527

15 czerwca 2015
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków dostępu i korzystania z infrastruktury kolejowej
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy - Kodeks budowlany

Numer projektu z wykazu: UA38

25 maja 2015
Projekt ustawy - Kodeks budowlany
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy - Kodeks budowlany

Numer projektu z wykazu: UA38

25 maja 2015
Projekt ustawy - Kodeks budowlany
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie granicy portu morskiego w Gdyni

Numer projektu z wykazu: 404

18 maja 2015
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie granicy portu morskiego w Gdyni
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie granicy portu morskiego w Gdyni

Numer projektu z wykazu: 404

18 maja 2015
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie granicy portu morskiego w Gdyni
 • Udział w konsultacjach publicznych

projekt ustawy - Prawo zamówień publicznych

Numer projektu z wykazu: UC158

21 kwietnia 2015
projekt ustawy - Prawo zamówień publicznych
 • Udział w konsultacjach publicznych

projekt ustawy - Prawo zamówień publicznych

Numer projektu z wykazu: UC158

21 kwietnia 2015
projekt ustawy - Prawo zamówień publicznych
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie licencji maszynisty

Numer projektu z wykazu: 505

17 marca 2015
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie licencji maszynisty
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie licencji maszynisty

Numer projektu z wykazu: 505

17 marca 2015
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie licencji maszynisty
 • Udział w konsultacjach publicznych
Rejestry
Rejestr KRS
22.08.2001
Nr KRS: 0000037568
Siedziba: ul. Targowa 74 03-734, Warszawa
Kategorie
przedsiębiorstwa i spółdzielnie, spółki skarbu państwa i przedsiębiorstwa państwowe
Zatrudnieni
Izabela Walińska-Trzewik
Robert Żulewski
Dorota Iwanowska